Vademecum in opus Saxonis
et alia opera Danica
compendium
ex indice verborum

Hoc est tomus II (auctore Franz Blatt) operis Gesta Danorum ut appellantur; tomus II labori meo fuit fundamentum, sed necessitate coactus omnia errata atque delicta in huius temporis scriptorio facta emendavi ut spero. Notionibus modo et constructionibus servatis omnes pæne notas ad textum nonnisi exempli gratia omisi ad unumquemque locum celeriter perspiciendum; id quod in animo habebam. Angulatis uncis [ ] propria ad deliberandum digna annotavi et omni tempore cum RH signavi. Facultates mechanicae omnes magistros linguae latinae ex amatoribus in exploratores huius artis fecerunt; ob eam causam supplementa huius opusculi sequentur et nos complures et varios auctores cognoscere et legere sperabimus.
Reimer Hemmingsen
Porsevænget 5
DK-8600 Silkeborg

 

 

Ad usum

Ordo post lemmata hic est:
 • Si satis est significationem simplicem afferre, divisionem non invenies.
 • Quod nisi ita est, divisio notionum et constructionum est haec:
 • Voces quae in duo sola capita dividendae sunt, parvis litteris (a-b etc.) dividuntur
 • Secundo numeri arabici adhibentur (1 a-b; 2 a-b etc.)
 • Tertio litterae maximae adhibentur (A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b etc.)
 • Quarto numeri Romani adhibentur (I A 1 a-b;2 a-b;B 1 a-b, 2 a-b; II identidem etc.)
 • Voces ordine alphabetico afferuntur ita tamen ut participia post verba, adverbia post adiectiva ponantur; ut participia et adverbia derivata esse monstretur, lemmata ista a margine maiore spatio separata sunt.
  * ante lemma ostendit non omnes locos Saxonicos allatos esse;
  ‡ ostendit vocem ante finem sexti saeculi post Chr. natum inveniri non posse;
  [ ] indicantur alia ad recensionem vel ad formas pertinentia.

  Index abbreviationum
  aa, bb etc. pro littera Graeca
  abs. absolute
  adi. adiectivus/adiective
  app. apponitur
  c. cum
  coni. coniunctivus
  consec. consecutivus
  demin. deminutivus
  demonstr. demonstrativus
  e.g. exempli gratia
  enunt. prim. /sec.
       enuntia prima
       enuntia secunda
  f. femininum
  g.c. genus commune
  gr. graece
  i.e. id est
  imp. imperativus
  i.q. idem quod (synonyma)
  m. masculinum
  n. neutrum
  obi. obiectus
  opp. opponitur
  pers. persona
  pos. positivus
  poss. possessivus
  q.v. quod vide
  ® id quod in Indice Saxonis non est
  RH meo iure et culpa in Latinum translatum, citatum vel explicatum
  sc. scilicet
  sim. similia
  sqq. sequentes
  subi. subiectivus / subiectum
  superl. superlativus
  s.v. sub voce
  syn. synonymon
  t.t. terminus technicus
  v. vide
  Gertz M: Scriptores minores historiae danicae.Vol. I et II
  Gertz S: Vitae sanctorum danorum Libellus I, II et III
  MGH: Monumenta Germaniae Historica Scriptorum
  A.M. Albertus Magnus Ausgewählte Texte Darmstadt 1981


  A
  *a(b) a ante consonantes et i (e.g. 6,16 a Iutiæ prominentia), ab ante vocales et h (e.g. 3,18 ab hortatoris amplitudine) abs semel legitur I de qualibet separatione cum sensu locali tum in imagine (hic illic in notionem `adversus´ vergit) A c verbis movendi, transferendi, revocandi, deflectendi sim. 1 composita 2 simplicia B c. subst. a verbis derivatis C c. adi D c. indecl. II ab re i. sine causa III spectat ad initium separationis sive actionis unde loci vel a qua persona profiscatur, oriatur, fiat (sensu locali non iam interlucente meram relationem indicat; hic illic vergit in notionem causalem `propter´) A strictius 1 c. verbis 2 c.adi. B liberius 1 c. verbis accipiendi, exigendi, petendi, quærendi sim. 2 c. verbo`esse´ IV sensu separationis vanescente significat locum ubi quid fiat V sensu separationis penitus exstincto de tempore VI de origine A gentis, hominis etc.B nominis VII de auctore et causa A c. verbis (genere passivo sive eadem significatione) B c. adi. vi passiva C c. subst. a verbo derivato; cum adverbiis iunctum: ab hinc, ab inde, ab invicem, a longe, a remotis, amodo = ex hoc tempore, ab olim
  abbas -tis m.vir venerandus monasterio præfectus
  abdicatio actio abdicandi magistratum 1 c.gen.obi. 2 c.gen.subi.
  abdico-avi -atum are 1 i.q.depono 2 i.q. aspernor, repudio, desero. 3 technice exautoro 298,24
  abdo abscondo, occulto, removeo
     abditum locus occultus
     abdita de locis occultis
  abdomen adeps, pinguedo
  abduco, -xi, .ctum, -cere I proprie i.q. ab aliquo loco duco; Gertz M= auferre, asportare A c.abl. B sine abl. 1 homines 2 res II translate i.q. illicio
  abeo, -ii, -itum, -ire I sensu stricto i.q. abscedo A de hominibus 1 abs. 2 c.abl. 3 c. acc. B de rebus 1 abs. 2 c. præp. II sensu latiore i.q. convertor, evado
  aberro, -avi i.q. erro 1 proprie 2 translate
  ® abhominabilis = abominabilis = detestabilis/nefariusRH Gertz S III Index V;
  ® ab(h)ominatio Gertz M II, 169,5 (medii aevi etiam = aversatio RH)
  abhorreo,-ui,-ere i.q. recuso, abnego
  *abicio,-ieci,-iectum,-icere 1 i.q. proicio, despuo, amitto a proprie b translate i.q. depono, omitto 2 i.q. deicio a proprie b translate
     abiectus,-a,-um i.q. humilis 1 adi. 2 subst.
  abiectio,-nis i.q. actio abiciendi
  abiecto,-avi i.q. abicio
  abiectus,-us m. i.q. deformatio
  abietinus,-a,-um i.q. abiegnus (< abies = Pinus abies / Pinus picea Linné)
  abigo,-egi,-actum,-igere 1 i.q. expello 2 i. propello, depello
  abinde i.q.ex eo tempore
  abitus,-us m. i.q.discessus
  ® ablativus sæpe pro accusativo de temporis spatio Gertz S III Index V
  ® ablata,-orum n.plur. 27,20 vide part.perf. ablatus < aufero
  ablego, avi -atum-are i.q.discutio
  abluo,-i,-tum,-ere 1 proprie a i.q. :lavo b i.q. eluo 2 translate i.q.diluo
  ® ablutio pedum in cena domini Gertz S 508 sub "mandare"
  abnego,-avi i.q.nego ® se abnegare Gertz S I 63,2 et S II 338,9
  abnuo,-i,-ere i.q. nego, abnego 1 abs. 2 c.acc. 3 c.inf.
  aboleo,-evi,-itum,-ere 1 i.q.deleo, tollo, abrogo 2 i.q. diluo expio
  abrado,-si,-sum,-dere 1 i.q.:rado, demo 2 i.q. reseco
  abripio,-ripui,-reptum,-ripere 1 i.q. abduco, rapio, tollo a proprie b translate 2 i.q. decido 3 i.q. irritum facio
  abrogo,-avi i.q. tollo, aboleo, infirmo
  abrumpo,-pi,-ptum,-mpere 1 i.q.abscindo a proprie b translate 2 i.q. dirimo 3 i.q excludo, secerno
  abscedo,-ssi,-ssum,-dere i.q. abeo 1 de hominibus a abs. b c.abl. 2 de rebus
  abscessus,-us i.q. discessus
  abscido,-di,-sum,-dere 1 i.q. amputo, decido 2 i.q. removeo, aboleo
     abscisus,-a,-um i.q. brevis
     abscise i.q.breviter
  abscindo,-di,-ssum,-ndere i.q. violenter amputo
  ® a(b)scultare = auscultare Gertz S II 303,8
  absens,-tis i.q. qui abest 1 de hominibus 2 de rebus
  ® absentare se = abire, discedere Gertz S III 427,11; Gertz M absentare velum aspectu I,90,16-17
  *absentia,-æ i.q. status `abessendi´ 9,34
  absisto,-stiti,-stitum,-sistere 1 i.q.absum, remotus sum a proprie b translate 2 i.q. desisto
  absolutio,-nis 1 i.q. liberatio 2 i.q. venia
  absolvo,-vi,-utum,-vere 1 i.q. facio, efficio, conficio 2 i.q. satisfacio, expleo 3 i.q. libero a generatim b de iudice 4 i.q. diluo, se absolvere = recusare, absolvere ab excommunicatione, absolvere de peccatis, absolvere votum
  absonus,-a,-um i.q. disconveniens, alienus
  absorbeo,-ui,-ere i.q. exsorbeo
  *absque c.abl. i.q. sine
  abstergeo,-si,-sum,-gere 1 proprie i.q. detergeo 2 translate i.q. diluo
  abstinentia,-æ 1 i.q. moderatio, temperantia 2 c.gen. obi. i.q. actio abstinendi, carendi
  abstineo,-ui,-ere 1 i.q. cohibeo, arceo 2 i.q. abstineo me a abs. b c.abl. c c. ab d c. quo minus
     abstinens,-tis c.gen
  abstraho,-xi,-ctum,-here 1 i.q. abduco, removeo a c.abl generatim b sine abl. 2 translate i.q. averto, abstineo a c. ab b c.abl. c sine abl.
  abstrusus,-a,-um 1 proprie i.q. occultus, remotus 2 translate
  absum,-fui,-esse 1 i.q. non adsum, remotus sum, disto a de hominibus b de rebus 2 i.q. desum, non suppeto
  *absumo,-psi,-ptum,-ere I i.q. consumo, utor II i.q. deleo, destruo 1 res 2 animantes a active i.q cædo, neco b passive i.q. morior
  absurdus,-a,-um i.q. iniquus
  abundantia,-æ i.q. affluentia, copia, ubertas 1 abs. 2 c.gen.subi.3 c.gen.obi.
  abunde i.q. abundanter, affatim, copiose; iunctura: abunde est 1 c.inf. i.q. satis est 2 sine inf.
  abundo,-avi 1 nude i.q. :multis comitibus nitor, superior sum 2 c.abl.copiæ i.q.affluo, copiosus opulentus sum
     abundans,-tis i.q. affluens, uber, permagnus 2 i.q. plenus, præditus a c.abl. de hominibus b c.gen.
  ® abusio = contemptio Gertz S II 307,14
  abutor,-usus sum i.q. falso utor
  ® abyssus =altum mare Gertz M II 475,13
  *ac (cf.atque) particula copulativa; prævalet ante consonantes(ante gutturales quoque e.g. 6,17)sed legitur et ante vocales et ante h. Semper dicitur : ac deinde, ac(atque) demum 1 vi connexa a iunguntur duo membra b ultimum membrum aliis coniungit c iunguntur numeralia d iuncturæ notabiliores: -que ac ; ac...nec non et e ac ne f ac pro `neve´ 2 vi comparativa vel potius æquativa : æque ac, idem ac, nec minus ac, pariter ac, perinde ac, haud (nec) secus ac, simul ac
  ac si i.q.quasi
  *accedo,-ssi,-ssum,-dere I prævalente sensu motionis i.q. adeo, advenio A proprie (pro subi.cum homines tum res corporeæ) 1 nude 2 c.adv. 3 ad homines a c.acc. b c.dat 4 ad res, loca, sim. a c.acc. b c. in d c. dat. B translate (pro subi. incorporalia a c. dat. b sine dat.II prævalente sensu augmentationis i.q. addor a c. dat. b sine dat.
  acceleratio,-nis i.q. actio accelerandi 1 c.gen. obi. 2 nude
  accelero,-avi i.q. maturo, etiam + inf. Gertz M 398,30
  accendo,-di,-sum,-dere 1 proprie i.q. incendo 2 translate i.q. commoveo, concito, impello a c.abl. b sine abl. 3 i.q. efficio, conflo, moveo
  acceptabilis,-e i.q. acceptus, gratus
  ® acceptio = existimatio, dignitas Gertz S I 75,1, Gertz M = gratia 62,6
  accepto,-avi 1 i.q. accipio 2 i.q. probo
  *accerso,-ivi,-itum,-ere I generatim i.q. accieo, venire jubeo, venire facio A homines 1 singulos (i.q. voco) 2 plures a i.q. voco b i.q. convoco B manum in medium prodire iubeo (iocose dicitur) II speciatim i.q. invito ® accersire = arcessere Gertz S passim
  accessio,-nis 1 i.q actio accedendi, adeundi, aditus 2 i.q. incrementum
  accessus,-us i.q. actio accedendi, aditus 1 proprie a c.gen.obi. b c. gen.subi. 2 translate i.q. facultas, potestas
  accido,-i,-ere i.q. evenio, contingo, fio 1 personaliter 2 impersonaliter a c.adv. b c. ut c c. acc.c.inf.
  accingo,-xi,-ctum,-gere i.q. cingo, armo 1 proprie 2 translate i.q. orno
  accio,-vi,-tum,-re i.q.accerso, advoco, convoco 1 homines 2 res a corporeas b incorporeas
  *accipio,-cepi,-ceptum,-cipere I i.q. adipiscor, habeo; Gertz M II 119,11 = vi sumere A abs. B c.acc. 1 corporea 2 incorporea II comperio, audio 1 c.abl. 2 sine abl III recipio, excipio IV intelligo, habeo exsistimo
     acceptus,-a,-um i.q. carus, gratus
     accepta,-orum subst. n. ad II i.q. res auditæ, fama
  accipiter,-ris m. nomen avis rapacis (`høkia´)
  acclamatio,-nis i.q. clamor assentiens
  acclamo,-avi 1 i.q. clamo a abs. b c.acc.c inf 2 i.q. consentio ® = exclamare Gertz S I,118,6; = imperare Gertz S 122,21
  acclinis,-e i.q. acclinatus
  accola,-æ m. 1 i.q. qui iuxta vel circa locum habitat 2 i.q. incola
  accommodo,-avi i.q.do, præbeo
  accresco,-vi,-tum,-scere i.q. adiungor, addor
  accubitus,-us m. i.q. locus accubandi, sedes
  accubo,-are i.q. mensæ accubo, sedeo
  accumbo,-bui,-bitum,-mbere i.q. :sedem, locum capio
  accuratus,-a,-um i.q. cum cura factus, diligens 2 i.q splendidus
     accurate i.q.diligenter
  ® accuratio =diligentia, diligens cautio Gertz M II 168,35
  ® accurare i.e. cum cura facere, etiam + inf. accurabo evincere Gertz M II 400,29
  accurro,-ri,-sum,-rere i.q. advolo, appropero
  accursus,-us i.q. actio accurrendi
  accusatio,-nis i.q. criminatio, insimulatio 1 sensu iuridicali 2 sensu a c.gen.obi. b sine gen.obi.
  accusator,-is 1 i.q. qui accusat, insimulator 2 i.q.detrectator c.gen.obi.
  accuso,-avi 1 iuridicialiter i.q. insimulo 2 i.q. vitupero
     accusans,-tis opp.reus
  ® acephali proprie capite carentes i.e. præcipue hæretici quidam sic vocantur Gertz M I, 80,11
  *acer,-ris,-e 1 de animantium vi agendi a de ipsis hominibus i.q.audax crudelis, vehemens b de facultatibus animi c de sensibus d de sagacibus bestiis 2 de rerum vi afficiendi i.q. gravis, vehemens
  *acriter 1 de actione vehementi a speciatim de actione infesta, bellicosa b generatim 2 de affectu gravi
  acerbitas,-tis de sapore acri 2 iniucunditas, tristitia, asperitas (c.gen.causæ moventis sive rei acerbæ) 3 (c.gen.) feritas
  acerbus,-a,-um i.q. iniucundus, tristis
     acerbe i. amare syn.acriter
  acerra,-æ turibulum, vas fragrantiam continens
  acervus,-i 1 de rebus aliis super alias comulatis i.q. congeries, strues a c.gen. b nude 2 de hominum multitudine, globo
  *acies,-i I proprie i.q. acumen cultri, gladii sim.II translate A de oculis 1 i.q. obtutus acer 2 i.q.vis videndi 3 obtutus 4 oculus.B in arte militari significat 1 locum prælii (nostra lingua `frontlinie´.....)2 totum exercitum dispositum 3 partem exercitus (sive classis) consilio quodam per ordines dispositi 4 prælium exercitu instructo in aperto campo commissum (acie aggredi, excipere, manum conserere, superare sim.)
  ® acoli(y)tus/acoluthus gr. (= comites sacerdotis) = clericulus minoris ordinis, qui quartum gradum adeptus est, vide et ostiarius 1º, lector 2º, exorcista 3 º > subdiaconus ordinis maioris > diaconus
  ® aconîtum Linné (teutonice Eisenhut, Sturmhut, Venuswagen) Gertz M I,78,25 aconita : herba quae venenum continet
  acquiesco,-vi,-tum,-scere nonnisi proprio sensu i.q. quieti me dedo 1 de animantibus 2 de classe 3 de cineribus mortui 4 de procella consternationis i.q. tranquillam fieri; Gertz M = obtemperare I,232,24, = morem gerere II,140,17, cum inf.: acquievit scribere = voluit scribere
  acquiro,-sivi,-situm,-rere i.q. mihi paro (cum homines tum res) ; Gertz M II,409,24 :aliquam legaliter acquirere = in matrimonium ducere RH
     acquirenda,-orum n.
     acquisita,-orum n.
  acritas,-tis de visu acri (c.gen.)
  ® actenus vide hactenus
  actio,-nis 1 generaliter i.q. agendi ratio a generatim nude b speciatim de missa 2 in re iudiciaria de causa adversus reum agenda (hic illic de oratione in iudicio habita) 3 fere i.q. oratio
  ® actitare (frequentative ago) saepenumero litem habere
  actor,-is i.q. accusator, opp. reus; Gertz M =auctor, deo actore = deo agente
  actus,-us 1 de gladio agendo i.q. ictus 2 de rebus gestis sive gerendis a c.gen. subi. b c.gen.obi. c sine gen.
  aculeus,-i 1 proprie de rebus acutis 2 translate a de procacitate facundiæ b fere i.q. stimulus
  acumen,-inis n. 1 de acutis beluæ dentibus 2 de rebus acutis (cum de armis tum de aliis) a c.gen. b sine gen.3 de ingenio, de sagitate a c. gen. vel pron.poss. b sine gen. > vergit in notionem artificii e.g. 236,24
  acuo,-i,-tum,-ere 1 i.q. sagacem facio 2 i.q. augeo
     acutus,-a,-um de instrumentis ad pungendum vel cædendum aptis
     acute i. callide
  *ad I de motu et directione (sæpe accedit usque) A cum sensu locali tum in imagine 1 c. verbis a movendi, transferendi, pertinendi sim. (c.gerund vergit in notionen finalem) b dicendi, scribendi, respondendi sive non 2 c. subst. a: a verbis derivatis b aliis 3 c. adi. 4 c. participiis B temporaliter C spectat ad mensuram II de relatione finali (sæpissime c. gerund.) A c. verbis adhortandi, impellendi, provocandi B c. verbis sufficiendi sive non C c. aliis III de positione et situ A notione directionis nondum plane exstincta B notione directionis deperdita 1 generatim 2 c. numeralibus i.q. circa 3 de tempore (quando) (iunctura: ad tempus i.suo tempore IV de modo 64,28 V de rebus comitantibus (transit in notionem causalem) pro abl.nudo VI formulæ: ad instar 208,7,. ad hæc (i.qu. præterea 297,32 (syn. usque) ® ad invicem = invicem; = inter se; ad modicum = (ad) breve tempus ; ad plenum = satis ; ad presens = nunc / statim Gertz S; Gertz M ad instar = pro;ad modum = sicut;ad minus = saltem;ad maius = maxime; ad instantiam = rogatione alicuius etiam atque etiam vel ad preces, ad tempus i.q. pro tempore; ad duas noctes = duas noctes; postea ad multa tempora = multis temporibus post; ad longum tempus ante = multo ante
  ® adacutus = acutus Gertz S I 79,12
  adæquo,-avi 1 i.q. æquum facio, comparo 2 fere i.q. compleo
  adamo,-avi i q. concupisco, uxorem habere volo
  adapto,-avi i.q. accommodo
  ® adaquare = irrigare Gertz S III 403,27
  adaquo,-avi i.q. ad aquam duco (equos)
  ® adarmare = armare Gertz S 102,11
  adaugeo,-xi,-ctum,-gere i.q. augeo, maiorem facio Gertz M adaugere = dotare
  ® adbreviare = brevius facere RH
  addico,-xi,-ctum,-cere 1 in iudicioextremo ad pønam condemno 2 translate i.q. designo, attribuo
  additamentum,-i de ea re quæ additur c.gen.rei additæ
  additio,-nis i. actio addendi
  addo,-didi,-ditum,-dere 1 i.q. appono a proprie b translate 2 c. notione augendi a generaliter i.q. præter aliud tribuo c.acc. et dat. b dicendo addo c cogitatione addo (sequitur quod)
  *adduco,-xi,-ctum,-cere 1 proprie ad aliquem locum vel hominem duco, Gertz M = affero a abs. b addito loco 2 translate i.q. compello, perduco a c.acc.et abl. b c. acc. c. acc.omisso abl. c ad c.gerund. d adductus ut; iunctura : mentes adducere Gertz M 90, Va,9 = mentem advertere vel = animadvertere; adductus-us m. actio veniendi (opp. reductus actio revertendi) Gertz M I,424,10
  adedo,-di,-sum,-dere [nonnisi perf.part.] 1 proprie i.q. arrodo 2 translate i.q.(partim) consumo, attero
  *adeo,-ii,-itum,-ire 1 proprie sensu motionis prævalente i.q. peto, appropinquo 2 translate sensu motionis evanescente a sensu hostili b sensu amico c oscillat inter a et b 3 vergit in notionem subeundi
  ® adeo adv. =aeque ut Gertz M I,437,16 ; eo modo quo RH vide *adeo i.q. usque eo
  adiens,-euntis substantive 241,26 (< adire)
  *adeo i.q. usque eo I retro spectat II e contextu supplenda res ad quam spectat particula III spectat versus sequentia A auget adi.sive adv. i.q. tam. 1 sequente enunt.sec.ut a anteponitur 7,8 b postponitur 125,2 B auget verba i.q. tantum 1 sequente enunt.sec. a adeo ...ut b adeo ut (i. ita ut cf. àdeo quod apud quosdam scriptores) c quin 9,15 2 non adeo ...quam iunctura : adeo usque 496,31
  adeps,-ipis m. i.q. pinguedo; Gertz M proponit adipum laternam parvam esse quae adipe alenda est
  adeptio,-nis actio adipiscendi, comparatio.
  adhibeo,-ui,-itum,-ere i.q. adduco, affero, sæpe notione propria vanescente in notionem utendi vergit 1 c.acc. et dat. a pro obi. homines b pro obi. res 2 c.acc. solo a pro obi. homines b pro obi. res, fere i.q. utor
  adhortatio,-nis actio adhortandi, monendi 1 generatim 2 speciatim de actione stimulandi ad pugnam a abs. b c. gen. poss.
  adhortor,-atus sum,-ari i.q. animum do, stimulo, moneo
  *adhuc 1 hodie quoque a in oratione directa b in oratione obliqua 2 etiam tum 3 ad id tempus
  adiaceo,-ui,-ere 1 de situ locorum i.q. vicinum esse 2 de aliis
  *adicio,-ieci,-iectum,-icere 1 generaliter i.q. addo affero a c. acc. et dat.:de animantibus 2 speciatim i.q.dicendo, scribendo aliquid addo. a sequitur obi.nominale b sequitur acc. c.inf. c sequitur quæstio indirecta
  adiectio,-nis actio adiciendi
  *adigo,-egi,-actum,-igere 1 proprie i.q.adduco, impello sensu locali a de animantibus b de rebus 2 in imagine 3 translate fere i.q.aliquem ad aliquid cogo, aliqua re obstringo a c.dat. b sine dat.
  *adimo,-emi,-emptum,-imere i.q. eripio, aufero (sæpe omisso dat.) 1 homines 2 res
  adimpleo,-vi,-tum,-re i. ad finem perduco ® = implere, etiam præsagium, promissum, desiderium Gertz S e.g. II 190,11; = perficere e.g. 103,15
  ® adinvenire = nova(nec bona) comminisci Gertz S II 326,13 ; adinventiones S I 94,11
  *adipiscor,-eptus sum, -ipisci studio assequor, impetro 1 homines 2 res
  ® adipum vel adipus Gertz M II 210,17 (< adeps quod vide)
  *aditus,-us 1 sensu locali (sæpe c.gen. loci adeundi vel personæ et rei adeundæ sive c.gen. eius qui adit a actio adeundi b via, locus adeundi c facultas, potestas adeundi 2 sensu locali deperdito vergit in notionem facultatis (c.gen. et nude)
  adiudico,-avi 1 c.dat. i.q. iudicio attribuo 2 sine dat.i.q. iudico
  adiumentum,-i i.q. auxilium
  adiungo,-xi,-ctum,-gere i.q. adnecto, coniungo, addo
  adiuratio,-nis i. actio vehementer orandi et obtestandi
  adiuro,- avi i. vehementer peto (® aliquem ut Gertz S II 342,29; adiuratus = dato jurejurando 302,18)
  adiutor,-is qui adiuvat 1 c.gen. 2 nude
  ® adiutorium = auxiliumRH Gertz M II173,28
  adiuvo,-vi,-tum,-vare i.q. sustento 1 vergit in notionem augendi 2 vergit in notionem auxilio tollendi
  adminiculor,-atus sum, -ari de hominibus adiuvantibus
  adminiculum,-i 1 de fulcimento rei corporalis 2 sensu proprio penitus extincto fere i.q. auxilium
  administratio,-nis 1 sensu strictiore de actione præbendi 2 sensu latiore a de qualibet actione : c.gen. rei gerendæ, gubernandæ b i.q. functio
  administrator,-is 1 i.q. minister 2 de ministris ecclesiæ
  administro,-avi 1 sensu strictiore i.q. præsto, præbeo a c.dat. b sine dat.2 sensu latiore fere i.q. ago, gero, curo, moderor (cum de muneribus exercendis tum de aliis
  admirabilis,-e 1 quod admirationem movet 2 quod mirum videtur
  *admiratio,-nis 1 affectus verantis vel reverentis a abs. b c.gen.subi. c c.gen. obi.2 affectus obstupescentis a abs. b c.gen.subi. c c.gen. rei mirabilis
  admirator,-is qui veneratur vel suspicit
  admiratrix,-cis quæ veneratur vel suspicit
  admiror,-atus sum,-ari 1 i.q. veneror, suspicio 2 i.q. miror, stupeo
     admiranter i. cum admiratione
  admisceo,-scui,-xtum,-scere i. miscendo infero, adicio 1 c.dat. 2 sine dat.
  admissio,-nis i.q. permissio
  *admitto,-si,-ssum,-ttere 1 i.q. appono, iuxta pono 2 i.q.aditum præbeo, adhibeo(pro obi. homines) 3 i.q. permitto, concedo (pro obi. res) 4 vergit in notionem committendi (® = capere consilium Gertz S I 113,18 ; admittere = infligere (ictus 118,1) = ferre, dare (opem 135,15) = accipere (dona 124,6) = dare (vela ventis 101,2) ; = celari non posse (380,5); admittere se incendiis = se conicere i.(90,15)
     admissum,-i n. de delicto commisso
  *admodum indeclin.i.q. satis(restringit vim adi vel verbi) 1 c. adi (numquam plus uno vocabulo intercedit, sæpe inter subst. et adi. ponitur) a speciatim de ætate b generatim 2 c. verbis (sæpe intercedunt nonnullæ voces)
  admoneo,-ui,-itum,-ere i.q. moneo 1 c. abl. 2 c. gen., 3 c.acc. c. inf..4 c. ut, ne
  admonitio,-nis i.q. monitio
  admoveo,-vi,-tum,-vere 1 i.q. affero, adduco, adhibeo a animantia c.dat. b res c.dat. 2 vanescente sensu movendi i.q. iungo
  adn. vide ann.
  ® adnihilare = ad nihilum redigere Gertz S II 363,23, adnihilatio Gertz M I,32,4 = eversio RH cf. teutonice Vernichtung
  *adolescens,-tis m. i.q. iuvenis
  adolescentia,-æ i.q. de prima ætate
  adolescentulus,-i m. i.q. admodum adolescens
  adolesco,-olevi,-ultum,-olescere 1 i.q. cresco a de animalibus b de rebus 2 i.q.nutrio
     adultus,-a,-um 1 de hominibus i.q. pubes 2 de rebus i.q. vetus et validus
  adopto,-avi i.q. opto; Gertz M adoptare fidem I,118,10, adoptare ecclesiam = ecclesiae (dat.) favere RH, II,440,32
  ® adorare = orare Gertz S II 362,2
  adordior,-sus sum,-diri 1 i.q. incipio a c.acc. b c.inf. 2 i.q.aggredior, attento
  *adorior,-tus sum,-iri i.q.aggredior, hostiliter peto 1 animantia a c.abl. b sine abl. 2 res a c.abl. bb sine abl.
  adorno,-avi 1 i.q. orno a c.abl. b sine abl. 2 i.q. honoro
  adoro,-avi i.q. veneror
  adp-.>app-
  ads.> ass-
  adsc-> asc-
  adsp->asp-
  adst->ast-
  adulatio,-nis i.q.actio adulandi, blanditia 1 nude 2 c. obi. gen.
  adulatrix,-cis i.q. assentatrix
  adulor,-atus sum,-ari 1 i.q. blandior a abs. b c.acc. c c.dat 2 i.q. peto, contendo
  adulter -a-um i.q. 1 m.i.q. adulterator 2 f.femina infidelis
  adulterinus,-a,-um 1 i.q. falsus 2 i.q. alienus
  adulterium,-i i.q. stuprum
  adumbratio,-nis 1 i.q. imago 2 i.q.simulatio
  adumbro,-avi 1 i.q.depingo 2 i.q.fingo 3 i.q.obscure indico, portendo 4 i.q. umbris afficio, vexo
     adumbratus,-a,-um i.q. fictus, falsus
  ® adunare = in unum cogere, congregare Gertz S I 105,2; = adiungere 158, 11 seq.
  aduncus,-a,-um i.q.uncus, incurvus
  aduro,-ssi,-stum,-rere 1 i.q. uro 2 translate deleo, exstinguo
  adusque i.q. usque ad
  ® adustio = incendium Gertz S 83,16
  advecto,-avi i.q. adduco
  adveho,-xi,-ctum,-here 1 i.q.affero 2 passive i.q. advenio, appropinquo a c.abl. instr.b c.dat.loci
  advena,-æ g.c. i.q. alienigena, externus 1 subst.2 adi.
  advenio,-i,-tum,-ire i.q. accedo, ad aliquem locum venio, pervenio 1 de hominibus a abs. b c.abl. instr. c c.ex d c. apud e c.acc. 2 translate
  adventatio,-nis i.q. actio adventandi, accessus
  advento,-avi i.q. appropinquo 1 de hominibus a abs. b c.adv. 2 de rebus
  *adventus,-us m. i.q. actio adveniendi 1 hominum (cum nude tum gen. et adi.accedentibus) 2 rerum
  adversarius,-a,-um 1 subst. i.q. hostis 2 adi. i.q.hostilis
  adversitas,-tis 1 i.q. fortuna adversa 2 i.q. iniquitas ® = impedimentum Gertz S I 91,21
  adversor,-atus sum,-ari i.q. repugno c.dat.
  *adversus,-a,-um 1 i.q. oppositus (hic illic c.dat.) 2 i.q. infestus, infaustus 3 i.q.hostilis a c. dat. b sine dat..
     adversum,-i n. 1 i.q. latus oppositum a c. gen. b sine gen.2 nota sensum hostilem 398,21
  *adversum præp.c.acc.de relatione hostili 1 c.verbis 2 c. subst. a a verbis derivatis b aliis 3 c.adi.
  *adversa,-orum n. i.q. res adversæ
  adverto,-ti,-sum,-tere 1 i.q. aliquid ad aliquam rem verto a c. dat. b c. in 2 i.q.do, dedo 3 i.q. adnimadverto, cognosco a c.acc. b c. duobus acc. c c.acc. c.inf. d c. quæstione indirecta 4 i.q. habeo æstimo (nonnisi passive)
  ® advesperare/ advesperascere Gertz M II,484,28 = die inclinante in vesperam RH
  ® advivere = ultra vivere Gertz S I 85,12, =adhuc vivere Gertz M II,33,27
  advocatio,-nis 1 i.q. vocatio c.gen.obi. 2 i.q. auxilium advocati.
  advoco,-avi 1 i.q. ad me voco a generatim b speciatim in matrimonium 2 i.q. convoco 3 i.q. imploro
  ® advocatus = patronus Gertz S I 81,5, Gertz M II,119,6 advocatus regis = regis præfectus
  ® advolitare (frequentative < advolo) = identidem advolare RH, Gertz M =cito accurrere II,400,25
  advolo,-avi i.q.accurro, appropero de hominibus; Gertz M = cito obtemperare iussioni II,393,9
  advolvo,-volvi,-volutum,-vere 1 i.q. admolior, voluto a c.dat. b sine dat. 2 i.q. applico 3 me advolvo vel advolvor (de supplicis gestu)
  *ædes,-is I generaliter i.q. domus (de singulis conclavibus fortasse 83,38.etc.) A sing.(syn. domus) B plur. II specialiter i.q. ædificium sacris usibus destinatum A de ecclesiis Christianis 1adiectivum sanctitatem indicat a plur. b sing. 2 c. gen.(nonnisi sing.) 3 nude (nonnisi sing.) B de delubris paganis 1 c.gen. 2 nude (nonnisi sing.)
  ædificatio,-nis i.q. actio ædificandi
  ® ædificator Gertz M II,29,10 translate :ædificator morum
  ædificium,-i i.ædes, domus, fabrica
  ædifico,-avi i.q. construo, facio; Gertz M II,332,21 translate = pietatis sensu aliquem implere
  ædituus,-i m. de eo qui domum tutatur
  æger,-ra,-rum I proprie i.q.invalidus, graviter affectus A de corpore 1 subst. a nude b c.abl. 2 adi. B de animo II translate i.q. miser
      ægre 1 i.q. invite ; ægre ferre i.q.graviter ferre 2 i.q. vix, difficulter
  ægritudo,-inis i.q. sollicitudo, mæstitia
  ægrotus,-a,-um i.q. æger, invalidus
  æmulatio,-nis i.q. actio æmulandi 1 in bonam sententiam : certatio, studium c.gen. obi 2 in malam sententiam i.q. invidia a abs. b c.gen.obi.
  æmulor,-atus sum,-ari 1 i.q. æquare studeo a. c.abl. instr. b sine abl. 2 i.q. studeo, faveo, colo
     æmulans,-tis c.gen.
  æmulus,a,um, 1 adi.i.q. æmulans 2 subst. (c.gen.) a i.q. competitor b i.q. studiosus, fautor
  æneus,-a,-um i.q. ex ære factus
  Æolicus,-a,-um i. ad Æolum ventorum dominatorem pertinens
  æquabilis,-e i.q. constans
  æquabilitas,-tis i.q. constantia
  æqualis,-e i.q. par 1de similitudine quantitatis a c.dat b sine dat. 2 de similitudine qualitatis, dignitatis
     æqualiter i.q. pariter
  æqualitas,-tis de concordia, paritate
  æquanimiter i.q. æquo animo
  æquiparo,-avi i.q. æquo, par sum
  æquitas,-tis i.q. iustitia
  ® aequivocus = ambiguus, anceps, dubius > equivocus = idem nomen habens Gertz S 425,III,4
  æquo,-avi 1 i.q.æquum facio, exæquo a c. dat.b sine dat. 2 i.q. exæquor, consequor a c.abl.instr.b sine abl..
  æquor,-is n. i.q. mare
  æquoreus,-a,-um i.q. marinus
  æquus,a,um 1 i.q. par, idem a c. dat b sine dat 2 i.q.justus meritus 3 i.q.favens, benevolus 4 i.q. patiens, constans
     æque i.q. pariter 1 nude 2 c. ac, atque (ante vocales) a dirimuntur e.g. 54,23 b coniunguntur e.g. 75,1 3 c. ut
     æquum,-i n. substantive
  aer,-is 1. elementum inter cælum et terram spatium complet 2 loci ad qualitatem cæli spectantes i.q. tempestas
  ærarium,-i i..locus quo opes regiæ servantur
  aerius,-a,-um [verbum non recte interpretatum :ad ærem pertinens ; recte Georges II translate color caeruleus 214,33 : aeriique coloris parmulis utebantur RH] ® aerii hostes = spiritûs maligni Gertz S I 93,4
  ® aerugo (teutonice Grünspan, danice kobberrust = ir) Gertz M erugo oblivionis; etiam invidia Georges; vide etiam ferrugo et robigo
  aerumna,-æ i.q.calamitas, res adversa
  *æs,-ris n. I sensu strictiore de metallo A de quodlibet metallo rudi B de metallo facto et signato cum de generibus naturalibus tum de mixturis1 in rebus artificiosus 2 in re monetali II sensu latiore de pecunia, opibus, bonis
  æs alienum 1 de pecunia quæ alteri debetur 2 i.q. fænus
  æstas,-tis i.pars anni bello gerendo præcipue apta 1 opp.hiems 2 opp. autumnus
  æstimatio,-nis i. actio æstimandi (sæpe c. gen.) 1 strictius ex pecunia 2 latiore sensu ; fere i.q. comparatio 193,5
  æstimator,-is de eo qui aliquid æstimat c.gen obi.
  æstimatrix : i. quæ æstimat
  *æstimo,-avi 1 de actione iudicantis, pendentis, censentis a sensu strictiore ex pecunia b sensu latiore syn. metior 74,30
  structuræ variæ c.duobus acc.(nom) 2 c.acc.c.inf. i.q. existimo 3 accedit c. gen pretii
  æstivalis,-e i.q.æstivus
  æstivus,-a,-um i. ad æstatem pertinens 1 generatim 2 t.t. de tributo quod regi ab urbibus conferabatur (danice `midsommers gieldtt´...)
  æstuarium,-i de aggeribus Fresiæ ad fluctus maris intercipiendos factis (lingua nostra dige) de variis animi affectibusa a imagine nondum exstincta b imagine sublata pro subi. homines ; ipse affectus pro subi. 377,4 3 i.q. cupio
  æstuosus,-a,-um 1 i.q. valde calidus 2 de mari i.q agitatus
  æstus,-us m. I proprie. A de fervore, ardore magno B de umoribus agitatis 1 de undis maris i.q. fluctus. 2 speciatim de accessu et recessu maris II in imagine III translate de concitato animo i.q. commotio, concitatio.
  *aetas,-tis I de vitæ humanæ tempore A de tota vitæ spatio B de parte vitæ humanæ 1 de qualibet parte 2 de iuventute 3 de senectute 4 de ætate provecta II metonym.de hominibus certæ ætatis III tempus, ævum IV de genrationibus; Gertz M : in etate David = ante multa sæcula
  ætatula,-æ de infantia
  ® aeternaliter adv. in perpetuum RH
  æternitastis i.q.perennitas
  æternus,-a,-um i.q. perennis, immortalis
  æther,-is m. i.q. cælum
  ævum,-i 1 i.q.sæculum, ætas 2 i.q tempus
  ® affamen-is = compellatio (i.e.vehementer loquendi actioRH) Gertz M II,210,25, sed = colloquium M II 397,17
  affatim i.q.valde
  ® affectanda (hic suppleamus materia) Gertz M II,458 notavit: = studiose et iucunde legenda
  affectatio,-nis i.q. cupiditas 1 c.gen.obi. 2 nude
  affectator,-is qui cupiditate incensus est
  affectio,-nis fere i.q. affectus 1 de constitutione corporis 2 de statu animi a generatim b fere i.q. lætitia c i.q. amor
  *affecto,-avi i.q. concupisco, appeto 1 c.acc 2 c.acc. c. inf. 3 impersonaliter (sequitur ut)
  * affectus,-us 1 i.q.status animi 2 i.q.animi motus, commotio 3 i.q.benevolentia, amor 4 i.q.studium, voluntas a c.gen obi. b c.gen subi.; Gertz M = votum II,395,1
  affectuose i.q. cum amore
  ® affectuosus Gertz S 310,3
  affero,-attuli,-allatum,-afferre I de corporeis A res i.q. mecum fero1c.dat.2 sine dat.B homines i.q. adduco 1 c.dat. 2 sine dat. II translate de incorporeis:A i.q.apporto, nuntio 1 c.acc. 2 c. enunt.sec.8,24. 3 c.acc.c. inf. 542,37 B i.q. efficio, do, infero 1 c.dat. 2 sine dat.C i.q. prosum
  ® afferre = arcessere Gertz M II,150,3, = adducere II,217,3
     allata,-orum n. i.q. res allatæ
  *afficio,-feci,-fectum i.q. personam vel rem moveo, in statum aliquem adduco 1 generatim a c.acc. b: c.abl. fere i.q. infero alicui aliquid.(pro obi. homines) 2 speciatim in malam partem i.q. debilito affligo
     affectus,-a,-um i.q. debilitatus, confectus.
  affigo,-xi,-xum,-gere i.q.artius cum aliqua re iungo 1 corporaliter a homines, bestias 2 translate.
  affirmatio,-nis actio affirmandi, enuntiatio
  affinis,-e 1 adi. i.q. quolibet modo cum aliqua re coniunctus, ad rem aliquam pertinens, alicuius rei particeps, noxius a de rebus b de hominibus 2 subst. i.q. vinculo necessitudinis et matrimonio et sanguinis cum aliquo coniunctus, propinquus
  affinitas,-tis1 i.q.coniunctio, propinquitas, vicinitas 2 de coniunctione cum sanguinis tum matrimonii
  ® affinus = adhaerens Gertz S I 164
  *affirmo,-avi i.q. dictis confirmo, assevero 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  afflatus,-us de impetu rabioso
  afflictatio,-nis i.q. vexatio
  afflicto,-avi i.q. vexo
  affligo,-xi,-ctum,-gere i.q. male accipio, male tracto 1 c.acc. 2 c.abl. eius rei qua conficitur aliquis
  afflo,-avi i. (vento) adduco
  affluens,-tis i.q. abundans, luxuriosus
  affor -atus sum,-ari i.q. alloquor
  affulgeo,-si,-gere de rebus lætis inopinatisque i.q. appareo
  agaso,-nis m. de eo qui cenantibus ministrat
  agathum,-i i. res insignis, pretiosa.
  agellus,-i m. i.q. parvus ager
  *ager,-ri 1 terra culta, arvum 2 i.q.territorium a sing. b plur.; Gertz M = fundus
  *agger,-is 1 i.q. strues cum aliis de causis tum munimenti gratia congesta 2 fere i.q. acervus, cumulus
  aggero,-ssi,-stum,-rere i.q.affero, apporto
  agglomero,-avi,-atum,are i q.adiungo
  aggravo,- i. in malem partem augeo
  *aggredior,-ssus sum,-di I prævalente sensu motionis i.q. adeo, accedo II vanescente sensu motionis A comiter i.q.me ad aliquem converto 1 c.abl. 2 sine abl. III i.q. incipio, conor a c.acc. b c. inf.® aggressus passive Gertz S I 97,16
  ® aggregare = coniungere (terras suo regno) Gertz M I,66,13
  agilis,-e i.q. celer, promptus
  agilitas,-tis 1 i.q. mobilitas, celeritas 2 i.q.facultas, habilitas
  agitabilis,-e quæ agitari potest
  agitatio,-nis i.q. actus agitandi, motio 1 proprie 2 translate a i.q. exercitatio b i.q. insectatio
  agito,-avi 1 i.q.moveo a proprie 2 i.q. vexo 3 vanescente sensu motionis a i.q. facio, exerceo b i.q. mecum reputo; Gertz M controversiam, querelam in iudicio agitare
  *agmen,-inis n. i.q. multitudo 1 generatrim a hominum deorumque b bestiarum 2speciatim armatorum a de exercitu iter faciente b de copiis cuiuslibet generis
  agnitio,-nis i. facultas agnoscendi, recognitio 1 active 2 passive
  agnomen,-inis n. i.q. cognomen personæ vel rei certa de causa inditum 1 de hominibus 2 de portu (danice `Isøre´) 281,26
  agnomino,-avi i.q. agnomine orno
  agnosco,-ovi,-itum,-oscere 1 i.q. recognosco a homines b res 2 i.q. cognosco, intellego a c.acc. b c.duobus acc, (nom.) c c. acc. (c.inf.) d c.quæstione indirecta
  ago,-egi,-actum,-agere I i.q. moveo, pello, duco A proprie in rebus corporeis 1 trans. a de hominibus b de bestiis c de rebus 2 intransitive i.q. proficiscor B translationes 1 prævalet notio pellendi a nude b c.abl.instr. 2 vanescente notione pellendi i.q. afficio, vexo, sollicito 3 aliquem reum ago i.q. accuso 4 i.q. cogo 5 de fama i.q. fero II i.q. facio, efficio A trans. 1 generatim; cum ago iuncturæ Saxoni gratissimæ eiusque stylo propriæ ordine alphabetico afferuntur: confessionem, contemptum, curam, defensionem, delectum, dissimulationem, expeditionem, mentionem, moram, navigationem, nuptias, partitionem, rem...divinam, respectum, silentium, stragem ago 2 speciatim de tempore a in universum b: annum aliquem ago i. in aliquo anno sum 3 locutiones variæ: partes agere, gratias agere 4 i.q.agere se :tolerabiliorem regem quam militem 342,8 B intransitive 1 i.q. rem gero a c.abl.instr. b modus indicatur 2 i.q. loquor, colloquor, tracto 3 i.q.defendo, causam dico 4 actum est de aliquo fere i.q. periit 5 i.q. moror, sum III se agere i.q. se præbere, se gerere A c.acc.prædicativo B modus indicatur; Gertz M: iuncturae: agi exsilio =agi in exsilium, agi periculo = periculose versari; deo agente = providentia divina; confessionem agere = confiteri, longe agere = procul abesse
     acta,-orum n. i.q. res gestæ
  agon,-is m.i.q. certamen, duellum; Gertz M agon = passio
  ® agonia (exitus) i.q. timor mortis
  ® agonista = miles Gertz S 160,23
  agonizo,avi, i.q. luctor, pugno
  agrestis,-e 1 adi a i.q agrestium, rusticorum b fere i.q. rudis, asper 2.substantive a i.q. rusticus (bundo) b cognomen; Gertz M agrestes = rustici (gen. agrestum) = popularis I,124,20
  agricola,-æ m. de eo qui agros colit
  *aio (leguntur hæ formæ solæ:ait, aiunt, aiebat, aiebant;352,4 aisti)1 sine obiecto 2 pro obiecto verba ipsa quæ afferuntur 3 c. acc. c.inf.
  ® aïus cf. Aïus > sanctus, beatus Gertz S I 66,6
  ala,-æ 1 proprie i.q. penna avium 2 translate in re militari (partes exercitus (classis) in extremis lateribus constitutæ
  alacer,-ris,-re i.q.mobilis, promptus, gaudio commotus 1 dehominibus ipsis 2 de rebus
     alacriter adv.
  alacritas,-tis mobilitas gaudium significans, gaudium, studium 1 c.gen. 2 sine gen.
  alapa,-æ f. colaphus genæ infractus (lingua danica ørefigen)
  ® alba sc.vestimenta Gertz S II 245,2
  albico,-avi 1 album facio 2 albus sum
  albidus,-a,-um i.colore fere albus
  albus,-a,-um de colore `blancus`; Gertz M alba vestimenta = angelorum et sanctorum habitus
  alea,-æ1 cubus, talus certis signis præditus quo in lusum utuntur 2 lusus aleæ
  ales,-itis m. vocabulum sermonis poetici i.q. avis 1 in versibus 2 in soluta oratione
  algor,-is m. i.q. frigus
  algus,-us i.q.algor
  *alias 1 alio loco 2 in alium locum 3 alia occasione
  alibi i. alio loco
  alienatio,-nis i.q. commutatio (notio vergentis latinitatis)
  alienigenus,-a,-um i. aliunde ortus, alio loco natus, extraneus
     alienigena,-æ m. 1 subst. 2 adi
  *alienus,-a,-um 1proprie i.q. qui ad alium pertinet, alterius est a adi. b æs alienum c subst. n. d subst. m. i.q. extraneus, alius 2 translationes a c.gen. i.q.. ignarus, aversus ab sim. b c.a(b) fere i.q. exclusus ; fere i.q. abhorrens, distans sim. c c, dat.® = malignus Gertz S I 94,15
  *alimentum,-i I de rebus corporeis A hominum, bestiarum etc.1 i.q. nutrimentum, cibus 2 actio alendi B ignis II translate de incorporalibus
  alimonia,-æ i.q. alimentum, cibus
  alio (in alium locum)
  alioqui condicionem indicat (i.q.si id non fecisset [faceret])
  alipes,-dis m. vox Vergiliana de equo
  *aliquamdiu 1 significat certum temporis spatium 2 collocatur inter gen. et subst.
  aliquando i.q. olim 1 de præterito 2 de futuro
  ® aliquanti = aliquot Gertz S II 321,23
  aliquantisper i.q. aliquamdiu; Gertz M = aliquatenus
  aliquantulus,-a,-um i.q. haud multus, paululus 1 c.gen. 2 acc. neutr. adverbialiter
  *aliquantus,-a,-um 1 c.subst. i.q. satis grandis , admodum magnus 2 abl. (satis magnæ) differentiæ additur a comparativis b verbo significationis comparativæ
  aliquatenus fere i.q. paululum Gertz M = ullo modo
  ® aliqui = aliquot Gertz S II 263,17
  *aliquis,-a,-id pron. indefinitum(antecedente ne) 1 adi. a notione propria retenta b i.q. ullus 2 subst.a notione propria retenta m. b i.q. quisquam c i.q. gr. tis(lingua nostra mangen en)
  aliquot i.q. nonnulli (cum adi tum subst.)
  aliter i.alia condicione, nonnisi in iunctura: non (nec) aliter quam
  alitrix,-cis f. i. quæ alit
  ® alitus vide halitus
  aliunde i. aliis opibus
  *alius,-a,-ud de novis personis et rebus quæ commemoratis vel commemorandis opponuntur I semel ponitur A subst. 1 e compluribus 2 e duobus i.q. alter B adi. 1 e comnpluribus 2 e duobus II alius ... alius A e compluribus B e duobus i.q.alter ...alter notandæ iuncturæ 63,21 aliisis ... aliis ... quibusdam; quosdam ... quosdam, partim ... partim ... -alia, quosdam ... -is ... -os ... -os ... quorundam ... -is ... -os ... 107,12; -i ... quidam 109,37. -i ... pars ... nonnulli 462,34, -is ... -is ... quidam ... -i 525,37
  allabor,-psus sum,-bi 1 propie i.q. affluo 2 translate fere i.q.appropinquo a de navibus et navigantibus b de sono c de volantibus d de serpentibus e de supplicum gestu
  allapsus,-us m.actio affluendi 2 actio allabendi 258,4 de lubricis stipitibus (lingua norvagica hodierna `ski ´)
  ® allegare = obiciendo proponere Gertz S III 446,10; Gertz M I,254,15 = in commendationem, defensionem, excusationem suam afferre.
  allegatio,-nis i.q. actio afferendi, dicendi (t. t. iurisconsultorum ad res privatas transfertur 108,23.)
  allevo,-avi i.q levo, tollo, erigo
  ® alleuiare = leviorem reddere Gertz S II 225
  allicio,-lexi,-lectum,-licere1 i.q. attraho, accieo 2 vergit in notionem seducendi 349,3
  allido,-si,-sum,--dere i.alluendo adveho ® = affligere Gertz S I 158, 22 sequentes
  alligo,-avi 1 proprie i.q.funibus aliquam rem alicui rei adnecto 2 translate i.q.adstringo
  allocutio,-nis i.q. sermo, affatus (syn. alloquium)
  ® al(l)odialis adi. vide al(l)odium
  ® al(l)odium > teutonice das Allod = Freigut (frei von Abgabepflichten) < a Visigothiis alaudis RH Gertz M II,183,7; RH: opp. teutonice: feudum
  *alloquium,-i i.q. sermo, affatus 1 c.adi. 2 c.gen.
  *alloquor,-cutus sum,-qui i.q. appello, affor
  allubesco,-ere i.q. inhio, cupio 1 proprie de libidine 2 translate de qualibet voluntate.
  alludo,-si,-sum,-dere i. verbis animum ad aliquam rem refero; Gertz M I,96,8 vocabulo alludere
  ® almificus, almus, alma opera faciens Gertz S III 385,3
  almus,-a,-um epitheton numinis.
  ® almutia/almutium = capucium RH
  alo,-ui,-itum,-ere 1 propie a educo (de infantibus) b cibum præbeo, sustento c nutrio (de igne) 2 trans late i.q. augeo
  altare,-is n. [forma `altaria´ quæ et ab `altare´ et ab `altarium´] hic affertur nonnisi de christianorum aris; altaris sacra i. missa; altaris libamenta (i. communio)
  altarium,-i i.q. altare
  *alter,-a,-um I semel ponitur A subst.1 unus e duobus 2 unus e compluribus i.q. alius B adi. 1 unus e duobus 2 unus e compluribus i.q. alius 3 i.q. alteratus II alter......alter, notandæ iuncturæ 83,4 unum....-um....tertium, quidam...alter...tertius, primam, alteram...tertiam; alter..reliquus; nota abl.abs. pro oppositione 122,17.; Gertz M II,250,7 = alteruter quod vide.
  altercatio,-nis i.rixa, controversia, certamen verborum
  altercor,-atus sum,-ari i rixor, verbis certo
  alterno,-avi 1 i.misceo 2 i. vario, interrumpo ® = colloqui Gertz S II 302,9
  ® alternatim = vicissim Gertz S 118,1
  ® alternatio = significatio disiunctiva t.t. in iuris prudentia
  *alternus,-a,-um de qualibet vicissitudine et duplicate
  alteruter,-ra,-rum disiunctive i.q. unus de duobus, aut hic aut ille
  altitudo,-inis 1 celsitudo rei corporalis 2 profunditas rei corporeæ
  altrinsecus: a duabus partibus
  *altus,-a,-um I proprie A de celsitudine corporali a abs. b c.gen. 2 adi.B de profunditate corporali 1 subst. 2 adi. C de mari (nonnisi subst.) II translationes A de magna voce B de ingenii sublimitate seu profunditate C vergit in notionem `difficilis` D de somni tranquillitate E de suspiriis ab intimo ductis F de tenebris obscuris
  *alte 1 de actionibus ad interiorem corporeæ rei penetrantibus 2 i.q alta voce 3 de actionibus ad mentem spectantibus 4 de suspiriis
  alumnus,-a 1 sensu strictiore de eo (ea) qui (quæ) in pueritia sub tutela alicuius fuit 2 sensu latiore i.q. assecula
  alveus,-i I cavitas terræ molem aquæ (flumen, fontem) continens A proprie 1 plur. 2 sing. B in imagine de cruore II vanescente sensu propio fere i.q. flumen, amnis.
  alvus,-i f. de ventre
  amaritudo,-inis i.q. acerbitas, tristia 1 c.gen. rei 2 nude a opp.voluptas b voluptas non opponitur
  amarus,-a,-um i.q. acerbus
  amasia,-æ i.q. amica, sponsa
  amator,-is qui amat 1 c.gen. 2 nude
  amatorius i.,-a,-um i.q. amatore dignus, ab amatore proveniens
  amatrix,-cis quæ amat
  ambages,-is i.q. anfractus, recursus, occursus 1 proprie 2 translate a de sermonum circuitu obscuro, callido, diutino b de scrupulosa cura c de dolosis insidiis.
  ambigo,-ere i.q. dubito 1 enuntiato non addito 2 c. acc. c. inf. 3 c. quæstione indirecta.
  ambiguitas,-tis i.q. dubietas; ® dubitatio Gertz S I 80,5
  ambiguus,-a,-um i.q. dubius 1 active de ea re quæ ad quam partem vergat, dubitat, varius 2 passive de ea re qua dubitatur a c. quæstione indirecta disiunctiva b c. quæstione indirecta c c.acc.c.inf.
  ambio,-vi,-tum,-re 1 proprie i.q.circumeo a de motu b c. sensu motionis vanescente i.q.:includo, cicumdo 2 translate i.q. peto
  ambitio,-nis actio petendi 1 de aditu sollemniter impetrando 2 de cupiditate regni, dominationis a nude b c.gen.
  ambitiose i. cum ambitione (de cupiditate honoris)
  ambitor -is m. adi de eo qui circumdat
  ambitrix,-cis f. adi. de ea quæ circumdat
  ambitus,-us I proprie i.q. circuitus A movendi notione vanescente B movendi notione penitus deperdita i.q. atrium, quod est in circuitu 1 ecclesiæ (vel porticus atrium claustri circumdans Gertz M II,150,25) 2 templi pagani 3 aulæ regiæ II translate i.q.actio petendi, ambitio, cupiditas;Georges :lex de ambitu iam Cic.RH vide simonîa
  *ambo,-æ,-o i.q. uterque (de duobus) 1 m.[acc. plur. semper ambos 96,30] nonnisi subst. 2 nonnisi adi.
  ® ambo = pulpitum Gertz M I,375,28
  ® ambulare ® = aller á l`amble Gertz S II 333,19
  amens,-tis i.q. mente privatus, demens
  amentatus,-a,-um i. amente præditus
  amentia,-æ i.q. furor, cæcitas, dementia
  ® amfractus vide anfractus
  ® amicabiliter Gertz M I,191,12 tarde
  *amicitia,-æ (pluralis hic illic singulariter ponitur) I de singulorum consuetudine et coniunctione A nude 1 generatim 2 de insolubili veterum coniunctione alterno cruore firmata B c.gen. II de publica coniunctione, societate, foedere (< foedus,-eris)
  amictus,-a,-um i.q.indutus, circumdatus
  amictus,-us i.q. vestis (nonnisi abl.)
  *amiculum,-i i.q. tegumentum, vestis
  *amicus,-a,-um I subst. de eo(ea) qui (quæ) familaritate alius utitur A m. in vita cum publica tum vero privata 1 nude 2 c.gen. 3 c.adi. B f.de amica viri II adi A nude 1 i.q.benignus 2 adi. pro subst.gen. a obi. b poss.B c. dat. i.q.coniunctus
     amice i.q.benigne, ut inter amicos
  amissio,-nis i.q. actio amittendi
  amissor,-is m. de eo qui amittit
  *amitto,-si,-ssum,-ttere i.q. perdo, iacturam facio (de personis et rebus quæ nobis insciis vel invitiis elabuntur 1 c.acc. 2 c.gen.389,13
     amissa,-orum127,38
  ® amminiculum vel adminiculum = subsidium Christi Gertz MI,74,10
  amnis,-is m. 1 de aquæ mole in alveo fluitante(hic illic variationis causa pro fluvio, flumine sim. ponitur sine magnitudinis discrimine, sæpissime i.q. lingua nostra`å´dicitur, teutonice `Bach´) a abs. b c. nomine fluminis eodem casu adnexo 2 in imagine de sanguine indecente
  amo,-,-avi 1 de amore inter diversos sexus a c.obi. 2 de favore, affectu quolibet
     amans,-tis præs.part. vi verbali penitus deperdita 1 de amore inter diversos sexus a nude b c.gen. 2 de qualibet affectu a de hominibus (c.gen.) b transfertur verbum ad animum sim.
  amodo i.q. in futurum (vox scriptorum ecclesiasticorum)
  amoenitas,-tis de locorum pulchritudine 2 de pulchra forma 3 de lætitia ob pulchritudinem ornamentorum 4 de morum pulchritudine
  amoenus,-a,-um 1 de locorum pulchritudine 2 de suavitate verborum
  amolitus,-a,-um i.q. remotus ? (perf.part. vi passiva verbi < amolior)
  * amor,-is I de amore inter sexus A abs. B c.gen. sive pron.poss. 1 personarum 2 nuptiarum C c.adi. II de quolibet affectu inter homines A abs. B c.gen. C c.gen. obi. D c. præp. E c.adi.III de amore in res IV abstr. pro concr.
  amoveo,-vi,-tum,-vere I i.q. aufero, tollo, efficio ut non iam adsit A pro obi. homines 1 c.abl. 2 sine abl. B pro obi. res corporeæ C pro obi. incorporalia II i.q.e medio tollo, interficio
  amphora,-æ vas ad liquores condendos
  amplector,-xus sum,-cti I proprie i.q.brachia alcui circumdo A de amantibus 1 c.acc. B de aliis II notiones translatæ A pro subi homines; prævalent hæ notiones 1 arripio, (avide) capio a pro obi.res corporeæ b pro obi. incorporalia 2 confugio a ad aliquem locum b ad aliquam rem 3 fere i.q. tracto consulo 4 i.q.veneror, colo 5 periphrastice B pro subi. res 1 complector includo 2 i.q. compleo 3 i.q. nitor
  amplexor,-atus sum,-ari 1 proprie i.q. brachia alicui circumdo sim. ;pro obi. a homines b abstr. pro concr. 2 notiones translatæ :a arripio, gratanter accipio b confugio ad
  amplexus,-us : actus amplectendi I proprie A de amantibus 1 c.gen.obi. 2 sine gen.obi. 3 c.adi. B de aliis II translate vanescente sensu brachia circumdandi
  amplifico,-avi i.q. augeo, extollo, honoro
  amplio,-avi,atum,are i.q. augeo, dilato; etiam ampliator Gertz M II,83,11
  amplitudo,-nis I prævalet propria notio magnitudinis, latitudinis, potestatis A generatim 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B de voce II prævalet notio dignitatis A c.gen. B c.adi. C nude
  amplus,-a,-um 1proprie fere i.q. magnus, latus, ingens a de corporeis b de incorporeis 2 translate i.q. splendidus, insignis, illustris
     amplius comp. nude ponitur i.q. `plus´1 subst vice(c.gen.) 2 adv vice a amplius quam b non (nec) amplius.
  ® ampullositas = arrogantia/magniloquentia Gertz M I,100,11
  amputo,-avi 1 proprie i.q.abscido 2 translate i.q. tollo, deleo, aufero
  *an 1 inducit sententiam interrogativum simplicem a in oratione directa i.q. `ne´ b in oratione indirecta i.q. `num´ 86,33 syn. utrum (variationis causa) 2 inducit alteram disiunctivæ quæstionis partem (quæstio disiunctiva consistit sive duabus sententiis sive duabus eiusdem sententiæ partibus) a deest particula ad priorem disiunctivæ quæstionis partem inducendam b uter...an c utrum...an d -ne...an
  anathema,-tis i.q.excommunificatio ecclesiæ
  anceps,-ipitis 1 varius, suspensus, incertus (de ea re quæ modo huc modo illuc vacillat quæ in utram partem vergat nescimus, cuius exitus incertus est a nude b c. gen.forensi 2 de periculo nunc hinc nunc illinc imminente.
  ancile,-is n. scuti genus
  ancilla,-æ femina non libera, serva
  ancillaris,-e quod ancillæ est 82,8.
  ancillula dem. vocis, q. e. ancilla
  ® ancipiter = accipiter Gertz S II 360,12
  *ancora,-æ f. 1 proprie de instrumento quod fundo maris sive amnis insidens naves retentat 2 translate ancora salutis 275,31.
  anfractus,-us iq. flexus, tractus sinuosus, recursus occursusque 1 motionis sensu nondum deperdito 2 sine motionis sensu a c.gen. b c.adi.
  ® angaria teutonice Spanndienst, danice hoveri MGH Epistolarum I pagina 433
  ® angelus gr. nuntius dei RH, angelicus = modus angeli RH Gertz M II,470,26
  ango,-ere [ango nusquam sensu proprio stringendi legitur] translate i.q. sollicito
  angor,-is i.q. sollicitudo
  anguis,-is m.1 generatim i.q. serpens 2 speciatim de colubris vi magica præditis sive venenosis cum quibus pugnant viri fortes
  angulus,-i locus abditus, latebrosus 1 c.gen. 2 nude ® angulus occidentalis simul et aquilonalis = inter septentriones et occasum solis Gertz S 127,16
  ® angustia spiritus = brevi spiritu Gertz S 398,20
  angustiæ,-arum 1 de demensionibus locorum i.q. parvus, strictus, consertus a c.gen. b sine gen. 2 de tempore 3 de mensura i.q. inopia, indigentia 4 translate de rebus quæ animum quoque angunt (necessitas) a c.gen. b nude
  ® angustiare Gertz M I,294,3 siti angustiari
  angustus,-a,-um 1 de dimensionibus locorum i.q. artus, brevis, strictus a adi. b subst.2 de temporibus 3 de inopia, indigentia 4 de rebus quæ animum angunt.
  anhelitus,-us1 i.q. spiritus 2 exspiratio 3 de risu compresso ® anhilitus (galli) = cantus galli Gertz S 79,11
  anhelo,-avi i.q. inhio, cupio (oscillat inter translatam et propriam notionem)
  anhelus,-a,-um i.q. anhelans
  anima,-æ de immortali hominis parte, de vitali spiritu qui morte evanescere putatur, de ipsa vita sive de ipso homine
  animadversio,-nis 1 i.q. observatio, cognitio 2 i.q. poena a generatim b speciatim de poenitentia ecclesiæ de poena legis castrensis 297,16
  *animadverto,-ti,-sum,-tere 1 intelligo, video ac.acc.singulis b c. duobus acc. 2 noto, punio
  *animal,-is i.q. bestia cuiuslibet formæ aut magnitudinis
  animo,-avi i.q. inflammo
  animositas,-tis vocabulum vergentis latinitatis i.q. fortitudo, audacia
  animosus,-a,-um i animo præditus(de virtute, fortitudine sim. 1 fere i.q. fortis, virilis, audax
  *animus,-i 1 de omnibus ingenii humani facultatibus earumque sede a opponitur sive apponitur corporeis facultatibus b in universum 2 de cogitandi, reminiscendi, divinandi facultate 3 de voluntate sive concupiscendi facultate 4 de sentiendi facultate a de animi commotione, de sede commotionis, de variis affectibus b de fortitudine, virtute c de quolibet animi statu 5 fere periphrastice(c.gen.)
  annales,-ium (sc. libri) de libris quibus res gestæ Danorum traduntur
  annavigo,-avi,-atum -are 1 trans.de navibus locum capientibus 2 intrans.i.q. navigando advenio
  annecto,-xui,-xum,-ctere i.q. iungo
  annellus,-i i.q. an(n)ulus(metri causa)
  ®annihilare vide adnihilare
  annitor,-xus sum,-ti 1 alicuius rei amminiculo utor a c.dat. auxilii, amminiculi, fulcimenti b c.dat. et acc. 2 sine dat.a i.q. fulcio, præsidio sum b i.q.laboro.
  ® anniversarium < anniversaria-orum Gertz S 443,5 teutonice Gedenktag.
  annona,-æ i.q.frumentum
  annosus,-a,-um i.q. multorum annorum, vetus; Gertz M annosi = senes
  annotatio,-nis actio annotandi
  annoto,-avi 1 de scribendo i.q. notando addo a pro obi. est id quod rei inscribitur b pro obi.est id cui inscribitur 2 de sentiendo a i.q.animadverto b i.q. numero
  annuatim i.q (vocabulum vergentis latinitatis) i.q. quotannis, de iis quæ singulis annis repetuntur
  ® annullare = annihilare Gertz M II,251,29
  annulus vide anulus
  annumero,-avi i.q. numerando addo
  annuo,-ui,-ere i.q. signum assensus do, assentior, faveo 1 abs. 2 c.dat. 3 c.acc. rei quæ assensione promittitur
  *annus,-i spatium temporis1 in universum 2 ad hominum ætatem spectans a generatim 3 fere i.q. vita 4 fere i.q. tempus.
  annuus,-a,-um 1 adi. a unius anni b anniversarius, de iis quæ singulis annis redeunt, præstantur sim. (speciatim de decima frugum 325,24 2 subst.i.q. tempus unius anni
  *ante I adv.A de tempore i.q. antea B de loco II præp.c.acc.A de tempore 1 generatim 2 speciatim a: c.acc. et part. b: ante id i.q antea c: vergit in notionem comparativam 94,19 B de loco (sensu cum locativo tum lativo[`lativ´ = quo cursu (navis)? acc. RH] 1 generatim 2 speciatim (vergit in notionem comparativam) C in comparatione i.q. præ.® periphrastice ante septem annos transitus = septem annis ante transitum Gertz S 334,24.Vide etiam `post´
  *antea de tempore quod ante fuit. Nota positionem 1 inter subst.et part.2 inter subst et adi.
  antecedo,-ssi,-ssum,-dere 1 proprie 2 translate i.q. antecello, supero
  antecello,-ere i.q. superior sum
  antecessor,-is de iis regibus qui ante fuere
  anteeo,-ire1 proprie 2 translate: i.q. supero, antecello
  antefero,-re 1 proprie 2 translate (syn. antepono, præfero)
  antelucanus,-a,-um : quod est ante lucem 2 quod fit ante lucem
  antenna,-æ (< antemna RH) i.q. malus navis
  *antepono,-sui,-situm,-nere translate i.q, præfero (syn. anteferre 93,32)
  * antequam 1 c. ind. 2 c. coniunc. (usus recentior) a ante et quam seorsum positis..Nota frequentiam iuncturæ : non (nec) ante ....quam b ante et quam iunctis3 quam sine verbo finito
  anterior,-us (nonnisi de loco) adv. anterius = exterius vel præcedere vel continuare ® natu anterior Gertz S 90,9 = maior
  antesignanus,-i m. (de eo qui ceteris militibus anteit, aquilifer)
  antevenio,-i,-tum,-ire 1 proprie i.q. prævenio 2 translate antecello, supero
  anticipo,-avi 1 ante occupo, (vanescente vi præp. fere i.q. capio 278,14) 2 prævenio
  ® antiphona: cantus alternus sive versus alterni (Ps.Augustin.) RH;= genus cantus ecclesiastici Gertz M II,122,8
  ® antiquare = in antiquitatis tenebras condere Gertz M I,64,10
  ® antiquior = maior natu Gertz M I,292,13
  antiquitas,-tis 1 antiquum tempus, ætas maiorum 2 vetustas
  antiquitus,-a,-um 1 adi.i.q. qui ante fuit, prior b i.q.vetus, priscus 2 substantive i.q. maiores a pos. b comp. (in nomine proprio: 495,9 urbem..antiquam i.e. Oldenburg)
  *antistes,-itis I qui præest (sacrorum) II de episcopis christianis A de papa B de episcopis et archiepiscopis 1 c. adi.(nomen episcopatus indicatur 2 c.gen.3 sine adiectione loci:(syn. præsul) III in imagine cui subest notio rerum christianarum
  antrum,-i i.q. caverna, cavitas terrena 1 c.gen. 2 nude
  ® antrustio = comes nobilis Francorum vide comitatusRH
  anulus,-i 1 generatim 2 speciatim a de anulo signatorio b de anulo episcopali
  anus,-us f. i.q. vetula femina
  ânus,-i m.de podice
  ® anxiare = vexare Gertz S 242,14
  anxietas,-tis i.q. sollicitudo, timor
  anxius,-a,-um1 de hominibus i.q.sollicitus, trepidus, pavidus a c.gen. rei quæ angit b cum enunt.secund. interr.236,16 c nude 2 de re quæ hominem angit
     anxie i.q.sollicito animo
  *aperio,-ui,-tum,-ire 1 proprie i.q. recludo, detego, patefacio a pro obi. id quod reseratur, detegitur, pervium fit b pro obi. id quod detectum, reseratum, patefactum apparet 2 translate i.q. ostendo, prodo, patefacio sive dictis sive factis
  ® apertura = rima Gertz M I,295,5
  apertus,-a,-um 1 proprie de rebus corporeis a generatim i.q. reclusus b speciatim de alto mari ; de litteris patentibus (subest t.t. medievalis 509,29 et,32 2 translate i.q. manifestus a pos. b sup.
     aperte i.q. manifeste, perspicue, palam 1 pos. 2 comp. 3 sup.
  apex,-icis m. 1 summitas, culmen, vertex 2 litterarum characteres 3 litteræ, epistola (notio vergentis latinitatis : 396,7
  apis,-is nomen bestiolæ 82,32
  ® apostatare = a fide deficere (proprie sine obi.) Gertz M I,169,2
  ® apostata-ae m. i.e. qui deficit
  ® apostulus-i m. 1 = litterae dimissoriae ad judicem maiorem civilem Gertz M II,223,24 nota 2 = Apostel
  ® apostolicus sc. dominus, pater = papa;apostolica (benedictio, auctoritas, sedes etc. = papalis
  *apparatus,-us 1 actio præparandi 2 res præparata a generatim (vox media hic illic in notionem magnifici apparatus abit e.g.81,36 b speciatim de armatura cum terrestri tum navali; Gertz M II,198,30 = expensæ visitationis episcopalis
  appareo,-ui,-ere 1 in conspectum prodeo, me ostendo 2 vi imminuta quasi copula cum prædicato fere i.q. factus(facta) est 267,20
  ® apparescere = apparere Gertz M II,399,1
  apparitor i.q. minister, adiutor
  apparo,-avi i.q. armo
     apparatus,-a,-um i.q. luxuriosus, magnificus
  appellatio,-nis 1 actio appellandi, vocandi, nominandi 2 sensu iudicali i.q. actio invocandi, permittendi 3 fere i.q. nomen
  *appello,-avi 1 i.q. voco, nomino 2 sensu iuridicali i.q. arbitrium papæ invoco, papali iudicio causam permitto
  *appello,-puli,-pulsum,-pellere I de navigantibus ad terram sive portum pervenientibus A terræ sive litoris nomen indicatur 1 accedente acc.2 accedente dat. a intr. b trans.3 accedente præp. a intr. b trans., nota usum reflexivum 238,7 ad Gutlandiam se appulerunt. II de navibus terram sive portum......attingentibus A litoris nomen indicatur1accedente dat.a intr. b trans.2 accedente præp. a intr. b trans. B nude III de cadavere litori advecto IV de arena quæ maris æstu advehitur.
  ® appendicium,-i n. inde ab Hier.ep.54,8 (< appendix,is f.) A.M. de homine q 59 a
  ® appenditiae plur.= attinentiae vel attinenciæ vel attinencia n. plur. = (quæ confinia sunt RH) Gertz M II,183,11,II,121,12
  appendo,-di,-sum,-dere i.q. suspendo 1 c.dat. 2 abs.
  ® appensio sigilli = sigillo subiuncto paginam communire ut cautio fiat RH < Gertz M II,202,9
  appetibilis,-e i.q. concupiscendus
  appetitor,-is i.qui appetit (syn. captator)
  appetitus,-us i.q. studium, cupiditas 1 c.gen. eius rei quæ appetitur 2 abs.
  appeto,-ivi,-itum,-ere I trans. A capto, affecto, concupisco B attingere cupio (de locis) C sensu hostili i.q. persequor, adorior, ferire cupio 1 c. abl. 2 sine abl. II intrans.de tempore i.q. appropinquo
  A abl.abs. B oratione finita
     appetens,-tis i.q. cupidus (c.gen.)
  applaudo,-si,-sum,-dere i.q. læto animo accipio, acclamo
  applicatio,-nis i.q. adiunctio, accessio
  *applico,-ui,-(quinquies)sive -avi(semel),-atum,-are I proprie de rebus corporeis A i.q adiungo, acclino, adnecto (cum dat.) 1 res 2 corporis partes 3 homines 4 animalia B i.q. admoveo, adhibeo(abs.) C i.q.admoveo, appello (de navibus et navigantibus) 1 c.obi. 2 abs.III translate de incorporeis A adiungo B fere i.q. concilio
  appono,-sui,-situm,-nere i.q. iuxta pono, admoveo de rebus et de personis ® apponere cor =alicui cordi esse Gertz S 19,23
  appecor,-atus sum,-ari i precibus impetro
  apprehendo,-di,-sum,-dere 1 pro obi. sunt corporea a i.q. manu capio b i.q. teneo 2 pro obiecto incorporea a i.q, capio, arripio, adipiscor b fere i.q, disco
  apprime i.q. valde
  approbo,-avi 1 laudo, assentior 2 commendo, insignio, orno
     approbatus,-a,-um i.ad iudicandum aptus
  appropero,-avi i.q. festinanter appropinquo
  ® appropiare = appropinquare vel approximare
  ® appropriatus = proprius
  ® approximare = valde appropinquare Gertz S 449,14
  appulsio,-nis i.q. actio appellandi
  appulsus,-us de adventu navigantium
  apricus,-a,-um i.q. soli expositus
  aptitudo,-inis de rebus ad alias res vel inter se aptis (hic illic vergit in notionem decoris)
  apto,-avi 1 de incorporeis a i.q. convenienter iungo b i.q. vindico 2 de corporeis i.q. accommodo; se aptare + inf. Gertz M II,404,8
  aptus,-a,-um i.q. idoneus 1 accedit dat.qui nonnullis locis ad verbum trahi potest 2 abs.
     apte i. convenienter 1 pos. 2 comp. 3 sup.
  *apud I cum loci notionibus A fere i.q. iuxta B i.q. in c. abl. 1 generatim 2 speciatim cum terrarum nominibus C vi locativi c.nominibus oppidorum D i.q. ad c. verbis motionem significantibus II cum personarum notionibus A i.q. coram, penes 1 apud singulos 2 apud populos i. in eorum terra vel lingua B i.q. domi alicuius C i.q. iudicio alicuius sive in mente alicuius III periphrastice i.q. coram, penes
  *aqua,-æ 1 in universum de fluidi elementi natura, vi, spatio a c.gen. b epitheta c iuncturæ nominales 2 speciatim de baptismo ® aqua benedicta Gertz S 357,28
  aquila,-æ 1 nomen avis 2 signum exercitus (syn. vexillum 286,13) 3 signum dignitatis ducalis
  aquilifer,-feri[Georges],-am 218,16,-um 286,16,- fero, abl.286,20 qui signa aciei fert
  aquilo,-nis m.i.q. regio septentrionalis ® aquilonalis = septentrionalis Gertz S 82,18 = aquilonaris 68,5 ibidem.
  aquilus,-i nomen avis monstruosi
  aquosus,-a,-um i.q. maritimus
  ara,-æ 1 proprie i.q. monumentum sacrificandi causa exstructum a apud paganos b apud christianos 2 translate i.q. ecclesia
  aranea,-æ nomen animalis (danice edderkop, teutonice `Spinne´)
  ® aratralis = pro singulis aratris vectigal unius denarii impositum est possessoribus agrorum Gertz M II,34,26 et Georges; ferramenta aratralia = ad arandum parata Gertz M
  aratrum,-i instrumentum arandi (danice `plov´, teutonice `Pflug´) 2 pro agricultura 199,10
  arbiter,-ri I subest notio testis A c.gen. rei i.q. conscius B de principis sive cuiuslibet potentis amico, consiliario, comite 1 abs. 2 accedit gen. eius in cuius consilio II subest notio disceptatoris 2 fere i.q. dominus B abs. 1 i.q. iudex 2 de lectore 3 de auctore, amicitia, fide est arbiter II subest notio disceptatoris A c.gen.rei disceptatæ 1 fere i.q.iudex 2 fere i.q. dominus B 1 abs. 2 i.q. iudex 3 de auctore
  arbitrarius,-a,-um de iis quæ ad arbitrium fiunt, fere i.q. liber
  arbitrium,-i 1 i.q. voluntas, libera decernendi facultas, hic illic transit in notionem iudicii 2 de ultima voluntate 3 i.q. iudicium
  iuncturæ 1 c.gen.eius rei ad quam spectat libera decernendi facultas 2 c. gen. eorum quorum libera decernendi facultas est, quorum de voluntate agitur
  *arbitror,-atus sum i.q. puto, credo, censeo 1 c. acc.c. inf. 2 deest forma infinitivi a c.part. vel gerund.b c. acc. nominum 3 c.enunt.sec. (ut)
  arbor,-is gignentium species
  arboreus,-a,-um adi. pro gen.arboris usurpatum
  arbustum,-i i.q. virgultum
  arca,-æ cista res pretiosas includens
  arcanus,-a,-um i.q. reconditus, occultus, secretus 1 adi. 2 n. substantive
  arceo,-ui,-ere 1 coerceo, contineo 2 prohibeo
  arcesso v. accerso
  ® archielectus = in archiepiscopum electus sed nondum confirmatus
  ® archipirata = dux Normannorum (danice vikingehøvding) Gertz M
  ® archipresul = archiepiscopus
  ® arctare vide arto
  arcus,-us 1 instrumentum.. unde sagittæ excutiuntur a proprie b in imagine c pro arte sagittaria d pro sagittariis 2 forma arcus
  ardeo,-si,-dere 1 proprie de igni 2 translate de hominum affectu
     ardens,-tis 1 proprie de igni 2 translate a de hominum affectu b de cursu vehementi 271,36
     ardenter i.q.vehementer
  ardor,-is I proprie de flammarum calore II translate A de morbo qui vocatur sacer ignis 321,18 F.C.C.Hansen De ældste Kongegrave...i Roskilde Domkirke Kbh. 1914. Vide etiam Georges ignis : sacer ignis: `Rose ` und`Àntoniusfeuer`B de studio, aviditate, cupiditate 1 c.gen.obi. 2 gen.meram coniunctionem indicat 3 c.adi
  arduus,-a,-um I proprie i.q, altus A adiective B subst.II translate A i.q.eminens, excellens, superbus B i.q.difficilis 1 additur subst. 2 subst.non additur; Gertz M compar.arduior
  area,-æ i.q. locus certis terminis circumscriptus; Gertz M fortasse = pratum
  arena,-æ I sensu strictiore de tenuissimo terræ pulvere A in universum B speciatim de sabulo maris aggregato 1 in litore aperto 2 in ipso mari cum de insolis quas æstus efficere solet tum de solo arenoso semper occulto II sensu latiore de terra, solo; Gertz M arena = vadum maris I,377,6
  arens,-tis i.q. siccus
  argenteus,-a,-um 1 adi. i.q. ex argento factus 2 subst.i.q. denarius
  argentum,-i n. nomen metalli
  argumentor,-atus sum,-ari 1 argumenta proferendo demonstro 2 argumenta profero
  argumentum,-i I res quæ arguit i. manifestat, demonstrat A abs. B c.gen. 1 obi. 2 subi.II res quæ arguitur, exponitur, exornatur (materia opificis manibus illustrata)
  arguo,-i,-ere 1 ostendo, patefacio, detego 2 ostendo culpam i.q. accuso, vitupero, castigo a abs. b aliquem c c.gen. de re vituperata
  argutus,-a,-m de mentis acie i.q. catus, callidus, ingeniosus
  aridus,-a,-um 1 adi a proprie i.q. siccus, umore carens b in imagine i.q. sterilis (de hominibus christianæ fidei salutem aspernantibus) 2 n. subst.
  aries,-tis i.q.ovis masculus
  arieto,-avi,-atum, are i.q. (ad modum arietis) impingo, præcipito, proruo
  arista,-æ 1 de spica 2 de frumento (da.aks, bygaks)
  *arma,-orum 1 instrumentum bellicum 2 de arte, virtute, exercitatione bellica 3 de bello, pugna, expeditione 4 de exercitu, armatis, armata potestate a i.q. imperium b i.q. partes
  armamenta,-orum n. i.q. instrumenta navium
  armamentarium,-i i.q. locus ubi ecclesiæ ornamenta conduntur.
  ® armarium = scrinium Gertz S 93,12, = archivum, bibliotheca 405,16 ibidem
  armatura,-æ cuncta militis arma
  armentum,-i i.q, pecus, boves
  armi,-orum (< armus)1 sensu strictiore de quadrupedum parte anteriore 2 sensu strictiore i.q. latus 3 Georges: de hominibus = (teutonice Schulterblatt) opp. umerus magis = lacertus
  armiger,-a,-um1 adi qui arma gerit2 subst. qui arma ferens dominum in bello sequitur (danice `væbner´)
  armilla,-æ i.ornamentum quod bracchiis geritur anuli formam præbens
  armipotens,-tis m.epitheton poeticum antiquis temporibus cum aliis tum Marti deo affixum
  armo,-avi 1 armis instruo a c.obi.b sensu reflexivo 2 vanescente sensu proprio a i.q. instruo, adorno b i.q. sollicito, concito (omisso abl.)
  *armatus,-a,-um 1 proprie i.q. armis præditus a adi.b subst. 2 translate i.q, præditus
  aro,-avi i. terræ sulcos imprimo
  ® aromata (aromatibus mortuos condio) Gertz M II,398,22
  arrepo,-si,-tum,-ere de serpente i.q. repo ad aliquem
  arrideo,-si,-sum,-dere 1 proprie de hominibus erga aliquem ridentibus 2 in imagine de rebus personatis 3 translate i.q. faveo
  arripio,-ripui,-reptum,-ripere 1 proprie i.q. (vehementer) aliquid capio (pro obi corporalia) 2 translate i.q. amplector, capesso (pro obi. incorporalia) ® arripere iter Gertz S 189,13
  ® arreptus = obsessus a demonio Gertz S 346,22 < correptus daemone
  arrogo,-avi i.q. vindico, adscribo, addo
  *ars,-tis 1 de virtute, facultate, peritia cuiuslibet rei laburibus parta (opp.natura, ingenium) 2 de facultatibus necessariis ad certam quandam disciplinam vel studii vel quæstus causa exercendam a generatim b speciatim de artibus ex argumentis et existimatione definitis per gen. 3 de artificis virtute artis operibus expressa 4 i.q. machinatio 5 i.q. fraus, dolus
  articulus,-i nonnisi in cognomine ® = digitus Gertz S 79,4 = momentum (necessitatis) 329,24 momentum temporis 426,23 casus 348,2 ibidem.= doctrina, sententia Gertz M II,361,8
  artifex,-icis g.c. 1 qui quamlibet artem exercet a nude b argumentum artis (gen.) accedit 157,16 2 de natura 3 auctor doli (vide ars 5)
  arteficialis,-e arte factus
  ® arteficiosus = arte peritus
  artificium,-i 1 habilitas, peritia, sollertia qua officio fungitur artifex b speciatim de peritia machinarum bellicarum 2 de labore sollerter facto
  arto,-avi nonnisi de hominibus 1 i.q. premo 2 translate i.q. vexo, sollicito; Gertz M = cogo
  *artûs,-uum (plur. tant.) i.q, membrum corporis humani
  artus,-a,-um I proprie de contactu et iunctura : A rerum corporalium 1 i.q. presse, proxime inter se cohærens, non lange distans, insolubilis 2 i.q. angustus B in imagine de rebus incorporalibus II translate A i.q. sollicitans, vexans, premens B i.q. fidem stringens C i.q. expressus, accuratus
     arte (positive non legitur) 1 proprie i.q. astricte 2 translate i.q. accurate, strenue, acriter
  artuatim i. membratim (vox vergentis latinitatis)
  arvum,-i i.q. ager aratro colendus vel cultus
  arx,-cis 1 proprie de loco munito ad tuendum apto 2 in imagine de imperio, throno, summa potestate 3 translate de quolibet loco edito, de fastigio
  ascendo,-di,-sum,-dere nonnisi de motu locali ex inferiore in alteriorem locum
  ascensus,-us i. actio, facultas ascendendi
  ® ascilla (ascella) = axilla Gertz M I,84,18
  *ascisco,-vi,-tum,-scere I pro obiecto sunt homines A sensu strictiore i.q. (ad)voco, recipio, assumo 1 obiecto solo (sive c. duobus acc.) 2 c. obi. et præp. B sensu latiore i.q. (ad)iungo, concilio (c.obi. sive c.duobus acc. II pro obiecto sunt res A corporeæ 1 cum obi. solo i.q. paro 2 c. obi. et dat. i.q. iungo B incorporeæ i.q. concilio, adhibeo
  ascribo,-psi,-ptum,-bere 1 i.q. scribendo tribuo, addo, assigno 2 vanescente sensu scribendi i.q. addico, attribuo, assigno
  ® ascultare vide auscultare
  ® asilum vide asylum
  asinus,-i nomen animalis
  ® asmate abl < asthma Gertz S 444,11
  aspectus,-us 1 sensu activo i.q. aspiciendi actus sive facultas 2 sensu passivo i.q. species, facies, habitus
  asper,-a,-um I proprie de iis quæ sensus offendunt, de rebus tactu vel superficie duris vel acerbis II translate de iis quæ animum offendunt, de rebus et hominibus sævis et acerbis A adi.1 generatim 2 speciatim de puellis amorem spernentibus B subst.
     aspere i.q. dure, acerbe
  ® aspergillum i.q. flabellum sive flabellulum in ecclesia.
  aspergo,-si,-sum,-gere nonnisi translate i.q. afficio, tango, imminisceo 1 pro obi.est ea res quæ afficitur 2 pro obi. est ea res qua afficitur
  aspergo,-inis f.nonnisi proprie i.q. umor
  asperitas,-tis i.q. acerbitas 1 proprie de iis quæ sensus offendunt 2 translate de iis quæ animum offendunt
  aspernatio,-nis actio aspernandi, contemptus
  aspernator,-is qui aspernatur, contemptor
  aspernor,-atus sum contemno, abhorreo, neglego 1 c. acc. 2 c. acc. c. inf.
  aspero,-avi i.q. incito, commoveo 1 proprie 2 translate
  aspersio,-nis actio aspergendi
  ® aspersorium (vas), in quo aqua lustralis continetur, i.q.aspergilium;aspergillum= flabellum.
  *aspicio,-exi,-ectum,-icere I de hominibusA active 1 proprie i.q. oculis intueor, video a c.acc.b. c. acc. c. inf 2 translate i.q. mente inspicio, intellego B passive i.q. appareo, invenior II de rebus personatis
  aspiro,-avi de vento cæloque lenibus, mollibus, secundis i.q. afflo, faveo ® = appetere Gertz S 272,4 / cupere; Gertz M aspirare ad = appetere
  aspis,-dis i.q. serpens
  asporto,-avi i.q. aufero, deporto, abduco
  assecla,-æ qui regem sequitur
  assensio,-nis actio assentiendi
  assenso,-is qui assentitur, i.q, fautor
  assensu,-us actio assentiendi, favor
  assentatio de factione faventium
  assentator,-is i.q. adulator
  assentior,-sus sum,-tiri 1 c. dat. i.q. assensum præbeo, acclamo, suffragor 2 nude i.q, faveo
  assequor,-cutus sum,-qui 1 i.q. adipiscor 2 i.q.pervenio ad
  asser,-is m.1 i.q. trabs 2 i.q. paries
  asserculus,-i i.q. trabecula
  *assero,-ui,-tum,-ere 1 tutor, defendo 2 affirmo, dico a c. acc.pron. relat. b c. acc. adi.n.; c c. duabus acc.quorum alter vi prædicativa fungitur; d c. acc c.inf.; e c.acc.et part. sive gerund.; f additur nom. et inf. 170,10
  asserta,-orum i.q. dicta
  assertio,-nis i.q, declaratio, dictum, narratio 1 c. gen.a eius qui asserit b eius rei quæ asseritur, dicitur 2
  sine gen.; Gertz M = opinio I,76,5
  assertor,-is de eo qui asserit, contendit, dicit
  asservo,-avi 1 prævalet notio custodiendi, continendi a homines b equos 2 prævalet notio servandi, retinendi a homines sive vivos sive mortuos b res
  asseveratio,-nis actio asseverandi, assertio
  asevero,-avi i.q. affirmo, assero, contendo 1 c. duobus acc., quorum alter vi prædicativa fungitur 2 c acc. c. inf. 3 c.acc. et part.
  assideo,-sedi,-sessum,-sidere 1 i.q. sedeo ad 2 i.q. intersum
     assidens,-tis de eo qui assidet
  assiduitas,-tis fere i.q. opera, labor
  assiduus,-a,-um i.q. frequens, continuus, numquam intermissus
     assidue [frequenterRH]209,10
  assigno,-avi de traditione sollemni i.q. attribuo; Gertz M assignare = adiungere, = conferre, = indicare
  assimulo,-avi i.q. similem facio 1 æstimatione 2 re vera i.q. imitando exprimo, imitor; Gertz M = comparare
  ® assistencia = auxilium Gertz M
  assisto,-stiti,-sistere i.q. me vicinum sisto, prope consisto
  asso,-avi i.q. super ignem porrectum calefacio, torreo 173,21;vide etiam assus
  associo,-avi i.q. iungo, socium addo
  assolet,-re i.q. solet (nonnisi 3. pers. sing. legitur) 1 personaliter 2 impersonaliter
  assuefacio,-feci,-factum,-facere fere i.q. in consuetudinem adduco, peritum facio 1 c. dat.2 c.abl. 3 utrum c.dat. an c.abl. iungatur dici non potest
  assuesco,-vi,-scere i.q. in consuetudinem adducor, familiaris fio(verbum intransitivum), accedente dat. eius rei in cuius consuetudinem adducimur
     assuetus,-a,-um 1 de familiaritate, peritia consuetudine alicuius rei (accedit dat) active a corporea b incorporea 2 de iis rebus in quarum consuetudinem venit subi.(passive)
  assuetudo,-inis i.q. consuetudo, mos
  assultus,-us actus assiliendi, impetus
  *assum,-affui,-adesse 1 nude i.q. præsens sum, præsto sum 2 c. dat a i.q. præsens sum, præsto sum b auxilio sum c obødio d satisfacio
  assumo,-psi,-ptum,-ere 1 res corporeas i.q. adscisco a hominem b res 2 incorporalia i.q. suscipio, assumere in celum, inde assumptio Marie; Gertz M assumere in regnum = adhibere aliquem
  assuo,-ere i. suendo annecto
  assurgo,-rexi,-rectum,-gere 1 proprie i.q. corpus erigo iacens vel sedens a generatim b sensu hostili c propter reverentiam 2 in imagine i.q. tollor 3 vanescente sensu proprio i.q. pervenio
  assus,-a,-um de cibis tostis vel sicce coctis (opp. elixus) ;subst assum n Georges/RH
  ast i.q. at (metri causa)
  astipulatio,-nis i.q. assensio
  astipulor,-atus sum i. assentior
  ® astituo = constituere RH
  asto,-iti,-are 1 nude i.q. prope sto 2 c.dat.a eadem quæ supra (sc. astituo RH);b : auxilio sum = servans
  astrictio,-nis i. actio astringendi, comprimendi
  astringo,-nxi,-ctum,-ngere i.q. comprimo, cogo, colligo 1 proprie a c.acc.rei firmiter captæ b c.acc.rei tenacis factæ c c.acc. et dat. i.q. affigo 2 in imagine 3 translate
  ® astronomus =astrologus Gertz S 404,5
  astructio,-nis i.q. assertio
  astrum,-i i.q. stella (nonnisi in carminibus)pro cælo ponitur 39,38
  astruo,-xiu,-ctum,-ere i.q. assero, affirmo, verbis affero 1 c.acc. simpl.2 c.acc c. inf 3 c.acc. et quod 4c quæstione indirecta
  astus,-us i. artificium, calliditas, dolus 1 nude 2 c.gen.
  astutia,-æ i. artificium, calliditas, dolus
  asylum,-i i. locus refugii
  *at particula adversativa 1 vi propria nondum perdita sæpe occupationem inducit(speciatim in dialogo)2 vi adversativa imminuta seriem sententiarum connectit
  ater,-ra,-rum i.q. niger, malus, horrendus
  *athleta,-æ m. 1 proprie i.q. monomachia dimicans, homo viribus præstans 2 translate c.gen. rei i.q. exercitatus, probatus in aliqua re; Gertz M Christi athleta
  athleticus,-a,-um ad athletam pertinens (pro gen. athletæ)
  *atque particula copulativa; prævalet ante vocales et litteram h; legitur ante consonantes quoque 1 vi connexiva a iunguntur duo membra b ultimum membrum aliis coniungit c iuncturæ notabiliores 178,18 261,35 ; 2 vi comparativa vel potius æquativa; notanda est contaminatio 429,12
  atqui particula adversativa vi propria imminuta 402,26 (in oratione continenti præcedente interrogatione negativa)
  atrium,-i 1 area clausa ante ecclesiam(de lignea ecclesia Roschildensi 313,6) 2 area clausa ecclesiam circumdans (de saxea ecclesia Roschildensi, syn ambitus 406,11) 3 aula quæ est extra palaium regale 336,15
  atrocitas,-tis i. atrox habitus, natura, animus 1 hominum 2 rerum vel factorum: a malorum nominibus adiungitur b nude positum atrocem mentem, actionem, rem significat
  atrox,-cis fere i.q. crudelis, asper, acerbus 1 de ipsis animantibus a de hominibus b de bestiis 2 de hominum mente, de habitu mentis 3 de rebus
     atrociter i.q. crudeliter, graviter, vehementer
  attactus,-us i.actio attingendi
  attamen i. at tamen
  attendo,-di,-tum,-dere 1 animo attendo, animum adverto, curo a c.acc., b abs.58,18 (sequitur coniunctivus), c. sequitur ut 31,1, d sequitur quæstio indirecta 2 ante oculos habeo, specto
     attentus,-a,-um 1 de homine i.q. studiosus, docilis 2 de incorporeis i.q. suspensus
     attente i. studiose, cum cura
  attentatio,-nis i. actio attemptandi impetus (lingua nostra `attentat´)
  attento,-avi i. aggredior, lacesso 1 c. acc.2 c.acc.et abl.
  ® attenuare = debilitare, mitigare Gertz S 82,3, 114,1; Gertz M = spoliare
  attero,-trivi,-tritum,-terere 1 speciatim i.q. devoro 2 generatim i.q tribulo, destruo, vexo
  ® attestatio = testimonium
  ® attinentiæ vide appenditiæ
  attineo,-tinui,-tentum,-tinere de relatione i.q. pertineo 2 c.dat. 3 nude adiacio; Gertz M attinere alicui = possidere
  attingo,-tigi,-tactum,-tingere 1 sensu strictiore de hominibus et rebus inter se tangentibus 2 sensum, animum alicuius attingo 3 pervenio in a notione locali 2 notione latiore ® =denotare
  ® attinguo Gertz S 347,9 coniectura pro attingens.
  attollo,-ere 1 proprie i.q. sursum tollo, sustollo, erigo a sensu strictiore b sensu latiore de oculis 2 translate i.q. elevo, amplifico (syn.erigo, nota lusum verborum)
  attondeo,-di,-sum,-dere de crinibus demendis fere i.q. corrado 1 generatim 2 speciatim de tonsura sacerdotum
  attonitus,-a,-um i.q. stupefactus, perculsus, perterritus 1 retenta vi verbali (c.abl.) 2 adi.
  attraho,-xi,-ctum,-here nonnisi proprie i.q. ad me adduco
  attrectatio,-nis i.q. contrectatio, actio attrectandi
  attrecto,-avi 1 generatim i.q. tango, tracto a c.abl. b sine abl. i.q. manibus tracto 2 sensu peiorativo fere id q. inquino
  attribuo,-i,-tum,-ere 1 generatim i.q. assigno 2 speciatim de provinciis sub dicionem alicuius redigendis
  attributio,-nis i. assignatio (cf. attribuo 2)
  attundo,-ere i.q. percutio, pulso
  ® auctenticus vide authenticus = sua manu
  *auctor,-is I speciatim A de deo omnium rerum creatore B de parentibus C artibus exercendis, litteris aliisque rebus tradentis II generatim sensu strictiore de cuiuslibet rei effectore, creatore, suasore 1 c. gen.subst. 2 c. gen.subst. et gerund. sive part. 3 nude B liberius fere i.q. adiutor, fautor, dux; Gertz M auctor = arbiter/iudex II,237,4; au(c)tor causæ = actor
  *auctoritas,-tis I hominum deorumque A fere i.q. præstantia, dignitas, honor 1 c. gen. subi. 2 c. gen. forensi 3 nude B de magistratu ecclsiastico II rerum A fere i.q, vis, gravitas, momentum1 c gen.2 abs. B vi propria imminuta fere i.q. opinio; Gertz M autoritas I,92,4 = teutonice die Autorität
  ® auctorizare = extollere ad dignitatem Gertz S 201,6, = canonizare, idem 219,16 et 20
  aucupium,-i i. ars avium capiendarum
  aucupor,-atus sum,-ari nonnisi translate fere i.q. corripio, capio
  *audacia,-æ 1 in malam partem fere i.q. impudentia, insolentia, temeritas a c.gen. de re impudenter gesta b. c.gen de eo qui rem impudenter gerit 2 in bonam partem fere i.q. fortitudo a c.gen. b nude
  audax,-cis 1 de hominibus a in malam partem fere i.q. temerarius b in bonam fere i.q. fortis 2 de rebus
  *audacter [impavide RH]
  *audeo,-ausus sum,-audere i.q. præsumo 1c.inf. (i. satis insolens, temerarius, fortis sum, ut alquid faciam 2 c acc. 3 abs. i.q.audaciam induo
     ausum,,-i i. res audacter gesta
  *audio,-vi,-tum,-re 1 auribus accipio 2 narratione comperio, cognosco a c.acc. b c.duobus acc. sive acc. c.inf. c sequitur enunt.relat. 272,20 d sequitur ne 3 secundas aures præbeo; Gertz M audiri = vocari ® audientia = auditus, aures Gertz S 275 ep.3; Gertz M audientia = cognitio episcopalis; postulare audientiam = rogare audientiam; pervenire ad audientiam = fama accipere RH
  auditor,-is de eo qui audit
  auditus,-us 1 sensus, facultas audiendi 2 actus audiendi 3 spatium intra quod audiri potest sonus
  aufero,-abstuli,-ablatum,-auferre 1 proprie de corporeis a i.q. removeo b i.q. absumo 2 translate de incorporeis 3 aufero me
     ablatus,-a,-um ;ablata,-orum n. 27,20 [sine explicatione; indulgentia RH]
  aufugio,-i,-ere i. fugâ me aufero 1 abs. 2 additur quo
  augeo,-xi,-ctum,-gere1 res maiores reddo, vim earum intendo 2 i.q. amplio, orno
  ®augmentare = augere Gertz S 143,8
  augmentum,-i i.q. incrementum 1 c.gen. de ea re quæ augetur 2 c.gen.de ea re qua aliquid augetur
  augur,-is i. divinandi peritus, futuri præscius 1 adi. 2 subst.
  augurium,-i 1 omen, signum qualecumque 2 actio prædicendi, prædictio 3 prævalente notione incertitudinis fere i.q. arbitrium, præsensio (syn præsagium 535,38)
  auguror,-atus sum,-ari i. prædico, præsentio 1 c.acc., acc. c.inf., c.duobus acc. 2 abs.
  augustus,-a,-um i.q. divinus sublimis et sim.
  aula,-æ 1 regia domus, sedes principis 2 i. conclave regiæ domus (nonnulli loci sub 1 allati huc trahi possunt) 3 i.q. convictus hominum apud regem versantium (lingua nostra `hof`´)
  aulæa,-æ 1 tegumen, stragulum quod aliis rebus inicitur 2 cortina
  aulicus,-a,-um 1 adi. i.q. ad domum regiam pertinens 2 substantive(nonnisi plurali numero) de regis ministris, de iis qui in clientela regis sunt
  aura,-æ 1 aer; motus, ventus, flatus 2 laxiore sensu de ipso aeris elemento 3 metonum. de regionibus quæ ventis perflantur 4 translate a de rebus adversis b de favore populari
  auratus,-a,-um i. auro ornatus vel obductus
  aureus,-a,-um i.q. auro ornatus vel obductus sive auro factus; Gertz M aureus sc. nummus = solidus vel fortasse florenus
  ®aurifrigium i.q stragulum sericum, Phrygio opere factum et auro intertextum. Arnoldi chronica L I 119MGH scriptorum tomus XXI RH
  auriga,-æ m. de eo qui currum dirigit
  *auris,-is 1 membrum duplex in capite animalis utrimque positum 2 de auribus audiendi instrumentis, de facultate audiendi 3 i.q. auditus 4 accedente verbo accipiendi, excipiendi, sentiendi i.q. audio a pro obi res b pro obi homines
  *aurum,-i 1 sensu strictiore de ipso metallo sive de rebus ex auro factis (anulis, toquibus, ornamentis sim.) 2 sensu latiore i.q. opes, divitiæ, pecunia
  ® auscultare = aucupari ?RH Gertz M II,232,7
  auscultatio,-nis i.q.actio auscultandi
  auspicium,-i i.q. omen a c.gen.obi. b sine gen.obi 2 i.q. imperium, ductus a proprie b translate3 i.q. fortuna
  auspicor,-atus sum i.q. incipio, aggredior1 c. ab 2 c.abl.; Gertz M auspicari = favere
     auspicata,-orum vi passiva i.q.res captæ
  auster,-ri nomen venti
  austere i.q. severe
  austeritas,-tis i.q. severitas
  australis,-e 1 adi i.q. ad austrum pertinens, meridianus 2 substantive de incolis australium (sc. Scaniæ) partium
  ausus,-us 1 i.q. ausum [inceptum audax RH] 2 i.q. animus a c.gen.obi.
  *aut particula disiunctiva 1 semel ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa 2 aut....aut a in sententia positiva b in sententia negativa 3 notione disiunctiva vanescente fere i.q. et 4 i.q. -ve 5 aut....vel 323,33 sq;.(nulla explicatione) Gertz M aut...vel = aut...aut; = vel...aut
  *autem.particula adversativa (vi adversativa exstincta transit in notionem causalem i.q. enim) 1 secundo loco ponitur 2 tertio loco ponitur
  ® authenticus = sua manu
  ® au(c)torizare vide auctorizare
  autumnalis,-e i.q.ad autumnum pertinens
  autumnus,-i de eo anni tempore quod æstatem sequitur
  autumo,-avi i.q. existimo, habeo, puto 1 c.adv. 2 c acc. 3 c.duobus acc. 4 c. acc. c. inf; Gertz M autumare = credere, putare; = affirmare, contendere
  auxiliares,-ium m. i.q. copiæ auxiliares, socii
  *auxilium,-i 1 sing.de adiumento, subsidio, ope 2 plur. i.q. auxilium b i.q. auxilium armatum, copiæ auxiliares
  avaritia,-æ i.q. cupiditas pecuniæ vel potentiæ, aviditas
  avarus,-a,-um i.q. cupidus pecuniæ
     avare i.q. avide
  avello,-vulsi,-vulsum,-vellere i.q. violenter aufero, divello 1 c.dat. 2 sins dat.
  aveo,-re i.q. cupio, appeto
  aversor,-atus sum,-ari i.q. aspernor, refugio, recuso 1 nude 2 homines 3 res
  averto,-ti,-sum,-tere1 i.q. in aliam partem verto a c.acc. b c. acc. et ab c.acc.et abl. d c.acc. et in 2 i.q.(malum) prohibeo, arceo a c acc. b c acc. et ab 3 i.q. aspernor 4 i.q. abalieno; Gertz M petitionem avertere = negare
     aversus,-a,-um 1 i.q. in aliam partem conversus b c.dat.c c. ab 2 translate i.q, alienus, abhorrens
  avia,-æ i.q, mater patris
  avicula,-æ i.q. avis
  aviditas,-tis i.q. cupiditas 1 abs. 2 c.gen.obi.
  avidus,-a,-um i.q. cupidus 1 abs. 2 c.gen.obi. 3 c.inf.
     avide i.q. cupide
  avis,-is f. i. nomen animalis pennati, volucris
  avitus,-a,-um i.q. ad avum pertinens
  avius,-a,-um 1 adi. i.q. devius, a via situs 2 n.plur. substantive i.q. loca avia
  avoco,-avi i.q.abstraho, averto
  avolo,-avi i.q. celeriter abeo
  avunculus,-i 1 i.q. frater parentis (matris) 2 de avunculo magno 322,32 (paternus ponitur pro patris) (patruus = frater patris) Gertz M avunculus = patruus II,437,13
  avus,-i 1 i.q. pater parentis a generatim b speciatim patris (matris 81,18) maternus i. matris avus 503,8 2 minus accurate de avunculo patris 323,5
  axis,-is m. i.q. regio (uterque198,17 i. de terra et subterranea regione app, geminus orbis)


  B
  baccalaureus (decretorum i.e.iuris canonici) qui primum gradum Academicum adeptus est Gertz M II,127,7 vide canones = decreta iuris canonici
  bacchor,-atus sum,-ari i.q. immodice lætor
  bacillus,-i i.q.baculus
  baculus,-i i.q. scipio, fustis 1 generatim 2 speciatum de sceptro antistitis
  ® baiulare (baiolare) = portare/trahere (crucem) Gertz M I,128,26
  bal(l)ista,-æ i instrumentum ad sagittas sim.emittendas factum
  balneæ,-arum i.q. locus lavandi, conclave lavationibus proprium (lingua nostra badstue)
  balneum,-i i.q. lavacrum, lavatio
  ® baptilla/baptillus = clava campanæ qua pulsatur Gertz M II,352,17
  ® baptisma, baptismus, baptizare< Iohannes Baptista vide Evangelium secundum Ioannem
  ® barat(h)rum = infernum Gertz S 88,2
  barba de lanugine, capillis, pilis 1 oris humani 2 obscene 118,22
  barbaria,-æ 1 i.q. gentes feræ 2 i.q. feritas, paganitas
  barbaricus,-a,-um 1 i.q. ferus, incultus 2 i.q. paganus
  barbaries,-i 1 i.q, terræ externæ 2 i.q. gentes feræ 3 i.q. paganitas, pagani
  *barbarus,-a,-um I adi.A i.q. exterus B sensu peiorativo i.q. ferus, rudis, incultus 1 generatim 2 speciatim de Sclavis C i.q. vernaculus, vulgaris (de Danica lingua) II subst. A i.q. exterus B sensu peiorativo i.q. homo ferus incultusque 2 speciatim a de Sclavis b de Estonibus et Curis C i.q. paganus
  barbitos,-i m. i.q.fides, lyra
  ® baro-nis = dominus prædii (plur.= nobiles, magnates) Gertz M; Georges : Cic. barones et (=)rustici
  basilica,-æ i.q. ædes sacra, ecclesia Christiana
  basis,-is i.q, fultura, fulcrum ædificii vel statuæ, ® = pes Gertz S 364,19
  basium,-i i.q. osculum
  ® batulus = scapha
  beatitudo,-inis fere i.q. sanctitas
  beatus,-a,-um 1 i.q. felix a c.abl. b sine abl. 2 i.q. sanctus
  bellator,-is i.q. miles
  bellatrix,-cis i.q. pugnax (lingua nostra skjoldmø)
  bellicosus,-a,-um i.q. belli cupidus
  *bellicus,-a,-um 1 adi. a de rebus ad bellum pertinentibus b de hominibus i.q. bellicosus 2 subst.i.q. miles
  belliger,-a,-um i.q. bellicosus
  belligero,-avi i.q. bello
  bello,-avi i.q. bellum gero, pugno
  *bellum,-i 1 de hostili inter armatos statu a c.significatione adversariorum c.gen.obi b sine significatione 2 de singulis proeliis et pugnis
  *belua,-.æ i.q. fera, animal ferocitate, magnitudine, immanitate excellens, monstrum (de homine fabuloso)
  *bene 1 i.q. accurate, apte, efficienter 2 i.q. clare, recte ® = valde Gertz S 339,15, Gertz M = plus/quam, = certe, = prudenter
  benedico,-xi,-ctum,-cere t.t. ecclesiasticus i.q. verbis sanctifico
  benedictio,-nis i. actio benedicendi ® idem fere est quod xenium appellatur sive munus; benedictiones lectionum in responsorio
  ® benefactum = beneficium
  beneficentia,-æ i. actio beneficii conferendi
  *beneficium,-i 1 generatim de bono quod alicui tribuitur, de dono a nude (sæpe de dono regis, sive de dono deorum 101,10 b c.gen.subi. et inhærentiæ (nota de animi donis 63,12) 2 speciatim in vita publica a de quolibet honore magistratibus tributo b de donis ecclesiæ vel clero datis c technice de provinciis vel terris a rege vel imperatore cuidam nobili vel regulo traditis (hic illic congruit linguæ nostræ ` len ´ 3 vanescente vi bene facti a plus minus periphrastice b beneficio c. gen. i.q. per beneficium auxilium, operam (transit in notionem præpositionis `propter ´)
  beneficus,-a,-um i.q. largus, liberalis, benignus
  ® beneplacitum = gratia Gertz S 307,11, Gertz M = beneficium, = votum
  *benevolentia,-æ i.q. bona voluntas, favor
  benevolus,-a,-um i. benignus, benevolentia plenus
  benignitas,-tis i. munificentia, liberalitas, benevolentia
  benignus,-a,-um i. liberalis, largus, humanus, 1 de hominibus ipsis 2 de variis hominum qualitatibus vel actionibus 3 de natura
     benigne i. liberaliter, large, amice
  ® benivolentes = bene volentes
  bestia, -æ i.q. ferum animal
  beo, -avi 1 beatum reddo, delecto 2 beatum prædico
  biblus, -i f. de iuncis ad varias res texendas aptis
  ® biber-is f. (< inf..bibere) = potio
  bibo, -i, -ere i. potum ore haurio 1 abs. 2 c.acc.
  bibulus, -a, -um.i.q, ebriosus, bibendi cupidus 1 subst.m. 236, 16 2 adi.305, 3
  bidens, -tis f. pro ove ponitur 189, 3
  ® biduanus qui per biduum mortui iacuere Gertz M II, 44, 21
  biduum, -i n. i spatium duorum dierum
  biennium, -i n. i. tempus duorum annorum
  bifariam adv. (sc.partem) i in duas partes 492, 1
  bifidus, -a, -um i. cum ungulis in duas partes fissis
  biformis, -e de specie duabus formis prædita 22, 11
  biga, -æ nomen vehiculi
  bilis, -is f. de ira
  bimestris, -e i. duorum mensium
  ® binominis, e: qui duo habet nomina ut Palno Tokki
  *binus, -a, -um 1 plur. a distributive b vi distributiva amissa i.q. duo c. plur. tant. (fere semper de duabus rebus vel personis cohærentibus) 2 sing. i.q. duplex
  bipennis, -e i. securis ex utraque parte latissimum et acutissimum ferrum habens
  bipatens, -tis i. duobus valvis apertis
  bipertitus, -a, -um i.e. bifariam vel in duas partes divisus
  ® birrus (byrrus/byrrhus) (gr.purros, gallice: bure, danice Vadmel Gertz) Gertz M II, 272, 8 in mantili ex griseo birro, desubtus ex pellibus agninis albis. Teutonice: Die Serviette aus grauer Wolle, darunter aus weißem Lammfell RH
  bis i. duabus vicibus 1 generatim2 speciatim numeros duplicans
  bissenus, -a, -um 1 plur. a vi distributiva nondum diminuta b i.q. duodecim 2 sing, i.q. e duodecim consistens
  ® bivium Gertz S 226, seq. 2, 6 id est bivium mortis; Gertz M bivium = compitum < I, 94, 10
  blandimentum, -i i. res vel actiones sensus suaviter afficientes, delinamenta, illecebræ1 c.gen. 2 nude
  blandior, -tus sum, -ri i.q. adulor
  blanditiæ, -arum i.q. illecebræ , res vel actiones sensus blande afficientes 1 c.gen. 2 abs.
  blandus, -a, -um i.q. adridens, benignus, comis 1 de animantibus 2 de corporis partibus 3 de rebus sensus blande afficientibus
     blanda, -orum n. 527, 19 sine explicatione [sc. verba RH]
     blande i.q. amice, benigne, clementer; opp. minaciter
  ® blasphemare= irridere; blasphemia/blasphemium, blasphemator
  ® bola <ex danico detorsum = mansus
  ® bondo ex danico = agricola
  bonitas, -tis i. mansuetudo animi
  *bonus, -a, -um I ad mores et ingenium hominis spectat A de iis ipsis qui artibus, moribus, negotiis suis excellunt i.q. strenuus 1 adi 2 subst.B de eorum animo C de rebus II omissa vi morali.i.q. faustus, prosper, aptus A adi. B subst.
  *bonum, -i n. 1 spectat ad mores 2 de qualibet bona re 3 de bonis hereditariis (lingua nostra `gods ´
  bos, -vis nomen bestiæ 1 terrestris a f. i.q. vacca b genus commune. 2 maritimæ
  bovinus, -a, -um i.q. bubulus sive gen.bovis
  braccæ, -arum i.q, vestimentum femora cruraque tegens
  brachium, -i i.q. lacertus
  bracteatus, -a, -um i.q. bracteis ornatus 217, 12
  ®brandeum i.q.velum sanctificatum, palla lintea vel serica, qua divorum reliquiae vel corpora involvi a Christianis solebant (Du Cange) Palliola idem significat ac brandeum MGH epistularum tomus I Gregorii I registri L IV 30 (loco primo: anno 594 XII IUN.)
  ® bravium (gr.brabeion) victoriæ signum et præmium
  ® braxare = Bier brauen Gertz S 415, 4 et translate, braxatorium ubi braxatur, braxatrix, idem 441, 21
  ® breve = chartula indicem continens Gertz S 381, 5
  ® breviarius sc. liber ordinem ecclesiasticorum continens
  *brevis, -e i.q. parvus, exiguus 1 sensu corporali de spatio a c.subst. b omisso subst. plur. n. i.q. vada 2 de tempore a c.subst. b omisso subst.:in brevi i.q. in brevi tempore ;nota brevi i.q. brevi tempore
     brevissime de oratione i.q. valde presse
  brevitas, -tis 1 i.q. parvitas, exiguitas (sensu corporali) 2 de oratione brevi
  bruma, -æ i, q. frigus
  brumalis, -e i.q. hiemalis
  brutum, -i i.animal [opp. sapiens et rationale animans RH]
  bubalinus, -a, -um i.q. ad bubalum pertinet 140, 17 cornua
  bubalus, -i m. i. nomen animalis (lingua nostra `bøffel ´)
  bubo, -nis m. i.q. noctua
  bubulcus, -i i.q. bovum pastor, arator
  bucca, -æ de ea capitis cavitate quæ intra genas sita auris completur :206, 37 :plenas aurarum buccas violenta flatus excussione laxare.
  ® bucina qua signum militibus datur vide et lituus / tuba RH Georges incertum est quibus instrumentis diversi milites utantur.
  bulla, -æ 1 i.q. umbilicus, umbo pro ornamento (egl. skjoldbukkel) 2 i.q. sigillum papale et scriptum eo munitum, bullare: bullâ munire
  ® bullire Gertz S 324, 8 coquere
  bulligo, -inis f. an i.q. umor ebulliens `bouillon´
  ® bundones = agricolae
  ® burgenses = cives
  ® bursa = crumina
  bustum, -i 1 proprie i.q. sepulcrum 2 translate i.q. mors
  ® butyrum iam in Celsius < gr. (fr.beurre, Butter)
  ® buxis i.q. capsula vel capsella. MGH Epistolarum tomus I Liber IV, 30 pagina 265 :in buxide brandeum mittitur.

  C
  caballus, -i i.q. equus
  cacabus, -i i.q. vas ad cibos coquendos factum
  cachinnus, -i i q. risus efusus
  cacumen, -inis i.q. culmen
  *cadaver, -is i.q. corpus mortuum 1 hominem a c.gen. b sine gen. 2 bestiarum
  cado, -cecidi, -casum, -cadere I i.q. labor, decido A de hominibus 1 proprie 2 translate 459, 23 B de rebus 1 proprie 2 translate i.q. incido II i.q. morior, necor III i.q. damnor, condemnor
     cadens, -tis de eo qui cadit
  caducus, -a, -um i.q. instabilis, fragilis, caducus morbus = epilepsia Gertz S 345, 10
  cæcatus, -a, -um i. lumine privatus, cæcus
  cæcitas, -tis i.q. orbatio luminis
  cæcus, -a, -um 1 proprie i.q. oculorum acumine privatus syn oculis captus 2 translate i.q. acumine ingenii privatus a c. abl.b sine abl.
  *cædes, -is1 proprie i.q. occisio cum singulorum e.g.33, 34, 48, 22 tum multorum e.g.28, 17 a c.gen.obi. 2 metonym. a i.q. cruor b certamen, pugna
  *cædo, -cecîdi, -cæsum, -cædere 1 i.q. abscindo, seco 2 i.q. percutio 3 i.q. occido, neco a homines b bestias
     cæsi, -orum 57, 16
  cælamen, -inis i.q, opus cælatum, cælatura
  cælatura, -æ i.q. ars cælandi vel potius id ipsum quod in duris rebus cælatum est
  cælebs, -ibis g.c.1 de iis qui (quæ) sine coniuge sunt a de viris b de feminis 2 metonym. vita (de viro) castimonia (de femina) ; Gertz M :celebs humus i.e. virginea/pura/sancta
  cælestis, -e1 adi. a i.q. ad cælum pertinens b i.q. ad deos pertinens, divinus 2 subst.plur m. i.q. superi
  cælibatus, -us1 de viris i.q. vita cælebs 2 de feminas i.q, virginitas
  cælicus, -a, -um i.q. cælestis, divinus
  cælites, -um m. i.q. di, superi
  cælitus indecl. i.q. divinitus, a dis
  cælum, -i 1 i.q. æther a proprie b de sede deorum 2 i.q. aer 3 spectat ad tempestatem, clima
  cænulentus, -a, -um i.q. cænosus
  cænum, -i i.q. lutum, sordes
  cærimonia, -æ i.q. ritus
  *Cæsar, -is nomen proprium, hinc pendet adi
  *Cæsarianus (e.g.531, 31)
  cæsaries, -i i.q. coma hominum, crines capitis
  cæspes, -itis 1 i.q. glæba, cui adhæret gramen 2 i.q. herba, gramen:
  cæstus, -us i.q. instrumentum pugilis corio factum
  calamitas, -tis i.q. res adversæ, infortunium clades
  calamitosus, -a, -um 1 i.q. miser 2 i.q. luctuosus
     calamitose i.q. infeliciter, misere
  calamus, -i 1 i.q. sagitta 2 i.q. tibia
  calathus, -i m. i.q. corbis, fiscina 194, 36
  calcar, -is i.q. stimulus ferreus calci alligatus 1 proprie 2 in imagine
  calceamentum, -i i.q. calceus
  calceus, -i m. de pedis tegumento
  calco, -avi1 proprie i.q. calce premo 2 translate i.q. coerceo, sperno
  ® calculatio = actio rationem alicuius rei ineundi RH
  calculus, -i 1 de quolibet lapillo 2 de tessera ® calculo laborans Gertz S 244, 8 = cystolithiasis
  ® calefacere =reflexive Gertz S 415, 13;calefactorium< (lateramen) calefactorium, <sic ut catinus qui cenam calidam retineat. (danice varmeplade), postea =triclinium. stuba quod vide fornax quod vide
  caleo, -ui, -ere i.q. calidus sum
  ® calibs-bis f. = chalybs-ybis m. aes quo arma efficiuntur (teutonice der Stahl)
  calidus, -a, -um i.q. fervens, calorem emittens
  caligatus, -a, -um i.q. caligis indutus
  caligo, -inis i.q. tenebræ 2 notiones translatæ
  caligo, -avi i.q. caliginosus sum
  calix, -cis m.i.q. poculum, scyphus
  calleo, -ui, -ere 1 intr.i.q. peritus sum a nude b c abl. 2 trans. i.q. scio, intelligo, possum a c.acc.b c.inf. c c. quæstione indirecta; Gertz M = valeo
  *calliditas, -tis i.q. sagacitas, prudentia, astutia, cum in malam sententiam, tum in bonam 1 c.gen. sagacis rei vel hominis 2 nude
  callidus, -a, -um i.q. prudens, astutus 1 de hominibus2 de rebus
  *callide i.q. prudenter, astute
  callis, -is m. i.q semita, Gertz S via
  callosus, -a, -um i.q. callo obductus, obduratus
  calor, -is m. i.q. ardor, æstus 1 proprie 2 translate a c.gen. b nude
  calumnia, -æ 1 i.q. falsa accusatio 2 i.q. iniuria
  calumnior, -atus sum, -ari i.q. falso arguo
  calvitium, -i i.q. calvities
  calx, -cis f. i.q. calcaneum, ungula
  ® camera proprie: tectum concameratum > = cella Gertz S 336, 8
  ® camerarius Greg. Tur.hist. Franc. 4, 7 teutonice Kämmerer
  ® campana Gertz S 443, 7 > campanella (dimin.) = mlat.7.saecula: clocca
  ® campio =pugil
  campus, -i 1 i.q, ager planus, planities 2 de plana glacie
  ® cancellarius = episcopus qui regi auxilio est RH
  ® cancelli (< cancer) qui portam ecclesiae saeptam habent
  candens, -tis i.q. fervidus
  candidus, -a, -um i.q. albus
  candor, -is 1 i.q.color albus, albedo 2 i.q. pulchritudo a proprie b translate i.q. castitas 308, 36;i.q. splendor 305, 3
  canicula, -æ i.q, parvus canis, catulus
  ® canine = canis more
  caninus, -a, -um i.q. ad canem pertinens
  *canis, -is nomen animalis (domestici)
  canities, -ei f. i.q. senectus
  cano, cecini, -cantum, -canere i.q. sonum edo 1 intr.a: voce i.q. cantum edo b instrumentis i.q. psallo c de ipsis instrumentis i.q. sono 2 trans. a: voce i.q. versibus persequor b instrumentis
  ® canon-is m. 1 index sanctorum > inde canonizare 2 canon missae: oratio, quae in missa ante consecrationem etc. a sacerdote recitatur Gertz S
  ® canones = decreta iuris canonici
  canonicus, -a, -um fere i.q. ecclesiasticus. Gertz S: canonicus regularis, clericus qui secundum certam regulam quasi monasticam vivit, etiam vocatur canonicus saecularis.; canonica-orum = praebenda;canonia = canonicatus (munus episcopale ?)
  ® canonizare = in canona (i.e.indicem) sanctorum referre Gertz M
  canor, -is m. i.q. sonus
  canorus, -a, -um i.q. canens
  cantharus, -i m. i.q. vas vinarium
  cantilena, -æ 1 carmen maledicum 2 i.q. cantus, carmen
  cantor, -is de eo qui artem canendi profitetur 1 generatim 2 speciatim de eo qui in ecclesia canit
  cantus, -us 1 i.q. sonus 2 i.q. carmen
  canus, -a, -um nom. plur. m. (omisso capilli) i.q. canities, senectus
  capacitas, -tis i.q. mensura opp. mensuræ
  capax, -cis de eo qui capere, continere, accipere potest, continens, patiens 1c. gen. 2 sine gen. fere i.q. magnus, amplus Gertz S capacitas : intelligendi facultas 231, 38
  capella, -æ i.q. capra Gertz S capella : proprie brevior cap(p)a > ædicula palatii in qua hæc asservabatur > quævis ædicula sacra vel sacellum in maiori ecclesia cum altare vel = capella sola., capellanus
  ® capescere = recipere Gertz S 355, 22 = capessere Gertz M II, 400, 2
  *capesso, -ivi, itum, -ere 1 i.q. capio, comprehendo a manu b ore 2
  i.q.suscipio, incipio, acquiro, comparo
  capillitium, -i i.q. cæsaries, coma
  capillus, -i i.q. pilus 1 plur.2 sing.(collective) i.q. coma
  ® capitaneus = dux
  ® capitium vide caputium
  *capio, -cepi, -captum, -capere I i.q. prehendo, sumo A corporea1 sine significatione violentiæ; vergit in notionem eligendi :67, 19 2 inest significatio violentæ a animantes i.q. comprehendo b res i.q.occupo, expugno, potior B incorporea 1 i.q. ineo, incipio, facio 2 i.q. nanciscor, habeo II i.q. moveo, commoveo, occupo A active B passive (accedit c. abl) III i.q. privor, debilitor (passive) IV i.q. contineo A de quantitate B de qualitate i.q. ad aliquid aptus sum
     captus, -a, -um i.q. captivus
  capitalis, -e i.q.mortem afferens
     capitaliter i. ita ut mortem afferat, mortali pøna
  ® capitulum 1 congregatio canonicorum 203, 2, 2 congreg. monachorum 437, 22, 3 conclave in quo canonici congregantur 311, 6 Gertz S, capitula = lectiones ex biblia vel aliis sacris scripturis desumptæ
  ® cap(p)a =vestimenti genus Gertz M
  capra, -æ nomen animalis syn. capella
  caprigenus, -a, -um i. caprinus (de pelle caprina 242, 9)
  caprinus, -a, -um de rebus a capris oriundis 189, 4: sperne -os agitare gressus i.q. relinque pastoris officium
  ® capsa ubi hostia servatur
  ® capsula dimin. e capsa : reliquiarium (teutonice: der Kapsel)
  captator, -is i appetitor
  *captio, -nis 1 i.actio capiendi 2 passive de iis qui se captivos offerunt 3 de statu eius qui captus est i.q. captivitas
  captivitas, -tis i status, condicio eius qui belli iure captus est
  captivo, -avi i.captivum facio
  *captivus, -a, -um (sæpissime substantive e.g. 518, 18) 1 de hominibus belli iure sive aliter captis 2 de bestiis 3 de inanimis
  *capto, -avi i capio vel capere volo 1 pro obiecto sunt homines (de captatione benevolentiæ) 2 pro obiecto sunt inanima :i.q. appeto
  captor, -is de eo qui captivum facit
  captura, -æ 1 de piscatu 2 de lucro (periphrastice)
  captus, -us i.q. impetus, potius periphrastice
  *capulus, -i i.q. manubrium gladii opp. cuspis, vagina
  *caput, -itis I proprie de suprema parte corporis cum humani tum ferini II vanescente sensu proprio A metonym.de tota persona B de cuiusdam personæ vita, condicione civili etc C periphrastice. III in imagine IV translate de suprema sive principali parte cuiuslibet rei A homines i.q. `chef´´ 2 de regina qua nititur maiestas danica B res corporeæ C incorporea 1 initium 2 locus principalis 3 intimam partem ædis significare videtur
  ® capucium = pileus, galerus, cucullusRH =capitium/caputium
  carabus, -i m. i.q. navicula
  carbasum, -i proprie lini genus significat, hic poetice i.q. velum
  carbo, -nis m. i.q ligna cæsa et cocta [? RH][160, 31 foedas carbone manus in pectore ferre ; graece : anthrakìasRH]
  ® carbunculus lapis quidam preciosus Gertz S 92, 12
  carcer, -is m. i. locus quo includuntur 1 homines 2 venti 29, 18 3 miseriæ 247, 2
  carceralis, -e a `carcer´ derivatum, [ad carcerem pertinens RH]
  cardinalis, -is m. de dignitate ecclesiastica [i.q. pontifex RH]
  cardo, -inis m. proprie dicitur de vertebra quâ porta circumvehitur (dørtap) Apud Saxonem nonnisi in imagine et translate 1 in imagine 2 translate
  ® carena = ieiunium quadragesimale penitentiæ causa impositum
  ® carentia = egestas ignis Gertz M I 334, 23
  *careo, -ui, -iturus, -ere i.sine aliqua re sum, aliqua re non fruor (hic illic sensu perfectivo i.q. amitto) 1 iungitur c.abl.a personæ b rei 2 iungitur c.gen. 56, 23
  carina proprie i.q. ima pars navis; hic nonnisi sensu metonymico i.q. navis
  ® caristia = annonæ caritas (significatio I) Gertz M II, 251, 1
  *caritas, -tis I de pretio (opp. vilitas) II de amore A accedit is qui amatur 1 per gen.obi.2 per adi. B accedit is qui amat 1 per gen. 2 per adi. C abs. ponitur III vergit in notionem cupiditatis
  ® c(h)aritative < caritas < carus (significatio II)
  *carmen, -inis i opus poeticum 1 generatim de verbis metrica ratione et in laudem et in contumeliam alicuius compositis 2 speciatim afferuntur loci qui spectant ad vim magicam quam versibus quibusdam inesse putabant maiores;carmen incantare quod vide; littera (quae nostra lingua rune est) ; litteram incidere quod vide
  carneus, -a, -um a caro factum
  ® carnalis = carneus Gertz M; carnaliter ibidem
  carnifex, -icis1 sensu latiore de quolibet homine cædis cupido 2 sensu strictiore de eo homine cuius munus est alios occidere
  ® carnisprivium = dies ieiunia Quadragesimæ præcedentes > dies carniprivii = teutonice Fastnacht Gertz M II, 123, 10
  caro, -nis 1 de corporis mollibus partibus 2 de homine (pars pro toto) 3 de voluptate carnis, de libidine [?] . Gertz S 224, 45 de carnis ergastulo, 340, 12 anima a carnis ergastulo egressa, de tristitia, ..de labore, ..de mundo; vide ergastulum RH
  carpentum, -i i vehiculum
  carpo, -si, -tum, -ere 1 i.q. capio, fruor 2 i.q. eripio 3 i.q. vitupero; Gertz M :mare carpens = mare percurrens Gertz M : carina(sc.mare) carpente
  carptim a carpo tractum (discerpo, lacero)
  ® cartula < chartula = scriptum breve = pagina Gertz M II, 180, 14
  carus, -a, -um i. amatus, dilectus 1 adi.a de hominibus b de rebus 2 subst. nota iuncturam ex antiquis scriptoribus ductam 269, 24 proprio spiritu carior
  casa, -æ i domuncula
  cassis, -dis i.q. armatura capitis
  cassis, -is i.q. rete quo utuntur venatores
  casso, -avi i.q. frustro, irritum facio
  cassus, -a, -um 1 abs.i.q. vanus, inanis, inutilis 2 accedente abl. i.q. orbatus 3 accedente gen. i.q. egens
  ® castellanus præfectus vel custos castelli RH Gertz M
  castellum, -i i. locus munitus, arx
  castigatio, -nis 1 i.q. pæna 2 i.q. vituperatio
  castigo, -avi 1 i.q. refreno, repello.tempero2 i.q.punio
  castimonia, -æ i.q. castitas
  castitas, -tis de abstinentia rerum Venerearum
  castorius, -a, -um i.q. castoreus, castorinus, fibri(i.castoris) pelle factus
  castrensis, -e 1 adi. de iis rebus quae ad milites curiæ lege astrictos spectant 2 subst. de militibus castri sive castelli
  castro, -avi i.q. genitalia abscido
  castrum, -i locus firmus, arx; = villa Gertz S 22, 20
  castra, -orum I plur. vocabuli q.e. castrum (i.arx., locus firmus) II plur. tantum A locus munitus B mobilis (inter A et B difficile est distinguere e.g. 360, 17 1 generatim 2 speciatim de castris navium B dicitur pro exercitu qui in castris est C de vita castrensi, militari, bellica
  ® casula (cum cappa) fere amiculum (purpureum?) Arnoldus I, c.12 MGH XXI. Gertz S 26, b danice :messehagel
  *casus sensu strictiore i.q. lapsus 2 sensu latiore de temeritate fortunæ ; plur. i.q.vicissitudines rerum
  b speciatim vergit in malam fortunam; c: casu quo = casu accidit ut Gertz M II, 360, 21
  ® cat(h)alogus gr. = index
  catellus, -i m. i.q. parvus canis
  catena, -æ vinculum ferreum 1 proprie 2 in imagine Gertz S catenatus, catenis vinctus 244, 15
  caterva, -æ i.q. turba
  cathedra, -æ i.q. sella; sedes episcopalis Gertz M
  ® catholicianus = carnifex regius RH, Gertz M : satelles regius I, 136, 27
  catholicus, -a, -um i.q. quod ad ecclesiam catholicam pertinet
  catillus, -i i. vas
  catinus, -i i vas
  ® caucio vide infra cautio RH
  cauda pars posterior bestiæ
  *causa, -æ ratio quæ effecit, causa efficiens (hic illic vergit in notionem excusationis a c.gen.b. abs. c causa c.gen idem significat atque propter c.acc. 2 res quæ in iure defenditur vel disceptatur, de actione ipsa; Gertz S rei causa = cohaerentia danice :sammenhæng ; sine causa = frustra 123, 5
  causabundus, -a, -um i.culpans 352, 30
  ® causare = litigare 227, 27; queri de 426, 19
  causor, -atus sum 1 causam affero 2 causam miseriarum affero, culpo, conqueror c.acc.c. inf.
  cautela, -æ i.q. cura, providentia, vigilantia 1 nude 2 c.gen obi.
  cauterium, -i i.q. nota quæ ferro inuritur 108, 38
  cautes, -ium proprie i.q. scopuli, saxa sim. 2 translate i.q. obstacula
  cautio, -nis i.q. testamentum
  cavea i.q. locus cavus et vacuus, antrum, specus
  *caveo, -vi, -utum, -vere I prospicio, vito A abs.B.accedit i.q. vitandum est 1 subst. 2 ne 3 inf. II sensu iudiciali (t.t.) i.q. sancio, statuo, constiuo
     cautus, -a, -um i.q. providus, prudens 1 de hominibus 2 de motu
     caute sine explicatione
  ® caucio? Gertz M: persuasum est mendum esse II, 269, 22, RH mendum pro theca
  caverna, -æ i.q. cavea, antrum, specus
  [cavilla, -æ i. cavillatio 105, 21
  cavillatio, -nis fere i.q. derisio, irrisio, iocus; Gertz M = captiones II, 169, 3
  cavillor, -atus sum i.q. irrideo
  cavo, -avi i cavum facio
  cavus, -a, -um de rebus intrinsecus cavatis, concavis, curvis 1 adi. 2 subst. a m. b n.
  -ce particula demonstrativa quæ vi `deictica´pron. q.e. hic suffigitur 265, 7
  *cedo, -ssi, -ssum, -dere I abs. A i.q. abeo, fugio B i.q. evado II accedente dat. A i.q. morem gero, obsequor, obtempero B inferior sum aliquo, vincor ab aliquo, succumbo alicui 1 homines 2 res Ci.q. obtingo D i.q. evado III accedente acc. i.q. trado IV accedente abl.separativo V c variis præpos. 1 ab 2 in a proprium sensum motionis habet b vanescente motionis vi i.q. se vertere vocabulum significat; iunctura: in matrimonium cedo i.q. nubo; in comitatum cedo i.q. comes fio
  ® cedula = schedula/scidula = pagina in quo scriptum est
  celeber, -ris, -re 1 i.q. frequens, magnus 2 i.q. creber 3 i.q. clarus, insignis, notus a c.abl. b sine abl. Gertz S 91, 8 celebris masc.
     celebriter i.q sollemniter Gertz S 24 h 9 celebre.
  celebratio, -nis i.q. actio celebrandi, sollemnia
  celebritas, -tis 1 i.q. cultus 2 sollemnitas 3 i.q. gloria, amplitudo
  celebro, -avi 1 i.q. colo a c.abl. b sine abl. 2 i.q. clarum facio, laude effero 3 i.q. ago, facio a c.abl. b sine abl.; Gertz M divina celebrare (quod sæpe omittitur)
  ® celebs vide caelebs
  celer, -is, -e i.q. velox 1 de hominibus 2 de rebus
     celeriter i.velociter
  celeritas, -tis i.q velocitas 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® celigens =civis caeli Gertz S 160, v.1
  cella, -æ i. ecclesia Christiana; promptuaria cella: Plautus, Amph.156 = carcer Georges
  ® cellarius qui cellam administrat
  cellula, -æ i. parva cella (de ecclesiis Christianis)
  celo, -avi i.q. abdo, occulto 1 corporea 2 incorporea a c.abl. b sine abl.
  celsitudo, -inis 1 i.q. altitudo 2 i.q. maiestas regis
  celsus, -a, -um i.q. clarus, magnus
  cena, -æ i.q. epulæ, cena domini = teutonice Gründonnerstag; = communio ibidem;cena pura = ieiunium/ dies ieiunii; cena sacra/Domini (= teutonice Abendmahl)
  cenaculum, -i i.q. locus cenandi
  cenito, -avi i.q. ceno
  ceno, -avi i.q.epulor, cibum sumo
  ® cenobialis = claustralis/monachalis
  ® cenobium = claustrum, monasterium Gertz S 128, 1
  *censeo, -ui 1 i.q. æstimo (c.abl. mensuræ)2 i.q. habeo, existimo, puto a c.acc.b c.duobus acc.c c. acc.c.inf. 3 i.q. nomino 4 fere i.q. credo;censere = decernere ; = iudicare; = vocare Gertz M
  censorius, -a, -um i.q. severus, gravis
  censura, -æ i.q. iudicium, sententia 1 generatim 2 speciatim de sententia pontificali, qua aliquis excommunicatur(`bannus´) Gertz S 320, 2 disciplina
  census, -us1 i.q. pecunia 2 i.q. tributum; Gertz M census æstivus = tributum aestatis mediae
  centeni, -æ, -a i.q. centum (sensu distributivo)
  centum i.q. i.q. decies decem(nusquam indefinite)
  centuria, -æ i.q. manus, caterva
  centuriatim per centurias, fere i.q.catervatim
  centurio, -nis i. præfectus regius incerti ordinis (e comitatu regis); Gertz M= præfectus secundi ordinis
  centurio, -avi 1 i.q. ordino 2 i.q.congrego
  centurionatus, -us i. dignitas vel territorium centurionis
  cera, -æ de materia molli
  cerealis, -e 1 i.q. ad cerevisium pertinens 2 ad frumentum pertinens
  cerebrosus, -a, -um i.q. amens, demens
  cereus, -a, -um i.q. mollis, mutabilis
  ® cer(e)visia = teutonice: Bier; penus-us cerevisiarius = cella penaria
  *cerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. video oculis a c.acc. b c.duobus acc. vel nom. c c.acc.c.inf.2 i.q. intelligo, agnosco a c.duobus acc. b c.acc c. inf.
  ® cernuus =pronus sc. inclinans Gertz S 128, 23
  certamen, -inis 1 i.q. contentio, æmulatio a c. gen. b sine gen. 2 de pugna, prølio
  certatim i.q. cum contentione, cum æmulatione
  certitudo, -inis de rebus certis
  certo, -avi 1 i.q. æmulor 2 i.q. pugno a c.abl. b sine abl. 3 i.q. affirmo, assevero, contendo (c.acc c. inf.)
  *certus, -a, -um 1 i.q. firmus, indubitatus, apertus, verus 2 i.q. statutus, constitutus 3 de eo cui aliquid compertum est a i.q. confisus b fere i.q. sciens
     certe 1 i.q. certo, firmiter, vere 2 i.q. profecto 3 i.q. saltem
  ® certificare = certiorem facere Gertz S 424, 8
  cervical, -is i.q. pulvinus
  cervix, -cis de ea corporis parte quæ dorso collum iungit [nakke] 1 proprie 2 pars pro toto ponitur i.q. caput
  cervus, -i nomen animalis 1 ut apud antiquos2 de `tarandris´ (lingua nostra rensdyr) usurpari videtur 64, 20 3 in nomine proprio 58, 30
  cessatio, -nis 1i.q. mora 2 i.q. intermissio
  cessim i.q. retro (i. incertis et titubandis passibus plus retrocedere quam accedere)
  ® cessio = depositio Gertz M, = licentia cedendi ibidem
  cesso, -avi 1 i.q. desino, recedo a nude (fere i.q, absum 141, 25;)fere i.q. intereo 59, 21 b c.inf. c c.ab d c.quominus 2 i.q. intermitto, interrumpo
  *ceterus, -a, -um i.q. reliquus I sing. (de cetero i. in reliquum tempus II plur. 1 adi. a de hominibus b de aliis 2 subst. a de hominibus b de bestiis c de rebus : cetera :i.ceteræ res ;inter cetera i. inter alia
  *ceterum acc. respectûs n. 1 i.q. in aliis causis 2 parenthesin inducit 3 particula acversativa (hic illic vi imminuta transitionem indicat 4 non modo....ceterum etiam 211, 32
  cetra, -æ i.q. parma
  ceu particula comparativa 1 i.q. quasi, velut 2 sicut 3 imaginem inducit a accedit `quidam´b solum ponitur 7, 1. 487, 7
  chalybs, -is f. i.q. ferrum
  chaos (nom et acc.; abl. chao) 1 i.q. baratrum 2 i.q. tenebræ 3 i.q. inferi ;chaos ultimum i.q. mundi interitus 135, 8
  character, -is m. de litteris runicis; Gertz S c(h)aracter = sigillum 379, 2
  charta, -æ1 i.q. epistula (i. litteræ ligno insculptæ)2 de materia cui insculpuntur litteræ 81, 27
  chela, -æ i.q. brachium
  chelys, -ys vel -is i.q. cithara
  chirotheca, -æ i.q. tegumentum manus formam accipiens (lingua nostra `handske´)
  chlamys, -dis i.q. indumentum pretiosum pallium
  chorda, -æ i.q. nervus 1 sagittæ 2 citharæ
  chorea, -æ i.q. saltatio
  chorus, -i m.1 i.q. grex 2 i.q. collegium canonicorum, capitulum;Georges chorus = actio saltandi choream; c(h)oruscare = fulgere
  chrisma, -tis n.i.q. unguentum sacrum
  ® christus domini = unctus domini (de regibus) Gertz S 68, 4
  ® chronicus (< Xronikos < Xronos) : chronica, -orum = libri chronici = annales
  ® cibaria-orum = penus/promptuarium quae vide
  *cibus, -i m. i.q. esca, edulium
  cicatrix, -cis i.q. vestigium vulneris sanati
  cicuta, -æ i.q. nomen herbæ venenosæ caule cavo insignis [`med en giftig hul stængel´RH]
  ® cilicium < Cilicia : tunica caprina qua induta homo poenam persolvit, Gertz S 329, 27
  cieo, -vi, -tum, -ere 1 i.q. ad pugnam voco 2 i.q. elicio, moveo
  ® cimba vide cymba
  ® cimiterium < coemeterium (ubi mortui quiescunt RH) / cemiterium / cymiterium Gertz M
  cingo, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. complector 2 i.q. succingo, armo 3 i.q. circumdo a c.abl. b sine abl. vergit in notionem tuendi
  cingulum, -i i.q.balteus, zona 1 proprie 2 translate 202, 35
  ciniflo, -nis m.i.q. cinerarius (contemptim de fabro ferrario)
  *cinis, -eris 1 i.q. favilla in universum 2 de favilla mortui, de corpore mortuo a sing. b plur.
  ® ciphos = scyphus, poculum Gertz M
  *circa 1 de loco a i.q. circum b i.q. ad, apud 2 de tempore 3 variæ relationes neque locales neque temporales a i.q. de (vergit in notionem `adversus´, `erga ´) b i.q. in c. abl. c i.q. adversus d i.q. erga
  circiter i.q. circa, fere (de tempore)
  circueo, -ii, -itum, -ire 1 i.q. ad aliquem rem gyro, viso 2 i.q. circumvehor 3 i.q. circumvenio = fallere, decipere/corrumpere RH Gertz M
  circuitus, -us 1 de tempore quod recurrit 2 de insidiis 3 i.q. conturbatio
  ® circulatim paene i.q. in circuitu Gertz S 240 b 20, 2
  circulo, -avi i.q. circumscribo
  circulus, -i m. 1 i.. laqueus 2 i.q. anulus
  circumago, -egi, -actum, -agere 1 i.q. induo, amicio aliquem 2 i.q. protego, munio aliquem 3 i.q. moveo
  circumamictus, -a, -um i.q. amictus, circumactus, indutus
  circumcisio, -nis i.dies quâ domini circumcisio (i. amputatio præputii) celebratur; Gertz M (gentiles) autumant novum annum inchoare I, 76, 4-5
  circumdo, -dedi, -datum, -dare 1 i.q. circumvenio 2 i.q. cingo 3 i.q induo, amicio
  circumduco, -xi, -ctum, -cere i.q. in omnes partes duco, veho
  circumfero, -tuli, -latum, -ferre1 i.q. circum porto, circumduco 2 i.q. affero
  circumfluus, -a, -um i.q.circumfluens
  circumfundo, -fudi, -fusum, -fundere 1 i.q. circumdo, circumvenio, includo 2 i.q. caligo (trans), corrumpo
     circumfusus, -a, -um i.q. circumfluus
  circumiacens, -tis i.q. circumiectus
  circumincludo, -si, -sum, -dere ab omnibus partibus includo, circumdo (nota: cursum hoc verbo effectum)
  circumligo, -avi i.q. vincio
  circumpendeo, -re i.q. circum aliquid pendeo
     circumpensus, -a, um i.q. circumpendens
  circumpositus, -a, -um i.q. circumiectus
  circumquaque i.q. ubique / undique Gertz S 83, 3
  ® circumscrutari = undique scrutari Gertz M
  circumsedeo, -di, -ssum, -dere1 abs.i.q. assideo 2 i.q.circumvenio, includo
  circumsido, -sedi, -sidere i.q. obsido
  circumspectio, -nis i.q. cautio, diligentia
  circumspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 circum me video, conspicio 2 i.q. inspicio, considero 3 i.q. respicio, alicuius rei curam ago a c acc. b c. quæstione indirecta
     circumspectus, -a, -um 1 i.q. probatus, insignis 2 i.q. diligens, prudens
     circumspecte i.q. caute, diligenter
  circumstantia, -æ i.q. qualitas
  circumsto, -steti, -stare 1 proprie i.q. circum aliquid vel aliquem sto a abs. (nonnisi part. præs.) b c.acc.2 translate i.q. immineo, insto
  *circumstantes, -ium m.i.homines qui astant
  circumveho, -xi, -ctum, -here i.q. circumago
  circumvenio, -i, -tum, -ire 1 i.q includo, circumdo a c.abl. b sine abl.2 i.q. irretio, capio, premo a c. abl. b sine abl.
  circumvolo, -avi i.q. velociter circumvenio
  circumvolvo, -vi, -utum, -vere i.q. me circumvolvo = circumagor
  circus, -i m. i.q. corona
  ® c(h)irot(h)eca /cirotica teutonice :der Handschuh;iunctura : chirothecam porrigere = alicui chirothecam obicere.
  cista, -æ i.q. capsa, arca
  cistula, -æ i.q. arcula
  citator, -is m. de iis commilitonibus qui alium in ius vocant
  citerior, -us i.q. propior
  citimus, -a, -um i.q. proximus
  cithara, -æ i.q. fides
  citharædus, -i i.q. fidicen
  cito, -avi i.q. velociter moveo, maturo, accelero 1 proprie 2 translate i.q. vexo
     citatus, -a, -um i.q. citus, velox
     citato i.q. cito
  citra 1 i.q. cis 2 i.q. ante 3 i.q. intra 4 i.q. præter
  citus, -a, -um i.q. celer, velox
     cito i.q. celeriter, mox
  civilis, -e i.q. civicus, ad cives pertinens, domesticus
  *civis, -is m. i.q. incola cum oppidæ tum totius terræ 1 de incolis oppidi, fere i.q. oppidanus 2 de incolis totius terræ, fere i.q. `concivis´.popularis
  civitas, -tis de iis qui urbem incolunt i.q.cives 2 i.q. urbs
  ® civitatula < civitas minora Gertz M II, 471, 25
  *clades, -is 1 i.q. calamitas 2 de calamitate in bello vel simultatibus accepta, cum de singulorum cæde pernicieque tum de multorum strage
  clam i.q. occulte, nullo sciente 1 adv. 2 præp. c. abl. 68, 39
  ® clamis vide chlamys Gertz S
  clamito, -avi i.q. valde clamo
  clamo, -avi i.q. vociferor, magna voce dico
  clamor, -is i.q. vociferatio
  ® clanculum adv. = clam / præp.+acc. ; clanculo adv Gertz M in clanculo = clam
  clandestinus, -a, -um i.q. occultus, secretus
  clango, ere i.q. cano
  clareo, -ui, -ere 1 i.q. liqueo, appareo 2 i.q. insignis sum
  claresco, -ui, -escere 1 i.q. manifestus fio 2 i.q.insignis fio
  ® clarificare = clarum reddere Gertz S
  *claritas, -tis 1 proprie i.q. lux 2 translate i.q. splendor, fama, gloria
  claritudo, -inis i.q. nobilitas, gloria 1 c.gen.2 sine gen.
  *clarus, -a, -um 1 i.q. lucens, lucidus, perspicuus 2 de sono 3 i.q. nobilis, insignis a c. abl. b sine abl.
     clare i.q. plane, aperte
  ® classica (sc.tuba/ bucina) > classicâ inflare
  classicum, -i (sc.signum) i.q. signum lituo datum ; vide lituus
  *classis, -is i. multitudo navium;iuncturæ notabiliores 1 nominales a c.adi. b.c.gen. poss. c c.gen. qualitatis 2 verbales a nom. b acc. c abl. d dat. e in classem sociant 377, 11
  claudicatio, -nis i.q. actio claudicandi
  claudico, -avi 1 proprie i.q. claudus sum 2 translate i.q. vacillo, laboro a c.abl. b sine abl.
  claudo, -si, -sum, -dere 1 i.q. obsero a c.abl. b sine abl. 2 i.q. circumdo, includo b.c. abl. c c. intra d c.in 3 i.q. definio, comprehendo; Gertz M iunctura: claudere diem ultimum vel extremum = mori
  claustra, -orum 1 i.q. instrumentum claudendi, sera a proprie b translate 2 metonym, in versu i.q. arca 3 fere i.q. vinculum
  ® claustrales qui in claustro habitant Gertz S 320, 3; Gertz M iunctura: claustralis quietis terra = residens in claustro quietis
  ® claustralia lora = vincula
  ® claustrum = monasterium Gertz S
  clausula, -æ i.q. exitus, finis orationis
  ® clausura > claustrali clausura Gertz S 320, 4, firmis clausuris signari 332, 9 ; Gertz M clausura = proprie claustrum I, 219, 9; clausura = ponticulus versatilis Gertz M II, 120, 1 nota
  clava, -æ i.q. ramus ad feriendum aptus 1 generatim 2 speciatim de malleo Thor dei
  ® clavis (sc.portae) Gertz M II, 225, 18 contemptus clavium i.e.auctoritatis papalis
  clavus, -i m. 1 i.quo aliquid figitur, uncus 2 i.q. navis gubernaculum
  ® cleinodium nomen latinizatum(< mhd.kleinõt < klein RH) = res pretiosa Gertz M
  clemens, -tis i.q. lenis, mitis cum de personis tum de rebus1 abs. 2 c. dat.
     clementer i.q. leniter, benvole
  clementia, -æ i.q. lenitas
  ® clenodium vide cleinodium
  clepsydra, -æ i.q. horologium e quo aqua stillat ;hic scriptum est clepsedra/clapsedra i. ducillus quo dolium clauditur = obturaculum (< obturare)RH-Blatt- Gertz.
  clericalis, -e i.q. ad clericum pertinens
  ® clericatura = curatio et administratio res divinas spectantes Gertz M. II, 269, 7 et 19 RH
  clerici, -orum nonnisi substantive de eorum ordine qui sacris præsunt
  clerus, -i i.q. clerici; Gertz M clerus = collect.: ordo clericorum
  ® clibanus quodam modo = sartago; Gertz S 318, 19 in clibanum intrare ;= furnus
  clientela, -æ 1 i.q. comitatus a de iis qui regem vel regulum sequuntur corporisque eius custodes sunt (lingua nostra `hird´) b de comitatu aliorum nobilium 2 i.q. usus, familiaritas
  ® clientes = ministri, satellites
  clima, -tis i.q. cælum 2 i.q. regiones mundi
  clipeolum, -i (< clipeum RH) i.q. parvus clipeus
  *clipeus, -i i.q. scutum, parma 2 translate i.q. præsidium 3 metnym. de eo qui clipeum gerit, de satellite
  clivus, -i i.q. fastigium, collis 1 c.gen.2 sine gen.
  cloaca, -æ i.q. canalis, fusorium; Gertz M I, 249, 22 = latrina
  clunes, -ium i.q. nates `danice bagdelen ´; teutonice: das Gesäß; clunes pl.= teutonice der Steiß
  ® coabbas Gertz M II, 211, 24 = ab abbate secundus RH
  ® coalere =coalescere Gertz S 66, 11
  coactio, -nis i.q. necessitas, vis, coercitio 1 nude 2 c.gen.
  coactus, -us 1 i.q. vis illata, impulsus 2 i.q. condensatio, conclusio
  ® coadiutor = adiutor Gertz M
  ® coadunare = adunare
  ® coagitare i.e. cribro agitare RH
  coæquo, -avi i.q. æquum facio, æquo
  coævus, -a, -um æqualis, eiusdem ætatis 1 c.dat. 2 sine dat.
  coagmentum, -i i.q. coagmentatio, congestio
  coalesco, -ui, -itum, -escere i.q. cresco (in unum)
  coapto, -avi i.q. apto, adapto; Gertz M = similia exempla addo II, 270, 5 RH
  coaresco, -ui, -escere i.q. aresco, arefio
  ® coarcere = coercere Gertz S appendix 2, 6
  coarguo, -i, -ere 1 i.q. repudio, improbo, reprehendo 2 i.q. demonstro
  coarto, -avi i.q. artum facio, arto 1 proprie 2 translate i.q. obscuro
  ® coaugere = amplificare RH, Gertz M I, 120, 16
  coctilis, -e i.q. coctus
  codex, -icis i.q. liber
  cæmeterium, -i i.q. locus cadaveribus destinatus
  cænobium, -i i.q. monasterium
  ® coemptio = emptio RH; Gertz M: = effectio emptionis
  coeo, -ii, -itum, -ire 1 i.q. convenio, concurro a nude b c. in ;translate fere i.q. consentio c c.ad d c. acc. e c.dat. (fere i.q. me alicui adiungo) 2 i.q. respondeo, congruo
  cæpi, isse i.q. initium feci, incepi I trans. A active 1 c. acc. 2 c. inf. act.3 c. inf. pass.B passive abl. abs.II intrans A abs. B c.adv. i.q. dicere cæpi C c. ab 63, 4
     cæptus, -a, -um i. initiatus
  *cæptum i.q, inceptum, propositum
  ® coangustare Gertz M II, 402, 17 = artius coire RH
  ® coepiscopus = qui similiter episcopus est
  coerceo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. includo, impedio 2 i.q. cohibeo, supprimo, comprimo a c.abl. b sine abl. 3 i-q. castigo, punio
  cætus, -us i.q. conventus, numerus 529, 22 syn. concilium, lingua nostra `landemode´
  ® coëternus =æternitate similis Gertz S 86, 15
  ® coëvus, æqualis, eiusdem ætatis Gertz S 300, 12
  cogitatio, -nis i.q. actio cogitandi, meditatio
  cogito, -avi i.q. cogitatione comprehendo, in animo habeo, meditor 1 c.acc. 2 c.quæstione indirecta 3 nude 4 c. inf. 5 c.de ; Gertz M cogitare ut = in animo habere RH
     cogitatus, -a, -um i.q.propositus
     cogitata, -orum i.q. sententia
  cognatio, -nis i.q.propinquitas quæ ex sanguine pendet syn. propinquitas
  cognatus, -a, -um i.q.cognatione iunctus, consanguineus 2 subst.
  cognitio, -nis 1 i.q. actio cognoscendi, notitia, scientia a c. gen.b sine gen. 2 i.q. inquisitio (sensu judiciali)
  cognitor, -is i.q. defensor, vindex
  cognitrix, -cis de ea quæ cognoscit, intelligit
  cognomen, -inis i.q. agnomen, nomen quod alii nomeni additur 1 c. gen. definitivo 2 sine gen.
  *cognomentum, -i i.q. cognomen 1 c.gen. 2 sine gen.
  cognomino, -avi i.q. cognomine appello, orno; c. duobus acc. (sive nom.)
  *cognosco, -novi, -nitum, -noscere I i.q. nosco A abs.. B c.acc. 1 simpl. i.q. cum aliqua concumbo 128, 8 2 c.duobus acc. (nom.) 3 c. abl.instr.4 c. per 5 c. ab 6 c. ex C c. acc. (nom.)c. inf. 1 nude 2 c.abl.instr. 3 ex aliquo (aliqua re) D c.quæstione indirecta E c.de F c. quod II i.q. agnosco III i.q. examino, inquiro, scrutor
     cognitus, -a, um i.q. agnitus
  *cogo, -egi, -actum, -gere I i.q. colligo II i.q. necessitatem affero, compello A abs.B c.acc. 1 nude 2 c. inf.a active b passive 3 c. in 4 c.ad
  cohærentia, -æ i.q. connexio
  cohæreo, -si, -sum, -rere i.q. coniunctus sum 1 proprie a c.dat. b c.cum c. abs. d c.abl. instr. 2 translate a c. dat. b abs.
  ® cohabitatio = habitatio cum turpitudine fit RH; Gertz M = cohabitator II, 461, 2
  cohibeo, -ui, -itum, -ere i.q. coerceo, retineo, comprimo 1 c. abl. instr. 2 sine abl. (fere i.q. claudo 58, 2 3 c. intra 4 c. citra 5 c. ab
  cohors, -tis 1 de parte exercitus, i.q. numerus militum, manus a generatim 2 speciatim de comitatu regio 2 i.q. exercitus agmen
  cohortatio, -nis i actio hortandi, monendi
  cohortor, -atus sum i.q. hortor, admoneo
  coitus, -us i.q.concubitus
  colaphus, -i m. i.q. ictus manu inflictus
  colectio, -nis i.q. conventus, actio conveniendi
  collabor, -psus sum i.q. labor, cado, concido1 proprie a de hominibus b de rebus2 translate i.q. frangor, dilabor
  ® collaborare =coniunctim laborareRH
  collactaneus, -a, -um i. eodem lacte nutritus
  collacteus, -a i.q. collactaneus 1 m. a c.gen. b sine gen. 2 f.
  collambo, -i, -ere i.q. lambo
  collateralis, -e i.q. iuxta positus Gertz S = socius, familiaris
  collatio, -nis actio conferendi 1 de tributo b speciatim de multa ob expeditionis desertionem irrogata (nostra lingua `ledingsbøde´) 2 de titulo 349, 13
  collaudo, -avi i.q. valde laudo, probo
  ® collecta : 1 oratio a clerico principali omnium nomine pronuntiata Gertz S 318, 2 2: collectio pecuniæ ad donum votivum destinatæ ibidem 439, 18
  colectio, -nis i.q. conventus, actio conveniendi
  collega, -æ m. i.q. socius 1c.gen 2 nude.
  collegium, -i I i.q. societasA c.gen.1 hominum 2 rerum B sine gen. II de iis qui conjuncti sunt i.q. conventus, ordo
  collibet, -uit, -itum, -ere i.q. libet, gratum est c acc. c. inf./ c.inf.
  collibro, -avi i.q. libro
  collido, -si, -sum, -ere i.q. frango
  colligamentum, -i i.q. colligatio
  colligo, -avi i.q. connecto, coniungo 1 proprie 2 translate: 23, 30, 519, 32
  colligo, -legi, -lectum, -ligere 1 i.q. comprimo 2 i.q. confero, congero, conquiro 3 i.q. percipio, intellego a c.acc.. b c. acc.c.inf. 4 i.q. nanciscor 5 i.q. accipio, excipio 6 i.q reficio; Gertz M = ad se recipere, = se intra se colligere i.e. mores suos mutareRH
  collimatus, -a, -um i.q. limatus, acutus
  ® collingere = lingo, -linxi, -linctum, -ere : canes carnem collingent et devorant RH;teutonice :lecken
  collis, -is m. i.q. locus editus1 natura factus 2 manu factus i.q. tumulus
  collisio, -nis i.q. contusio;Georges : velut fluctibus turbulentis
  colloco, -avi i.q. loco, pono, statuo 1 homines 2 res
  collocutio, -nis i.q. actio colloquendi, colloquium, sermo
  ® collustrare = inquirere in + acc.
  colocutor, -is de eo qui cum aliquo colloquitur
  colloquium, -i i.q. collocutio 1 generatim a c.gen obi.b sine gen.obi. 2 speciatim t.t. de contione primorum i.q. danice `huskarlestefne ´
  colloquor, -cutus sum, -qui i.q. cum aliquo loquor
  colluceo, -xi, -cere i.q. luceo
  colluctatio, -nis i.q. actio colluctandi, lucta
  colluctor, -atus sum i.q. luctor
  collum, -i i.q. cervix 1 proprie 2 in imagine
  collusor, -is i.q qui cum aliquo alea ludit
  collustratio, -nis i.q. actio collustrandi, indagatio, perscrutatio
  collustro, -avi i.q. inspicio, cicumspicio
  colluvies, -i i.q. limus, lutum
  colluvio, -nis 1 i.q. confluentia 2 i.q. turba, perturbatio 3 translate i.q. fæx, sentina
  colo, -colui, -cultum, -colere 1 i.q. incolo, inhabito 2 i.q. tracto, amplector, accipio a homines b res (hic illic vergit in notionem exercendi c.acc.3 i.q. veneror, diligo, laudo a homines b res c.acc.4 i.q. orno, instruo a homines b res 5 i.q. induo 6 i.q. celebro
  ® colonus agricola qui decumas reddit patrono. Gertz S 244, 26
  ® colorare = ornare RH
     cultus, -a, -um 1 i.q. bene curatus, tractatus a in agricultura: adi et subst.b de equorum ungulis2 de vita, victu, cultu3 i.q. ornatus
     culte i. ornate(nonnisi comp.)
  color, -is 1 sensu strictiore de qualitate rei exteriore lucis repercussu producta 2 sensu latiore de forma et facie
  coloro, -avi nonnisi translate i.q. exorno, occulo, velo
  coluber, -ri m. [ad colubra trahi possunt e, g. 242, 4.] i.q. serpens
  colubra, -æ i.q. serpens
  ® columbinus (columbini = columbae quae adhuc pulli sunt) = pius ut columbae sunt RH
  columen, -inis 1 i.q. firmitas (de rebus)2 metonym. de hominibus i.q. præsidium, caput, decus a de singulis b de tota stirpe regia
  columna, -æ i.q. fulcimentum, pilus erectus (in architectura)
  colus, -i ;m.sive f. i. instrumentum lanificii. Danice Rokken`sive tråden
  coma, -æ de capillis capitis 1 humani a sing. b plur.2 equini
  combibo, -i, -ere i.q. bibo, poto
  ® combinare = conectere RH
  comburo, -ssi, -stum, -ere i.q. igni consumo
  comedo, -di, -sum, -dere i.q. manduco, devoro
  *comes, -itis g.c. I de hominibus (nusquam i.q. vox francogall. "comte" A proprie de iis qui in itinere, expeditione, venatione sim. cum aliquo proficiscuntur, prævalente sensu motus 1 generatim2 speciatim de iis qui regem sive regis filium (filiam) sequuntur B translate et latiore sensu de iis qui cum aliquo artius coniuncti sunt, prævalent status notione, fere i.q. assecula, socius, amicus (nostra lingua `hirdmand´) 1 regis sive regis filii 2 episcopi 3 schismaticarum partium 435, 18 ;structuræ 1 nominales:accedit gen. eius rei in qua aliquis aliquem sequitur II de aliis e.g. 74, 32
  ® comestibilia = victualia Gertz M
  ® comestio = cena
  comis, -e de urbanitate 1: morum, fere i.q. nobilis 2 sermonis
     comiter ad 1 (comis)140, 16 ad 2 240, 11
  ® comitiva, -ae (sc.dignitas) = comitatus
  commissabundus, -a, -um de eo qui convivio interest
  commisatio, -nis actio commissandi vel epulandi, epulum, convivium
  comitas, -tis i.q.affabilitas, urbanitas, elegantia 1 de moribus a generatim b speciatim de aulico ritu `høflig, høvisk´2 de sermone
  comitatus, -us 1 i.q. actio comitandi a de hominibus b de navibus2 i.q.numerus, multitudo eorum qui comitantur (lingua nostra `hird´); Vide etiam antrustiones, trustes, vassus (> Vasal) b de navibus; syn. clientela, commilitium, contubernium
  comitor.-atus sum, -ari I i.q. aliquem sequor cum proprie tum translate A homines 1 proprie i.q vestigiis alicuius itinerantis, fugientis, militantis -et regis et aliorum- insisto 2 translate et latiore sensu a morientem sequor b vanescente motionis sensu B res mobiles II i.q. post aliquid venio (temporaliter)
     comitatus, -a, -um sensu passivo 1 pos. 2 comp.a nude e.g. 36, 30 b c.abl. differentiæ 458, 1 c c.abl.instr. 441, 22
  commaculo, -avi i.q. vitio afficio, inquino
  commanduco, -avi i.q. manduco, devoro
  *commeatus, -us i.q. victus, alimentum (6 loci in sing., alii in plur.)
  commemini, -isse i.q. memini
  ®commemoro = dicere Saxo et Gertz S 84, 7, = reminisci ibidem 327, 26; Gertz M : mentionem facereRH; Gertz M = suadere?
  ® commemoratio = memoria Gertz S 369, 22
  commendabilis, -e i.q. aptus ad commendandum, gratus, acceptus
  ® commendaticius> commendaticiae sc. litterae = epistula suasoriaRH
  commendatio, -nis: actus commendandi, laudandi, probatio
  commendo, -avi 1 i.q. trado, relinquo 2 i.q. gratum facio 3 i.q orno a c.abl. b sine abl., = laudare 194, 24; Gertz M :commendare scripto = notare; = tradere memoriae ; memoriae commedare = reminisci
  ® commentator = commentor Gertz S 379, 14 et Georges.
  commentum, -i i.q. figmentum, dolosum consilium, dolus 1 c.gen. a rei b personæ 2 sine gen.; Gertz M II, 458, 20, nota : opinata commenta philosophorum poetarumque i.e. famosa et celebria scripta
  commeo, -avi 1 i.q. ambulo, proficiscor (præs. part. i.q. viator 7, 15) 2 i.q. abeo
  commercium nonnisi translate de quavis societate et communitate (de certo maiorum ritu quo insolubile amicitiæ fædus componitur 23, 29); Gertz M II, 168, 17 commercia meritorum = officia gratuita = non aere partus RH, Georges
  ® commestibilia vide comestibilia
  commetior, -nsus sum, -iri i.q.metior
  commiles, -itis i.q. commilito
  commilitium, -i 1 proprie i.q. actio commilitandi, communis militia 2 metonym. de iis qui commilitant (hic illic de commitatu regis `hird´)
  commilito, -nis 1 sensu latiore de eo qui cum alio militiam facit, de socio 2 sensu strictiore de eo qui in regis militia sive comitatu stipendia meret (lingua nostra `hirdmand´) a speciatim in lege castrensi 294, 14 b sensu latiore
  comminatio, -nis actio minandi, mina 1 c. gen. obi. 2 nude
  comminiscor, -mentus sum, -minisci i.q. excogito
  comminor, -atus sum, -ari i.q. minor 1 c acc rei 2 c.dat personæ
  comminuo, -i, -tum, -ere i.q. frango, disicio
  comminus 1 sensu strictiore a i.q. manu ad manum (de verbis pugnandi) b i.q. in pugna quæ manu ad manum pugnatur 2 sensu latiore de qualibet propinquitate a c. verbis transitivis b c. verbis intransitivis c i.q. e propinquo (danice `nærkamp´)
  *committo, -si, -ssum, -ttere de actione conferendi, dandi, tradendi 2 de actione coniungendi 3 de qualibet actione i.q. facio, efficio a generatim b speciatim i.q. pecco
  ® commissarius = ad inspiciendum deputatus Gertz M II, 312, 13;316, 20
     commissum, -i 1 fere i.q.secretum, arcanum 2 a i.q. scelus b i.q.peccatum
  ® commissura = iunctura
  commoditas, -tis 1 i.q. utilitas 2 de recto rerum statu
  commodo, -avi1 i.q. do, præbeo 2 i.q. apto
  commodus, -a, -um i.q. aptus, facilis, idoneus 1 c.dat 2 sine dat
     commodum 1 i.q. utilitas, emolumentum 2 periphrastice c.gen rei commode gerendæ
     commode 1 i.q. utiliter, cum effectu 2 i.q. facile, suaviter
  commolo, -ui, -itum, -ere i.fricando contero; Gertz M farinam commolere I, 248, 11
  ® commonachus = qui etiam monachus est
  commoneo, -ui, -itum, -ere i.q admoneo, incito
  commorior, -uus sum, -i i. cum aliquo morior
  commoror.-atus sum, -ari i. exspecto, moror cum aliquo
  commotio, -nis i.q. affectus, concitatio, perturbatio
  commoveo, -vi, -tum, -vere i.q.afficio, impello
  communico, -avi 1 trans. i.q.comunem habeo a abs. i.q. partior b c.dat.( Gertz M : communicare alicui = commercium alcui esse c accedit cum 2 intrans.a c. dat. etabl. i.q. participo b sine abl i.q commercium habeo, coniungor; Gertz M communicare = in commune persolvere; Gertz M = dicere ;RH = dare I, 243, 5;II, 42, 18 : communicare = sacramentum/sacramenta accipere
  communio, -vi, -tum, -re i.q. munimine firmo, tutor, defendo 481, 27
  communio, -nis i. coniunctio, status communis 2 c.gen. a animantium quibus aliquid communicatur b b rei participandæ ; communio = eucharistia Gertz S 117, 16
  *communis, -e I adi A de iis rebus quæ duorum trium, plurium sunt (hic illic accedit `omnium´ nonnisi iuncturæ notabiliores afferuntur 1 generatim 2 speciatim 277, 35 silvas (danice àlmenning skogh´) B i.q. par C i.q. humilis, simplex D c. nota vituperationis i.q. immundus, inquinatus II subst. i.q. in omnium notitiam, possessionem B c. aliis verbis i.q. publice; Gertz M I, 120, 19 communia = silvarum et nemorum regiones publicae factae sunt
     communiter 2 de actione a compluribus (insimul) facienda vel facta; Gertz M = plerumque
  communitas, -tis i.q. consensio; = civitas /commune Gertz S 415, 4; Gertz M = totum vulgus I, 301, 16
  commuto, -avi i. mutando acquiro
  como, -psi, -ptum i.q. orno
     comptus, -a, -um i. ornatus
  compactilis, -e i. duabus e partibus compositus 517.18 (de ligno in duas partes diviso quæ rursum compositæ agnitionem efficiunt)
  compages, -is f.1 de rebus(cum humanis corporibus tum aliis) compactis, coactis, nexis (spectat vel ad actionem compingendi vel ad statum eius quod compactum est: a c. gen b abs. 2 de; Gertz M II, 25, 20 =corporis figura; Gertz M I, 421, 15 compages (plur.) navis solvuntur.
  ® compaginatio = coniunctio Gertz M, RH
  compagino, -avi i arte compono Gertz M I, 366, 3 pons ex lignis compaginatis
  compago, -inis f.i.q. compages
  compar, -is i.q. par, æqualis 1 adi. 2 subst.
  comparatio, -nis i. actio comparandi, conferendi 1 c gen rei quæ comparationis causa spectatur2 c gen. spectantis
  compareo, -ui, -ere i. appareo; Gertz M = in iudicium venire II, 220, 17
  comparo, -avi 1 i.q. acquiro a: c. acc, b c.acc.et abl pretii 2 i.q. paro, struo
  compassio, -nis i.q. misericordia, dolorum societas
  compatior, -ssus sum, -ti i.cum aliquo patior, miserior; Gertz M (superlat.) compatientissimus
  ® compatriota = homo noster
  compedio, -ivi, -tum, -re i.(pedibus) vincio
  *compello, -puli, -pulsum, -pellere Gertz M = cogere1 c. obiecto et inf. (sæpe accedit abl. instr.) 2 omisso inf. a c.abl. b c.in c c.ad 3 omisso obi 4 omisso et obi et inf. 387, 18
  compello, -avi, -atum, -are i.q. alloquor
  compendiarius, -a, -um i.q. brevior
  ® compendiose = breviter ; compendiosior = brevior Gertz M
  compendium, -i 1 de quolibet lucro, emolumentum, termino 2 de via breviore sive de actione viæ abbreviandæ a c.gen. b sine gen. 3 periphrastice de re parva
  compensatio, -nis de præmio divino 265, 28
  compenso, -avi i. invicem do, infligo; = pendere Gertz S 303, 15
  *comperio, -i, -tum, -ire i.q. audio, cognosco 1 c.acc. 2 c. duobus acc. 3 c. acc. c inf. (nom c. inf 430, 36 4 c. quæstione indirecta; Gertz M comperire = sentire II, 44, 16
     compertus, -a, -um i.q. notus 1 de homine 2 impersonaliter a compertum est b compertum habeo c.acc. 112, 25 c.accc. inf.106, 34
  compertio, -nis i.q. cognitio, experientia
  compertio, -vi, -tum, -re i. participem reddo
  compedes, -um f.i.impedimenta quibus pedes alligantur
  compesco, -ui, -, ere i.q. cohibeo, coerceo
  competitor, -is de iis qui eandem rem petunt 1 de procis 2 de regni æmulis
  competo, -ere nonnisi intrans., tertia pers. i.q. congruit, convenit, decet, pertinet ad ;1 c.dat. 2 sine dat.; Gertz M I, 80, 10 + dat = tribuenda est indulgentia
     competens, -tis, aptus, conveniens, proprius 1 c. dat. 2 sine dat.
     competenter i. convenienter, congruenter
  ® compilare Gertz M falsa compilare = falsa corripere II, 391, 18
  compingo, -pegi, -pactum, -pingere i.q. coniungo, formo, efficio 1 rem corpoream 2 cum rebus incorporeis speciatim i.q. compono, scribo
  complaceo, -ere i.q. placeo; complacita = complacentia Gertz S 92, 3 ;= arbitrium ®
     complacitus, -a, um de iis rebus quæ delectant, placent 1 adi. 2 subst.
  complaco, -avi i.q. placo
  complano, avi i. planum reddo
  *complector, -xus sum, -cti I vi propria retenta i.q. manus, lacertos, pedes circumdo A pro obi. homines humanique corporis partes (sæpe de concubitu) B pro obi. res1 c acc.II vi propia exstincta A pro obi. homines 1 c.acc.i.q. eligo, præfero 2 c.acc. et abl. a de matrimonio sim. b de qualibet coniunctione B pro obi res 1 c.acc.a contineo, includo b litteris, verbis digero c mihi ascisco, coniungo, eligo 2 c. acc. et abl.i.q.comprehendo (sæpe periphrastice) a occupo locum, circumdo rem aliqua re :pro obi locus b litteris, verbis digero c: arte, arteficio fingo d: animi facultatibus comprehendo nota i.q. intelligo, percipio 115, 40 350, 15
  complementum, -i i. actio complendi, operandi (periphrastice)
  compleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. plenum reddo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. ad finem perduco, solvo a c.acc. b c acc. et abl. 3 i.q. perficio, exsequor ; completa = ultima precatio diurna ® completorium oratio ultima post vesperas Gertz S 402, 9
  complex, -icis 1 i.q. socius 2 i.q. sceleris consors
  complexio, -nis i. comprehensio; Gertz M corporis constitutio/valetudo
  complexus, -us i. actio complectendi, amplexus a de hominibus (sæpe de concubitu) b de rebus 2 de terræ ambitu, circuitu 3 i.q. multitudo, universitas 4 i.q. coniunctio
  ® complices = socii; sceleris consortes Gertz M
  ® complicium =participatio culpae / sceleris Gertz S 125, 14
  complico, -avi 1 proprie i.q. plicando compono, colligo 2 translate i.q.irretio
  ® complodo-plosi, -plosum, -ere Gertz M manus complodere admiratione/laetitia/clamore
  *complures, -a i. nonnulli, multi 1 adi. 2 subst.
  compluries i. sæpius, frequenter
  complurimi, -æ, -a i. quam plurimi 257, 32
  complutus, -a, -um i. irrigatus
  compondero, -avi i.q. comparo, compono (diiudicationis causa)
  *compono, -sui, -situm, -nere I i.q. pono II i.q. facio A corporea 509, 4 epistolas B incorporea 1 c.abl. instr. 2 sine abl.instr.III i.q.dispono, digeroA proprie B translate 122, 2 IV i.q. apto, accommodo V de inimicis conciliandis 1 abs 2 c.acc.; Gertz M componere = satisfacere (poenas persolvere)
  ® compositio = pactum Gertz S 195, 2; Gertz M = compensatio
     compositus, -a, -um 1 i.q. ordine dispositus, bene ordinatus a proprie b translate 157, 7 2 i.q, callidus a de hominibus b de rebus
     composite i.q. ordine
  comporto, -avi i.q. confero, colligo
  compos, -tis m.de eo qui alquid obtinuit, perfecit, habet (c.gen.)
  compositio, -nis 1 i.q. institutum 2 i.q. pactio, placatio, conventio 3 de satisfactione quæ danice appellatur `mannebot 83, 14´
  *comprehendo, -di, -sum, -dere I i.q. prehendo A sensu strictiore i.q. arripio 1 homines a c.abl. b nude 2 res B sensu latiore i.q. capio II i.q. cupio, appeto III i.q. intellego, percipio, perspicio A sine abl. B c. abl. IV i.q. exprimo, complector A proprie de pictore B translate
  comprenso, -avi i.q. comprehendo, capio
  comprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. primo a c.abl. instr. b sine abl.instr. 2 i.q.opprimo, coerceo, cohibeo a c.abl. instr. b sine abl.instr.
     compressus, -a, -um i.q. pressus, clausus
  comprobo, -avi 1 i.q. probo, assentior 2 i.q. demonstro, confirmo a c.acc. b c duobus acc.
  ® comprocurator qui etiam episcopi loco procurat
  ® compulsare signa = tinnire Gertz S 350, 18
  compulsus, -us i.q. impulsus
  ® compunctio = paenitentia Gertz S 232.9
  compungo, -xi, -ctum, -gere i.q. stimulo; compunctus = paenitens Gertz S 269, 21
  computo, -avi 1 i, q. numero a proprie b translate 2 i.q. enumero
  conamen, -inis 1 i.q. labor, contentio a abs b c gen subi c c. gen obi. 2 i.q. factum 3 i.q. pugna, certamen
  *conatus, -us I i.q. labor, contentio A c. gen. B sine gen.II i.q.actio conandi, tentandi A c.gen vel pron. poss. 1 hominum 2 rerum B c.gen.obi C sine gen.
  ® concambium < cambiare < gr.: permutatioRH, Gertz M
  concavitas, -tis i.q. cavitas
  concavus, -a, -um i.q.cavus
  concedo, -ssi, -ssum, -dere I intrans.A proprie i.q. cedo, vado, confero me (sæpe de fugiendo) e.g. 68, 4 1 de hominibus a c.acc. b: c. in c: c.ad d: c. adv. 2 de navibus 460, 9 B translate de commutatione 1 de hominibus i.q. venio 2 de rebus i.q. evenio, evado, fio C i.q. advenio, obvenio, obtingo D i.q. accedo, assentior II trans. i.q. do, permitto, largior A c.acc. 1 c. dat 9, 38 : expertoribus incolumitatem 2 sine dat. B c. duobus acc. sive nom. 1 c. dat 2 sine dat. C c.dat.c. inf. D c.acc.c.inf.1 c. dat. 2 sine dat
  concentor, -is de eo qui cum aliquo religiosum psallendi ritum peragit 460, 13
  concentus, -us 1 de vocibus avium 2 i.q carmen 3 de carmine chori religiosi
  conceptus, -us i.q. actio concipiendi
  concertator, -is de eo qui cum aliquo pignus ponit 247, 33
  concertans, -tis i.q. qui cum aliquo certat, adversarius
  concha, -æ i. scutra, catillus cibus continens 2 de testa, cui immittitur æs 161, 10 syn testæ
  conchyllium, -i i.q. concha, ostrea
  concido, -i, -ere 1 i.q. cado, decido a de hominibus b de rebus 2 i.q. interficior, cædor 3 i.q. commiuor
  concîdo, -di, -sum, -ere i.q. diffindo, descindo
  concieo, -vi, -tum, -ere 1 i.q. evoco 2 i.q. comparo, concilio
     concitus, -a, -um i.q. celer, velox 1de hominibus 2 de rebus
  conciliator, -is i.q. qui aliquid sibi parat
  concilio, -avi I i.q. iungo, , coniungo II i.q. amicum benevolum facio aliquem A pro subi. homines B pro subi. res III i.q. comparo, acquiro A pro subiecto animantes 1 c.dat. a pro obi. corporea b pro obi incorporea 2 sine dat. a c.abl.instr. B pro subiecto res 1 c.dat a pro obi.corporea b pro obi. incorporea 2 sine dat..
  concilium, -i i.q. conventus, cætus 1 generatim 2 speciatim a de terræ placitis sive contionibus b de placitis provincialibus (danice `hæreths thing´) c de conventu totius cleri (lingua nostra `landemode´) d de coloquio, quo rex commilitionibus ius dicere solebat (danice `huskarlestefne´)
  ® concil(l)iabulum< concilliare Gertz S 105, 3 (congregatio)
  ® concinnare = coniungere, praedicare Gertz S 151, 38
  concinnus, -a, -um 1 de hominibus i.q. insignis 2 de rebus i.q. dignus, elegans
  concino, -cinui, -centum, -cinere i.q. psallo
  concipio, -cepi, -ceptum, -cipere 1 de feminis i.q. comprehendo 2 i.q. facio 3 i.q. excogito 4 i.q. capio 5 i.q. suscipio, afficior a c. abl. causæ b c. ex c c. ob d sine significatione causæ
  concitatio, -nis i.q. commotio
  ® concite = citato cursu Gertz S 107, 15
  concito, -avi I proprie i.q. celeriter moveo, incito A c abl. ; in imagine fere i.q. verto 189, 26 B sine abl. II translate A i.q. agito, excito, impello (pro obi. fere semper homines) sæpius passive1 c.abl.a solo b c. ad c c. in d c.adversum (fere i.q. infestum facio) 2 sine abl. a c.acc. solo b c. ad c c. in B i.q. conflo, efficio 1 c. abl. 2 sine abl.
     concitatus, -a, -um 1 i.q. turbatus, turbidus 2 i.q. magnus 3 i.q. acer, fervidus; fere i.q. gravis 527, 24 notæ
  ® concivis = qui mecum civis est
  conclamatio, -nis i.q. clamatio
  conclamo, -avi i.q. clamo
  *conclave, -is i.q. cubiculum
  concludo, -si, -sum, -dere I i.q. claudo, obsero II i.q. includo A homines1 c. abl. 2 sine abl. B res 1 c.abl. 2 sine abl. III i.q. perficio; Gertz M cornuto sillogismo eos concludere
  conclusio, -nis i.q. inclusio (sensu pass.)
  concoquo, -xi, -ctum, -quere i.q. coquo
  ® concordantiæ (maiores bibliæ) Gertz M II, 321, 27 = Konkordanz
  *concordia i. unanimitas, consensio 1 c gen. vel pron. poss. 2 sine gen.
  concordo, -avi i.q. consentio RH:1 intransitive : consentientes;2 transitive : convenit alicui cum aliquo; Gertz M: cantus concordatus est : cantus idem sonat in Dacia.II, 108, 14 RH
  concors, -dis i.q. consentiens, unanimus
     concorditer i.q. unanimiter
  concremo, -avi i.q. cremo
  concrepo, -ui, -are i.q. crepo, strepo; clara voce concinere Gertz S 156, h1
  concresco, -vi, -tum, -scere 1 i.q. conglacio 2 i.q. coalesco
     concretus, -a, -um i.q. obsitus
  concubina, -æ i.q. pelex
  concubinarius, -a, -um i.q. concubina natus
  concubinatus, -us i.q. consuetudo cum pelice concumbendi
  *concubitus, -us i.q. coitus 1 significatur is (ea) quocum(quacum) concubitus fit a per gen. b per adi. 2 sine gen. vel adi.
  concubius, -a, -um de nocturno tempore (i. media nocte)
  ® concupiscentia = cupiditas RH
  concupisco, -vi, -tum, -scere i.q. peto, appeto, cupio; concupiscentia = magna cupiditas Gertz S 95, 19
  ® concurrere assensu = assentiri Gertz M II, 261, 18
  concurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. coeo, convolo a abs.b c. ad c c. in d c.inf 2 i.q.confligo, congredior, certo a c.abl. b sine abl.
  concursus, -us 1 i.q. actio concurrendi 2 i.q. concursio 3 i.q. congressus, incursio, impetus
  concussio, -nis 1 proprie i.q. actio concutiendi 2 translate i.q. perturbatio
  concutio, -ssi, -ssum, -tere 1 i.q. commoveo a proprie b translate e. g. 55, 35 2 i.q. ango, terreo 3 i.q. conficio 37, 21
     concussus, -a, -um i.q. anxius
  ® condam vide quondam
  ® condecens = decens
  condecet, -ere i.q. decet
  condecoro, -avi i.q. decoro
  condemno, -avi, atum, -are i.q. capite condemno
  ® condescendere i.e. alicui occurrere ad iuvandum
  *condicio, -nis I i.q. status, sors, qualitas A c. gen. vel pron. poss.1 hominum 2 rerum B c. adi.C nude II i.q. lex, pactio A c. gen. B sine gen III i.q. dicio; Gertz M I, 68, 14;II, 391, 21 = natura humana cfr. humanitatis consvetudo;= consvetudo; = dignitas I, 254, 5
  condico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. constituo a c.acc. b c. inf. c c. acc. c. inf d c. ut 2 i.q. assentior
  condictum, -i i.q. constitutum, conventum; Gertz M etiam pactum
  [condictio, -nis i.q. pactio 162, 13]
  condignus, -a, -um i.q. dignus, consentaneus
  condio, -vi, -tum, -re de cibo variis modis servandi
  conditor, -is i.q. auctor
  condo, -didi, -ditum, -dere 1 i.q. facio, fundo, instituo 2 i.q. compono 3 i.q. claudo, transigo 4 i.q. abscondo, tego
  condoleo, -ui, -ere i.q. doleo, mæreo 1 c.dat. 2 c.acc. c. inf.
  condono, -avi i.q. dono, do
  ® conducibilis = utilis Gertz M
  conduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. comparo 2 i.q. prosum, iuvo;Georges: conduco = mercede > miles qui mercede conductus est = mercenarius ; opp. loco = redimo : portorium/fundum/vectigalia locare pecuniâ/frumentô; Gertz M II, 130, 24 exponere in conductum
  conducticius, -a, -um i.q. conductus, mercenarius
  conductor, -is i.q. dux qui viam monstrat
  ® conductus = comitatus
  condulus, -i m. 1 de medio digiti articulo 2 de qualibet iunctura
  ® confabulor-atus sum, -ari: familiariter colloqui
  ® confederare = fædere coniungere Gertz S 193, 8
  confectio, -nis i.q. apparatio 1 c.gen obi.2 nude
  confercio, -si, -tum, -cire i.q. compleo, impleo
     confertus, -a, -um 1 i.q. densus 2 i.q. plenus a abs.= incolis frequens b c. abl. c c.gen.
  confero, -tuli, -latum, -ferre I prævalente sensu congerendi A i.q. colligo, congero B i.q. committo C i.q. comparo, contendo 1 c.dat. 2 sine dat. D de sermone 1 i.q. discepto 2 pro obi. sermonem 429, 4 invicem II prævalente sensu afferendi A i.q. adduco 1 corporea 2 incorporea B i.q. do, præbeo, condono, concedo 1 corporea a c.dat. b dat. omisso c c. in 2 incorporea a c.dat. b c. ad c c. in C i.q. adhibeo, consumo, utor III confero me vel conferor i.q. eo, proficiscor 1 c. ad 2 c. in 3 eo loci 90, 38
  *confessio, -nis i.q. actio confitendi 1 generatim a c.gen.obi b c.gen poss. c sine gen. 2 speciatim de sacramento (lingua nostra `skriftemål´)
  confessor, -is de eo qui confitetur c.gen..obi.; Gertz M confessor =apud quem confitetur fidelis;confessores i.e. viri sancti sed non martyres II, 42, 8
  *confestim i.q. statim, continuo
  conficio, -feci, -fectum, -ficere I i.q. facio, perficio A proprie de corporeis B translate de incorporeis 1 generatim 2 speciatim a de tempore i.q. dego b de spatio i.q. permetior, decurro II i.q. efficio, comparo III i.q. occido, interficio IV i.q. debilito, afficio; Gertz M II, 271, 20 conficere corpus Christi = consecrare hostiam
  ® confidenter = animo fidenti
  ® confidentia = fides
  confido, -sus sum, -dere 1 i.q. fido a c.dat. b c.acc. c. inf. 2 i.q. audeo (c.inf.)
  configo, -xi, -xum, -gere 1 i.q. figo 2 i.q. transfigo, transfodio a c.abl. b sine abl. 3 de equo calcando
  ® configurare = conformare Gertz S 312, 18
  confingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. fingo 1 c. acc. 2 c. duobus acc.
     confictus i.q. falsus, commenticius
  confinis, -e 1 proprie i.q. vicinus, finitimus a c.dat b sine dat. 2 translate i.q. proximus
  confinium, - 1 sing.i.q. vicinitas 2 plur. i.q. regiones adiacentes, cicumiacentes; etiam plur.confinia
  confirmatio, -nis de littera curiæ confirmatoria 389, 20
  confirmo, -avi 1 i.q. firmo 2 i.q. ratum facio, sancio 3 i.q. probo 4 i.q.assevero, promitto (c.acc. c. inf.)117, 38; Gertz M confirmare sigillo aliquod donum
  *confiteor, -fessus sum, -fiteri 1 i.q. fateor a abs. b c.acc. c c.acc. c. inf. fere i.q. assero, dico : 550, 26 2 i.q. ostendo, indico
  conflagro, -avi i.q. flagro, ardeo; Gertz M II, 199, 12: conflagrante animos malorum = inflammare
  ® conflictatio =acies Gertz M II, 405, 29
  conflictus, -us i.q pugna, , prælium, certamen
  confligo, -xi, -ctum, -gere i.q. pugno, congredior 1 c.abl. 2 sine abl. b additur cum 97, 24
  conflo, -avi i.q. fabricor, facio 1 proprie 2 translate 4, 29
  confluo, -xi, -ere i.q. convenio, concurro, convergo
  confluus, -a, -um i.q. confluens
  confluxus, -us i.q. concursus
  confodio, -di, -ssum, -dere 1 i.q. perterebro, perforo 2 i.q. transfigo a c.abl. b sine abl.
  ® conformare se = se in consvetudinem dare Gertz M II, 196, 6
  conformitas, -tis i.q. paritas, æqualitas
  conforto, -avi i.q. corroboro, firmum facio
  confoveo, -ere i.q. foveo, augeo
  confringo, -fregi, -fractum, -fringere i.q. frango, contundo
  confugio, -i, -ere i.q. perfugio, fugiens me confero 1 proprie 2 translate 243, 30
  confundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. commisceo 2 i.q. perturbo a proprie b translate (c.abl.) 114, 15 3 i.q. deformo, muto 4 i.q. aspernor 161, 31
  ® confusibiliter = ignominiose Gertz M
     confusus, -a, -um i.q. perturbatus
  confusio, -nis i.q. perturbatio, consternatio
  confuto, -avi i.q. refuto, confundo
  congaudeo, -ere i.q. gratulor, gaudeo ob aliqem rem
  congeries, -i 1 i.q. acervus a c.gen b sine gen. 2 i.q. moles 3 fere i.q. densitas 4 i.q. copia, vis
  congero, -ssi, -stum, -rere i.q. confero, in unum locum porto, coacervo
  congestus, -us i.q. acervus
  ® congiarium sc.vas (< congius) = donum olei/vini/frumenti/salis populo datum
  ® congirare = congyrare Gertz M funes in gyrum trahere
  conglobo, -avi i.q.adnecto, coniungo
  ® conglomerare = cumulare Gertz S 116, 11
  congredior, -ssus sum, -di 1 i.q. confluo 2 i.q. confligo, pugno a c.abl. b sine abl.
  ® congregatio (sc.sacra/monachorum/monialium (< sanctimonialis mulier = monacha)
  congressio, -nis i.q. conflictus, pugna
  congressus, -us i.q. congressio, pugna, impetus 1 c.gen. eius cum quo congressio fit 2 sine gen.
  congruo, -i, -ere 1 i.q.respondeo, consentio 2 i.q. convenio, aptus sum
  congruus, -a, -um i.q. debitus, iustus, dignus Gertz S 247, 16 = decens
  conicio, -ieci, -iectum 1 i.q. iacio a res b animantes 2 i.q. exstruo, conficio
  coniecto.-avi i.q. coniecturam facio, conicio, intellego 1 c.acc. 2 c.duobus acc. 3 c.acc. c.inf.
  coniectura, -æ 1 i.q. actio coniectandi a sine gen. b c.gen. obi 2 i.q. interpretatio a sine gen. b c.gen.obi.
  ® coniubilare (concinere) Gertz S 150, 13
  coniugalis, -e i.q. ad coniugium pertinens
  ® coniugatio qua homines coniuncti sunt
  *coniugium, -i 1 de connubio, de legitima consuetudine 1 c.gen. vel pron. poss.2 sine gen. 2 de coitu bestiarum
  coniunctim i.q. coniuncte, simul
  coniunctio, -nis 207, 38 de iis mediæ turmæ militibus qui in singulis ordinibus ultimo loco collocati proximi erant militibus alarum atque ita turmas coniungebant
  coniungo, -xi, -ctum, -gere i.q. adiungo
     coniunctus, -a, -um 1 i.q. finitimus, conterminus, vicinus a c.dat. b sine dat. 2 i.q. eiusdem temporis 3 i.q. iunctus, connexus, consociatus 4 fere i.q. una cum 83, 29
  *coniunx, -iugis 1 m. i.q. maritus 2 f. i.q. uxor a c.gen. vel pron. poss. b sine gen. 3 plur. de marito et uxore
  coniuratio, -nis 1 i.q. actio conspirandi, coniurandi 2 i.q. convivium (lingua nostra `gilde´) 413, 1, 4133 syn. sodalitas
  coniuro, -avi i. cum alio iuro, iusiurandum facio
     coniuratus, -i m. 1 subst. qui coniuravit 2 adi i.q. coniunctus 29, 20
  connecto, -xui, -xum, -ctere 1 i.q. coniungo c.dat. 191, 8 2 i.q. induo
  connitor, -sus sum, -ti 1 i.q. nitor, annitor, contendo 2 i.q. operam do, conor (c, inf.)
  conniventia, -æ i.q. assensio, approbatio 2 c gen.obi. i.q. potestas, copia
  conniveo, -ere 1 proprie i.q. oculos claudo 2 translate i.q. assentio, permitto
  connubium, -i i.q. coniugium, matrimonium 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  *conor, -atus sum, -ari 1 i.q. contra aliquid nitor 2 i.q. tento, aggredior a c.acc. b c.inf.
  ® conquadratus = perfectus Gertz S 63, 13
  ® conquassari Gertz M : naufragium facere
  conquassatio, -nis 1 i.q. concussio, labefactatio 2 i.q. dirutio
  conquassatus, -a, -um i.q. defectus, fractus, quassatus
  conqueror, -stus sum, -ri i.q. doleo, queror 1 c.acc. 2 c.ob 3 c.acc.c.inf.
  conquestor, -is de eo qui conqueritur, dolet
  conquiesco, -vi, -tum, -scere i.q. desino
  ® conr > corr
  consæpio, -si, -tum, -ire i.q. circumdo, sæpio
     consæpta, -orum i.q. sæpta (de substantibus aquæ palis) 489, 14
  consalutatio, -nis i.q. salutatio
  consaluto, -avi i.q. saluto; fere i.q. valere iubeo 68, 8
  consanguineus, -a, -um 1 subst. i.q. propinquus 2 adi. de rebus ad consanguinitatem pertinentibus
  consanguinitas, -tis i.q.propinquitas, vinculum sanguinis
  *conscendo, -di, -sum, -dere i.q. ascendo 1 proprie 2 in imagine 34, 10
  conscientia, -æ 1 spectat ad societatem sceleris 2 de agnitione, cognitione (c.gen.obi.) 3 de conscientia sui
  conscindo, -di, -ssum, -ndere i.q. frango, scindo, rescindo
  conscisco, -vi, -tum, -scere i.q. adhibeo, impetro, comparo 1 corporea 2 incorporea a c.abl.instr.b sine abl.instr.
  *conscius, -a, -um I de hominibus A c.gen 1 de eo qui cum alio aliquid scit i.q. particeps 2 i.q. peritus 3 i.q. habens B nude i.q. socius II de rebus i.q. particeps, habens (c.gen.)
  conscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. tracto 10, 16
  consecro, -avi 1 i.q. sacrum facio, dico 2 i.q. sancio 3 spectat ad canonizationem 5, 26, 289, 16 329, 31 477, 18 4 i.q. inauguro
  consector, -atus sum, -ari 1 i.q. sequor 2 i.q. sector, amplector
  ® consedêre > Vulg. una cum aliquo sedêre
  consenesco, -ui, -escere i.q. senesco, senex fio
  consensus, -us i.q. assensus, actio probandi 1 c.gen. 2 nude
  consentaneus, -a, -um 1 c.dat. i.q. aptus, congruus, conveniens, dignus a de hominibus b de rebus2 sine dat. i.q. similis
  consentio, -si, -sum, -tire 1 de hominibus i.q. concordo, idem sentio a abs.b c.dat.;c c.inf. d c.in 2 de rebus i.q. congruo; Gertz M consentire in aliquem = in matrimonium concedere I, 274, 16
  ® consepelire una cum aliquo sepeliri
  consequor, -cutus sum, -qui 1 i.q. sequor, comitor a sensu locali c.acc. b translate 2 i.q. insequor, persequor 3 assequor
     consequens, -tis de eo qui deinceps sequitur, sequens 1 de tempore 2 de spatio
     consequenter i.q. continuo, confestim
  ® consequentia Gertz M I, 80, 15 ne in posterum traheretur consequentia = quod in futurum sequitur
  consero, -sevi, -situm, -serere i.q. compleo, serendo tego 1 proprie 2 in imagine
  *consero, -ui, -tum, -ere 1 i.q. connecto a proprie; fere i.q. efficio :65, 13 b translate 283, 10 2 i.q. coniungo 3 i.q. committo
     consertus, -a, -um 1 i.q. connexus 2 i.q. densus, stipatus a sine abl.b c.abl.
  consertio, -nis 1 i.q. connexio, densitas, frequentia a c.gen. b nude 2 i.q. actio conserendi, committendi
  conservo, -avi i.q. servo, tueor
  consessio, -nis de commilitonibus ad mensam una sedentibus i.q.. consessus 294, 1
  consessor, -is de eo qui ad mensam iuxta aliquem sedet
  consessus, -us 1 actio una sedendi 2 i.q. sedes
  consideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. una sedeo (imperfective) 1 de hominibus 463, 36 : consederunt 2 de rebus
     considens, -tis i.q. consessor
  consido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. sido, ponor (perfective) 1 de animantibus a abs. b c.significatione loci
  ® consideratio = deliberatio (salutis) Gertz M II, 189, 18
  considero, -avi 1 i.q. oculis video 2 i.q. cogito, reputo, perpendo a c.acc. b c.acc. c. inf. c c. quæstione indirecta
     considerate i.q. prudenter
  consigno, -avi i.q. signo, noto ; Gertz S 347, 8 ducto crucis signaculo consecrare
  ® consiliarii = consilii auctores
  ® consiliator = consiliariusRH
  consilior, -atus sum, -ari i.q. consulto, delibero
  *consilium, -i 1 i.q. actio consiliandi, consultatio2 de consiliantibus i.q. concilium 3 i.q. prudentia, ratio 4 i.q. propositum, sententia aliis utenda a c. gen. obi. b sine gen obi.
  *consimilis, -e i.q. similis 1 c.dat. 2 sine dat.
  consisto, -stiti, -sistere 1 i.q. locum capio, sisto me : a abs. de consistendo ad pugnam b c. significatione loci 2 i.q. sto 3 i.q. gradum sisto a abs. b c.significatione loci 4 i.q. moror 5 i.q. consto in aliqua re, pendeo ex alqua re a c. in b c. ex 6 i.q. firmus sum, valeo 7 i.q. sum ; Gertz S 82 habitare.
  consobrinus, -a, -um i.q. filius ex sorore matris natus
  consocio, -avi i.q. communico, iungo
  ® consodales = sodales
  ® consolari reflexive Gertz M II, 421, 8;consolatorius-a, -um (tarde) = solacii plenus
  ® consolidare = tutum reddere
  consono, -ui, -are i.q. consentio 412, 28
  consonus, -a, -um i.q. aptus, congruus, conveniens
  consors, -tis (genus commune) 1 i.q. socius, particeps c. gen.obi.2 nude Gertz S 112, 2 aves consortes sibi nidos requirant; Gertz M = compos (proprie: is penes quem summa imperii est)
  consortio, -nis i.q. communio c.gen obi.
  consortium, -i 1 i.q. consortio c.gen.obi.2 i.q. conventus, multitudo, numerus
  conspectio, -nis i.q. actio conspiciendi, intuendi, conspectus
  conspectus, -us i.q. aspectus (cum active tum passive) 1 c.gen 2 sine gen.
  conspergo, -si, -sum, -gere 1 proprie i.q. aspergo, (h)umecto 2 translate i.q. tego
  *conspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. video, conspicor a c.acc.; vergit in notionem cognoscendi 209, 16 b c.duobus acc. (pasive c.duobus nom.) vergit in notionem habendi 267, 35 c c. acc. c.inf. (passive nom.c.inf.) 2 i.q. intellego c.acc.c.inf.
  conspectus, -a, -um 1 i.q. patens, apertus 2 i.q. insignis, nobilis a c.abl. b sine abl.
  conspicor, -atus sum i.cerno, conspicio, contemplor (ingressum actionis notat) 1 c.acc. vel simplici vel duplici) 2 sequitur sequitur acc. c.inf.
  ® conspiratus = coniuratus Gertz S 105, 10
  conspicuus, -a, -um1 quod conspici potest, visible est, apparet a abs.b c.dat. c c.acc. c.inf. 2 dignum quod conspiciatur, insigne, clarum a nude b c.abl.
  ® conspirare sc. in aliquid malum; conspirati; conspiratores = coniurati
  conspiratio, -nis de coniuratione cum publica tum privata 1 nude 2 c.gen
  conspuo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. spuo (c.obi rei vel hominis inquinati) 2 i.q. contemno, despicio
  constantia, -æ i.q. firmitas 1 de re diu durante 2 speciatim de animi firmitate, pertinacia (in bonam partem) a c.gen. b abs.
  consternatio, -æ i. seditio, tumultus (plebis)
  consternatus, -a, -um i.ad seditionem, tumultum incitatus, conturbatus
  consterno, -stravi, -stratum, sternere i.q. tego, compleo 1 c.acc. 2 c. acc. et abl.
  *constituo, -i, -tum, -ere I proprie i.q. pono, colloco (sensu locali); = committo proelium II in imagine A i.q. locum assigno B c. in (hic illic transit in notionem æstimandi) C c.abl. D i.q. creo, eligo (de magistratibus sim.) III translate A i.q. reddo, facio B i.q. decerno, determino, statuo 1 c.inf. 2 c.acc.c.inf. Gertz M = statuere 3 c.acc et gerund.4 c.acc. C alicui aliquod munus assigno
     constitutus, -a, -um i.q. positus (hic illic pro præs. part.verbi essendi)
  constitutio, -nis i. edictum
  *consto, -stiti, -staturus, -stare 1 i.q. firmus sum, nitor 2 i.q. valeo (de pretio) 3 i. compositus sum 4 permaneo, duro, sto (hic illic vi copulæ) constat i. manifestum, certum, notum est 1 nude 2 c.acc.c. inf.
     constans, -tis i.q. firmus, incussus, non interruptus 1 proprie 2 de animi firmitate
     constanter 1 i.q. continenter, perpetuo, continuo 2 i.q, firmiter, intrepide, audacter 3 i.q. efficienter
  constramentum, -i i. constructæ virgis crates, quibus paludes consternuntur 385, 13
  constrictio, -nis de angustiis paulatim ortis 38, 25
  constringo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. cogo, coerceo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl.
     constrictus, -a, -um i. coactus, nodatus
  constructio, -nis i.exstructio, actio construendi
  construo, -xi, -ctum, -ere 1 proprie i.q. coacervo 2 i.q. ratione et consilio struo a i.q. ædifico, compono, erigo b i.q. colligo 3 translate i.q. in animo construo
  constupro, -avi, -atum i.q. stupro, vitio
  *(consuesco), -vi, -tum (-scere) 1 i.q. soleo 2 i.q. solebam (plusqupf. coniunctivus nusquam legitur)
     consuetus, -a, -um de iis quibus assuefacti sunt homines 1de hominibus 2 de rebus
  *consuetudo, -inis i.q. mos, institutum 1 c.gen. (ad moris qualitatem indicandam) 2 in universum nota oxymeron 413, 14
  ® consules = qui in civitate burgimagistrum consilio iuvant.
  *consulo, -ui, -tum, -ere 1 i.q.delibero (abs.) 2 i.q. interogo a c.acc. b c.quæstione indirecta c c. præp. 3 i.q. provideo, bonum facio a c.dat. b in commune (c.acc.c.inf.) 4 i.q. medior 5 i.q. tracto (c. in); Gertz M = decernere I, 290, 8; consulere alcui facere aliquid = hortari RH
  ® consulto =eo consilio ut
     consultus, -a, -um i. bene provisus; Gertz M consultu alicuius = auctore/suasore aliquo
     consulte i. bono consilio, provide, bene
     consultum, -i 1 i.q. mandatum 2 i.q. consilium; ex consulto: i.q. sua sponte 394, 38
  consultatio, -nis i.q. actio consulendi, deliberatio
  consulto, -avi, -atum i.q. interrogo, percontor 1 abs.2 c.acc. 3 c.quæstione indirecta
  consultor, -is de eo qui consilium petit
  consultorie i. interrogantis modo.
  consultus, -us i. consilium
  consummatio, -nis i. absolutio, perfectio
  consummo, -avi i. ad finem perduco, perficio; Gertz S 233, 2 = interficere
     consummatus, -a, -um i. perfectus, absolutus
  *consumo, -psi, -ptum I i.q. perdo, deleo A de igne fere i.q. comburo B i.q. tollo, interficio 1 homines a c.acc. et abl.b sine abl. 2 corporis partes 3 collectiva 4 incorporea 5 res II i.q. exhaurio, adhibendo sensim perdo A de pecunia B de alimentis C de tempore D de viribus i.q. graviter afficio
  consumptio i. actus consumendi, exhauriendi
  consumptor, -is de eo qui delet, interimit
  consuo, -ere i. suendo conecto
  consurgo, -rexi, -rectum, -gere i.q. assurgo, me erigo 1 de personis 2 de bestiis
  contabulo, -avi i. contigno, tabulatis instruo
  contactus, -us i.q. tactio, tractatio
  contagio, -nis i.q. inquinatio, maculatio, vitium 1 c.gen 2 nude
  contagium, -i i.q. infectio, maculatio 1 generatim a c.gen. b nude 2 speciatim de morbo
  contamino, -avi i.q. inquino, maculo, polluo
  contego, -xi, -ctum, -gere 1 proprie i.q. operio, tego a c.acc et abl. b c.acc. 2 translate i.q. colo, taceo
  contemno, -psi, -ptum, -nere i.q. aspernor, fastidio, repudio 1 c.acc. 2 c.inf.
     contemptus, -a, -um i.q. contemnendus, abiectus
  contempero, -avi i. commisceo (translate) 314, 14 nonnisi hic locus.
  contemplatio, -nis 1 proprie de oculorum actione videndi a abs b c.gen..2 translate de mentis actione respiciendi
  contemplator, -is de animo qui respicit
  contemplor, -atus sum, -ari 1 proprie .i.q. oculis conspicio a c.acc. b c. acc. c.inf. 2 in imagine de fortuna 518, 8 3 translate de mente i.q. animo conspicio, intellego a c.acc. b c.quæstione indirecta
  contemptibiliter i. viliter, leviter
  contemptor, -is de eo qui contemnit
  contemptrix de ea quæ contemnit, parvi æstimat
  *contemptus, -us 1 active i.q. affectus contemnentis vel actio contemnendi a abs.b c. gen. 2 passive i.q. condicio eius qui contemnitur
  contendo, -di, -tum, -dere 1 i.q. studeo, enitor, peto 2 deconcitato corporis motu i.q. propero a c. in b c. ad c. acc. d c. versus e c.post 3 i.q. affirmo, assevero, assero (c.acc.c. inf.); 115, 16 4 i.q. certo, dimico
  contentio, -nis 1 i.q. certamen, dimicatio a nude b c.gen 2 i.q. mentis intentio
  *contentus, -a, -um i.q. satiatus, satis habens 1 abs.2 c. quod 3 c.abl. 4 c. inf.
     contente i.q. acriter, studiose
  conterminus, -a, -um i.q, confinis vel propinquus
  contero, -trivi, -tritum, -terere i.q. deleo, deminuo; vide et tero
  conterraneus, -a, -um qui eiusdem terræ est
  conterreo, -ui, -itum, -ere i. terrorem inicio, territo
  contexo, -ui, -tum, -ere i. texendo efficio, coniungo 1 generatim 2 speciatim de sermone i.q. pango
  contextus, -us 1 de rebus coniunctis a generatim de qualibet compagine b speciatim de contextu rerum gestarum (sermone, picturis sim.) 2 de actione contexendi
  conticio, -nis i.q. taceo
  contiguus, -a, -um 1 de rebus a sensu locali i.q. vicinus, finitimus, contingens:abs. b sensu latiore i.q. imminens, instans 2 de hominibus a i.q. contingens, proximus b i.q. coniunctus, affinis
  continentia, -æ i.q. temperantia, abstinentia, moderatio 1 c.gen. vel pron. poss. 2 sine gen.
  contineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. coniungo 2 i.q.teneo a corporalia b incorporea 3 i.q. includo a homines b res 4 in me habeo, capio 5 i.q. coerceo, refreno, cohibeo a homines ; reflexive i.q. maneo, sum 113, 30
  *continens, -tis 1 adi. a i.q. continuus b i.q. densus c i.q. abstinens, temperatus 2 subst. i.q. terra continens
     continenter i.q. temperate, temperanter
  *contingo, -tigi, -tactum, -tingere I i.q. tango attingo A proprie 1 strictiore sensu a c.abl. b sine abl. 2 latiore sensu de regionibus sim. B translate i.q. coniunctus sum II i.q. accido, fio, evenio A personaliter 1 c.dat. B impersonaliter 1 c. inf. a c. dat.b nude 2 c.acc.c.inf.; Gertz S = attingere, commemorare; quidquid eum contingit (sc. ut patrimonium)
  ® continuatim = semper, continenter Gertz S
  continuitas, -tis i.q. assiduitas, perpetuitas
  continuo, -avi i.q. perpetuo, persequor
  continuus, -a, -um 1 de spatio, locali i.q. continens, cohærens 2 de tempore a i.q. alius alium deinceps excipiens b i.q. continens
     continue i.q. continenter, deinceps
  *continuo i.q. confestim
  *contio, -nis I i.q. conventus, concilium (danice thing) A generatim B speciatim 1 de colloquio (huskarlestefne) syn. curia, universum militare collegium 2 de terræ placitis, placitis generalibus (syn.) populare concilium3 de conventu seditiosæ plebis Scanicæ II de orationibus pro contione habitis; Gertz M = oratio sacra
  ® contionator qui orationem sacram dicit
  contionor, -atus sum, -ari 1 i.q. conventum ago, contionem habeo 2 i.q. in contione dico
  contorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. torqueo, emitto 2 i.q. figo
  *contra I adv. A de actione repugnanti B in narratione pro particula adversativa C in colloquio responsum inducit 1 sine verbo dicendi a c. oratione directa b c. oratione obliqua 2 c. verbo dicendi II præp.c.acc. A de actione hostili i.q. adversus B de actione defendenti, prohibenti i.q. ab C de actione respondenti
  contractio, -nis i.q. coartatio 483, 37 2 i.q. actio contrahendi, conflandi
  contractus, -us 1 i.q. actio contrahendi, conficiendi 2 i.q. coniunctio (de matrimonio)a c.gen b nude Gertz S 163, 2 contractus = membris captus ac debilis RH
  ® contradictio = seditio Gertz S 68, 6
  contrado, -didi, -ditum, -dere i.q. trado, do
  *contraho, -xi, -ctum, -here I i.q. admoveo II i.q.confero, cogo, colligo A generatim 1 homines a c. in b c. ad; c c. apud; d c.gen.; e c. abl.; f nude 2 res B speciatim t.t. de armatis, navibus sim. cogendis III i.q. iungo, ineo, facio IV i.q. pario, nanciscor, concipio (pro obi est quod efficitur): A pro subi. homines1 c. ex 2 c.abl. 3 sine abl. B pro subi res V i.q. rigido; fere i.q. sano, medeor 28, 37
  contractus, -a, -um i.q. angustus, brevis, parvus
  contrarius, -a, -um 1 i.q. adversus a c.dat.b nude 2 i.q.in contrariam partem versus (lingua nostra `modhage´) 3 i.q. diversus, discrepans
     contrarium, -i 1 i.q. res opposita 2 i.q. res discrepans, non congruens (c.dat.)3 e contrario i.q. contra
  contraria, -orum i.q. res adversæ 126, 26
  contrectatio i.q. actio contrectandi, contagio
  contrecto, -avi i.q. attrecto, manibus attingo
  contribuo, -i, -tum, -ere 1 generatim i.q. tribuo, do (c.dat.) 2 speciatim de tributo communi
  ® contritio = thlipsis teutonice Zerknirschung Gertz S 126, 14 danice anger
  controversia, -æ i.q. simultas, lis 1 generatim 2 in iudicio 128, 30
  contubernalis, -is de eo qui in clientela alicuius est, i.q. miles
  contubernium, -i1 de qualibet habitationis communione 2 de communione eorum qui in alicuius clientela sunt 3 de piratarum communione 4 de qualibet communione
  contueor, -itus sum, -eri 1 i.q. intueor 2 i.q. conspicio
  contuitus, -us i.q. actio contuendi
  contulus, -i i.q. parvus contus (ad saliendum factus, parva pertica)
  contumacia, -æ i.q. ferocia
  contumaciter i.q. ferociter
  *contumelia, -æ i.q. dedecus, ignominia 1 c.gen. 2 nude
  contumeliosus, -a, -um i.q. contumeliâ plenus, ignominiosus
     contumeliose i.q. cum dedecore, ignominiose
  contumulo, -avi i.q. aliquem una cum aliquo tumulo 1 c.dat. 2 c. cum
  contundo, -di, -sum, -ndere i.q. frango I proprie A strictiore sensu de molendo B latiore sensu 1 homines a c. abl. b sine abl. 2 res II translate A homines 1 c.abl. 2 sine abl.. B res 1 c.abl. 2 sine abl.
     contusus, -a, -um i.q. fractus, deiectus
  contus, -i i.q. pertica 1 genratim 2 i.q. intrumentum nauticum
  contusio, -nis i. actio contundendi 318, 29(inter propriam concutiendi et translatam delendi notionem oscillat)
  conubium v. connubium
  conus, -i m. i. figura mathematica in cacumen tracta, fere i.q. cuneus 207, 33
  convalescentia, -æ i.q. actio convalescendi, recreatio
  convalesco, -ui, -escere i.q. cresco, provenio 1 proprie 2 translate 312, 14
  convallis, -is f. de valle præclusa
  convecto, -avi i.q. congero, colligo, comparo
  conveho, -xi, -ctum, -here i.q. convecto
  convello, -vulsi, -vulsum, -vellere 1 i.q. colligo, corripio 2 i.q. evello, tollo 3 i.q. refringo, rumpo a proprie b translate c.abl.; sine abl. 98, 32
  convena, -æ m. i.q. advena
  *convenio, -i, - tum, -ire I i.q. in unum venio A proprie 1 de animantibus 2 de inanimis fere i.q. colligor B translate i.q. consentio II i.q. adeo, compello, admoneo; vergit in notionem accusandi 236, 25; evocandi 437, 22 III i.q. congruo A personaliter B impersonaliter1 c. dat. i.q. aptum est 2 sine dat. i.q. oportet 3 c.acc.c. inf. i.q. oportet 4 c. inter (de consensu)
  ® convenienter = ut decet Gertz S 69, 5
     convenientia, -æ n. i.q. res consentaneæ (c.dat.)
  conventiculum, -i de sacello (sensu christiano) 300, 1 (danice `lille kapel´)
  conventus, -us i.q. concursus, congregatio 1 abs 2 c.gen.; = conventus in ecclesia piorum Gertz S 229 ant.
  converbero, -avi i.q.verbero1 c.abl. 2 sine abl.
  conversatio, -nis 1 de modo vitæ, vivendi ratione 2 i.q.actio conversandi, consuetudo
  conversio, -nis i.q. commutatio ; Gertz S (ad dominum)
  conversor, -atus sum, -ari i.q. versor, moror ; Gertz S = vivere
  ® conversus = laicus in claustro degens ....(non serviens) Gertz S 346, 15
  converto, -ti, -sum, -tere I i.q. in contrariam partem verto II i.q. verto A proprie 1 homines 2 res B translate1 de homines 2 res III i.q. muto IV i.q. utor
  ® convicaneus ad eundem vicum sive villam pertinens Gertz S 417, II, 3
  *convicium, -i i.q. obiurgatio, maledictio, probrum 1 sing. a c.gen.obi. b c.gen.subi 2 plur.
  convictus, -us 1 i.q. consuetudo, usus, conversatio a c.gen.obi. b c.gen.subi. c nude2 de conventu religiosorum
  convinco, -ci, -ctum, -ncere 1 i.q. coarguo a c.gen. b c.abl. c nude 2 i.q. demonstro c.acc.(nom.) c. inf.
  *conviva, -æ m. i.q. qui convivio interest
  convivalis, -e i.q. ad convivium pertinens
     convivaliter i.q. hospitaliter
     convivialis i.q. convivalis
     convivialiter i.q. convivaliter
  *convivium, -i i.q. epulum, epulæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  convivor, -atus sum i.q. convivium habeo, epulor
  convoco, -avi i.q. in unum cogo
  convolo, -avi 1 i.q. advolo, propero 2 i.q. confugio
  convolvo, -vi, -utum, -vere i.q. volvo, complico
  coorior, -tussum, -iri i.q. orior 1 c ab 2 c.ex 3 nude
  copia, -æ I i.q. vis, abundantia, ubertas A sing 1 abs. 2 c.gen. B plur. 1 generatim 2 speciatim de annona II de multitudine armatorum 1 sing.2 plur.: a c.gen. vel pron. poss. b c. adi.c nude III i.q. facultas, occasio, potestas A abs.B c.gen.obi. 1 personæ (de facultate adeundi) 2 rei 3 gerund. C c.adi.(eodem sensu atque gen.obi.)
  copiosus, -a, -um i.q. amplus 1 generatim 2 speciatim de verborum copia 104, 14
     copiose i.q. commode, apte, satis
  *copula, -æ 1 i.q. vinculum, coniunctio 2 de coniunctione coniugalia c.gen.vel pron.poss. b nude
  copulo, -avi de coniugibus i.q. coniungo (c.acc. et dat.) : 1c.abl. 2 sine abl.
  coquo, -xi, -ctum, -quere i. igne ad edendum præparo ;opp. torreo, -ui, -tostum, -ere
     coctus, -a, -um i.q. coctilis
  coquus i. minister qui cibos præparat
  cor, -dis 1 proprie sensu corporali 2 translate a de sede commotionis b de fortitudine c de intellegentia, prudentia
  coram præp.c.abl. i. ante, apud (de iis quæ in præsentia, in conspectu alicuius fiunt)
  corbis, -is i.q. fascina, instrumentum gestatorium Danice `kurv´
  ® corda vide chorda
  ® corea vide chorea
  corium, -i i.q. pellis detracta, tergus
  corneus, -a, -um i.q. figuram, formam cornus habens
  corniculatus, -a, -um i.q. formam cornus præbens
  ® cornipes = equus Gertz S
  cornu, -us n. 1 proprie a in bestia b in avibus 2 translate a in rebus arteficiosis (ad bibendum, in arcu sim.) b de extrema acie parte
  ® cornutus : syllogismus cornutus (teutonice : Hornschluß) i.e.conclusio qua aliquis fraudatur.vide concludere
  corona, -æ 1 de insigni 2 de corona militum obsidentium 3 de numero hominum; Gertz M I, 380, 6 : coronam (= candelabrum) suspendit ; gloriosa martyris corona = spinea corona I, 16, 18
  corono, -avi de margine clipei; Gertz M I, 82, 7 corono + abl.= quo? sc spinis. :ille qui spinis coronatus est Georges
  corporalis, -e i.q. ad corpus pertinens; Gertz M II, 271, 13 corporalia Ducange: corporale est pallium linteum quo altare dominicum cum sacris muneribus contegitur; hic: (sacra munera) corporalia munda sunt ut debent.;II, 45, 33 tunica corporalis = tunica re vera;fides corporalis = corporale iuramentum quod præstatur protensa manu et tactis rebus sacris Gertz M secundum Ducange
  corporeus, -a, -um i.q. ad corpus pertinens, hic illic pro gen.corporis
  corpulentus, -a, -um.i.q. crassus
  *corpus, -oris n. 1 de corpore vivo a hominum b bestiarum 2 de trunco corporis humani 3 de corpore mortuo, de cadavere a hominum b bestiarum 4 translate de qualibet unitate
  ® cor(r)uscare = fulgere Gertz S 15, 17
  ® coruscus = fulgur Gertz M II, 45, 25
  corrado, -si, -sum, -dere 1 i.q. abrado 2 i.q. rado (etiam barbam);corradere unca manu = ad se arripereRH Gertz M II, 23, 24
  correctio, -nis 1 i.q. actio corrigendi, emendandi 2 i.q. castigatio, satisfactio
  ® corregnare = Gertz S = regni socium esse 425, III 4
  correctrix, -cis i.q. corrigens c.gen.obi.
  correptio, -nis i.q. castigatio
  corrigia, -æ i.q. lorum 1 generatim 2 speciatim de ligamentis calcei
  corrigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 i.q. emendo 2 i.q. meliora doceo 3 i.q. tollo, sono
  corripio, -ripui, -reptum, -ripere I i.q. capio, arripio, tollo A proprie (pro obi. corporalia) 1 strictiore sensu a homines; in versu i.q. e medio tollo, neco:19, 17 novenos b res 2 latiore sensu a prævalet notio colligendi b prævalet notio rapiendi, auferendi, potiendi c prævalet notio attingendi B translate (pro obi. incorporalia)102, 7 gloriam II i.q. afficio, invado, attempto (de affectis, morbis sim.) A active B passive c.abl. III i.q. vitupero, castigo
  corrixatio, -nis i.q. rixa
  corrixor, -atus sum, -ari i.q. rixor
  ® corroboratio = confirmatio RH
  corrodo, -si, -sum, -dere i.q. rodo
  corrogo, -avi 1 i.q. invito 2 i.q. convoco
  corrugo, -avi, -atum, -are i.q. exilem facio
  corrumpo, -pi, -ptum, -mpere I i.q. deleo, exstinguo, tollo II i.q. vitio, depravo A res 1 corporeas 2 incorporeas B homines 1 generatim de moribus 2 speciatim a de largiendo b de constuprando c i.q.induco, illicio (passive c.abl.)
     corruptus, -a, -um 1 i.q. vulneratus, saucius 2 i.q. turpis
  corruo, -i, -ere 1 i.q. ruo, cado 2 i.q. morior
  corruptela, -æ 1 i.q. corruptio 2 i.q.putredo, tabes
  ® corruptibilis cfr.corruptor GertzM I, 84, 16 = pravus;Georges : fragilis
  corruptio, -nis 1 i.q. excisio 2 constupratio 3 i.q. putredo, tabes
  corruptor, -is 1 de eo qui polluit 2 i.q. constuprator
  cortex, -icis de crusta arboris
  cortina, -æ i.q. aulæum; Gertz M I, 250, 15 aulam cortinis ornare
  coruscamen, -inis i.q. splendor, nitor
  corusco, -are i.q. splendeo, mico 1 proprie 2 translate de homine 151, 28
  corvus, -i i. avis quæ cadaveribus inhiat ;contemptim de homine 159, 39
  cos, -tis f. de lapide quo acuuntur bipennes = danice slibesten´
  costa, -æ de ossibus quæ pectus circumdant; fere i.q. latus 50, 1
  crapula, -æ de nimio vini potu, ebrietate
  crassus, -a, -um i.q. pinguis
  crastinus, -a, -um ad diem crastinum pertinens 2 subst. (omisso die) i.q. dies crastinus; Gertz M id est dies post diem sacrum
  crater, -is m. [abl.plur. crateris 140, 20.] iq. vas, patera
  cratis, -is m. i.q. gerræ, maceries (etiam = saeptum)
  ® craticula de cratibus ferreis beati Laurentii martyris MGH Epistolarum I pagina 265
  creatio, -nis i. actio creandi, eligendi
  *creber, -ra, -rum I i.q. frequens, multus A sing. 1 de hominibus 2 de rebus a corporeis b incorporeis B plur nonnisi de rebus 1 de corporeis 2 de incorporeis II i.q. magnus, ingens
  crebro i.q. sæpe
  crebresco, -ui, -escere i.q. creber fio, augesco, numero vel vi augeor; Gertz M crebrescere = notum fieri
  *credo, -didi, -ditum, -dere i.q. fido, fidem habeo a c.dat. b c.acc. c.inf. 2 i.q. pro vero habeo 3 i.q. puto, exsistimo, habeo a in parenthesi b abs.c c.duobus acc.(nom.) d c.acc.(nom.)c.inf. 4 i.q. committo, commendo, trado; Gertz M credere c.inf. = sperare
  credibilis, -e i.q. probabilis, fide dignus
  creditor, -is de eo cui pecunia debetur
  credulitas, -tis 1 i.q. actio credendi, fides (c.gen. obi.)2 de temeraria credendi facultate a c.gen. b nude 3 i.q. religio Christiana 376, 24 4 i.q. superstitio 152, 6
  credulus, -a, -um 1 in bonam partem i.q. confidens, confisus a abs. i.q. verbis confisus b c.dat. c c. gen. 2 in malam partem de temeraria credulitate 134, 2
  cremo, -avi, -atum, -are i.q. comburo
  creo, -avi i.q.1 i.q. facio a proprie b translate 2 i.q. gigno a active b passive, nonnisi part.perf. i.q. natus3 i.q. nomino, eligo a c.acc. b c.duobus acc. (nom.)
  crepida, -æ i.q. calceus 115, 38
  crepido, -inis 1 de basi statuæ 2 de caverna vel fornice, de locis tenebricosis
  crepitaculum, -i i.q. crepitus
  crepito, -avi i.q. crepo, stridentem sonum efficio
  crepitus, -us i.q. actio crepitandi, strepitus
  crepo, -ui, -itum, -are i.q. strepo
  crepundia, -orum de crepitaculis sim.
  crepusculum, -i i.q. confinia noctis
  cresco, -vi, -tum, -scere1 i.q. provenio a proprie b translate2 i.q. augeor, maior fio a
  de hominubus b de rebus; religiose: quo gloria crescens tereret et deiciendo levaret Gertz S 109, 17
  ® cribrare < cribrum, = verberibus pulsare RH vide Gertz M II, 372, 11 nota ; Gertz nescit..
  *crimen, -inis 1 i.q. criminatio a c.gen.obi. b sine gen.2 i.q. culpa, scelus a c.gen.culpæ b c.gen. vel pron.poss. c sine gen.; Gertz M II, 478, 28 criminaliter = scelesteRH
  criminatio, -nis i.q. actio criminandi, insimulatio, exprobratio 1 c.gen.eius qui insimulatur 2 c.gen.poss. 3 nude
  criminator, -is i.qui criminatur 1 c.gen. 2 nude
  criminor, -atus sum, -ari i.q. insimulo, conqueror
     criminans, -tis i.q.criminator
  criminosus, -a, -um i.q. malus, improbus 1 de hominibus subst. 2 adi.
  crinalis, -e i.q. ad crines pertinens
  crinis, -is m. i.q. capillus 1 sing. collective 2 plur.
  ® cripta scil. crypta Gertz S
  ® crispantia (< crispare = in plicas cadere) = peplum crispans
  crispatus, -a, -um i.q. intortus, contortus
  crista, -æ de apice gallinaceo 79, 31 (errore vertentis pro nomine herbæ quæ nostra lingua vocatur `hanekam´ i. celosia cristata; [Georges: crista IV clitoris, vide ungula RH])
  cristatus, -a, -um i.q. cristam, apicem habens 55, 14
  croceus, -a, -um de colore croci fere i.q, flavus, rubescens, fulvus
  ® cronica = annales vide chronicus
  ® crotolum semper plur. = castagñeta (Hispane)RH
  cruciamentum, -i i.q. cruciatus
  ® cruciata sc. expeditio = deo militare volentes in cruciatâ in Hierosolymam ingrediuntur
  cruciatus, -us i.q. dolor, tormentum 1 c.gen. 2 nude
  crucibulum, -i pro cognomine incertæ significationis 217, 7; Gertz M II, 338, 10 :cum crucibulo cerevisia pleno = scyphus
  ® crucifixio, -onis (<crucifigo) actio crucifigendi
  crucio, -avi, -atum, -are i.q. dolore vel cruciatu afficio,
  crudelis, -e i.q. immanis, sævus, cruentus 1 de homine 2 de rebus
     crudeliter i.q. immaniter
  *crudelitas, -tis i.q. immanitas, sævitia 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  crudesco, -ere 1 de homine i.q. crudelis, sævus fio 2 i.q. cruentor
  crudus, -a, -um de iis quæ non sunt igni cocta;incocta 174, 5 crudus cibus 2 i.q. non sanatus, cruentus
  cruento, -avi i.q. cruentum facio
  cruentatus, -a, -um i.q. cruentus
  cruentus, -a, -um 1 i.q. cruore aspersus 2 i.q. cum cruore coninctus, sanguine constans, atrox
  crumena, -æ de sacculo in quo reponitur pecunia aliæque res pretiosæ
  *cruoris de sanguine effuso
  crus, -ris n. de corporis parte a genu ad pedem
  crusto, -avi i.q. crusta obduco 1 de glacie 2 de squamis anguis
  crustula, -æ de frusto glaciei
  crustulum, -i i.q. frustum 1 panis 2 metalli
  crustum, -i i.q. fragmentum panis durum
  crux, -cis 1 de instrumento cruciatus et supplicii 2 de symbolo Christianorum;crucem praedicare Gertz M I, 409, 13 = excitare ad deo militandum vide deo militare >qui militat deo signum rubrum crucis fert umero recto palliatus Gertz M/Georges
  cubicularis, -e i.q. ad cubiculum pertinens
  cubicularius, -i i. custos cubiculi
  cubiculum, -i1 proprie de conclavi in quo dormitura c.gen. b nude 2 metonym. i.q. coitus, concubiyus
  cubile, -is i.q. lectus, torus
  cubitalis, -e i.q. unum cubitum longus 101, 20
  cubitus, -i i.q. ulna 2 de mensura
  cubo, -ui, -itum, -are 1 i.q, iaceo 2 i.q. dormio
  cuculla, -æ de habitu monachorum; = cucullus/cucullum : id est vestimentum capitis
  cucullatus, -a, -um i. habitu monachorum indutus, i.q. monachus
  ® cucûlus teutonice der Kuckuck; = maledictum de homine qui stultus et simplex est et sic facile deceptus
  cudo, -di, -sum, -dere i.q. procudo, facio (de fabro ferrario); Gertz M translate: cudere dolum (dolus = retia)
  culina, -æ1 de loco ubi cibi coquuntur, coquina 2 metonym. de cibis
  culmen, -inis 1 proprie de summis mænium partibus 2 translate de gloria, potentia, dignitate a abs. b c.gen.3 metonym. de rege
  culmus, -i de calamo frumenti
  *culpa, -æ i.q. noxa, peccatum 1 c.gen. culpæ 2 c.gen. vel pron.poss.3 nude
  culpabilis, -e i.q. reprehensione dignus
  culpo, -avi 1 i.q. arguo (c.gen.)2 i.q. reprehendo, vitupero a hominem b res
  cultellus, -i i.q.(parvus) culter
  culter, -ri i. instrumentum quo secatur
  cultor, -is de eo qui colit 1agros, regiones, urbes sim. i.q. incola a c.gen. b abs.2 incorporalia i.q. amicus
  cultrix, -cis de femina quæ colit
  cultura, -æ 1 de actione agri colendi a abs.b c.gen.2 de veneratione a numinum 473, 17 b hominum 438, 36
  *cultus, -us 1 active i.q. actio colendi A de agricultura 1 c.gen. 2 abs.B de cultu deorum hominumque i.q. adoratio 1 de divino cultu a c.gen. b abs.2 de cultu hominum a c.gen. b nude C i.q, studium 1 c.gen. 2 nude II passive i.q. habitus, status A de vitæ consuetudine B de quolibet apparatu, ornatu C de corporis habitu 1 generatim 2 speciatim de vestitu
  cum 1 temporale (sæpe antecedit tunc) a c. ind. b c. coniunctivo (difficile est inter 1b et 2 distinguere)e.g.24, 22 (c.coniunctivo præs.et perf. hic illic in enunt.sec. ab acc.c.inf. sive ab aliis enunt.sec pendentibus : 49, 23 418, 24 etc.) 2 causale c. coniunctivo 3 concessivum 4 adversativum 5 inversum(sæpe antecedente iam) iuncturæ notabiliores (cum-tum nusquam legitur) sæpissime post pron. sive adv. relativum 199, 32
  *cum præp. I de adiectione locali, de comitatu, communione temporali (i.q. simul cum) A nudeB c. adv. sive adi. C omisso verbo 214, 22 II de modo actionis A accedente 1 epitheto (nota collocationem verborum a speciatim de habitu sive actione animi; de actione sive statu corporali 2 gen. solo cum subi tum obi. B nude 1 de habitu animi, voluntate etc. 2 de condicione extrinsececus accidente III de directione vel relatione actionis A pendet e verbis (cum sæpissime non ponitur, e.g. 128, 40) 1 pugnandi, certandi, decernendi 2 dividendi, communicandi, participandi 3 mutandi 4 colloquendi, conversandi, agendi 5 nodandi, coniungendi, consentiendi B pendet e subst.vel locutionibus pugnandi, paciscendi, qualemcumque rem habendi ;iuncturæ c. pron. personali
  *cumque: vanescente vi copulativa fere i.q. cum
  -cumque in tmesi 402, 16 v. quicumque
  cumulo, -avi 1 i.q. augeo a c.acc. b c.acc.et abl. 2 i.q. coacervo c.acc.
  cumulatus, -a, -um i.q. amplus, magnus 1 pos. 2 comp.; Gertz M = valde intensus et diligens
     cumulate i.q. valde, ample
  cumulus, -i 1 proprie de qualibet acervationecongestione, multitudine a c.gen.b nude 2 translate maximum gradum indicat
  cunæ, -arum i.q. incunabula (de prima infantia)
  cunctatio, -nis i. actus cunctandi, hæsitatio, fluctuatio 1 c.gen. a eius rei de qua hæsitatur b eius qui hæsitat 2 c.adi 3 abs.
  *cunctor, -atus sum, -ari i.q. hæsito ante initium operis 1 c.inf. 2 abs. 3 c. quæstione indirecta
     cunctans, -tis i.q. lentus
  ® cunctipotens = omnipotens Gertz S
  *cunctus, -a, -um I i.q. totus (sing.) II i.q. quisque, omnis A sing.B plur. 1 adi. 2 subst. a m. sive f. b n.
  cuneus, -i m. 1 de acie (in cunei formam instructa) sive de singulis catervis (cuneatis) 2 de classe in cunei formam disposita
  cuniculatus, -a, -um i. plenus cuniculis
  cuniculus, -i m. i. fossa occulta et subterranea
  *cupiditas, -tis i. actio cupiendi vel affectus animi cupientis aliquid, appetitus, desiderium I generatim A abs. B c.gen obi.II speciatim A aviditas, prædæ 1 abs. 2 c.gen.B de desiderio, amore C de honorum, gloriæ aviditate 1 abs. 2 c.gen.
  *cupido, -inis i.q. cupiditas, studium, desiderium 1 generatim a c.gen.obi. b nude 2 speciatim de amore b de appetitu gulæ
  cupidus, -a, -um i.q. cupiens, desiderans 1 c.gen.obi.2 c.inf.
  *cupide i. studiose 1 pos 2 comp.
  *cupio, -ivi, -itum, -ere i.q. volo, opto 1 c. inf. 2 c.acc.c.inf.; omisso inf.524, 15 3 c.acc.
  ® cupita = vota Gertz S 101, 4
     cupiens, -tis i. avidus c.gen.obi.
  ® cuppa = vas maius
  *cur particula interr. 1 in quæstione indirecta a c. coniunctivo; post verba mirandi 417, 7 2 in quæstione directa
  *cura, -æ I i.q.studium, labor, diligentia; Gertz M :curam gerere de aliquo A generatim 1 abs. vel c.gen.poss. 2 c.gen.obi
  iuncturæ 1 -æ habeo c.inf.; c. ut ; c. ne 2 -æ est 3 -æ exsistit B speciatim de curatione ægroti 30.1 II de persona quæ alicui curæ est III abstr pro concret.238, 26 IV i.q. custodia A c.gen.obi. B c.gen. poss.V i.q. sollicitudo, ærumna
  curatio, -nis i. actio curandi (speciatim de arte medici)
  curator, -is de eo qui curat
  curia, -æ 1 de aula regis Danici a de ipso ædificio b de iis qui circa regem sunt 2 de aula imperatoris Græci 339, 2 3 de aula imperatoris Romani a de ipso ædificio b de iis qui circa imperatorem sunt 4 de curia populi a de sede apostolica b de consilio pontificis ;de falsa curia 443, 33; Gertz M curia servorum i.e. in monasterio curia conversorum i.e. fratrum laicorum
  curiositas, -tis i.q. cura, diligentia
  curiosus, -a, -um 1 de personis i.q., noscendi cupidus, attentus 2 de rebus i.q. attentus, valde diligens
  *curiose i.q. noscendi cupidus, diligenter
  curnam i.q. cur
  *curo, -avi I prævalet notio efficiendi A generatim 1 c.gerund. 2 c.acc. c. inf., fere i.q. iubeo 3 c.inf. 4 c. ut, ne B speciatim i.q. gero, ago II prævalet notio colendi, fovendi (opp.neglego) A trans 1 generatim 2 speciatim de corpore a cenis et somno b in arte medicina B abs. i.q. protego; Gertz M curare de aliquo = favere
  curriculum, -i 1 corporaliter i.q. currus 2 translate de spatio temporis i.q. cursus
  curro, cucurri, cursum, currere i.q. pedibus celeriter moveor
  currus, -us i.q. vehiculum 1 generatim 2 speciatim de vehiculo bellico
  cursim i.q. celeriter
  cursito, -avi i.q. curro 1 de hominibus 2 de navigiis
  *cursus, -us I proprie de motu citato A prævalente motus notione 1 generatim 2 speciatim a de navibus b de fluvio 518, 2 B prævalente directionis notione II translate A de temporis spatio (c.gen.) B de ordine rerum 1c.gen. 2 abs. ; ® cursus diurnus =officium ecclesiasticum diei Gertz S 93, 10
  curto, -avi i.q. circumcido, reseco, minuo
  curtus, -a, -um i.q. mutilus, truncus
  curvamen, -inis i. flexio
  curvitas, -tis i. flexio
  curvo, -avi i.q. flecto, sinuo
  curvus, -a, -um i.q. flexus
  cuspis, -dis 1 proprie de anteriore gladii, teli, hastæ parte 2 vanescente sensu proprio i.q. hasta, iaculum
  ® cussinus = pulvinus Gertz M I, 296, 6
  custodia, -æ I sensu strictiore A i.q. actio vigilandi sive defendendi 1 de rebus custodiendis 2 de hominibus custodiendis a generatim de quolibet præsidio b speciatim i.q. tutela B i.q. carcer vel locus carceralis 1 de bestiis inclusis 2 de rebus inclusis 3 de hominibus inclusis C de hominibus custodientibus II sensu latiore A i.q. conservatio B i.q. observatio; Gertz M: (apud fratres minores) = pars provinciæ II, 292, 10
  custodio, -vi, -tum, -re i.q. observo
  custos, -dis de eo qui custodit, vigilat I generatim A de hominibus inclusis captivisque custodiendis B de hominibus vel rebus ab aliis defendendis 1 abs. 2 c.gen.II speciatim A de tutore B de ecclesiæ custode i.q. `sacrista´; Gertz M custos = præfectus custodiæ II, 321, 14
  cuticula, -æ i.q. cutis (vi deminutiva perdita)
  cutis, -is i. superficies, operimentum carnis animantium
  cyathus, -i m. i.q. poculum, vasculum
  cymba, -æ i. navicula, linter
  ® cymbalum = nola (campana) claustri cuius sonitu fratres convocabantur Gertz S 315, 26; plur. cymbala et crotala pulsare RH
  ® cymiterium vide cimiterium
  cynicus, -a, -um i. acer maledicus :148, 5 de carmine magico
  ® cythara = cithara Gertz S


  D
  ® dare = facere c.acc. c. inf. Gertz S 224, 39; Gertz M: dare sententiam = mandare, imperare; iuncturae: dare excursum = excurrere = excursiones/incursiones facere; dare alicui intelligere = significare ; dato quod = etiamsi
  dæmon, -is m.1 de gigantibus (lingua nostra `jette´) sive de quolibet spiritu malefico 2 de dis paganis (sensu christiano)
  ® dalmatica sc. vestis catholica in missa
  damnatio, -nis actus damnandi, sententia iudicis vel iudicum, repudiatio 1 generatim a nude b c.gen.2 speciatim a de curiæ vel comitatus damnatione b de excommunicatione 312, 7
  damno, -avi I i.q. sententiâ iudicali afficio (speciatim in comitatu et generatim) A sensu strictiore 1 nude 2 c.abl.rei B sensu latiore 1 c.acc. 2 c.acc. et dat. II i.q. coerceo III i.q. improbo, reprehendo, repudio A c.acc. B c.acc. et gen rei
     damnatus, -a, -um i. iudicali sententia affectus
  damnosus, -a, -um i. damnum inferens
     damnose i. cum damno, ita ut damnum inferatur
  damnum, -i 1 c. gen.obi. i.q. actio amittendi, detrimentum 2 c. gen. definitionis i.q. vitium 3 abs. vel c. gen. poss. i.q. clades, calamitas 4 c. gen. eius rei quæ vitium infert
  ® dapifer = teutonice Drost et alia vocabula teutonica afferri possunt ut coquus/signifer/vexillarius/præfectus; fortasse omnia officia continet et sine dubio proximus domino est RH.
  daps, -is i.q. cibus, edulium, esca 1 sing. 2 plur. (hic illic i.q. epulæ)
  dapsilitas, -tis i.q. munificentia, liberalitas; Gertz M = opulentia
  datio, -nis i. actio dandi 1 abs.2 c.gen. 444, 30 fidei (de homagio vel obsequio)
  dator, -is de eo qui dat
  *de 1 separationem indicat 2 spectat ad initium separationis vel potius ad principium mutationis i.q- ex (cf. 398, 35);de = ab 3 pro gen. partitivo a c.pron. indefinito b nude 4 de (causa) i.q. propter 5 indicat res et personas ad quas attinet actio verbalis vel adi. i.q. circa;quod attinet ad 6 indicat animantia pænâ, victoriâ, supplicio afflicta 7 locutiones variæ a de industria i.q. sua sponte b de cetero i.q. in futurum; Gertz M depost = postea, desubtus = subter indutus ex pellibusII, 272, 8;de facili = in/ex facili (subst.n.post Liv.) = facile opp. in difficili Georges, de novo = denuo;de futuro, de cetero = in posterum; de die = luce, de sero = vesperi, de nocte = noctu; apud verba sentiendi saepe de/ex/in pro abl. e.g. lætari de aliqua re : etiam Cic.;de vulnere mori pro causa vulneris, de licentia = suo arbitrio libero Gertz M I, 231, 16; de iure = iure, de facto = re vera
  dea, -æ i. numen paganum generis feminini 150, 27
  ® deambulare = ambulare Gertz M
  ® deaurare = aurare
  debacchatio, -nis i. furor, insania
  debacchor, -atus sum ari i.q. sævio, furo
  debello, -avi i.q. (bello) devinco, prosterno, supero
  *debeo, -ui, -itum, -ere 1 c.acc. et dat. i.q. ab aliquo acceptum habeo, reddere habeo 2 c.inf. (hic illic plusqupf. pro impf., e.g.313, 24) i.q. necessitate coactus sum a pro subiecto res, fere i.q. necesse est 12, 3 c. negatione. i.q. deceo b pro subiecto homines i.q. officium habeo (nota locum addubitatum 321, 21 salutem cociliare (sc. si omnia naturæ ordine facta essent) nota sensum debilitatum 53, 4 f.f.); Gertz M: debere ad futurum tempus designandum
     debitus, -a, -um de iis rebus quæ alcui reddenda sunt 1 c. dat. 2 nude vi verbali exstiincta i.q. meritus, decens, iustus; Gertz M = idoneus
  ® debite = convenienterRH
     debitum i.q. necessitas, officium 1 generatim 2 speciatim a de officio comitis b de censu; Gertz M naturæ debita i.e. terræ reddendo membra, animam remittendo caelestibus II, 395, 27; = expensum = aes alienum
  debilis, -e i.q. virium expers, imbecillus, infirmus 1 adi. a nude b c. abl. 2 subst.
  debilitas, -tis i.q. infirmitas, vitium 1 spectat ad corpus a generatim b speciatim de clauditate 2 spectat ad mentem
  ® debiliter = ægre
  debilito, -avi 1 i.q. infirmo, debilem reddo 2 i.q. minuo: Gertz M debilitare naves inferius i.e. navem perforare ad navem deprimendam I, 269, 11.
  debitor, -is 1 proprie de eo qui pecuniam vel censum debet a c.gen. b abs. 2 translate de eo qui aliquid alicui reddere debet
  ® debriatus = inebriatus, ebrius Gertz S 114, 5
  ® decanus = primus canonicorum Gertz S
  ® decapitare = caput praecidere alicui Gertz M
  decas, -dis i.numerus decem hominum
  *decedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. vita decedo, morior
  decem i. numerale 1 addito alio numero 2 nude
  decenter i.q. apte, convenienter, honeste 2 comp.151, 22 3 sup.532, 32
  ® decertare = ad aliquod faciendum Gertz S
  ® decertare ut = studiose operam dare "
  decet, -uit i.q. convenit, congruit 2 c.obiecto 3 c.(acc.c.) inf. 4 c. ut
  deceptor, -is i.q. seductor, fraudator
  *decerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. decerto.pugno, confligo a nude b additur is cum quo pugnatur c c.abl. instr. 2 i.q. statuo, constituo a c.acc.(hic illic accedit dat.) b c. duobus acc. c c.inf. d sequitur ut
  ® deciduus = caducus, transitorius Gertz S
     decretus, -a, -um i.q. fixus, constitutus
     decretum, -i i.q. iussum 1 generatim a nude b c.gen. 2 speciatim de regis decreto
  decerpo, -si, -tum, -ere 1 in imagine i.q. carpo 2 translate a i.q. eligo b i.q. demo, minuo
  decerto, -avi 1 proprie de pugna i.q. certamen conficio a intr. b trans. i.q. decerno 2 translate de tesserarum ictu 363, 29
  dêcido, -i [, -di ita ut aliud verbum decidoRH], ere 1 proprie i.q. deorsum cado, corruo 2 translate i.q.pereo
  dêcîdo, -di, sum, -dere i.q. decerno, discepto
  ® decimare = decimum occidere, novem hominibus parcere Gertz M II, 419, 7
  decimus, -a, -um1 adi.2 subst. (sc. pars) i.q. vectigal frumenti; decima/æ:decimam exigere/dare; decumanus = qui pretium conductionis redimit RH
  decipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. fallo, cicumvenio, frustror (c.acc.)
  ® declamare = dicere, pronuntiare Gertz S
  declaro, -avi 1 i.q. planum facio, prodo, expono a c.acc. b c.acc. c. inf. 2 i.q. renuntio, nuncupo 3 i.q. convoco, cogo 4 i.q. denuntio, defero
  declinatio, -nis de motu deflectendi, vitandi, deviandi 1 abs. 2 c.gen.; c.gen.definitionis
  declino, -avi 1 i.q. deflecto, viam alio flecto (intr.) 2 i.q. vito a c.acc. b nude; declinare ad = deverti Gertz S 268, 5
  ® declinus = inclinatus Gertz S
  decoctio, -nis i. actus decoquendi; decoctio = liquor : danice: suppe;liquorem decoquere ; vinum decoctum (Livius);aliquid usque ad tertiam partem decoquere
  ® decollare = securi percutere alqm.
  decoquo, -xi, -ctum, -quere i. magno calore liquefacio 1 c.acc. rei affectæ 2 c.acc. rei effectæ
  ® decoriare (de ? corium) :pellem eius decoriare = pellem detrahere alicui RH
  decor, -is m [cf. decus] 1 i.q. gratia, nitor, venustas (sc. id quod decet) a c.gen b abs. 2 i.q. nobilitas, laus, honos
  decoro, -avi i.q. augeo, orno, illustro 1 c.acc.et abl. 2 c.acc.
  decorus, -a, -um i.q. pulcher, gratus, speciosus
  ® decretum = approbatio Gertz S
  ® decrustatus = crusta tecti praeditus Gertz S suspicatus est mendum pro `devastatus´sive `destructatus´. 165, VI, 2
  decubo, -are i.q. (in terra) iaceo
  decumbo, -bui, -mbere i.q. (in terra) me colloco, prosternor
  decurro, -cucurri vel curri, -cursum, -currere 1 intr. a proprie i.q. deorsum celeriter moveo (de hominibus) b de aquis mare petentibus c i.q. confugio(c.ad) d i.q. percurro e i.q. evado, mutor 2 trans. a de loco b de tempore; Gertz M decursis aliquantis annis = progrediente temporeRH c i.q. perlego
  decurso, -avi i.q. ultro et citro curro, tripudio 162, 24 more scænico
  decursus, -us i.q. actio aufugiendi 2 i.q. actio celeriter se movendi 3 i.q. incursio.
  decus, -oris 1 i.q. pulchritudo, venustas 2 i.q. laus, honor, splendor 3 i.q. ornamentum
  decusatus, -a, -um i.q. procusus (de ære exquisitâ operâ fabricato), fortasse i.q. venustas(cf. decus) 70, 30 201, 1
  decutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. deicio, violenter eripio
  dedecet, -uit -ere i.q. non decet
  dedecus, -oris 1 i.q. ignominia, infamia, turpitudo a c.gen. vel pron. poss. b c. gen definitionis 2 i.q. factum ignominiosum
  dedicatio, -nis i.q. actio ecclesiæ dedicandæ 320, 9 320, 12
  dedico, -avi 1 i.q. addico, tribuo 2 de sacra epularum præfatione 3 de consecratione ecclesiæ
  ® dedignanter = contemptim RH
  dedignor, -atus sum, -ari fere i.q. omitto, neglego
  dediticius, -i m. i.q. qui in fidem alicuius se dedit
  deditio de actione se dedendi hostibus, traditio (in re militari) 1 c.gen vel pron. poss. 2 sine gen.
  dedo, -didi, -ditum, -dere 1 abs. i.q. trado me 2 i.q. trado a c.acc.et dat. b c.acc.
     deditus, -a, -um, - 1 i.q. qui se hostibus dedidit, dediticius 2 i.q. intentus, studiosus (c. dat.) a in bonam partem, speciatim 133, 23 militiæ (i.sacramento militiæ obligatus, miles) b in malam partem
  deduco, -xi, -ctum, -cere proprie i.q. duco, abduco (sensu locali) a generatim b speciatim t.t. iuridicalis 2 translate a i.q. traho b i.q. profero, refero c i.q. redigo d i.q. alo, augeo e i.q. do, verto f i.q. ago, dego; Gertz M vitam deducere =ducere.
  ® defalcare = proprie falce (segetem) demetere ;translate detrahere, deminuere
  defatigatus, -a, -um i.q. defessus
  *defectio, -nis 1 i.q. actio deficiendi, rebellio, seditio a c.gen.vel pron.poss. b sine gen. 2 i.q. actio deserendi, omittendi
  defector, -is i.qui ab aliquo deficit, desertor, transfuga
  defectus, -us 1 abs. i.q.defectio 2 c.gen. a rei quæ parum successit b inopiæ
  ® defe(oe)dare = foedare (< foedus) =deformare, corrumpere;translate Gertz M initium regni ne defedaret = pollueret I, 420, 21
  defendo, -di, -sum, -dere 1 i.q. tueor, servo a homines c.abl. instr., sine abl.instr.116, 28 b res corporeas c.abl.instr. c incorporalia c.abl.instr. 2 t.t. iuridicalis 3 i.q. excuso
  defensio, -nis i.q. actio defendendi, propugnatio, patrocinium 1 manu armisve a c.gen.vel pron.poss. b c.gen.obi. 2 verbis a generatim c, gen obi. b speciatim t.t. iuridicalis c.gen poss.
  defenso, -avi i.q. tueor
  defensor, -is i.q. is qui defendit, propugnatur 1 c.gen.obi. 2 nude
  ® defensura = defensio Gertz S 223, 27
  defero, -tuli, -latum, -ferre 1 i.q. aufero 2 i.q. affero, apporto, adveho(pro obi.res corporeæ) a c.acc, solo b c.dat. c: c. ad d: c. in 3 i.q. tribuo, præsto (pro obi incorporalia) a c.acc. et dat.b c.dat. solo 4 i.q. nuntio, refero, indico a generatim c.acc. ; c.acc c. inf.b speciatim i.q. arguo, accuso; Gertz M II, 231, 8 :deferre = animum non attendere ad aliquid, neglegere, contemnere, omittere RH
  defessus, -a, -um i.q. fatigatus 1 adi.2 subst.
  *deficio, -feci, -fectum, -ficere 1 intr. a i.q. descisco, desisto :abs. c:. ab, c:.ad b i.q. degenro c i.q. inferior sum d i.q. non sum 2 trans. i.q. destituo, desero, non suppeto a act. b pass. (c. abl.) 3 c. inf. i.q. non possum
     defectus, -a, -um nonnisi comp. i.q. deterior 1 de hominibus 2 de re
  defigo, -xi, - gere 1 proprie i.q. affigo a c. acc. b c.abl. c c. gen. d c.præp. vergit in notionem ponendi 385, 12 2 translate pass. i.q.versor
  definio, -vi, -tum, -re i.q. statuo, constituo, certe indico 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  definitio, -nis 1 i. indicatio certa a c.gen.obi.b nude 2 i.q.præceptum, edictum (de litium cognitione) 525, 6
  deflagro, -avi i.q. comburo
  deflecto, -xi, -xum, -ctere i.q. alio flecto, verto 1 proprie 2 translate 24, 21
  defleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. fleo 2 i.q. lamentor a c.acc. b c.acc. c. inf.
  deflexus, -us 1 de actione itineris flectendi, flexio 2 i.q. mutatio
  defluo, -xi, -xum, -ere 1 de aqua i.q. fluo 2 i.q. convenio 3 i.q. pereo
  defodio, -di, -ssum, -dere 1 i.q. condo, recondo 2 i.q. fodio, fodiendo facio
  ® deforis = extrinsecus Gertz S 107, 22
  deformis, -e 1 proprie i.q. corpore distortus 2 translate i.q. turpis, infamis a de hominibus b de rebus c.abl.sive sine abl., c.inf.
     deformiter i.q. cum dedecore, turpiter, fæde fere i.q. impudenter 490, 7
  deformitas, -tis 1 i.q.forma prava, aspectus deformis a c. gen.b nude 2 i.q. turpitudo, dedecus a c.gen. b nude
  defossio, -nis i.q. actio defodiendi, recondendi
  defundo, -di, -sum, -ndere i.q. effundo 1 generatim 2 speciatim in libatione
  defungor, -ctus sum, -gi 1 i.q. perfungor, privor (c. abl.) 2 i.q. morior a c.abl. b nude
     defunctus, -a, -um i.q. mortuus
  degener, -is i.q. qui a virtute maiorum recedit
  degenero, -avi 1 i.q. degener fio, deficio 2 impersonaliter
  degeneratus, -a, -um i.q. dehonestatus
  dego, -ere i.q. ago, vivo 1 c.obi. 2 abs.; = esse, manere Gertz S 268, 8
  degusto, -avi.q. (gustando) experior (nonnisi translate)
  dehinc i.q. deinde(spectat ad tempus præteritum)
  dehonestamentum, -i i.q. contumelia, turpitudo
  ® dehortari = dissvadere
  deicio 1 proprie i.q. deorsum iacio 2 i.q. demitto 3 translate i.q. frango; Gertz S 109, 17 deiciendo levare
     deiectus, -a, -um 1 i.q. humilis, tenuis a subst. b adi.2 i.q. perturbatus, animo abiectus
  deiectio, -nis i.q. demolitio
  deinceps i.q. deinde, ab eo tempore, in futurum
  *deinde 1 de spatio i.q. ab eo loco 2 de tempore i.q. postea, exinde, tum;ponitur cum primo loco e, g.48, 18 tum secundo 33, 7 3 in enumeratione 4 i.q. proinde; = propterea Gertz S 193, 4
  deintus i.q. intra; = ex interiore parte Gertz S 107, 23
  ® deipara (gr. theotokos, < deus et pario: cognomen virginis Mariae quae deum peperit RH, Gertz M II, 345, 7
  deitas, -tis i.q. deus, numen; = divinitas, dei essentia Gertz S 86, 20
  delabor, -psus sum, -bi 1 i.q. decido, devolvor, deorsum labor 2 i.q.pervenio 3 i.q. desilio a c.abl.b sine abl.4 i.q. decedo5 i.q. elabor, effugio
  delatio, -nis i.q.actio deferendi, denuntiandi, indicium deferendi
  delator-is i.q. qui indicium defert
  delectamen Gertz M/Saxo:delectamentum, -i i.q. delectatio, gaudium
  delectatio, -nis i.q. gaudium, oblectatio
  delecto, -avi i.q. delectatione afficio 1 active a abs. b c.acc.2 pass, c. abl.
     delectatus, -a, -um i.q. lætus(c.abl.)
  delectus, -us i.q. electio, actio eligendi 1generatim a sine gen.b c.gen.subi. c c.gen. obi. 2 speciatim de electione a: regis b: pontificis c: clericorum d: tutorum reguli
  delego, -avi 1 i.q. committo, trado 2 i.q. mitto (publici negotii causa) ; = constituere Gertz S 90, 20
  delenimentum i.q. blandimentum 1c.gen. 2 nude
  delenio, -ivi, -itum, -ire 1pro obi. homines i.q. placo, permulco a c.abl.instr. b sine abl. 2 pro obi incorporalia i.q. lenio a c. abl. instr. b sine abl.
  deleo, -evi, -etum, -ere : pro obi.homines i.q. opprimo 1 c. abl.instr. 2 sine abl. instr.
  deliberatio, -nis i.q. actio deliberandi, perpendendi 1 c.gen.2 nude
  delibero, -avi i.q. perpendo(nusquam i.q. libero); c.quæstione disiunctiva 511, 19
  delibo, -avi i.q. degusto 1 proprie2 translate 107, 20
  delibutus, -a, -um i.q. imbutus
  delicatus, -a, -um 1 i.q. tener, subtilis 2 i.q. luxuriosus, mollis
  deliciæ, -arum i.q. oblectamenta 1c. gen.vel pron.poss. 2sine gen.
  deliciosus, -a, -um i.q. voluptarius, luxuriosus; Gertz M: deliciose adv.
  deligo, -legi, -lectum, -ligere i.q.lego, eligo, opto 1 c.acc.a homines b res2 c.inf. 3 c. quæstione disiunctiva
     delectus, -a, -um 1 adi. i.q. optimus, egregius 2 subst. de militibus maxime idoneus
  delinquo, -qui, -ctum, -nquere i.q. erro, pecco
     delinquens, -tis i.q. qui delictum commisit
     delictum, -i i.q. peccatum, culpa 1 c.gen. vel pron poss. 2 sine gen.
  ® delinire = delenire, mitigare Gertz S 381, 12
  deliramentum, -i i.q. ineptiæ, amentia1 c.gen. 2 sine gen.
  delirans, -tis i.q. amens, cæcus
  delirus, -a, -um i.q. amens, demens
  deliteo, ere i.q. lateo
  delitesco, -ui, -escere i.q. me abdo, lateo
  delphinus, -i m. i. animal marinum
  delubrum, -i de templo paganorum 261, 34
  deludo, -si, -sum, -dere i.q. fallo 1 c.abl. 2 sine abl.
  demando, -avi i.q. mando; iubere = mandata dare alicui Gertz S 104, 14
  demens, -tis i.q. amens, mente captus
  ® dementatus sc. per ebrietatem Gertz M II, 272, 22
  dementia, -æ de eius condicione qui mente captus est 1 c. gen. vel pron. poss.2 sine gen.
  dementio, -vi, -tum, -re i.q. insanio, amens sum
  demereor, -itus sum, -eri 1 i.q. mereor 2 i.q. immeritum, indignum me facio, fere i.q. amitto
  demergo, -si, -sum, -gere i.q. submergo
  ® demerita plur.n.= male facta Gertz M II, 119, 8
  demeto, -ssui, -ssum, -tere 1 proprie i.q. metendo deseco 2 in imagine i.q, abscido
  deminuo v. diminuo
  deminutio v. diminutio
  demitto, -si, -ssum, -ttere i.q. deorsum mitto, defero, summitto ; pass. in genua procumbo, genibus nitor
     demissus, -a, -um 1 proprie a i.q. pronus b i.q. deorsum versus, summissus 2 translate i.q. oppressus, depressus, humilis
     demisse i.q. summisse, humiliter
  demo, -psi, -ptum, -ere i.q. adimo, tollo 1 c.acc. et dat. 2 c. acc. solo
  demolior, -itus sum, -ri 1 pro obi res corporeæ i.q.diruo, destruo a c.abl.instr. b sine abl. 2 pro obi. incorporalia i.q. exstinguo a c.abl. instr. b sine abl.
  ® demoniacus = a demonio obsessus GertzS 274, 12
  demonstro, -avi i.q. monstro, ostendo 1 proprie a c.acc. b c.acc. c. inf. 2 translate i.q. verbis monstro
  demorior, -tuus sum, -i i.q. morior
  demoror, -atus sum, -ari i.q. moror; = extrahere Gertz S 99, 15; Gertz M II, 311, 17 = versor
  demulceo, -si, -ctum, -ere i.q. permulceo, mitigo
  *demum i.q. tandem, denique, postremo a alii particulæ postponitur b particulæ cum ante ponitur c particulæ apponitur d nude 2 i.q. dumtaxat, tantum 3 vi debilitata i.q.omnino, in universum
  demutilo, -avi i.q. mutilo, detrunco, privo
  denarius, -i m. de nummorum genere (danice `penning´)
  denego, -avi i.q. nego 1 c.acc.et dat. 2 c.acc. c. inf.
  ® denigrare = nigro colore inficere Gertz M I, 87, 29
  deni, -æ, -a i.q. decem 1 sensu distributivo 2 sine sensu distributivo 72, 31
  denique 1 i.q. postremo a nude (primo loco ponitur) b in enumeratione 2 i.q. demum 3 i.q. omnino; Gertz M denique pro nam e.g. II, 187, 6
  ® denominare = nominare; = constituere Gertz M II, 35, 20
  denoto, -avi 1 i.q manu significo, digito monstro 2 i.q. eligo, duco 3 i.q.observo c.acc. c. inf. 4 describo 5 fere i.q. interpretor, vaticinor; Gertz M denotare = aliquem afficere ignominia
  dens, -tis de animalium instrumentis mandendi; ad cognomen explicandum 207, 2 (Hyldetan)
  densitas, -tis i.q. spissitudo;= frequentia Gertz S 83, 15
  denso, -avi 1 i.q. densum, spissiorem facio, formo 2 i.q vestio
  densus, -a, -um i.q spissus1 adi 2 subst.
  ® denudare periphrastice i.q. solvere A.M. de homine: intellectus denudat a sensibus
  denuntiatio, -nis i.q. actio denuntiandi, indicendi 1 c.gen poss. 2 c.gen obi.
  denuntio, -avi 1generatim i.q. nuntiando sollemniter declaro, definio(notione minitandi sæpe subeunte) patefacio a c.acc. b c.acc c.inf. 2 speciatim et technice a in re militari ( Gertz S = nuntios mittere 111, 15 b in re iudicali
  *denuo de rebus restituendis renovandisque i.q. de integro, de novo, iterum
  denupta, -æ i.q. nupta (c. dat.)
  ® deornare Gertz M = deformare, depravare I, 482, v.10
  ® deortari = dehortari
  depasco, -vi, -stum, -scere i.q. devoro 2 translate
  ® depauperare = ad inopiam redigere
  depecto, -xi, -xum, -ctere i.q. diligenter pecto
  depello, -puli, -pulsum, -pellere 1 proprie i.q. de superiore loco moveo, amoveo 2 sensu latiore a aliquid arceo, prohibeo b alicuius mentem amoveo
  dependeo, -i, -ere i.q. deorsum pendeo
  dependo, -di, -sum, -dere 1 i.q. solvo 2 i.q. facio
     depensus, -a, -um i qui ab aliqua re dependet
  depereo, -ire 1 i.q morior (de hominibus)2 i.q. amittor, demor (de rebus)
  ® depigrare Gertz proposuit pro denigrare : depigrare = mollire, (re)laxare
  depingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. pingo, colore effingo.
  deploro, -avi i.q. defleo, lugeo, conqueror 1 c..acc. 2 c.duobus acc.
  *depono, -sui, -situm, -nere 1 strictiore sensu (locali) a i.q. deorsum pono, demitto b i.q. colloco c i.q. exuo (de vestimentis) 2 latiore sensu i.q. omitto (opp.. retineo) a generatim b spciatim de dignitate, magistratu, titulis exeundis, abdicandis, amittendis; = humare Gertz S 202, 5; Gertz M deponere = in iudicio verbis exprimere II, 254, 11 RH
     depositum, -i i. res deposita c.gen.; speciatim de pecunia 345, 29; Gertz M II, 299, 17 :tabula antiqua et iam deposita ;RH = ut ecclesia eam conservaret, Gertz M : = iam reiecta quia contemnenda sit
  depopulor, -atus sum, -ari i. vasto, prædor; Gertz M etiam active:depopulare
  deportatio, -nis i. actus deportandi
  deporto, -avi i.q. aufero, amoveo, deduco; Gertz M iussa deportare = iussa deferre regi danico
  deposco, -poposci, -poscere i.q. posco, peto, exigo 1 generatim a c.acc. b c.duobus acc. c c. acc. et dat. d c.acc. et ab e c.acc. et ex f c. acc. c. inf. g c.coniunctivo 512, 26 2 speciatim a in matrimonium b in pugnam ; Gertz S = orare 21, 7, =postulare 119, 6
  depositio, -nis i. actio ponendi 10, 25 regni (sc. abdicatio) 516, 10 supellectilis (sc. donatio);= humatio Gertz S 71, 9
  deprecor, -atus sum, -ari 1 i.q. precando alquid avertere conor, deflecto 2 i.q. (valde) precor, exoro, rogo a c.acc. b c.duobus acc. c c.acc c. inf. d abs.i.q. oro (sensu ecclesiastico) e c. ne
  ® depre(ae)dari = omnem regionem depraedari Georges ; Gertz M = furtum alicui facere in domo eius
  ® depredicare Gertz M = praedicare, laudibus efferre
  deprehendo, -di, -sum, -dere 1 i.q.capio eos qui clam agunt 2 i.q. patefacio, detego 3 i.q. invenio 4 i.q. comprendo oculis vel auribus, intellego a c. acc. b c. acc c. inf.
  deprehensio, -nis i.q. notitia, actio deprehendii(v.deprehendo 4)
  deprendo, -di, -sum, -dere 1 in versu 113, 1 131, 3 2 in oratione soluta (c. verbo posse)140, 13
  deprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. deorsum premo, demergo 2 translate i.q. opprimo, prohibeo
  depromo, -psi, -ptum, -ere i.q. offero, præbeo; = dicere Gertz S 114, 1, = proponere, describere 100, 9, = proferre 161, 18
  depropero, -avi i.curro, festino, propero 1 c.inf. 2 c. indicatione loci
  depulsio, -nis i.q. expulsio, exactio, exsilium
  deputo, -avi 1 i.q. ascribo, attribuo a c. acc. et dat.b c.inf. et dat. 2 i.q. destino, assigno. e maiore numero deligo
  derelinquo, -qui, -ctum, -nquere i.q. moriens relinquo
  derisio, -nis i.q. despectio, ludibrium, actio deridendi
  derisor, -is de eo qui deridet, deludit
  ® derisorius, -a, -um/derisorie adv. = quod ludibrio est RH Gertz M
  derisus, -us i.actio deridendi, ludibrio habendi
  derivo, -avi (de origine) i.q. deduco, traho
  derogo, -avi (c. dat.) i.q. detrecto, deminuo, noceo(c.acc.); fidem derogare Gertz S 194, 23
  desævio, -i, -tum, -re i.q. vehementer sævio, furo
  descendo, -di, -sum, -dere 1 proprie de motu deorsum venientis, degredientis, e superiore loco in inferiorem se moventis a abs. b c.abl. c additur quo 2 translate a i.q. prodeo, venio b i.q. me demitto, humilior c i.q. originem traho, orior, exeo d i.q. propagor
  descensus, -us i.q. motus proclivis, submersio
  descisco, -vi, -tum, -scere 1 proprie i.q. deficio, ducem desero 2 i.q. me abalieno, alienus sum, degenero
  describo, -psi, -ptum, -bere 1 prorie i.q. formam depingo, scribo 2 translate i.q.assigno, definio, determino; = narrare Gertz S 96, 18
  descriptio, -nis i.q. actio litteris exponendi
  deseco, -ui, -tum, -are i.q. secando seiungo, amputo
  *desero, -ui, -tum, -ere i.q. destituo, neglego, relinquo 1 c. alicuius officii violatione 2 debilitato officii sensu a pro subi. homines b pro subi. res
     desertus, , -a, -um 1 i.q. inhabitabilis, solus, relictus 2 i.q. orbus, privus
     desertum i. regio inhabitabilis, humanâ cultâ vacua 1 c.gen. 2 nude
  desertio, -nis 1 i.q. actio deserendi, discedendi, relinquendi (subest notio officii violandi) a c.gen. b abs. fere i.q. proditio 2 i.q. status vel condicio rei desertæ
  desertor, -is 1 proprie i.q. perfuga, transfuga a abs.b c. gen. 2 translate a de eo qui a vera religione deficit 262, 6 279, 36 309, 28 b de eo qui relinquit 309, 28 nuptæ
  deservio, -vi, -tum, -re i.q. servio, ministro
  deses, -idis i.q. otiosus, iners
  desiderium, -i i.q.cupido, libido, voluntas
  desidero, -avi i.q. cupio, opto, volo 1 c.acc. 2 c. inf. 3 c.acc.c. inf.
  *desidia, -æ i.q. inertia, otium; = incuria Gertz S 163, II, 10
  desidiosus, -a, -um i.q. desidiæ deditus, iners, otiosus
  desido, -ere de motu quo res vel homo e superiore loco ad inferiorem fertur, sæpe i.q. delabor, decido, concido
  designo, -avi 1 de hominibus denotandis, eligendis 2 de locis distinguendis, assignandis 3 i.q. nomino
     designatus, -a, -um i.q. supra memoratus, supradictus
  desilio, -ii vel, -ui vel, -ivi, -ire i. de superiore loco salio 1 c.abl. b sine abl.
  desino, -i, -tum, -nere i.q. cesso1 pro subi. persona a nude b c.inf. 2 pro subi. res
  desipientia, -æ i.q. dementia, amentia
  desipio, -ere i. amens sum
  desisto, -stiti, -sistere 1 i.q. cesso, desino b c.abl. 2 i.q descisco, differo
  desorbeo, -ui, -ere i.q. absorbo, deglutio
  desperatio, -nis i.q. actus desperandi, defectus spei 1 generatim a abs.b c.gen rei 2 speciatim de ægrotis a abs. b c.gen.
  despero, -avi 1 trans. i.q. spe deiectus omitto a pro obi. res b pro obi persona 2 intrans. a sine spe sum b: c.de 480, 38; desperatus de vita = de cuius vita desperatur Gertz S 402, 32; desperatus = desperans
     desperate i.q. cum desperatione
  despicabilis, -e i.q. vilis, despiciendus
  despicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 proprie i.q. conspicio 2 transalate i.q. contemno
  despicor, -atus sum, -ari i.q. contemno
  despondeo, -di, -sum, -dere i.q. spondeo, promitto(nuptiarum causa) 1 de patre (c. dat. generi) 2 de eo qui mulierem in matrimonium ducturus est 19, 5
  desponsio, -nis i.q. sponsio nuptiarum
  desponso, -avi i.q. ad matrimonium despondeo (de fratre);desponsare (sibi) aliquam (nonnisi vir)
  destino, -avi 1 i.q. attribuo, decerno, deputo (c.dat. rei [personæ] et acc. personæ [rei]a generatim b speciatim de puella despondenda 2 i.q. constituo, decerno, statuo a c. inf. b abs. 3 i.q. in animo habeo 4 i.q.designo, declaro, eligo a generatim b speciatim de antistite eligendo 5 i.q. visu impeto, persequor 6 i.q. mitto, dirigo; Gertz M destinare = mittere; iuncturae destinare aliquem periculo = aliquem periculo obicere; destinare aliquid effectui = destinare aliquid ad efficiendum;destinare preduces navibus (predux/praedux = dux maris, teutonice : der Lotse
     destinatus, -a, -um i.q. certus, in animo propositus, definitus
  destituo, -i, -tum, -ere 1 i.q. relinquo, desero, deficio a active b pass.2 i.q. privo, orbo (c. abl.) a pass.b active
  *destringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 proprie de armis e vagina promendis, nudandis 2 in imagine
     destrictus, -a, -um i.q. severus
  ® destricte severe
  [destruo, -xi, -ctum, -ere vide destituo]® destruere = demoliri Gertz S 309, 21 RH.; destruere = refutare, repudiare Gertz M II, 421, 15
  desudo, -avi i.q. valde laboro
  desuetudo [dissuetudo bis legitur] i.q.insolentia, desidia
  *desum, -fui, -esse I de inopia A abs. i.q. desideror 1 pro subi. res 2 pro subi. hominesB c. abl. C c.dat. i.q. non præsto sum (fere semper antecedit negatio)1 pro subi. res 2 pro subi. homines II de neglegentia, defectione A c.dat. i.q. desero c.acc. B c. in i.q. consentio c.dat.
  desuper significat motum in locum inferiorem
  detego, -xi, -ctum, -gere nudo, patefacio, prodo1 pro obi. corporalia a generatim b speciatim i.q. destringo 2 pro obi. incorporalia 3 c. quæstione indirecta
  ® detentor late (< detineo) = qui iniuste aliquid detinetRH
  detergeo, -si, -sum, -gere i.q. tergendo demo, aufero 1 proprie 2 translate 48, 2
  deterior, -ius i.q. vilis
  ® deterioratio (< deterioro = deterius facere) actio deterius faciendi RH
  ® determinare = (concilium) in certam diem indicereRH, Gertz M I, 130, 29 ;de aliqua poena alicui determinare
  deterreo, -ui, -itum, -ere i.q. terrendo retineo, prohibeo
  detestabilis, -e i.q.abominabilis, detestandus, exsecrabilis
  detestatio, -nis i.q. exsecratio, odium, aspernatio
  detestor, -atus sum, -ari i.q, aspernor
  detineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. retineo, moror
  detorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. torquendo deorsum flecto, deflecto 2 i.q. devolvo (de flumine) 3 i.q.emitto, iacio
  detorreo, -rrui, -stum, -rrere de potione temperanda i.q. destillo237, 5: detosto liquore; liquorem detorreo
  detractio, -nis i.q. actio detrahendi, detrectatio, maledictio
  detracto (v. detrecto) = reprehendere, fortius vituperare, Gertz M dominium detractantes = recedentes a dominio Danorum I, 362, 27
  detractor de eo qui detrahit, nocet
  *detraho, -xi, -ctum, -here I proprie A i.q. deorsum traho (notio localis nondum evanuit B i.q. aufero, trahendo averto1 pro obi.corporalia a c.acc. et dat. b sine dat. 2 pro obi.incorporalia a c.acc. et dat. b c.acc. et ex II translate A i.q. exstinguo, tollo B i.q. noceo C i.q. detrecto, nego
  detrecto, -avi i.q. recuso 1 c.abl.causæ 2 sine abl.
  detrimentum, -i i.q. damnum, amissio 1 c.gen. obi. 2 c. gen. poss. 3 nude
  detrudo, -si, -sum, -dere 1 i.q.avello, trudendo removeo 2 i.q.deduco
  ® detruncare e.g. caput pedesque detruncare (< truncus (arboris))
  ® detumescere = evanescere E.g. detumescunt odia (Petronius)RH
  deturbo, -avi 1 i.q.terreo 2 i.q. depello a sine abl. b c.abl. c c. ab 3 i.q. disturbo ; deturbare a finibus Anglorum = exigere Gertz M II, 404, 5
  ® deturpare = sordescere Gertz M I, 296, 7 < sordes/squalor
  *deus 1 de diis paganorum a c.nomine dei b sine nomine dei 2 de deo Christianorum
  deveho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. abduco a homines b res 2 i.q. vehor
  devenio, -i, -tum, -ire i.q. pervenio, venio
  devergo, -ere i.q. vergo, specto (de senectute)
  deversor v.diversor
  deverticulum v. diverticulum
  deverto v.diverto
  devexus, -a, -um i.q. declivis
  devictio i.q. actio devincendi, superatio
  devincio, -xi, -ctum, -cire 1 i.q. astringo, obligo 2 i.q. addo
  devinco, -ci, -ctum, -ncere i.q. supero, vinco 1 c.abl.a proprie b translate 2 sine abl.
  ® devio, -avi, -atum, -are = a via deverto etiam de via decedereRH Gertz M II, 388, 7 ;c.acc.deviare aliquem = aliquem a (via) Londonia mittens
  devito, -avi i.q. evito, effugio
  devius, -a, -um 1 adi. a i.q. avius, a recta via flectens b i.q. peccans 2 subst.n. a sing. i.q. via a recta via flectens b plur. proprie de locis desertis
  devoco, -avi 1 i.q. voco 2 i.q. revoco
  devolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. deorsum volvo, deicio 2 i.q. ago, dego 3 pass. i.q. incido, adducor
  devoro, -avi i.q. manduco, voro
  devotio, -nis i.q. pietas, pius mentis adversus deos habitus
  devoveo, -vi, -tum, -vere 1 i.q. do, dedo, profundo 2 i.q. abominor
     devotus, -a, -um i.q. fovens, deditus ; Gertz M adv. devote
  *dexter, -ra, -rum vel, -era, -erum i.q. de altera vel corporis vel aciei parte (opp. lævus) 1 adi. 2 subst. i.q. manus dextra (opp. læva, sinistra)
  ® dextrarius = equus maior et thorace ferreo munitus ad belli usum paratus Gertz S 432, 9
  dextrorsum i.q. ad dextram versus
  diaconus, -i i. clericus inferioris gradus; = episcopi minister, qui in sacra liturgia evangelium recitat;diaconus cardinalis, qui in urbe Romana alicui ex diaconiis i.e. domibus hospitalibus, oratoriis adiunctis ecclesiae Romanae praeest; ceteri cardinales Romani sunt presbyteri cardinales
  diaconatus, -us i.q. munus diaconi
  diadema, -tis de insigni regio
  dialis, -e i.q. unius diei
  ® diatim = diem de die RH
  dicio 1 i.q. potestas a sæcularis b ecclesiastica 2 fere i.q. lex, ius
  dico, -avi i.q. dedico, consecro
  *dico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. aio, verba profero a abs. b c. acc. c c. acc c. inf. d c.sententia interrogativa 2 i.q. commemoro 3 i.q. appello, c. duobus acc. 4 i.q. statuo, constituo 5 i.q. credo 78, 5
  dicenda, orum fere i.q. narratio
  ® dictamen = stilus
  *dictum i.q. verbum, vox
  dictio, -nis i. actio dicendi, defendendi
  dicto, -avi, - 1 i.q. constituo, statuo 2 i.q. scribo; Gertz M dictare = proferre RH
  *dies m. et f. 1 de certo temporis spatio (plur. sæpe i.q. tempus e.g. 57, 8 204, 32)a m. 50, 7 b f. 55, 28 2 i.q. lux (tempus quod sole illustratur) 3 i.q. vita 4 i.q. tempus 410, 18 ;dies Cinerum (Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris)
  ® dieta = iter unius diei, diaeta = victus etc.RH
  differentia, -æ i.q. diversitas, varietas, condicio ab alia condicione differens 181, 8
  differo (distuli, -dilatum), differre 1 i.q. in aliud tempus transfero a abs. b c.acc.c c.inf. 2 i.q. disto, discrepo
  ® diffibulare se = fibulam solvere et vestimento detrahere Gertz S 427, 7
  *difficilis, -e 1 de rebus i.q. non facilis, laboriosus, operosus a c.abl. b additur supinum c abs.2 de hominibus i.q. asper, immitis
     difficile i.q. difficulter 9, 29
     difficilia, -um i.q. difficiles
     difficulter i.q. cum difficultate
  difficultas, -tis i.q. labor, negotium 1 c.gen. 2 nude
  diffidentia, -æ i.q. actio diffidendi c. gen. obi.
  diffido, -sus sum, -dere i.q. non fido 1 c. dat. 2 c. inf.; Gertz M II, 115, 8 = fidem contumaciter violare
  diffidens, -tis i.q. non fidens, fiduciam non habens
  diffindo, -di, -ssum, -ndere i.q. cum impetu disseco, findo 1 homines 2 res
  ® diffinire Gertz S vide definio; diffinitivus = ultimus II, 250, 3, diffinitor = definitor > Ducange: definitores appellantur novem superiores electi tempore capituli generalis penes quos præcipua est totius capituli potestas sive ad electiones superiorum sive ad statuenda et definienda quæcunque monasticam spectant disciplinam (de fratribus minoribus)II, 316, 12
  ® diffisus vitæ suæ = desperans de v.s.
  diffluo, -xi, -ere 1 i.q. discedo 2 i.q. degenero, tabesco
  diffugio, -i, -itum, -gere i.q. aufugio
  diffugium, -i 1 i.q. fuga in diversas partes facta 2 i.q. facultas aufugiendi, effugium
  diffundo, -di, -sum, -ndere i.q. dilato 2 i.q. spargo, dispergo, effundo
     diffusus, -a, -um 1 i.q. laxus, latus 2 i.q. incertus, mobilis, inconstans ; Gertz M = copiosius adv.
  diffusio i.q. amplitudo, spatium
  digeries, -i i.q actio cibi digerendi
  digero, -ssi, -stum, -rere 1 i.q. dispono, distribuo, ordino 2 i.q. æstimo 3 i.q. expono, narro
  digitus, -i de membro manus
  ® dignanter = ut dignum est; etiam pro merito
  dignatio, -nis i.q. favor, gratia, veneratio (sensu activo); Gertz M : dignitatio tua = tu qua es dignitate
  *dignitas, -tis de honestate qua aliquis vel aliquid fruitut i.q. decus, nobilitas, honor 1de hominibus a c.gen vel pron.poss. b c. adi c nude 2 de rebus
  dignor, -atus sum, -ari i.q. dignum habeo 1 c.acc. et abl.a homines b res 2 c. inf.
  dignosco, -vi, -scere 1 i.q. agnosco, cognosco 2 i.q. video, intellego
  dignus, -a, -um i.q. qui aliquid meritur, cui aliquid debetur 1 de hominibus a c.abl. b c. setentia relativa c: c. ut d: c. inf. 2 de rebus a c. abl. b c. sententia relativa c c. gen. d abs. fere i.q. conveniens, iustus
     digne 1 i.q. ut dignum est, iure, convenienter 2 i.q. ut decet, satis
  digredior, -ssus sum, -di i.q. discedo, abeo
  digressio, -nis 1 proprie i.q. actio vel facultas abeundi, discessus 2 translate i.q. excursus (t.t. rhetoricus); Gertz S 443, 9 = desertio a re ? RH
  digressus, -us 1 proprie i.q. discessus 2 translate i.q. excursus, digressio a proposito (t.t. rhet.)
  ® diiudicare = iudicare; = constituere Gertz S 97, 24
  dilabor, - psus sum, -bi i.q. aufugio, effugio 2 i.q. evanesco
  ® dilapidare = dissipare Gertz S 320, 10 RH
  ® dilapidatio etiam = direptio
  dilapsio, -nis de militum actione deserendi 535, 5
  dilatio, -nis i.q. actio differendi, mora 1 c. gen 2 nude
  dilato, -avi i.q.augeo
  dilectio, -nis i.q. amor 1 c.gen.obi. 2 c.adi.
  diligens, -tis i.q. accuratus, sedulus
     diligenter i.q. cum cura, accurate
  diligentia, -æ i.q. cura 1 c.gen. 2 sine gen.;= reverentia Gertz S 195, 5
  diligo, , -lexi, -lectum, -ligere i.q. amo
  ® dilucesso = dilucesco inchoative < diluceo
  *diluculum, -i i.q. prima diei lux
  diluo, -i, -tum, - ere 1 proprie i.q. lavo, madefacio 2 translate i.q. purgo; se purgare a reatu Gertz S 23, v. 57
  diluvalis, -e i. quod diluvii est
  dimensio, -nis i.q. mensura
  dimicatio, -nis i.q. duellium, pugna
  *dimico, -avi i.q armis pugno 1 abs. 2 c.abl. instr. 3 c.præp.
  dimidius, -a, -um adi. i.q. dimidiatus, in duas partes divisus 2 subst. i.q. dimidia pars
  diminuo, -i, -tum, -ere i.q. minores facio
  diminutio, -nis i.q. iactura, detrimentum
  dimissio, -nis i.q. emissio, liberatio
  ® dimissoriæ litteræ = syngraphus Plautus (Georges) = commendaticiæ litteræ
  *dimitto, -si, -ssum, -ttere I i.q. a me mitto, abire sino vel iubeo A homines 1 c. obi. a accedit ad b accedit in 2 c.duobus acc. B de armatis exauctorandis, domum mittendis II i.q. relinquo, sino; = relegare Gertz S 109, 11; = omittere, = condonare (= ignoscere); = permittere
  dinosco v.dignosco
  ® diocesanus = episcopus de cuius diocese agitur Gertz M
  diota, -æ i.q. dolium, vas (vox Horatiana)
  directio, -nis de actione telum dirigendi nonnisi 274, 28; Gertz M = præcepta n.
  diremptio, -nis 1 i.q. separatio 2 i.q. actio rescindendi, rescissio
  direptio i.q.actio diripiendi
  dirigo, -rexi, -rectum, -rigere i.q. tendo, mitto a homines b res
  directus, -a, -um i.q. rectus
  dirimo, -emi, -emptum, -imere 1 i.q. disiungo 2 i.q. solvo, interrumpo, abrumpo
  diripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. rapio, adimo, aufero 2 i.q.vexo, vasto
  dirumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. rumpo, frango
  diruo, -i, -tum, -ere i.q. everto, destruo
  dirus, -a, -um i.q. atrox, malum secum ferens
  Dis, -tis de deo inferorum (lingua nostra `hel´[apud inferos RH])
  discalceatus, -a, -um i.q. sine calceis, nudatus pedes 260, 27
  *discedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. abeo 1 de hominibus a abs. b c.abl. c c. ab ;vanescente sensu motionis fere i.q. desisto, recedo d c. ad 2 de pontificio 370, 19 a familia
  disceptatio, -nis i.q. altercatio, verborum certamen 104, 14 114, 15 116, 11
  discerno, -crevi, -cretum, -cernere 1 i.q. disiungo, dirimo (sensu locali) 2 i.q. separo, divido 3 i.q.video a: oculis b: mente 4 i.q. discepto (c. quæstione indirecta)
     discretus, -a, -um i.q. separatus, proprius, suus
  discerpo, -si, -tum, -ere i.q. dilanio
  discessio, -nis i.q. actio discedendi, discessus 1 genratim a c.gen. b abs.2 speciatim de militibus exauctorandis
  *discessus, -us i.q. actio abeundi, discedendi 1 hominum b rerum; = mors Gertz S
  discidium i.q. discordia, dissidium
  discindo-di, -ssum, -ndere i.q. rescindo, frango, lanio
  discingo, -xi, -ctum, -gere i.q. circumamicio, vestio
  disciplina, -æ 1 i.q.doctrina, scientia a c. gen.obi. b sine gen.obi. 2 i.q. ordo, regula a generatim b speciatim de religione christiana
  discipulus, -i de eo qui discit; discipulus Christi = martyr Gertz S
  ® discisio = divisio legum in capita
  disco, -didici, -discere 1 i.q.doceor, alicuius rei scientiam haurio a abs. b c. obi. c c. inf. d c.acc.c. inf. e c.quæstione indirecta 2 i.q. cognosco, comperio a c.abl. b c. duobus acc. c c.acc.c.inf.d c.quæstione indirecta e c. quod
  discolor, -is proprie i.q. qui est coloris diversi 2 translate i.q. aversus, alienus 157, 5
  ® discooperire = quod opertum erat detegere Gertz S > RH
  discordia, -æ i.q. dissensio, inimicitiæ, simultas
  discors, -dis 1 i.q. dissentiens 2 i.q. dissimilis, diversus, contrarius
  ® discredere = fidem negare Gertz S 444, 50, v 5
  discrepo, -avi i.q. non convenio, dissimilis sum
  discretio, -nis i.q. facultas, indoles, virtus distinguendi
  ® discretus discretorum Gertz M :dicreti vocabantur fratres minores...ad provinciale capitulum missi; discretus discretorum eligebatur ad generale capitulum mittendus II, 312, 7 nota
  discrimen, -inis 1 i.q. intervallum 2 i.q.diversitas, dissimilitudo a c.gen.b nude 3 i.q. periculum (vergit in notionem interitus a c.gen.obi.b c.gen.poss. c nude 4 fere i.q. decertatio, pugna; discrimen capillis imponere Gertz S 360, 6 = capillos pectere, comam nectere RH.
  discrimino, -avi i.q. dirimo, secerno
  discriptus, -us i.q. descriptio
  discubitus, -us i.q. locus discumbendi, sedes (in clientelâ discubitûs locus ordinem significat)
  discumbo, -bui., -bitum, -mbere i.q. mensæ accumbo
  discurro, -ri, -sum, -rere i.q. in varias partes curro 1 de animantibus 2 de rivulis 3 metonym. 404, 33 de poculis
  discursim i.q. huc illuc
  discursus, -us i.q. actio discurrendi;discursus verborum Gertz S 316, 10 = altercatio RH
  discus, -i i.q.lanx, patina 174, 17
  discutio, -ssi, -ssum, -tere 1 i.q. disicio 2 i.q. removeo, tollo 3 i.q.finio[RH], aufero a c.acc.et abl. b sine abl. ; = inquirere, exanimare Gertz S 95, 9
  ® disenteria (dissinteria) vide dysenteria
  disertus, -a, -um i.q. facundus 1 de hominibus 2 de rebus
  disicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. spargo, dispergo a corporea b incorporea 2
  i.q.frango, subverto, rescindo a proprie b translate e.g. 66, 3
     disiectus, -a, -um i.q. lacer
  ® disiunctiva = alternatio, t.t.juris alternatio disiunctiva Gertz M/RH
  disiungo, -xi, -ctum, -gere i.q. discutio, frango
  dispar, -is i.q.inæqualis, dissimilis a c.dat. b sine dat. 2 i.q.discoveniens, indignus
  disparo, -avi i.q. disiungo, separo, secerno 1sensu locali 2 translate 261, 29
  dispello, -puli, -pulsum, -pellere 1 i.q. spargo, disicio 2 i.q.discutio, tollo, finem facio a c.abl. b c. de/ex
  dispendium, -i 1 de damno temporis vel viæ a c.gen.b nude 2 i.q. damnum, detrimentum, impendium a c.gen obi.b nude (opp. compendium)
  ® dispensator = qui distribuit elemosynam
  dispenso, -, avi 1 i.q. colloco 2 i.q.dispono, ordino
  disperdo, -didi, -ditum, -dere i.q. abicio, proicio; Gertz M = penitus perdere
  ® dispereo, -perii, -ire = perire
  dispergo, -si, -sum, -gere.i.q spargo (nonnisi perf.part.) 1 adi. 2 subst.
  dispertio, -vi, -tum, -re i.q. distribuo
  dispicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. video, perscrutor 2 i.q. delibero 3 i.q. respicio
  displicio, -ui, -itum, -ere i.q. non placeo 1 de hominibus 2 de rebus; Gertz M :displicentia = reprehensio
  dispono, -sui, -situm, -nere i.q colloco 2 i.q. administro, guberno 3 i.q. constituo, statuo, ex disposito = ex convento, ex pacto 431, 34; cum acc. et gerund. Gertz S 385, 26; Gertz M disponere de aliqua re = disponere aliquid ;disponere largiter = imperare et præcipere; disponere aliquibus fortunam = spem aliquibus afferre ;disponere milites; disponere + inf. = statuere aliquid facere
  disputo, - avi i.q. dissero, loquor
  disquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. perquiro, scrutor 1 c acc. 2 c. quæstione indirecta
  disseco, -ui, -tum, -are i.q. secando secerno
  dissensio, -nis i.q. discordia
  ® dissenteria (i.e. dysenteria)
  ® dissentericus = laborans ? Gertz S 330, 15
  dissero, -ui, -tum, -ere i.q. dico, disputo, verbis expono 1 abs. 2 c.acc.
  dissero, -sevi, -situm, -serere i.q. dispergo
  dissicio v. disicio
  dissideo, -sedi, -sidere 1 i.q. disconvenio, dissimilis sum, differo a c.dat.b sine dat. 2 i.q. discrepo, dissentio a abs b c.præp.
  dissidium, -i i.q. discordia, dissensio
  dissilio, - ui, -ire 1 i.q. exsilio, prosilio 2 fere i.q.dilabor, me conicio; Gertz M = de sede desilire
  dissimilis, -e i.q. non similis, absimilis
  dissimulanter i.q. cum dissimulatione
  dissimulatio, -nis i.q. actio dissimulandi 1 c.gen.obi.2 c.gen.subi 3 nude
  ® dissimilatrix = dissimulatrix
  dissimulo, -avi 1 i.q. simulo 2 i.q. celo, tego, occulto 3 i.q. neglego; dissimulare cum aliquo = adversus praedones se dissimulanter gerere
  dissipo, -avi 1 i.q. disicio 2 i.q.deleo
  dissocio, -avi i.q. disiungo1 proprie 2 translate
  dissolutio, -nis de condicione navis fractæ
  dissolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. frango, rescindo 2 translate i.q. irritum facio
     dissolutus, -a, -um, -i.q. effrenatus, corruptus; = conturbatus Gertz S 164, IV, 21
     dissolute i.q. effuse
  dissonus, -a, -um 1 de hominibus i.q. impar (subst.) 2 de rebus a i.q. diversus b i.q. non conveniens, non respondens
  dissuadeo, -si, -sum, -dere i.q. dehortor; Gertz M etiam dissvadere + inf
  dissuasorius, -a, -um i.q. dissuadens
  dissulto, -avi 1 i.q. in varias partes exsilio 2 i.q. in varias partes volo, emittor 3 i. ad varias res capiendas moveor 4 i.q. propter gaudium salto, valde gaudeo
  distantia, -æ 1 i.q. differentia 2 i.q. intervallum, spatium
  distendo, -di, -tum, -dere 1 i.q. extendo 2 i.q. porrigo
  distinctio, -nis i.q. actio distinguendi, discretio
  distinguo, -xi, -ctum, -guere 1 i.q. secerno, divido a c.abl. b sine abl. 2 i.q. distribuo
     distinctus, -a, -um 1 i.q. certus, constitutus 2 i.q. ornatus
  disto, -are i.q. remotus sum, absum (sensu locali) 2 i.q. differo, abhorreo 3 i.q. intersum 116, 28
  distorqueo, -si, -tum, -quere i.q. deflecto, disiungo, removeo
  distractio, -nis i.q. dilaceratio, discidium
  distractus, -us i.q. distractio
  distraho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. in diversas partes traho b translate i.q. distine 2 i.q.separo, disiungo 3 i.q. lacero, divido; Gertz M distrahere = vendere; = rapere
  distribuo, -i, -tum, -ere i.q. dispertio, passim colloco
  distributio, -nis i.q. actio distribuendi, partitio
  districte i.q. severe ® vide destricte
  distringo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. cogo, teneo
  ® distruere = diffindere
  ® disturbare = subvertere RH, Gertz M II, 198, 21
  ditio, -nis 1 i.q. dominatio, imperium, lex 2 i.q. dignitas
  dito, -avi, -atum, -are i.q. divitem facio 1 c.abl. 2 nude
  *diu 1 i.q. per longum tempus 2 i.q. iam diu, iam pridem 3 i.q. longiore sermone
  diurnus, -a, -um 1 i.q. ad diem pertinens (sæpe opp.nocturnus) 2 i.q. cotidianus 170, 21;diurne adv. cotidie
  dium, -i i.q. divum, cælum 64, 5 sub -o
  diutinus, -a, -um i.q. diuturnus; diutine adv. = diu
  diutule i.q. aliquamdiu
  diuturnitas i.q. longitudo temporis 1 c.gen. 2 nude
  diuturnus, -a, -um 1 de hominibus i.q.qui diu vivit 2 de rebus i.q. qui diu durat, longus
     diuturne i.q. diu
  divello, -velli, -vulsum, -vellere 1 i.q. disicio, dispergo 2 i.q. disiungo, separo, removeo a homines b res3 i.q. diremo
  diversitas, -tis 1 de alvei cursu dividendo, mutando, minorando 2 de varietate gentium 9, 23
  diversor, -atus sum, -ari i.q. moror
  ® diversorium = deversorium
  diversus, -a, -um I i.q. in varias partes conversusII i.q. oppositus III i.q. varius, discrepans, alius, non idem A de hominibus 1 c.dat. 2 c. ab 3 abs. B de rebus 1 c. ab 2 abs.
     diversum, -i subst.n. 1 cf. supra: diversus = in diversas partes233, 23 2 i. ex opposito 475, 35 fere i.q. undique453, 22
  diverticulum, -i 1 i.q.flexio a viæ b fluminis 2 i.q.digressio a viæ b orationis (locum significare videtur unde divertit sciptor 3 i.q. effugium, salus
  diverto, -ti, -sum, -tere i.q. iter ab aliquo loco facio, proficiscor
  dives, -vitis vel tis [in versibus 56, 32 ditia 56, 34 ditissimus] i.q. locuples, copiosus1 adi. a c.gen. b gen. e contextu supplendus c nude 2 subst. de nobilium ordine
  divido, -si, -sum, -dere 1 i.q. disseco, discindo, in varias partes secerno 2 i.q. partior, minorem facio a c. acc. b c. præp. et acc. c c. adv.3 i.q. distribuo 4 i.q. seiungo, dirimo
  dividuus, -a, -um 1 i.q. divisus 2 fere i.q. secretus, separatus 3 i.q. diversus 4 i.q. dissidens a de hominibus b de rebus
  divinatio, -nis i.q. ars divinandi
  divinitas 1 i.q. maiestas divina, numen (paganorum) 2 apud christianos i.q. Deus, Dominus (Christianorum)
  divinitus adv. i.q. auctoritate divina (cum pagana)[122, 12 244, 27] tum Christiana a dis vel a Deo 2 i.q. ritu Christiano
  divino, -avi i.q. præsagio
  divinus I apud paganos A i.q. ad deos pertinens, opp. humanus 1 adi. 2 subst. B i.q. (futuri) peritus, præsagiens 1 adi. 2 subst. II apud Christianos A i.q. Christianus (opp. barbaricus, paganus) B i.q. ad Deum, Dominum pertinens (sæpe pro gen.) 1 adi.2 subst.n. a i.q. omnia quæ ad Deum pertinent fere i.q. deus 313, 17 b i.q. res divinæ, missa C videtur esse i.q. deus, sanctus 353, 25
  divisim i.q. separatim 217, 14
  divisio i.q. actio dividendi, partitio i.q. opes, fortunæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  divitiæ, -arum i.q. opes, fortunæ 1 c.gen 2 sine gen.
  divus 1 apud paganos a i.q. deus b ut apud antiquos de Cæsare defuncto 2 apud Christianos i.q. consecratus, sanctus, beatus
  *do, -dedi, -datum, -dare I prævalet notio tradendi, dedendi A pro obi. homines B pro obi. res II prævalet notio præbendi, tribuendi A pro obi. animantia 1 c.dat. et acc. 2 sine dat, B pro obi. res 1 corporeæ a c.acc. et dat. b sine dat. c c.acc. et abl. 2 incorporeæ a c. acc. et dat. b sine dat. 1 i.q. solvo 2 i.q. inicio 3 i.q. duco, habeo C c. inf. (nonnisi in versibus) i.q. concedo, permitto 1 c. dat. 2 sine dat. III prævalet notio edendi, faciendi, præstandi A c. dat B sine dat. hic pendent hæ notiones 1 i.q. mitto 2 i.q. navo (c. dat. 161, 23 c. ut, ne 460, 6 492, 39)
     dans, -tis de eo qui dat, donat 347, 36
  doceo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. edoceo, instruo, erudio a c. obi. b c. obi. vel subi. et inf. c c. inf. d c.acc. (c. inf.) 2 i.q. certiorem facio c.acc. et inf. 3 i.q. ostendo, admoneo a c. obi. b c. acc.(c. inf.) c c. quæstione indirecta
     doctus, -a, -um 1 abs. i.q. doctrina eruditus2 i.q. qui aliquid didicit, scit a c. gen. b c. inf.
     docte i.q. prudenter
  docilis i.q. capax
  docilitas, -tis de apprehendæ doctrinæ facilitate
  doctor, -is i.q. homo doctus, professor
  doctrina, -æ 1 i.q. scientia, disciplina 2 i.q. eruditio, institutio 3 de religiosa disciplina 4 de copia scientiarum i.q. litteræ
  documentum, -i 1 i.q. doctrina, disciplina a c. gen.subi. b c. gen. obi.c sine gen. 2 i.q. experimentum, exemplum, indicium a nude b c. gen. subi. c c. gen.obi. d sequitur acc. c. inf. e sequitur quæstio indirecta
  dogma, -tis 1 i.q. doctrina 2 de religiosa disciplina (de opere Andreæ Sunonis filii, quod inscribitur `Hexaemeron´285, 9)
  dolabra, -æ de ferramento ad cædendum perfrigendumque factum, fere i.q. securis 139, 2
  dolenter i.q. graviter, moleste, ita ut dolorem afferat
  doleo, -ui, -itum, -ere i.q. dolore afficior, lugeo (nonnisi ad animum spectat) 1 abs. 2 c. acc. 3 c.abl. 4 c. ob 5 c. acc.(c. inf.)
  dolium, -i de magno formæ rotundæ vase ligneo ad umores (inprimis cervisium) condendos facto
  dolor, -is 1 spectat ad corpus i.q.cruciatus a c.gen. b sine gen. 2 spectat ad animum i.q. mæror a c.gen. subi. b c. gen. obi. c sine gen.
  ® dolorosus = aliquid quod dolet Gertz S 344, 14
  ® dolositas = calliditas Gertz S 195, 25
  *dolus, -i 1 de qualibet et verborum et factorum callida machinatione i.q. fallacia, fraus, insidiæ a c.gen.poss. b nude 2 de ipso instrumento doloso 37, 32
  domesticus, -a, -um I adi. A spectat ad domum vel familiam 1 generatim 2 speciatim a de regis clientela (lingua nostra `huskarle´)b de religisorum cætu 43719 B spectat ad personam fere i.q. proprius 1 generatim 2 speciatim t.t. iuridicalis de vocando in ius C spectat ad patriam vel civitatem propriam fere i.q. vernaculus, intestinus a de hominibus b de rebus D i.q. internus, interior II subst. A
  A i.q.familiaris, minister B i.q, indigena, popularis
  domicilium, -i 1 strictiore sensu i.q.habitaculum a hominum b bestiarum c de re vergit in notionem loci ad conservandum facti 233, 2 2 latiore sensu i.q. sedes
  ® domicella/domicellus = virgo regia/puer regius
  domina, -æ 1 de ea quæ in famulos vel famulas dominatur, hera a generatim b speciatim de regina 2 translate 545, 9;dominæ pauperes = Clarissæ
  *dominatio, -nis i.q. dicio, potestas 1 c.gen. vel pron. poss. 2 c.gen. obi. 3 a nude b speciatim de præfectura 387, 33
  ® dominicus ? ad dominum i.e. Christum pertinens Gertz S passim, dominica oratio = pater noster 355, 23, dominica (dies) = dies solis; nox dominica = pridie dominicam Gertz M :dominica Sexagesima = dominica octava ante pascham / Quinquagesima = dominica ante diem cinerum/Septuagesima = dominica nona ante pascham
  dominium, -i i.q. dominatio, potentia 1 c.gen.poss. 2 c.gen. obi. 3 sine gen; opp. hominium quod vide
  dominor, -atus sum, -ari i.q. regno
  dominus, -i I i.q. herus (de eo qui alios homines antecedit) A genratim 1 c.gen vel pron.poss. 2 sine gen.B speciatim 1 de rege, principe a c.gen.vel pron.poss. 2 de Kanuto qui vocatur `lavard´352, 1 II i.q. possessor (de eo cuius est aliquid) A c.gen. B sine gen.; Gertz M :iuncturae : domni lignum = crux Christi ;domini oratio = paternoster
  domitor, -is de eo qui domat vel domuit, victor c.gen.obi.
  domo, -ui, -itum, -are 1 i.q. subigo, in dicionem redigo 2 i.q. supero, opprimo 3 i.q. refreno, coerceo 4 i.q. abstineo, absterreo
  ® domuncula = domus quae parva est
  *domus, -us [abl.sing. -o, acc. plur. -os, abl. plur. ibus] I strictiore sensu i.q. ædes, locus habitandi, domicilium A generatim 1 c.gen. vel pron.poss. 2 a sine gen. b domi i.q. in domo sua, apud se c.pron.poss. B speciatim de monasterio, conventu religiosorum II latiore sensu de sede domestica, patria, solo patrio sim. A domum 1 sing. 2 plur. B domi (opp. foris)
  ® donarium = donum
  donatio, -nis i.q. actio donandi 1 c.gen. 2 c.gen obi.
  ® donativum = munus pecuniae militibus (opp. congiarium)
  donec i.q. quoad 1 c. indicativo 321, 1 2 c.coniunctivo a c. particula 139, 2.296, 5 tam diu (de iteratione b sine particula 9, 18 (pro indicativo)207, 38
  dono, -avi, -tum, -are I proprie i.q. munero, do A c.acc. eius, cui datur aliquid 1 accedit abl, eius rei quæ datur a corporea b incorporea 2 sine abl. B c.acc. eius rei quæ datur 1 c. dat.a corporea b incorporea 2 sine dat, 109, 4 II notiones speciales A de honore deferendo B vergit in notionem condonandi
  *donum, -i i.q. munus 1 c.gen.poss. 2 c.gen obi. 3 sine gen.
  dormio, -vi, -tum, -re i.q. somno fruor
     dormiens de eo qui dormit
  ® dormitio = mortis quies Gertz S 343, 7, ibidem = somnus 404, 23
  ® dormitorium ubi dormitur Gertz S 324, 24
  dorsum i.n. pars corporis posterior, tergum
  dos, -tis 1 proprie de dono quod nupturæ datur 2 translate de aliis donis a de donis ecclesiæ a rege datis 322, 9 b de naturæ donis ad qualitates hominibus ingenitas spectantibus 12, 18104, 10 231, 2 368, 12 371, 24
  doto, -avi i.q. dote orno 1 proprie filiam dimidio regni 259, 31 2 translate 63, 9 ingenium413, 12 ecclesiam
  ® doxa = gloria Gertz S 109, 19
  draco, -nis 1 de angue, serpente 2 de monstro fabuloso magni serpentis formam præbente 3 in imagine de navigio tortuosas proras habente
  ® dromo = magna navis mercatoria Gertz S 439, 15
  dubietas, -tis i.status eius cuius animus vel cogitatio hæsitat sive cunctatur, = dubitatio Gertz S 318, 18, ibidem = dubium Gertz S 123, 1 ; dubio procul posito = sine ullo dubio
  *dubito, -avi 1 de cogitatione incerta i.q. ambigo a c.præp. b c. quæstione indirecta c sequitur quin (antecedit negatio) d sequitur acc. c.inf.(antecedit negatio) 2 de voluntate incerta i.q. abhorreo, cunctor c. inf.
  dubius, -a, -um I de eo qui dubitat, nunc huc nunc illuc vergit A de hominibus 1 c. gen rei incertæ 2 c. præp. 3 c. acc. c. inf. B de rebus et incorporalibus fere i.q. anxius, incertus, timidus II passive de rebus ambiguis A c. subst. (notio variat secundum voces qiubus additur; modo de rebus incertis, modo de rebus eventus incerti, modo de rebus quibus fides non est) nota de mutabili cæli qualitate 257, 33B sine subst. (semper neutrum) 1 sine sententia interrogativa 2 c. sententia interrogativa a disiunctiva b simplici 3 c.acc. c.inf.
     dubio i.q. dubie
     dubie semper in iunctura haud dubie i.q. sine ulla dubitatione, pro certo
  ® ducatus 1 = ductus ; 2 = (teutonice Herzogtum)
  ducenti, -æ, -a i. numerus
  ® ducissa < dux : uxor ducis
  *duco, -xi I de actione movendi A pro subi. homines 1 generatim 2 speciatim a i.q. ad os adduco moveo, capio b i.q. effero c i.q. traho B pro subi. belua C pro subi. via D pro subi. incorporalia i.q. adduco, commoveo II de matrimonio III de suspirio 505, 11 IV de origine V de tempore i.q. dego VI de actione mentis A i.q. censeo, iudico, habeo 1 c.duobus acc. 2 c acc.et gerund. 3 c. singulis acc. 4 pro obi. inf.a generatim b c. inf. et comp. neutrum c c. inf. et gerund. 5 c. gen. 6 c.dat. 7 c.in 8 c. pro 9 c. inter B i.q. contemplor; ducere ut = velle, satius ducere Gertz S 122, 3; Gertz M consvetudinem ducere = mos habere
  ductamen, -inis i.q. ductus, actio ducendi 218, 8
  ductilis, -e i.q. qui duci qui moveri potest
  ducto, -avi 1 abs. a i.q. viam monstro b i.q. rego, præsum 2 c.obiecto a sensu proprio viæ monstrandæ vel præeundi interlucente i.q. duco b i.q. impero, præsum c t.t. de ductu dando (lingua nostra `lejde´teutonice `Geleit´)
  ductor, -is 1 de eo qui viam monstrat a hominibus b navibus c iumentis 2 de eo qui semper præest i.q. dux, princeps 3 de eo qui ducendo protegit
  *ductus, -us 1 de hominibus ductis i.q.regimen A proprie 1 de actione viæ monstrandæ 2 de eo qui in bello ducit 3 t.t. de actione eius qui tuitionis causa aliquem prosequitur (lingua nostra `lejde´) B translate 1 ducunt homines 2 ducunt res II de rebus ductis A proprie 1 generatim 2 speciatim a de lineis b de filo sim. c de remis B translate i.q. traho, facio
  dudum 1 i.q. antea, olim, aliquando 2 addito `iam´ prævalet notio longi spatii, i.q. iamdiu, iampridem
  duellare/duellum i.q. singulare athletarum certamen, monomachia e provocatione excepta, privata pugna
  dulcedo, -inis 1 proprie 2 translate i.q. suavitas, iucunditas
  dulcis, -e nonnisi translate i.q.iucundus, gratus
  dulcor, -is de qualitate saporis 167, 19
  *dum [162, 38 cum a183, 8 cum D 267, 20 cum a 434, 40 ubi dum a] I temporale A c. indicativo 1 præs. a respondet præs.(duæ actiones in idem tempus incidunt) b respondet perf. (temporis `punctum´indicat c respondet impf. (duæ actiones in idem tempus incidunt) 2 perf.(respondet perf.; concidunt duæ actiones temporis `punctum´complexæ 18, 7 18, 15 83, 1 119, 6 127, 24 265, 37 269, 6 etc. nota homoioteleuton 241, 1 dum...fovit...agnovit B c. coniunctivo 1 impf. i.q. cum ;nota pro indicativo 57, 10 2 plusqupf. 3 præs. (in oratione obliqua) 4 perf. (in oratione obliqua) II causale A c.indicativo 1 præs. 2 perf. B c. coniunctivo 1 imperf. 2 plusqupf. III vergit in notionem condicionalem 353, 15;® vide etiam: usquedum Gertz S
  dumetum, -i i. locus spinosus
  dummodo [traditur 412, 27] i. particula vim restrigendi habens i.q. si modo 1 c. præs. 2 c.impf. 3 c plusqupf.
  *dumtaxat I vi restrigendi vel dilatandi i.q. tantummodo, solum a postponitur b anteponitur c interseruntur quædam 2 vi restringendi imminuta fere i.q. quidem, saltem, utique
  *duo, -æ, -o[acc, duos 46, 22 etc.gen. 290, 6 duum iugerum, duorum passim e.g. 128, 35] 1 adi. 2 solum ponitur
  *duodecim 1 adi 2 solum ponitur
  duodecimus, -a, -um i. numerale ordinem indicans
  duodeni, -æ, -a i.q. duodecim 1 distributive 2 vi ditributiva debilitata
  ® duodennis = duodecennis Georges: Augustin.
  duplex, -icis de rebus in duas diversas partes vergentibus vel e duabus partibus compositis i.q. geminus
     dupliciter 1 i.q. duobus modis 2 bipertito
  duplicitas i. actio alicuius numeri bis sumendi
  duplico, -avi 1 proprie i.q. aliquid altero tanto maius reddo 2 translate i.q. cumulo
  duplus, -a, -um i.q. altero tanto maior 1 adi 2 subst.
  duramentum, -i i.q.munimentum, quod durum facit
  duratrix, -cis i. quæ durum reddit
  ® dure/duriter opp.molliter
  duresco, -ere i. lentesco (cf. 195, 9) 194, 26
  duritia, -æ 1 proprie i.q. firmitas c. gen rei duræ 2 translate de humani animi rigore
  durities, -i i.q. natura dura 1 c.gen. 2 nude
  duro, -avi 1 transitive i.q. durum reddo a c.acc. et abl. b sine abl. 2 intransitive i.q. vivo
  durus, -a, -um 1 proprie de corporeis 2 translate a i.q. difficile perpessu b i.q. obduratus, crudelis, immitis
  dux, -cis g.c. I sensu strictiore A de eo qui alicui viam monstrat 1 proprie a abs.b c.gen. 2 translate de pruina vestigiis viam monstrante II sensu latiore A de eo penes quem summa belli est 1 proprie 2 translate de fame 37, 19 B de eo qui regnum, terram, provinciam gubernat 1 de rege regulis magnatibus (nonnulli loci ad 2 trahi possunt e.g. 308, 25 421, 37) 2 t.t. a i.q. lingua nostra vocatur hertug b i.q. lingua nostra vocatur `jarl´ (syn. præfectus, satrapa) C de eo qui qualicumque rei præ est iuncturæ ad II A et B 1 c. gen. qualitatis 2 c.gen.obi.
  dyas, -dis i. binarius numerus qualitatis, dualitas
  ® dysenteria = lat. tormina intestinorum

  E
  e v. ex
  eapropter i.q. ob eam causam; propterea
  eatenus i.q. usque ad id tempus
  ® ebdomas = dies septimus in quo discrimen aliquod evenire potest > hebdomada = numerus septim dierum > dies dominicus RH
  ebrietas, -tis 1 i.q.actio vel studium nimis bibendi sive status eius qui nimis potavit 2 i.q. potus ebrium reddens
  ebriosus, -a, -um 1 i.q. vino sim. deditus 2 i.q. crapulam efficiens
  ebrius, -a, -um de eo qui nimis potavit
  ecce i. particula quæ novum inducit 1 additur et 2 solum ponitur
  ecclesia, -æ 1 de universitate catholica 2 de generali religiosorum conventu 3 de capitulo et congregatione fidelium certæ civitatis 4 de ipso ædificio Christianorum sacro (syn. ædes, basilica, templum)
  ® ecclesiola < ecclesia :parva ecclesia
  ® ec(c)lipsare = defectionem patere ut luna Gertz M I, 481, v.8, nota
  ® eclipsis memoriae = memoria incipit deficere Gertz M I, 106, 18
  ® econtra = e contraria parte Gertz S 308, 12
  ® econverso = econtra
  eculeus, -a, -um i. tormenti genus 411, 16
  edax, -cis 1 de animantibus i.q. edendi cupidus 2 de re quæ consumit vel delet a c.gen. b nude
  edico, -xi, -ctum, -cere nonnisi de rege vel alio duce 1 i.q. pronuntio, declaro c.acc.(c.inf.) 2 i.q. decerno, statuo a c.ut, ne b c.acc. c.inf. c c. obi.; edicere = proclamare Gertz S 118, 8;ibidem = describere
  ® edictio = pronuntiatio Gertz S 131, 21
     edictum i.q. præceptum, iussum 1 accedit adi. 2 accedit gen. a obi. b subi. 3 solum ponitur
  ® edificare vide aedificare
  edissero, -ui, -tum, -ere i.q, plane expono
  *edo, -didi, -ditum, -dere i.q. genero, procreo a sine abl.originis b c abl. originis (passive) ;nota part. perf. substantive 215, 20 2 i.q. emitto (de vento) 29, 20 3 i.q. expono e nave 492, 27 4 i.q. exhibeo, monstro 5 i.q. publici iuris facio a i.q. divulgo b i.q.edico, pronuntio 6 i.q. voce emitto 7 i.q. dico propono, narro a c acc. b c.acc. c.inf. c c. quæstione indirecta 8 i.q. ago, facio
     editus, -a, -um i.q. altus, celsus 1 adi. 2 subst. i.q. lingua Fresica `verf´dicitur 384, 35
     edita, -orum i.q. dicta 251, 1 (cf. edo 6 i.q. voce emitto)
  edo, -di, -sum, -dere i. cibum devoro
  edoceo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. aliquem certiorem facio a c. obi. b additur res de qua aliquis certior fit c additur quæstio indirecta d c. acc. c. inf. 2 i.q. demonstro, denuntio a c. duobus acc. b c. acc. c.inf. c c. enunt.sec. 262, 25
  edomo, -ui, -itum, -are i.q. supero, vinco
  educatio, -nis i.q. actio educandi
  educator, -is de eo qui educat
  ® educatus = educatio
  educo, -avi, -atum, -are 1 i.q. puerorum mores effingo 2 i.q. bestias nutrio, alo 3 in imagine 164, 39
  educo, -xi, -ctum, -cere de satellitibus i.q. mecum duco 2 de navibus a i.q.in expeditionem duco b i.q. extraho; Gertz M II, 402, 20 (deus) aliquem ex corpore eduxit= aliquem mori fecit
  edulium, -i i.q. cibus, daps, obsonium
  effamen, -inis i.q. dictum, verbum
  effectus, -us i.q. actio efficiendi, ad finem perducendi a c. gen.obi. b sine gen. 2 i.q. efficacia, vis a c. gen. subi. b sine gen.
  effeminatus, -a, -um i.q. muliebris, mollis 1 de rebus 2 de hominibus
     effeminate i.q. muliebriter, ignave
  ® efferatus (< efferasco, -avi, -ere < ferus): ferox RH Gertz M I, 15, 18 efferatus super = contra
  efferitas, -tis v. feritas
  effero, -extuli, -elatum, -efferre 1 actione movendi alquid ex alio loco in alium locum a i.q. porto b i.q. moveo c i.q. sepelio in imagine 332, 22 d i.q. edo e i.q.divulgo 2 de actione extollendi aliquid in altum a generatim b speciatim i.q. laudo i.q. augeo, cumulo : 107, 12
     elatus, -a, -um 1 proprie i.q. editus 2 translate i.q. superbus a c.abl. b sine abl.
  efferus i.q. ferus
  effervesco, -bui, -vescere i.q. fervesco, fervere, incipio (nonnisi translate) 326, 37
  efficacia, -æ i.q. potestas(efficiendi) 104, 20
  efficax, -cis 1 de rebus i.q. vim habens a c.ad b c.dat. (anteponitur) c sine dat. 2 de hominibus i.q. potens, strenuus
     efficaciter i.q. c. effectu, non frustra
  *efficio, -feci, -fectum, -ficere I i.q. ad finem perduco, perficio, conficio A abs. B c.obi. 1 c.abl. instr. 2 sine abl. instr. C c. ut, ne II vi debilitata i.q. facio A sensu strictiore 1 pro obi. res corporea 2 pro obi. incorporea B sensu latiore i.q. reddo (c.acc. vel duobus acc. 1 animantes 2 res ; nota `dubium efficio´c. quæstione disiunctiva 302, 26 445, 28; effici = fieri Gertz S 18, 13
  effigies, -ei 1 i.q. imago, simulacrum 2 i.q. species, forma
  effigio, -avi i.q. ad effigiem formo
  efflagito, -avi1 i.q. flagito, peto 2 i.q. imploro, invoco
  efflo, -avi i.q. exspiro 37, 4
  effluo, -xi, -ere 1 i.q. emano, effundor 2 i.q. dilabor, extendor 3 i.q. inutiliter vitam dego, luxurior
     effluens, -tis i.q. luxuriosus, luxurians 151, 36
  effodio, -di, -ssum, -dere i.q. eruo
  effrenatus, -a, -um i.q. intemperans, immodicus
  effrenis, -e i.q. effrenatus 2 translate a adi. 298, 19 b substantive 293, 27
  effringo, -fregi, -fractum, -fringere i.q. frango
  ® effrons < frons : = impudens, temerarius RH Gertz M II, 340, 19
  effugio, -i, -itum, -ere i.q. evado, evito 1 abs. 2 c.obi. a hominem 2 res
  ® effugo = fugo, eicio Gertz S 21, 3
  effundo, -di, -sum, - ndere 1 pro obi. res a i.q. immitto b i.q. laxo, do 2 pro obi. personam (pron.refl.) a de confluendi actione b de expeditione facienda c de procedendi actione
     effusus, -a, -um 1 i.q. extensus, laxatus 2 i.q. immodicus, intemperans
     effuse 1 t.t. militaris i.q. passim 2 i.q. libere, immodice
  effusio, -nis 1 i.q. fusio 2 i.q.actio spargendi, abiciendi 3 de consuetudine copias laxandi, spargendi
  egenus, -a.-um 1 i.q. qui indiget (c. gen.) 2 i.q. pauper a adi. b subst.
  egeo, -ui, -ere i.q. indigeo c.abl.
     egens, -tis i.q. homo pauper
  *egero, -ssi, -stum, -rere de qualibet actione efferendi 1 generatim i.q. eximo, depromo, extraho a c.abl. b sine abl. separationis 2 speciatim a i.q. effundo b i.q. emitto c i.q.exspuo, evomo
  egestas, -tis 1 genratim i.q.inopia a c.gen.subi. b c.gen. obi.c sine gen. 2 speciatim de inopia rei familiaris i. paupertas
  egestio, -nis i.q. actio egerendi, edendi (de aranea telarum figmenta conserente) 389, 33
  *ego [acc.sing. :me dat. mihi abl. me gen. mei 15933 225, 13 nom.et acc. plur. :nos, dat.et abl. nobis gen nostri 37, 20 210, 35 gen. nostrum nusquam legitur] 1 sing. a prædicandi vel extollendi causa b nom. abundat 173, 33 c alii casus (nota dat. ethicus nusquam legitur) 2 plur. a de multis b pro sing. 26, 21 129, 23 172, 18 194, 26 modestiæ causa de ipso auctore 306, 27
  egredior, -ssus sum, -di i.q. exeo, excedo 1 intrans.a abs. b additur quo; Gertz M egredi > domum, egredi > curiam, egredi > terram c additur unde nota 491, 20 a Sclavis 2 trans.
  *egregius, -a, -um i.q. excellens, singularis, præstans 1 de hominibus 2 de rebus
     egregie i.q. præclare
  ® egregis = egregius Gertz S 226, seq.1, 4
  egressio, -nis i.q actio egrediendi, exeundi.
  egressus, -us i.q. egressio
  eia i. interiectio adhortativa
  eicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. expello a proprie b translate e.g. 72, 15 2 i.q. emitto, immitto 3 i.q. egero (variationis causa)
  eiulabundus, -a, -um i.q. plorans, plangens
  eiulatus, -us i.q. planctus, lamentatio
  eiusmodi i.q. talis
  elabor, -psus, -bi 1 de rebus a i.q. excido, cado, delabor b i.q. effundor, effluo c i.q evanesco 2 de animantibus i.q. effugio, evado a c.abl.b sine abl. 3 de tempore i.q. labor, effluo
  elaboro, -avi i.q. labore conficio 1 c. acc. et abl. 2 c. ut
     elaboratus, -a, -um i.q. singularis, præstans
  elapsio, -nis i.q. actio aufugendi e.g. 94, 18
  elapsus, -us i.q. elapsio
  elatio, -nis 1 i.q. eminentia 2 i.q. superbia, arrogantia, insolentia
  electio, -nis de actione eligendi 1 i.q. optio 2 i.q. creatio a: regis vel ducis b : tutoris c episcopi II 413, 22 [declaratio nubila R.H.]
  elector, -is de iis qui episcopum eligunt 413, 16 520, 7
  ® electrus, -a, -um adiective Gertz M olla cuprea sive electra II, 358, 2
  ® electrum = lat. sûcinum (sûcus nectaris) > electrum colore sucino simile, quod e stagno(stanno) et aere mixtum est = orichalcum n.; Plinius: aurum quinquies argento semel miscendum est = electrum ; Gertz M II, 394, 6 delphinos electro fusos
  electus, -us i.q. electio, creatio 349, 13; Gertz M II, 111, 1:electus: (archi)episcopus nondum a papa confirmatus
  elegans, -tis i.q. pulcher; Gertz M = egregius, illustris; eleganter = egregie
  elementum, -i1 de duris rebus 2 de principiis rerum 29, 7 3 de quolibet fundamento 292, 21 4 de litteris 87, 38
  ® elemosi(y)na = eleêmosyna = lat. stips;teutonice: Almosen
  ® elevatio corporis Christi (hostiæ, in missa) Gertz S 437, 18
  elevo, -avi i.q. infirmo, minuo, subduco; Gertz S elevare = levare ossa sancti 70, 17
  elicio, -ui, -itum, -ere 1 i.q. cieo, sollicito 2 vox magica de manibus evocandis 3 corporaliter i.q.extorqueo, elido 4 i.q. investigo, eruo
  elido, -si, -sum, -dere 1 i.q. exprimo, extorqueo 2 i.q. eicio 3 i.q. frango, contundo a proprie b translate e.g. 128, 10
  eligo, -legi, -lectum, -ligere i.q. e magno numero capio 1 homines 2 res 3 c. inf. i.q. malo106, 20
     electus, -a, -um i.q. præstans
     electus, -i de episcopo nondum confirmato
  elimino, -avi i.q. prohibeo, excludo; Gertz S fugare, eicere 63, 18
  elinguis, -e i.q. lingua orbatus
  eliquo, -are i.q. liquefacio
  ® elisus < elido Gertz S345, 10
  elixus, -a, -um i.q. coctus 1 adi. 167, 21 opp.assus 2 subst. neutr. i.q. cibus coctus 173, 21 [ex et lix: nostra lingua `lage´]
  elocutio, -nis i.q. facultas eloquendi, dicendi 118, 27
  elogium i.q. eloquium (error typographicus esse videtur pro eloquio) Gertz M II, 184, 1 : intestamento = condicio/ascriptio
  ® elongare (reflexive) = abire, discedere Gertz S 306, 22
  eloquor, -cutus sum, -qui 1 i.q. dico, expono a abs.b c.acc. 2 i.q.indico, demonstro (c. duobus acc.)
     eloquens, -tis i.q. facundus
  eloquentia, -æ i.q. facundia 1 c.gen.poss. 2 sine gen.
  eloquium, -i 1 i.q. eloquentia 2 i.q. lingua 3 i.q. dictum [cf. elogium error typographicus] etiam vide elogium
  eluceo, -xi, -cere i.q. luceo, emineo
  ® elucidare Gertz M II, 395, 11 = in lucem proferre
  eluctor, -atus sum, -ari i.q. luctor
  elucubratus, -a, -um i.q. diligenter factus, perfectus
  eludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. irritum facio 2 i.q. fallo 3 i.q. cavillor
  eluo, -i, -tum, -ere i.q. inundo
  eluvies, -ei 1 de inundatione 2 de rapido aquæ cursu
  emancipo, -avi e manibus domini libero 164, 16; RH < mancipium Gertz M addit ab iugo/e vinculis
  ® emenda = satisfactio Gertz S 165, IV, 34 RH Gertz M :emenda f. i.q.persolvendum est = 1 multa f 2 paenitentia
  emendabilis, -e de delicto cui venia dari potest297, 26
  emendatio, -nis 1 i.q. actio emendandi 2 de actione reparandi i.q. satisfactio a generatim b speciatim vox ecclesiastica de pænitentia agenda
  emendo, -avi 1 i.q. melius facio aliquid 2 i.q. medeor (de satisfactione)
  emensio, -nis i.q. actio permetiendi, conficiendi
  emercor, -atus sum, -ari i.q. adipiscor, mercor
  emergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. exeo e profundis; in imagine de classe quæ ex improviso apparet 184, 31 2 i.q. evado, fio 3 i.q. nascor, originem traho
  emeritus, -i de eo qui post multa merita aliqua re defungitur (c. abl.) 223, 39
  emetior, -nsus sum, -tiri i.q. conficio, permetior, percurro 1 de loco 2 de negotio sim. 3 de tempore
  emico, -ui, -atum, -are 1 i.q. mico, exardesco (de igne) 2 i.q. effundor
  emigro, -avi i.q. migro, proficiscor
  eminentia, -æ i. altitudo
  emineo, -ui, -ere i.q. promineo, in altum erigor
     eminens, -tis 1 i.q. prominens 2 i.q. altus 3 i.q. insignis
     eminenter i.q. alte 110, 10
  *eminus i.q. e longinquo, procul 1 generatim 2 speciatim in re militari e.g. 208, 5,
  emissio, -nis i.q. actio mittendi
  emitto, -si, -ssum, -ttere i.q. iacio, contorqueo, iaculor 2 i.q. edo 3 i.q. mitto
  emo, -i, -ptum, -ere i.q. mercor, pretio aliquid comparo 1 proprie a c.gen. pretii b sine gen. 2 translate a c.gen.pretii b c.abl. c c.acc. solo
     emenda, - orum i.q. cibaria, necessaria 442, 2
  emollio, -vi, -tum, -re i.q. mollem facio, flecto
  emolumentum, -i i.q. lucrum
  emorior, -tuus sum, -i i.q. morior
  emoveo, -vi, -tum, -vere i.q. moveo
  empticius, -a, -um i.q. emptus 133, 33; Gertz M virgines empticiae I, 276, 19
  emptio i.q. actio emendi, comparatio 1 c. gen. obi. b sine gen.obi.
  emptor, -is i.q. qui emit
  emptus, -us i.q. emptio
  ® emulari vide aemulari; emulus = aemulus
  ® emundare = mundum facere Gertz S 332, 8 RH
  ® emunitas/emmunitas vide immunitas
  en [traditur per ironiam 204, 14] 1 vi demonstr. i.q. ecce 2 vi interr. 268, 25
  enascor, -natus sum, -nasci i.q. orior
  enato, -avi i.q. natando effugio
  enavigo, -avi i.q. navigando abeo
  eneco, -ui, -tum, -are i.q. neco, cædo
  enervis, -e 1 i.q. enervatus, mollis, effeminatus 2 i.q. infirmus
  enervo, -avi 1 i.q.debilito, infirmum facio 2 i.q. defatigo, supero, vinco
  enervus, -a, -um i.q. enervis
  *enim 1 ad sensum a vi causali vel explicativa (secundo loco ponitur): in enunt. prim.: 3, 8 21, 28 : in enunt. sec.:44, 39 b vi adversativa vel copulativa 108, 30 236, 30 2 ad iuncturas 126, 21 enim....non (i.q. neque enim 531, 27) 3 ad collocationem a tertio loco ponitur 58, 41 metri causa b metri causa quarto loco 16, 28 ; Gertz M :enim saepius = autem
  *enimvero 1 vi causali et explicativa fere i.q. enim, sane 2 vi affirmativa
  eniteo, -ui, - ere 1 propie i.q. fulgeo, appareo 2 translate i.q. clarus sum
  enitor, -xus sum, -ti 1 strictiore sensu de corporali contentione a generatim i.q. laboriose acendo b speciatim de femina i.q. pario, gigno 2 latiore sensu de animi contentione i.q. studeo, operam do a c.inf. b c. ut
     enixe i.q. studiose, impense
  eno, -avi i.q. nando evado
  enodatio, -nis i. actio enodandi vel extricandi
  ensiculus, -i i.q. parvus ensis
  *ensis, -is i.q. ferrum, gladius (v. e.g. 354, 38) 1 c.adi. 2 c. verbo
  ® enormis = regulam ordinis violans, inhonestus Gertz S 374, 3; Gertz M = monstruosus
  ® enormitas = excessus, transgressio regulæ323, 18 Gertz S
  ® enormiter = monstruose
  ® enucleare (< ex + nucleus) = evidenter explicare
  [enumeratio, -nis actio enumerandi 271, 20 e coni., enuntiationem a.]
  enuntio, -avi i.q. narro
  eo, -ivi, -itum, -ire [......., nusquam formæ monosyllabæ leguntur] i.q.incedo, vado 1 proprie 2 in imagine de migrando ad inferos 3 translate a de adeunda hereditate b obviam eo i.q. obsisto, repugno, impedio
  *eo I i.q ad id A de loco 1 c.gen.2 sine gen. i.q. in eum locum B de gradu 1 c.gen. 2 sine gen. 436, 2 eo usque C de tempore, sequitur donec II i.q. propterea III i.q. tanto A sequitur quo B sequitur quod IV i.q. in eo, c.gen.
  eous, -a, -um i.q. orientalis
  ephebus, -i i.q. adulescens
  ® epiphania (etiam epyphania) i.e.1 visio spiritus sancti super Christum in baptismo, 2 dies epiphaniorum (Hieron.) sive epiphaniae-arum. Gertz S 196, 20
  ® episcopus/episcopalis/episcopatus =dignitas episcopalis/episcopium =dignitas episcopalis Gertz M
  epistola, -æ i.q. litteræ, instrumentum, scriptum 1 generatim 2 speciatim a de epistolis summi pontificis, de bullis b de epistolis regiis
  epistolaris, -is m. de eo qui epistolarum curam habet 3, 30 (de Andrea Sunonis)
  epitaphium, -i i. titulus sepulcralis.; Gertz S etiam = monumentum /sepulcrum 134, 7
  *epulæ, -arum 1 de cena, convivio 2 de ipso ferculo, cibo
  epulatio, -nis i. actio epulandi
  epulor, -atus sum, -ari i.q. cibum capio
  *epulum, -i de cena, convivio 2 de ipso cibo, ferculo
  equa i. animal (de femina libidinosa)
  eques, -itis 1 generatim de hominibus equo insidentibus 2 speciatim de militibus equo insidentibus (nonnulli loci ad b trahendi e.g. 453, 21) b de ordine qui in clientela regisvel episcopi constituti equis ad pugnandum utuntur (lingua nostra `ridder´; fortasse ad a trahendum 498, 39) nota de equitibus Byzantii stipendia merentibus (lingua nostra `væringer´) 545, 37
  equester, -ris, -re [149, 23 equestris ordinis viro legendum esse existimo.....]1 generatim ad equites pertinet 2 speciatim de ordine equitum
  ® equidem = firmius quam quidem
  equinus, -a, -um i.q. ad equum spectans
  ® equiperancia = aequipondium Gertz S 231, 13
  ® equiperare vide aequiparo Gertz S 314, 1
  equiso, -nis de famulo equum custodiente
  equitabilis, -e de loco ubi equitari potest
  ®equitatura f. = dignitas equester et illi qui eadem dignitatem habentRH
  equitatus, -us 1 i.q. numerus vel manus equitum 2 i.q. actio equitandi
  equito, -avi i.q equo vehor Gertz M etiam transitive
  *equus, -i (syn. alipes, caballus)
  ® equivocus = idem nomen habens Gertz S 425, III, 4 vide aequivocus
  erectio, -nis i.q. actio erigendi
  eremita, -æ m i. monachus solitarius
  ® Gertz M eremus/ erema, -orum (proprie : regio vasta) = locus solitarius; (h)eremiticus habitus = vestis eremitae
  ereptio, -nis i.q. actio eripiendi
  *erga 1 i.q. adversus a de animo amico vel pio b de animo hostili vel perfido 2 i.q. de, super 435, 16 3 i.q. cum
  ® ergastularius servus Ammi.14, 11, 33 = servus qui servos in ergastulo custodit Georges
  ergastulum, -i i.q. carcer (Georges : carcer rusticus in quo servi inclusi laborant)® Gertz S 97, 8 aliis in ergastulis deputatis > translate:anima a carnis ergastulo eggressa Gertz S 340, 12
  *ergo 1 ad sensum a conclusionem inducit i.q. igitur, itaque b transitum indicat 2 ad collocationem a primo loco ponitur b secundo loco; Gertz M ergo = causâ
  erigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 proprie a i.q. sursum levo, tollo b i.q. flando excito c in imagine i.q. dirigo 2 translate a i.q. extollo b i.q concito, moveo, sollicito c i.q. confirmo, ad spem exhortor
  *eripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. aufero, adimo 2 i.q. destringo 3 i.q. libero, servo
  *erogo, -avi 1 de actione aliquid dandi, impendendi, tribuendi 2 de actione aliquid conficiendi et exsequendi 3 de actione proiciendi a fere i.q. abicio, amitto b i.q. vendo c i.q. effundo
  errabundus, -a, -um de homine qui viam vel cursum ignorat 2 de sica frustra iacta 3 de vuluptate vaga 4 i.q. falsus
  erro, -avi i.q. vagor, palor
     errans, -tis i.q. incertus
     errata, -orum i.q. peccata
  ® erratus = error, reatus Gertz S 69, 22
  erroneus, -a, -um i.q. vagabundus 1 de homine 2 de voluptate
  *error 1 i.q. deflexio de via sive vagatio a proprie b translate 11, 9 2 i.q. falsa opinio, fraus, inscitia, lapsus (de errore animi) a generatim b speciatim de religione pagana 3 i.q. mendum contextus 310, 28 4 i.q. tenebræ quæ errorem efficiunt a generatim b speciatim de cæcitate
  erubesco, -ui, -escere nonnisi translate i.q. vereor, pudet me 1 c.acc. 2 c.inf.
     erubescendus, -a, -um i.q. pudendus
  eructatio i.q. actio eructandi, emittendi
  ® eructuare (Augustin) = eructare Gertz S 317, 29;eructare = eloqui = ructare;evomere
  erudio, -vi, -tum, -re i.q. instituo, doceo 1 generatim 2 speciatim de propaganda Christiana fide 265, 26 476, 22
  ® eruditor = magister Gertz S 114, 9
     eruditus, -a, -um i.q. institutus, doctus, prudens 1 c. abl, 2 nude
  eruditio, -nis i. actio erudiendi (de propaganda fide) 285, 8
  ® erugo = aerugo
  ® erumpna = aerumna quod vide Gertz S119, 25
  erumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. celeriter et cum impetu prodeo ex interiore loco 1 proprie fere i.q. exilio, evado a c. abl. b sine abl. 2 translate a de homine vocem subito edente b de re incorporea i.q. fio, orior
  eruo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. effodio, eripio, eximo a c.ab b c.abl. c sine abl. 2 translate i.q. extraho, libero a c.ex b c.abl.
  eruptio, -nis i. actio erumpendi 1 de homine 2 de dente 206, 39
  *esca, -æ i.q. cibus; Gertz S 126, 1 offula
  ® estimare = putare, credere Gertz S 87, 21
  ® estimatio = dignitas Gertz S 93, 20
  esuries, -ei i.q. inedia, fames
  esurio, -vi, -tum, -re i.q. avide appeto
  esus, -us actio edendi c. gen.obi. 136, 29 equi vel canis 2 i.q. cibus
  *et I vi copulativa A coniunguntur duo membra cum similia tum dissimilia 1 semel ponitur a sine emphasi b emphatice novum inducit; fere i.q. tum 116, 23 2 bis ponitur (et.....et) 3 aut ...et 53, 20 4 ve....et 53, 22 5 et...ac 419, 13 6 et....que 45, 7 7 -que.....et 8 et...nec 326, 6 9 nec......et 379, 7 10 et non53, 36 (i.q. neque) nota collationem 60, 8 B coniunguntur plura membra 1 ultimum membrum aliis coniungit 2 in enumeratione nonnulla membra coniungit 205, 21 iuncturæ notabiliores 111, 11 et iam 121, 33 et ecce 121, 18 et nunc 133, 24 quoque et 218, 32 pariter et 220, 35 et ....quidem 263, 16 et quidem 333, 23 nec non et II i.q. etiam (hic illic debilltato sensu e.g. 361, 26 sic sæpe in enunt. relat.): 7, 21 sic ut et 8, 21 est et illic aliud glaciei genus 11, 16 sed et 25, 24 et ipse (i. ipse quoque) 42, 3 inter quas et 42, 30 qui et 110, 2 fuere et qui ...captarent 238, 7 ubi et 259, 31 non tantum....sed et 260, 7 non modo ....verum et 273, 24 quin et 308, 25 ut...ita et 342, 34 non solum ....sed et 384, 31 unde et 411, 7 a quibus et III vergit in potestatem adversativam i.q. autem, tamen 8, 34 IV pro `cum inverso´ 45, 31
  ® etas = aetas quod vide
  etenim i.q. enim 1 primo loco 2 secundo loco 3 tertio loco
  ® ether (acc. ethra) Gertz S 161, 12; ethereus = cælestis ibidem 429, 21 ;liber ethi/ymologiarum cuius scriptor est Isidorus
  *etiam 1 vi augendi a anteponitur e.g. 6, 16 iuncturæ notabiliores 4, 25 non solum... verum etiam 11, 24 non modo ...verum etiam 48, 7 non tantum...sed etiam 65, 24 non solum ...sed etiam 71, 7 non modo ...sed etiam 89, 13 quin etiam 335, 25 tum...tum etiam 211, 32 non modo ....certe (ceterum edd.) etiam (462, 11) b postponitur i.q. quoque 3, 10 2 vi augendi imminuta 96, 26 3 abundat 413, 1 vel 413, 4
  etsi coniunctio concessiva 1 sine verbo 2 c. indicativo 3 c. coniunctivo 4 in oratione obliqua
  ® eucharistia = sacramentum corporis Christi 360, 8
  evacuo, -avi i.q. debilito, deleo 224, 39; Gertz S 119, 22 = inanem reddere; Gertz M II, 181, 28 = irritum facere = vanus facere RH
  *evado, -si, -sum, -dere 1 proprie a i.q. escendo b i.q. effugio, fuga me recipio, me confero 2 translate a i.q. pervenio b i.q transeo c i.q. fio
  evagatio, -nis i.q. actio evagandi (i. enavigandi)
  ® evaginare = gladium (e vagina) educere RH
  evagor, -atus sum, -ari i.q. longius abeo
  ® evangelizare ; Gertz M II, 44, 22 :pauperes evangilizantur = orationem sacram pauperibus habere
  ® evasio = liberatio, salus Gertz S 25, a, 3; Gertz M = evadendi facultas
  eveho, -xi, -ctum, -here 1 proprie (nonnisi passive) a i.q. enavigo b i.q. escendo 2 translate a i.q. honore tollo 93, 18 b i.q. augeo 469, 30
     evectus, -a, -um c.abl. i.q. impulsus, sublatus, præditus; Gertz M = egregie instructus
  evello, -vulsi, -vulsum, -vellere i.q. eripio, extraho, adimo
  *evenio, -i, -tum, -ire nonnisi impersonaliter 1 pro subiecto enunt. a rel. 116, 24 syn. accidit, contigit b c. ut 2 sine enunt; eveniendum = eventurum Gertz S 213, 29
  ® eventilare flando ignem exardescere facit Gertz S 79, 8 RH
  *eventus, -us 1 i.q. exitus, finis a generatim 11, 12 rei b speciatim de bono eventu, successu 2 i.q. ortus 28, 17 lucis 3 i.q. casus a vergit in notionem universalem rei (interdum periphrastice e.g. 85, 12 necis [fere i.q. nex] 455, 1 currendi [fere i.q. cursus] etc.) b vergit in notionem fortunæ, sordis, fati 93, 29 c vergit in notionem modi, rationis 93, 10
  everbero, -avi (rhytmi causa) i.q. vexo 393, 27
  everriculum, -i i.q. rete piscatorium 291, 24 (lingua nostra `vod´ R.H.)
  everro, -ri, -sum, -rere i.q. tundo, pello 148, 40
  eversor, -is i. qui evertit, delet syn. consumptor
  everto, -ti, -sum, -tere 1 i.q. in contrarium statum verto 2 i.q. prosterno, eruo, perdo
  evidens, tis i.q. perspicuus, manifestus
     evidenter i.q. manifesto
  evidentia, -æ i.q. perspicuitas
  evigilo, -avi i.q. expergiscor 53, 12
  evilesco, -ui, -escere i.q. vilis, debilis fio 324, 20
  evinco, -ci, -ctum, -ncere i.q. plane vinco, supero
  evitatio, -nis i.q. actio evitandi
  evito, -avi i.q. effugio
  evoco, -avi 1 proprie i.q. vocando arcesso, invito 2 translate i.q. elicio 3 i.q. adhibeo
  evolo, -avi 1 i.q. exsilio 2 i.q. aufugio
  evolvo, -vi, -utum, -vere nonnisi passive i.q. effluo, decurro 1 proprie 2 translate 150, 19 de anno
  evomo, -ui, -itum, -ere nonnisi translate 1 i.q. emitto in summum æquor 518, 31 undis aliquem 2 i.q. respuo, sperno 281, 20
  *ex ante vocales et h semper ex, ante consonantes et j promiscue e et ex e.g. 345, 34 eadem verba modo c. præp. modo sine præp. e.g. 150, 10 I de loco unde aliquid oritur, cum proprie tum in imagine A c. verbis movendi sim. 1 composita a ab > abicere b ad >acciverat c con > convolare d de > demit otium e dis > e suis sedibus dissultantes f ex > effluxit g pro > ex unius arboris stipite promeantes h per > 46, 2 i re > e bello regressus k sub > 124, 13 subducto ...e pariete assere l super 276, 15 m trans 345, 29 2 simplicia B sine verbis 1 c. subst. a verbis derivatis 2 de domicilio 3 c.adi. 286, 18 II de qualibet origine sensu locali vanescente A de iis rebus quæ aliquid præbent (vergit in notionem causalem; nonnisi frequentes iuncturas attuli) 3, 2 B de iis hominibus 1 quibus nititur aliquid 54, 33 2 qui prædam, victoriam sim. præbent 3 qui notitiam dant 17, 24 C de iis personis a quibus aliquid mali infligitur 120, 28 III de causa A c.subst. 4, 5 12, 12B c. pron. 47, 1 ex eo...quod IV de materia 5, 8 38, 2 clavos ex fustibus creat V de origine animantium A c. verbis suscipiendi, oriundi, tollendi sim. B sine verbo VI de statu pristino relinquendo 10, 24 VII totum inducit de cuius parte agitur A c. verbis 4, 4 B c. subst. 1 a verbis derivatis 2 c. aliis C c. pron. et numeralibus 6, 9 VIII inducit eas res cum quibus aliquid congruit i. secundum 74, 31 ex sententia vergit in notionem `pro´:470, 35 IX de tempore 102, 27 X sensu motionis plus minus debilitato A de loco ubi aliquid fit 1 c.adi. vel gen. 2 nude B de tempore 203, 21 e vestigio (i. subito) formulæ (c.adi.) e contrario,
  ex improviso, e diverso (i. e diversis partibus 184, 2 i. contra 453, 21) Gertz M ex quo = quoniam ;ex imbellicitate = imbellitatis causa ;ex miseratione = miserationis causa;ex pudore = pudoris causa ; ex aspectu = aspectu; ex industria = consilio/consulto/de industria
  ® exacerbare = excitare, exagitare
  exactio, -nis 1 i.q. actio exigendi 2 i.q. tributum quod regi solvitur a generatim 325, 12 b de debito quod lingua nostra vocatur `sagefald´ 322, 16; Gertz M II, 207, 8 vectigal monasterio pendendum
  exactor, -is de eo qui censum regium exigendum curat (danice `umbuthsman´) 249, 3 syn. regio quæstore
  exacuo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. acutum facio 479, , 23 stipites 2 translate i.q. incito, stimulo 326, 10 temeritatem
  exædifico, -avi i.q. ædifico
  exæquo, -avi 1 i.q. æquum facio a proprie (c.acc. et dat.) b translate i.q. similem, parem facio (c.acc. et dat. 2 i.q. æquus fio, accedo ad 111, 32
  exaggero, -avi nonnisi translate i.q. amplifico, augeo
  exagito, -avi 1 proprie a i.q. ago, pello b i.q. premo, vexo translate i.q. impello, incito 424, 27, Gertz S 243, 26 exagitare = increpare
  ® exalare = exhalare opp inhalare
  ® exaltare = ornare, ad honores tollere humiles Gertz S 78, 17 RH
  examen, -inis i.q. actio examinandi, discussio, iudicium 1 generatim 2 speciatim de iudicio ferri candentis (lingua nostra `jærnbyrd´) 363, 11
  exanimatio, -nis i.q. vehemens animi perturbatio, metus
  *exanimis, -e i.q. mortuus
  exanimo, -avi i.q. interficio, animo privo
  exanimus, -a, -um i.q. mortuus
  exardesco, -si, -sum, -descere i.q. inflammor 1 amore 64, 2 2 ira, odio sim.
  exaro, -avi i.q. signo, sulco (in imagine); Gertz S 308, 22 exarare : facie unguibus exarata.
  exaspero, -avi 1 i.q. agito, perturbo 2 i.q. concito, exacerbo, lacesso
  *exaudio, -vi, -tum, -re 1 proprie a i.q. e longinquo vel per strepitum audio (vi præpositionis nondum imminuta) b i.q. audio (vi præpositionis vanescente) 219, 31 2 translate de votis, precibus implendis 65, 35
  excandesco, -ui, -escere i.q. animo inflammor
  excavo, -avi i.q. debilito, opprimo
  *excedo, -ssi, -ssum, -dere I proprie de motu locali i.q. exeo, relinquo A intr. 1 c.abl. 2 sine abl. B trans. II in imagine de morte III translate A intr. i.q. procedo B trans. i.q.supero, transgredior, vinco
  excellentia, -æ i.q. præstantia
  excello, -ere i.q. emineo, alios supero
  *excellens, -tis i.q. egregius, eximius, præstans 1 generatim 2 speciatim de urbibus episcopalibus 284, 36
     excellenter i.q. egregie
     excelsus, -a, -um 1 adi. a proprie i.q. altus, editus b translate i.q. præstans i.q. magnus (66, 4 de dis
  excerpo, -si, -tum, -ere i.q. evello 247, 4
  ® excessivus = immodicum adv.
  ® excessor Gertz M = qui delictum aliquid commisit ; etiam delictorRH
  excessus, -us 1 i.q. discessus, exitus (cum de actione excedendi tum de loco ubi exceditur) b speciatim in imagine i.q. mors 2 deflexio a via recta a: i.q.deviatio, erratio b: i.q. culpa, delictum (unde aberretur diserte non dicitur 294, 12)
  excidium, -i 1 de rebus i.q. ruina, eversio, exitium 2 de hominibus i.q. cædes 201, 30
  excido, -i, -ere 1 i.q. delabor, corruo; in imagine 78, 26 2 translate a i.q. amittor, pereo b i.q. morior
  excîdo, -di, -sum, -dere 1 i.q. abscido, cædendo eruo 2 i.q. everto, demolior 493, 15
  excieo, -civi, -citum, -cire i.q. moveo, permoveo, excito a c.abl. rei moventis b sine abl. 2 i.q. accerso, accieo
  *excipio, -cepi, -ceptum, -cipere I nondum debilitata vi præpositionis i.q. e maiore numero excludo, omitto A c.acc. B c. enunt. rel. 122, 10 II A generatim i.q. accipio, capio, sumo 1 pro obi. corporalia : a excipiunt corporalia (hic illic vergit in notionem condendi e.g. 27, 16 83, 38) b excipiunt incorporalia 24, 3 2 pro obi. incorporalia B speciatim 1 de actione percipiendi auribus, oculis sim. 2 de actione hostiliter propulsandi 43, 15 3 de actione bene accipiendi 4 de actione tollendi, attollendi 5 de actione sustinendi, sublevandi 6 de actione continuandi, sequendi 7 vergit in notionem dandi (c.abl. rei quæ datur) 8 periphrastice c abl. (432, 6 fere i.q. occurro alcui); Gertz M II, 232, 25 : excipere = interpellare/recusare ?RH
  excisio, -nis i. actio excidendi (glaciem) 448, 1
  excitatio, -nis i. actio excitandi, expergefaciendi 182, 35
  excito, -avi 1 proprie e somno 2 in imagine 3 translate i.q. stimulo
  exclamo, -avi i.q. magna voce clamo, vociferor
  excludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. non admitto, prohibeo 2 i.q. tollo
  excogito, -avi i.q. cogitatione invenio
  ® excommunicare = sacris interdicere alicui Gertz M/RH
  excolo, -colui, -cultum, -colere 1 de agris colendis fere i.q. incolo, inhabito 2 i.q. tracto a de hominibus b de rebus (hic illic vergit in notionem exercendi) 3 i.q. veneror 4 i.q. exorno 5 i.q. celebro
  ® excopiare = exscribere
  ® excoriare proprie cutem detrahere > mactare e.g. taurum Neptuno mactare Georges
  ® excubare, -bui, -bitum 1 : milites in agris excubant; 2 milites pro castris excubant = vigilant
     excultus, -a, -um 1 i.q. præditus, exornatus (c.abl. rei ornantis) a corporeis b incorporeis 2 i.q. elaboratus 3 i.q. politus
  excoquo, -xi, .ctum, -quere i.q. coquo 169, 35
  ® excoriare = pellem detrahere alicui Gertz S 449, 16 RH
  excors, -dis i.q.vecors, stultus 172, 20
  excrementum 1 de actu crescendi 202, 25 2 i.q. augmentum 6, 13 259, 12
  excresco, -vi, -tum, -scere i.q. cresco, augeor
  *excubiæ, -arum 1 i.q. vigilia, custodia (cum de actione vigilandi tum de loco) 2 latiore sensu i.q. cura, diligentia 3 metonym. de ipsis vigilibus
  excubitor, -is de eo qui excubias agit i.q. custos
  *excubo, -ui, -itum, -are 1 i.q. custodiam ago, vigilo 2 i.q. contendo, nitor
  excurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. effugio 2 i.q. excursionem facio 3 translate i.q. porrigor 6, 13 in Norici freti litus
  excursatio, -nis i.q. impetus, incursio, actio populandi 346, 4 352, 22
  excursus, -us 1 i.q. effusio (de aquæ mole) 2 i.q. hostilis incursio 153, 25 opp.impetus (fere i.q. populatio 3 i.q. egressio, exitus
  excusabilis, -e i. quod excusari potest
  excusamentum, -i i.q. excusatio
  *excusatio, -nis i.q. purgatio, defensio 1 nude 2 c.gen. a obi. b inhærentiæ 71, 2 ætatis
  excuso, -avi i.q. defendo, purgo;excusabilis = qui excusandus est ;excusabiliter = modo excusabili;excusabundus = qui se excusat
  excussio, -nis i.q. eiectio 169, 9
  *excutio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie a i.q. evello, eicio, emitto 57, 16 dentes b i.q. proicio 2 translate i.q. prohibeo, adimo, privo
     excussus, -a, -um 1 i.q. investigatus 2 i.q. omnibus rebus spoliatus, nudatus 305, 18
     excusse i.q. accurate, diligenter
  exedo, -di, -sum, -dere i.q. consumo, conficio
     exesus, -a, -um i.q. attritus, confectus
  exemplaris, -e i.q. imagine vel similitudine expressus
  exemplum, -i i.q.specimen vel documentum A c.gen. 1 rei 2 animantium vel rerum personatarum B c.adi. (pro gen.) C nude II i.q. imago, similitudo 344, 35f
  exeo, -ivi, -itum, -ire i.q. aliquem locum relinquo, egredior Gertz M exire c.acc. pro ex
  exequutiones/executiones vide exsecutiones
  exerceo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. ago, facio, gero 2 i.q. agito, assuesco 3 i.q. colo
     exercitus, -a, -um i.q. consuetus, assuetus
  exercitatio, -nis i.q. actio exercendi, usus
  exercitatus, -a, -um i.q. belli peritus, strenuus
  exercitium, -i i.q. exercitatio; Gertz S 80, 3 mores / vita
  *exercitus, -us de instructu militum agmine 1 additur nomen populi cuius de exercitu agitur a c.gen. b c.adi. 2 nude
  exhalatio, -nis i.q. actio exhalanti, evaporatio
  exhalo, -avi 1 proprie i.q. exspiro 2 translate i.q.excito
  exhaurio, -si, -stum, -rire 1 proprie aquam hauriendo emitto 2 translate a i.q. vacuefacio b i.q.conficio, consumo
     exhaustus, -a, -um i.q. defessus, deletus 1 adi. 2 subst.
  exheres, -dis i.q. hereditate privatus
  *ex(h)ibeo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. ostendo, præ me fero a c. acc. b c.acc. et dat. 2 i.q. designo, denuntio 3 i.q. præbeo, præsto a c acc. b c.acc. et dat. 4 i.q. ago, gero a pro obi. nomen personæ b pro obi. res (hic illic periphrastice) 5 reflexive i.q. me præsto; Gertz M exibere bellum = impugnare
  ® ex(h)ibitio = augmentum (totius religionis) II, 412, 20
  exhilaro, -avi 1 active i.q. hilarum, lætum facio 2 passive i.q. gaudeo, lætor
  ® exhinc = deinde Gertz S 112, 4 = inde ibidem 132, 23; = ex hoc loco
  exhorresco, -ui, -escere i.q. metuo
  *ex(h)ortatio, -nis i.q. actio exhortandi, excitatio 1 c.gen. a rei faciendi b monentis 2 abs. a generatim b speciatim de pugnæ exhortatione;Georges: + subj. genitivus :exhortatio docentium; + obj.gen. exhortatio studiorum/praemiorum; exhortator = qui exhortatur; exhortatorius.-a, -um :epistula exhortatoria
  exhortor, -atus sum, -ari i.q. impello, excito
  exigentia, -æ i.q. vis; Gertz M = sic ut res prospere peragantur II, 211, 30/ RH
  *exigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. expello a c.abl. b sine abl. 2 i.q. flagito, reposco a abs. b c.obi. 3 i.q. conficio, finio, ad finem perduco a c.abl. b sine abl.
     exactus, -a, -um i.q. perfectus, diligens, subtilis
  *exiguus, -a, -um 1 de quantitate i.q. parvus, tenuis a de rebus b de temporis spatio 2 de qualitate i.q. levis, tenuis, ignobilis
     exiguum, -i n. i.q. pars parva 1 c.gen. 2 abs.
  exilis, -e 1 de rebus i.q. parvus, exiguus 2 de homine i.q. ignobilis, obscurus
  exilitas, -tis i.q. tenuitas
  *eximius, -a, -um i.q. excellens, nimius, præstans 1 de rebus 2 de hominibus a c. abl. b:abs.
  eximo, -emi, -emptum, -imere i.q. adimo, aufero, tollo 1 c.acc. 2 c.acc.et dat. 3 c. acc. et abl.
  exinanio, -vi, -tum, -re 1 i.q. vacuefacio a proprie (passive i.q.evanesco 8, 5 opp. exuberantes) b translate 389, 36: se ipsum viribus 2 i.q. vanum facio
  ® exinanitio = interitus Gertz S 229, homilia, 7; Georges: debilitatio, defatigatio florescendi.
  exinde i.q. deinde 264, 1;ex eo loco Gertz M ; = ex ea causa;= in futurum
  ® ex(s)istere = esse;fieri;exoriri ; iunctura :existunt errantes = errant Gertz M
  existimatio, -nis i.q. opinio 1 c.gen. 2 nude
  *existimo, -avi 1 i.q. habeo, æstimo a c.gen. b c. duobus acc. (nom.) 2 i.q. puto, credo, censeo a c.obi. b c.acc. c. inf. (inf. sæpe omittitur ; acc. deest :44, 35 285, 19) : 8, 16 de somniando : 267, 5 c c. quod 8, 27
  ® exitiabilis = mortifer Gertz S 120, 14
  exitialis, -e i.q. perniciosus 1 c.dat. 2 nude
  ® exitialiter = capitaliter Gertz S 120, 14 RH
  exitiosus, -a, -um i.q. exitialis 1 c. dat. 2 nude
  *exitium, -i i.q. clades, interitus, pernicies 1 c.gen.vel pron. poss. 2 sine gen.
  exitus, -us I i.q. actio exeundi II i.q. locus exeundi A generatim B speciatim de ostio fluminis III i.q. eventus A c. gen.B nude IV i.q. finis A generatim 1 c. gen. 2 nude B speciatim de vitæ fine, de morte 1 c.gen. 2 nude
  exolesco, -vi, -tum, -scere i.q. abolesco, evanesco
  exoneratus, -a, -um i.q. expeditus, onere liberatus
  exopto, -avi i.q. desidero, valde opto 1 c.acc. 2 c. ut, ne
  ® exorbitare (a narratione) = digredi
  ® exorcista = qui spiritus malignos expellere potest > exorcismus
  ® exordinatio = violatio regulae RH
  exordior, -sus sum, - diri i.q. incipio, ordior 1 c.acc. 2 c.inf.
  exordium, -i i.q. initium
  exorior, -tus sum i.q orior, nascor, provenio
  exorno, -avi 1 i.q. instruo 2 i.q. paro 3 i.q.orno, decoro a c.abl. b sine abl. i.q. amplifico
  exoro, -avi i.q. valde oro, imploro 1 c.acc. 2 c. ut
  ® exors > exsors
  ®exortari vide exhortari
  exosculor, -atus sum, - ari i.q. osculor 2 i.q. approbo, laudo
  exosus, -a i.q. qui odit; Gertz M II, 395, 26 passive illis populis exosus; si tibi forte exosus est Oriens Georges
  expalleo, -ere i.q. metuo 88, 31
  expallesco, -ui, -escere i.q. expalleo, pertimesco
  expando, -di, -sum, -dere i.q. explico
  expaveo, -ere i.q. metuo, timeo
  expavesco, -i, -escere i.q. pertimesco
  expedimentum, -i i.q. instrumentum 379, 34
  expedio, -vi, -tum, -re 1 i.q. extrico 2 i.q. paro, promo a generatim b speciatim de paranda nave quæ nostra lingua vocatur `ledingsskib´ 3 i.q. facilito, transigo 4 i.q. compono, dirimo 5 i.q.expono, narro 6 i.q. prosum, iuvo a personaliter b impersonaliter abs.433, 37 c.inf.125, 33 ; c.acc. c. inf.105, 19 c. ut 185, 21
     expeditus, -a, -um 1 adi. a i.q. non impeditus, onere aliquo liberatus b i.q. commodus, liber c i.q. ad pugnam paratus 2 subst.
     expedite i.q. facile, libere
  *expeditio, -nis t.t. cum de bello tum de copiis quas cives præstare tenentur (danice `lething´nuncupatur) 1 i.q. actio bellandi, bellum regis edicto paratum 359, 4, quod cassare vel detrahere civibus non licet cf.323, 31 a c.adi b c. præp. c nude nota 322, 20 detractæ -nis pænas (de gravamine expeditionis; expeditio nusquam i.q. gravamen expeditionis significat) 2 i.q. classis a generatim b speciatim de expeditione navali
  expeditionarius, -a, -um i.q. ad expeditionem pertinens 428, 6
  expendo, -di, -sum, -dere i.q. solvo, do a proprie 50, 6 b translate 2 i.q. penso, æstimo 3 i.q. foras (e navigio) suspendo 345, 31
  ® expensa, -ae (proprie < aurum et argentum expendere pondõ) = victus Gertz S 323, 2; = expensum = tabula accepti et expensi; Gertz M = debitum II, 270, 2
  expergefactus, -a, -um i.q. somno excitatus
  expergiscor, -rectus sum, -gisci i.q.expergefio
  [expergo, -i, -ere i.q. expergefacio, nonnisi per coni. 391, 36]
  experientia, -æ i.q. actio experiendi, experimentum 2 i.q. actio exercendi, usus, scientia 3 i.q. argumentum, specimen; experientissimus = præstantissimus
  experimentum, -i 1 i.q. tentamentum a c.gen. obi. b sine gen. nota iuncturam`experimento prosequi´ i.q. experiri 2 i.q exemplum, argumentum a c.gen. (et obi., e.g. 186, 34) b abs.
  *experior, -tus sum, -iri 1 i.q. tento a c.acc. b c. quæstione indirecta c c. si 2 i.q. cognosco, invenio, sentio a c.acc. b c. duobus acc. 3 i.q. comperio, sentio a c.acc. b c. duobus acc. c c. acc.c.inf.
     expertus, -a, -um 1 adi. i.q. exercitatus 2 subst. i.q. peritus; Gertz M I, 76, 5 passive
  expers, -tis 1 sensu strictiore i.q. non particeps (c.gen.) 2 latiore sensu i.q. carens, liber, vacuus (c.gen.) a de animantibus b de rebus; Gertz S 231, 20 c.abl.
  expertor, -is m. i.q. qui experitur c.gen.obi.
  expetibilis, -e i. quod expetendum, optandum est
  *expeto, -ivi, -itum, -ere 1 prævalente sensu movendi i.q. peto 2 i.q. desidero, flagito, posco a corporea b incorporea
  expiabilis, -e i.q. expiari potest
  expiatio, -onis i.q. actio expiandi 1 generatim (c. gen. obi.) 2 speciatim de pænitentia (vox ecclesiastica) a c.gen.obi. b sine gen. obi.
  expiator, -is i.q. qui expiat, pænas dat opp. violator
  expilator, -is i.q. prædator, direptor
  expio, -avi 1 i.q. sarcio 2 i.q. penso, compenso a generatim b speciatim vox ecclesiastica 265, 1 3 i.q. placo 25, 27
  ® expirare vide exspirare
  expleo, -vi, -tum, -re i.q. compleo a proprie b translate 2 i.q. satio, restinguo a c.abl. b sine abl. 3 i.q.conficio, perago 4 i.q. ago, dego ; Gertz S 366, 18 = legendo finire
  explico, -ui (quater) vel avi (bis), -are 1 i.q. rem contractam vel clausam aperio, evolvo, extendo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. dilato a generatim b speciatim t.t. de militibus distribuendis 3 i.q. conficio, finio 4 i.q. expono, narro
  explodo, -si, -sum, -dere i.q. vi tollo
  exploratio, -nis i.q. actio explorandi
  explorator, -is i.q. speculator
  *exploro, -avi i.q. cognosco, inquiro, speculor 1 c.acc. 2 c. quæstione indirecta 3 c. quæstione disiunctiva
     exploratus, - a, -um 1 adi. i.q. perspectus, manifestus, certus 2 subst. n. pl. i.q. res explorata
     explorate i.q. accurate
  expolio, -vi, -tum, -re i.q. perpolio, exorno
  ® expoliare vide spoliare
  expono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. pono 2 i.q. e navibus dimitto 3 i.q. obicio, obnoxium facio 4 i.q. narro a c.acc. b c.acc. et dat. c c. quæstione indirecta; Gertz M exponere = offerre; = calumniari; iunctura: exponere in conductum
  exposco, -poposci, -poscere i.q. (valde) peto, posco 1 c.acc. a c.ab b nude 2 c. duobus acc.
  expostulo, -avi 1 i.q. postulo 2 i.q. ad pugnam lacesso
  ® e(x)potare (classice nonnisi expotus) Georges: argentum epotum (Plautus); Gertz M expotare = calicem vacuefacere
  ® expresse Gertz M = his ipsis verbis;expressius = uberius
  expressio, -nis i.q. commemoratio, mentio (c.gen.obi.)
  exprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. declaro 2 i.q. verbis significo
  exprobratio, -nis i.q. actio exprobrandi (c.gen. obi.) eius cui obicitur aliquid 2 rei exprobrandæ
  exprobro, -avi i.q. obicio, probro, vitio do 1 c.acc. rei 2 c.acc. et dat. 3 [R H mutavit litteram c in numerum 3] c. dat. et acc. c. inf. 83, 22
  expromo, -psi, -ptum, -ere i.q. expono, dico
  expugnatio, -nis 1 i.q. occupatio a c.gen. obi. b sine gen.obi. 2 i.q. actio superandi a c.gen.obi. b abs.
  expugnator, -is de eo qui expugnat
  expugno, -avi 1 i.q. occupo 2 i.q supero, devinco a proprie in bello b translate
  expungo, -xi, -ctum, -gere i.q. expergo
  expurgo, -avi i.q. purgo, diluo
  exquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. conquiro, inquiro 2 i.q.peto 3 i.q. efflagito
     exquisitus, -a, -um i.q. delectus, insignis 1 positive 2 superlative
     exquisite i.q. diligenter
  exsanguis, -e 1 i.q. sine sanguine, pallidus 2 i.q. mortuus 3 i.q. confectus, debilis, obtusus a proprie b translate
  exsatio, -avi i.q. satio, saturo 1 proprie 2 translate a c.abl. b c. in
  exsecrabilis, -e i.q. detestabilis
  exsecratio 1 i.q. actio exsecrandi, detestandi, detestatio a generatim c.gen.obi. b speciatim vox magica 114, 32 2 vox ecclesiastica i.q. excommunicatio
  *exsecror, -atus sum, -ari 1 i.q. detestor, abominor a hominem b rem ; 527, 26 decimas : vergit in notionem abolendi, negandi, abrogandi 2 i.q. excommunico
  exsecutio, -nis i.q. actio exsequendi, conficiendi 1 c.gen. obi. 2 nude ; Gertz M = exactiones quod quod videII, 240, 19
  exsecutor, -is i.q. qui exsequitur, conficit (c.gen.obi.)
  exsequiæ, -arum 1 i.q. pompa funebris 2 i.q. cærimoniæ funebres (sæpe de epulis funebribus) in imagine i.q. luctus, cædes:187, 37 nuptias....exsequiis mutavit.
  *exsequor, -cutus sum, -qui 1 i.q ago, gero, perficio a c.abl. b sine abl. 33, 20 : c. enunt. relat.2 i.q. ad finem perduco 3 i.q. expono, explico, narro
  exsero, -ui, -tum, -ere 1 i.q. tendo, extrico, effundo 2 i.q. profero, extraho 3 [RH muavit numerum 2 in 3] i.q. deduco 4 [RH mutavit numerum 3 in 4]i.q ostendo, præbeo
  exsicco, -avi i.q. sicco
  exsilio, -silui, -sultum, -silire i.q. prosilio a c.abl. b sine abl. 2 i.q. me proripio, effundor
  *exsilium i.q.status exsiliandi, condicio exsulis, cum voluntaria e.g. 24, 36 tum ex damnatione 1 c.gen. poss. 2 nude
  *exsisto, - stiti, -sistere i.q. sum 1 de animantibus a c.dat. b sine dat. 2 de rebus a c. dat. b c.dat.finali c sine dat; nota 156, 2 c. gerund.
  exsolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. do, præbeo, tribuo a corporea b incorporea 2 i.q. propulso
  exsomnis, -e i.q.vigil
  exsors, -tis i.q. expers(c.gen.)
  ® exspectabilis = spectabilis/ eximius
  exspectatio, -nis 1 de speranti mentis statu (c.gen.) 2 de actione præstolandi, opperiendi a abs. b c.gen.obi. c c.gen vel pron.poss. fere i.q. mora
  exspectator, -is i.q qui exspectat (c.gen.obi.)
  exspecto, -avi 1 i.q. spero 2 i.q. opperior a abs. b homines c res
  exspes sine spes [semper nom. RH]
  exspiro, avi 1 de homine i.q. morior 2 de rebus i.q. exstinguor, pereo, tollor; Gertz S 110, 6 = spiritu privare
  exstinctio, -nis i.q. actio exstinguendi, opprimendi ignem
  exstinguo, -xi, -ctum, -guere 1 de igne opprimando a proprie b in imagine 2 pro obiecto animantes i.q. neco, cædo (passive i.q. morior) 3 pro obi. res i.q. aboleo, opprimo, restinguo
     exstinctus, -a, -um i.q. mortuus, cum substantive tum adiective
  exstirpo, -avi i.q. penitus exstinguo
  *exsto, -are I i.q. sum, exsisto A de animantibus 1 c.dat. 2 sine dat. B de rebus 1 c.dat habentis 2 c.dat.finali 3 sine dat. II i.q. remaneo A de hominibus fere i.q. vivo B de rebus
  exstruo, -xi, -ctum, -ere i.q. struo, construo, coacervando vel ædificando facio
  exsul, -is de eo qui extra patriæ fines vivit 1 i.q. exsilio affectus, extorris 2 i.q. advena
  exsulo, -avi proprie de hominibus a i.q. exsul sum, in exsilio vivo b i.q. in exsilium proficiscor 2 translate de rebus i.q. absum
  exsulto, -avi i.q. valde gaudeo, efferor 1 c.abl. 2 nude
  exsupero, -avi 1 i.q. supero, vinco 2 i.q. pervenio ad
  exsurdo, -avi i.q. surdum facio (nonnisi in imagine)
  exsurgo, -rexi, -rectum, -gere 1 proprie i.q. surgo a c.abl. b nude 2 translate a i.q. recreor, animum sumo b i.q. accedo
  exta, -orum i.q. viscera
  extemplo i.q. e vestigio
  extendo, -di-tum, -dere 1 i.q. porrigo 2 fer i.q. ædifico, erigo 3 i.q. dilato, maiorem facio a proprie b translate 4 i.q. adhibeo, impendo
  extenuo, -avi 1 i.q. secando tenuiorem reddo 2 i.q. minuo, detrecto
  *exter, -a, -um [nom.sing. non legitur] 1 adi i.q. externus, peregrinus, extraneus 2 subst. a m.plur. i.q. externi, peregrini (spectat ad patriam opp. civibus) nota de militiæ expertibus b: n.plur. i.q. res exteræ
     exterior, -us 1 proprie de loco i.q. qui extra est 2 translate i.q. qui ad corporalia spectat
     exterius 1 i.q. exteriore parte 2 i.q. extra, foris ; Gertz M: I, 72, 14: = sedem inferiorem habens RH
  ® exterminium (< e terminis/civitate expellere) :translate: = aliquem ad mortem dare
     *extremus, -a, -um I adi. A spectat ad locum 1 i.q. extimus 2 i.q. remotissimus 3 i.q. infimus 4 i.q. postremus, novissimus B spectat ad tempus i.q. postremus, supremus C notiones translatæ 1 i.q. summus, maximus 2 i.q. humillimus, minimus 3 i.q. affectus, afflictus II subst. A m.plur. 1 de loco 2 de tenui condicione B n. 1 sing. 2 plur. a i.q. ultima, pessima b i.q. partes extremæ
     extimus, -a, -um 1adi. i.q. extremus (de loco) 2 subst. n. plur. i.q. extrema
  *externus, -a, -um 1 adi. i.q. qui foris vel extrinsecus est a de loco b pertinet ad corporalia 44, 30 opp. internus syn. exterior c spectat ad patriam i.q. perigrinus, exter (opp.domesticus) nota de ecclesia 514, 40 2 subst. n.plur. i.q. res externæ
  exterreo, -ui, -itum, -ere i.q. terreo
  ® extimare vulg. synkop. altera forma < existimo quod vide
  extimesco, -ui, -escere i.q. valde timeo, propter timorem nolo 1 c.acc. 2 c.inf.
  ® extimplo = extemplo quod vide
  ® extimus= extremus
  ® extollentia = superbia Gertz S 80, 9
  extollo, -ere 1 proprie ex inferiore loco sublevo; (e)levare ossa sancti 16, 2. 2 translate 57, 29; Gertz M extolli = exultare
  extorqueo, -si, -tum, -quere 1 proprie i.q.vi, tormentis sim. elicio 2 translate i.q. cogendo impetro a c.acc. b c. ab c c. acc.et dat. d c. ut
  extorris, -e i.q. patria expulsus, exsul
  extra 1 proprie de loco a c.verbo movendi b sine verbo movendi 2 translate 432, 39 Gertz M: extra sensum percutio = aliquem mentis suae non compotem prosternere I, 443, 6
  ® extractio actio extrahendi
  extraho, -xi, -ctum, -here 1 i.q. protraho a c. abl. b sine abl. 2 i.q. eripio 3 i.q. extendo, dilato 4 i.q. produco, traho (de tempore)5 i.q. dego, transigo a c. abl. b c. in
  extramundanus, -a, -um i.q. extra orbem terrarum est 245, 4 clima
  extraneus, -a, -um 1 adi i.q. alienus 2 subst. i.q. peregrinus, exterus
  extremitas, -tis i.q. extrema pars
  extrico, -avi 1 i.q. dilato, tendo 2 i.q expedio 3 i.q. rescindo, disicio
  extrinsecus, -a, -um i.q.exterior
  extrinsecus 1 i.q. ab exteriore parte 2 i.q. foris
  extrudo, -si, -sum, -dere i.q. violanter expello, eicio
  ® extumulare = ex tumulo assumere 433, 7 Gertz S
  ® extunc = ex eo tempore
  extundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q.accendo a proprie b in imagine 2 i.q. extorqueo, instando efficio a c.acc. b c. ut
  exturbo, -avi 1 proprie i.q. disicio, dispergo 2 translate i.q. perturbo
  exubero, -avi 1 i.q exundo a proprie de liquidis b in imagine 2 i.q. abundo a proprie b in imagine
  exulcero, -avi i.q. vulnero
  exundatio, -nis i.q. inundatio, eluvies
  exundo, -avi 1 proprie i.q. aquis abundo 2 translate i.q. abundo
  *exuo, -i, -tum, -ere 1 i.q. depono a proprie b translate 47, 26 2 i.q. non iam gero 3 i.q. privo, spolio(c.acc.et abl.) 4 i.q. libero (c.acc. et abl.)
  exuro, -ussi, -ustum, -urere i.q. comburo
  ® ex(s)urgere = surgere fugiendi causa Gertz S 84, 17
  exustio, -nis i.q. actio comburendi
  exuviæ, -arum i.q. spolia, vestes 13, 15


  F
  ® faba (Vicia faba Linné) Gertz M II, 219, 33 ut aiunt: non valent unam fabam
  faber, -ri i.artifex qui materiam duram(metalla, ligna al.)tractat (syn.auri opifex)
  ® fabrefacere (liburnam) = navem fabricari Gertz M
  fabrica, -æ 1 i.q. ædificatio, actio ædificandi 2 i.q. opus ædificatum sive compactum; Gertz M = corporis figura /= corpus
  fabricor, -atus sum, -ari 1 sensu strictiore i.q. artificio fabrili conficio 2 sensu latiore i.q. creo, paro
  fabrilis, -e i.q. ad fabrum pertinens, a fabro factus
  fabula, -æ i.q. narratio
  fabulator, -is i.q.fabularum narrator
  fabulosus, -a, -um i.q. antiquis incertisque fabulis ortus 151, 32
  facesso, -ere i.q. desino, recedo
  facetiæ, -æ i.q. mores culti
  facetus, -a, -um i.q. dicax, lepidus(de dictis ingeniosis vel de iis qui ingeniosa proferunt verba)
     facete i.q. lepide
  facies, -i 1 de personis a i.q. habitus totius corporis b i.q. os, vultus, anterior capitis pars 2 de rebus (hic illic periphrastice e.g. 175, 27) a i.q. species, forma, superficies b i.q. aspectus, imago, spectaculum; Gertz M iunctura a facie fugere
  *facilis, -e I passive de rebus quæ nulla difficultate fiunt vel nullius laboris sunt A adi. 1 additur supinum de ea re ad quam spectat qualitas adiectivi 2 nude B subst. II active de iis qui sine difficultate aliquid agunt A fere i.q. agilis, mobilis, celer 1 c. præp. 2 nude opp. segnis B fere i.q. promptus, pronus, comis 1 c. præp. 2 nude
  *facile i.q. sine difficultate, sine cunctatione, cito; Gertz M : faciliter
  facinorosus, -i de eo qui scelera committit
  *facinus, -oris n. i.q. factum 1 de quolibet facto a c.gen. b sine gen. 2 in bonam partem i.q. res fortiter gesta 3 in malam partem i.q.maleficium, scelus
  *facio, -feci, -factum, -facere passive fio, fieri I c. simplici obiecto A pro obiecto corporalia 1 de hominibus a i.q. conficio b fere i.q. scribo 2 de natura i.q. efficio B pro obiecto incorporalia i.q. ago, exsequor, præsto 1 c. subst. 2 c. pron. C pro obiecto est enuntiatum 1 sententia relativa 2 c.coniunctivo II c. duobus obiectis i.q. reddo, efficio A c. duobus accusativis B c.acc. et aliis casibus 1 c. acc. et gen. 2 c.acc. et dat. C c.quæstione indirecta D c. inf. 1 i.q. efficio 2 fere i.q. iubeo122, 3 III abs. A infinitivus B supinum C passive impersonaliter i.q.accidit, evenit; = jubere, curare c. acc. c. inf Gertz S passim; Gertz M tempus quod in Colonia fecit = agere/degere; Gertz M factum est + acc.c.inf. pro ut
  ® factor = auctor, conditor Gertz S 201, 2
  *factum, -i de qualibet actione, de rebus gestis
  factio, -nis 1 i.q. discordia, simultas 2 i.q.seditio, defectio 3 i.q. coniuratio 4 i.q. ipsa hominum consociatio qui idem student, pars, secta
  factiosus, -a, -um i.q. seditiosus
  ® factor opp. auditor
  ® factura = opus arte factum
  facula, -æ i.q. fax, tæda
  *facultas, -tis 1 i.q. occasio, opportunitas (sæpissime c.gen. obi.) 2 i.q. licentia, libertas 3 i.q. vis, potestas 4 i.q. lingua 3, 10 5 i.q. copia (de rebus corporalibus) a generatim b speciatim i.q. opes, res familiaris
  facundia, -æ i.q. eloquentia
  facundus, -a, -um i.q. eloquens (vergit in notionem periti)
     facunde i.q. diserte, eloquenter
  falcatus, -a, -um i.q. falcibus præditus
  ® faleratus (< phalerae) = exornatus class. phaleratus quod vide
  fallacia, -æ i.q. dolus, fraus
  fallax, -cis de eo qui fallit i.q. dolosus, falsus, infidus 1 de homine 2 de rebus
     fallaciter i.q. per dolum
  *fallo, -fefelli, falsum, fallere I prævalet notio decipiendi A i.q. decipio, eludo 1 abs. 2 c. obiecto personæ (passive i.q. erro) a c.acc. b c.acc.(nom) et abl. 3 c.obi rei a c.acc. b c.acc.(nom) et abl.c c. abl. separationis , fere i.q privo, spolio B i.q. frustor C fere i.q. in perniciem duco II prævalet notio effugiendi A i.q. lateo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl. B i.q. evito, prætereo 1 c.acc. 2 c. acc.et abl.
  ® falsarius > proverbium: tu, si verum supprimis, falsarius agnosceris
     *falsus, -a, -um 1 passive i.q. simulatus, non verus, iniustus 2 active i.q. mendax
  *falso 1 i.q. errore, iniuria, sine causa 2 i.q. per speciem, dolose 3 i.q. non recte
  falsitas, -tis i.q. mendacium;fallacia 196, 3 Gertz S
  falx, -cis 1 i.q. culter curvus ad metendum aptus 2 de variis instrumentis bellicis
  *fama, -æ I i.q. rumor, sermo A c.gen.obi. B nude II i.q. opinio, existimatio qua quis inter homines vel apud posteros fruitur A generatim B speciatim in bonam partem i.q. gloria 1 c. gen. 2 nude nota de castitate, integritate feminæ 160, 14 sepelit cupidine famam
  famelicus, -a, -um i.q. fame confectus, vexatus
  ® famen etiam = verbum sive verba (famina) Gertz S 161, 18
  *fames, -is 1 proprie de cupiditate sive inopia cibi 2 translate de cupiditate necandi 447, 19
  familia, -æ 1 speciatim a de servis = humiliores = inferiores = rustici et coloni = subditi b de comitatu regis vel nobilis viri (lingua nostra `hird´) c de hominibus sanguinis vinculo coniunctis i.q. gens i.q. propinquitas 274, 132 generatim de qualibet hominum caterva 338, 10 ; Gertz S = congregatio monachorum abbatis curæ commissæ 341, 22 etiam Christi familia = canonici ordinis Victorini
  *familiaris, -e I adiective A speciatim de hominibus et rebus ad familiam pertinentibus 1 i.q. servilis 2 de fortuna, bono, hereditate B generatim 1 i.q. consuetus, notus 2 i.q. coniunctus, aptus 3 i.q. amicus, specialis: a in universum b de concubito 4 syn. domesticus II substantive A speciatim 1 i.q, servus, minister 2 de scriba regis 439, 27 3 de regis comite B generatim i.q. amicus
     familiariter i.q. amice, benigne
  *familiaritas 1 speciatim a de militis vel comitis erga regem aut dominum fide b de gratia aut favore regis c de sanguinis iure 2 generatim de qualibet coniunctione hominum a i.q. consuetudo, usus b i.q. amicitia 79, 26 puellæ (nonnulla hic allata ad 1 a trahenda) c i.q. amor
  ® famularis = inserviens, obsequens Gertz S 201, 2; famulariter = famulorum loco
  famulatus, -us 1 de ministerio, opera 2 de comitis erga dominum obsequio (`vasalforhold´, `hirdforhold´
  famosus, -a, -um i. cuius fama magna est 1 adi. 2 subst. n. plur.
  famulitium, -i i.q.comitatus, numerus servorum servarumque, obsequium
  famulor, -atus sum, -ari i.q. servio
  famula, -æ 1 i.q. ancilla 2 de virginibus militantibus (lingua nostra `skjoldmø´)194, 22
  famulus i.q. servus, pedissequus (syn. 475, 17 satellites, 474, 36 ministri
  ® fantasticus = diabolicus Gertz S 349, 2
  fanum de templis deorum paganorum
  far, -ris i.q. frumentum molitum, farina
  farcimen, -inis i.q. intestinum fartum
  farcio, -si, -tum, -cire i.q. impleo; particip. etiam farsus / farcitus; nomen : fartum n., fartus-us m.
  ® fari vide for, -fatus sum, -fari
  fartor, -is i.q. coquus
  fas indeclin. n. 1 i.q. æquum, ius b c. gen. ger. c additur `est´ fere i.q. licet c. inf pass. 2 i.q. aditus 240, 22
  fascia-æ i.q. ligamentum
  fasciculus, -i de stipula in unum colligata
  fascis, -is 1 i.q. virgæ in unum colligatæ 2 i.q. onus, sarcina a proprie b in imagine 3 i.q. potestas
  fasti, -orum i.q. chronica, catalogus 1 regum 2 sanctorum
  fastidio, -vi, -tum, -re i.q. aspernor, contemno, respuo 1 pro obiecto subst. 2 pro obiecto inf.
  fastidiosus, -a, -um i.q. fastidium generat
     fastidiose i.q. cum odio
  fastidium, -i 1 de sensu corporali i.q. tædium 2 de animi sensu i.q. despectus, odium, satietas a c.gen. b nude
  fastigium, -i 1 proprie i.q. altitudo, summum culmen 2 translate i.q. summus locus, dignitas a c.gen. b sine gen.
  fastuosus, -a, -um i.q. superbus; Georges :praeter fastosus translate = magnificus;fastuose adv.= superbe
  fastus, -us i.q. superbia, elatio; Gertz M = ostentatio/pompa/magnificentia
  fatalis, -e i.q. mortifer, exitiosus
  fateor, -ssus sum, -teri 1 i.q. confiteor, concedo a abs.b c. obi. c pro obi. enunt. (rel.sive interr.) d c. acc. c. inf. (sæpius omissa copula) 2 i.q. prodo, præsto, probo a c.acc. b c. duobus acc.
  fatigatio, -nis i.q. labor, opera
  *fatigo, -avi 1 strictius i.q. lassitudine afficio 2 latius prævalente notione molestandi i.q. identidem adeo, sollicito, urgeo, vexo
  fatisco, ere de nave i.q.dissolvor, findor; Gertz M : = debilitari;= destituere
  *fatum, -i 1 generatim i.q. sors, necessitas 2 speciatim in malam partem a i.q. calamitas, discrimen b i.q. mors ; nota abstr.pro concret. i.q. mortuus 22, 37 446, 28
  fatus, -us i.q. sermo
  fatuus, -a, -um i.q. stultus;Georges := stolidus(Plautus);(Terents)= insulsus, tardus;substantive:fatuus sive fatua = scurra, -ae m., sannio, -onis m., nugator, -oris m.
  faustus, -a, -um i.q. prosper, felix 1 de hominibus 2 de rebus
  fautor, -is i.q. adiutor, assensor, studiosus 1 c.gen.obi.2 nude
  faux, -cis 1 de arta corporis parte quæ os et ventrem coniungit a strictius i.q. gula; in imagine 167, 27 : in patriæ nostræ fauces b fere i.q. collum 2 de artis locis (RH mutavit locus in locis) (plur.tantum) a i.q. ostium, aditus cum speluncæ tum fluminis b i.q. angustiæ cum montium tum maris (et de freto et de sinu)
  faveo, -vi, -utum, -vere i.q. indulgeo, studeo, auxilior 1 c.dat. 2 nude; Gertz S 231, 18 se accomodare, = credere 194, 3
  favilla, -æ i.q. cinis, reliquiæ corporis combusti 54, 2 ; Gertz S 202, 3 de cinere ultimo mortui
  *favor, -is 1 i.q. actio favendi, assensus, benevolentia a c.gen.hominum b sine gen. 2 i.q. condicio eius cui favent alii
  favorabilis, -e i.q. benevolus, opportunus; favorabiliter adv. = opportune
     favorabiliter i.q. benevole
  favus, -i i. cera apium ubi (RH mutavit qua in ubi) mel condunt
  fax, -cis f. 1 proprie i.q. tæda 2 in imagine vel translate i.q. ardor a amoris b inimicitiarum sim.
  febris, - i. nimius calor ægroti
  fecunditas, -tis 1 de facultate pariendi 2 metonymice de copia
  fecundus, -a, -um i.q. plenus, uber
  fel, -lis translate de iracundia (semper cum allitteratione)
  felicitas, -tis i.q. prosperitas, res secundæ
  felix, -cis 1 de hominibus a de femina fere i.q. fecunda b i.q. beatus, lætus, fortunatus c.abl.2 de rebus a i.q. faustus, prosper b i.q. gratus, iucundus
  *feliciter 1 i.q. prospere, bono eventu 2 i.q. bono omine
  femen, -inis i.q. femur 53, 22 [obsoletum Georges RH]
  *femina de puella, de muliere, de hominibus vel dis sexus femini 1 c.adi. vel gen. 2 sine adi.aut gen.
  femineus, -a, -um de homine i.q. femini sexus 2 de rebus i.q. muliebris, ad feminam pertinens a pro gen. subi. b pro gen.obi.
  femoralia, -um n. i. indumentum femorum (et crurum) (syn. 253, 12 braccæ)
  femur, -oris n. i. membrum inter coxam et genu porrectum
  fenestra, -æ i. foramen parietis per quod lux immittitur
  fenus, -oris 1 i.q. usuræ (in imagine) 2 i.q. opes, divitiæ
  ® feodum = feudum ; feodalis = feudalis;feodotarius = feudotarius
  feracitas, -tis i.q.fecunditas
  feralis, -e i.q. mortifer
  ferax, -cis i.q. fertilis, uber (de agris sim.) 1 abs. 2 c.gen.obi.
  ferculum, -i n. i.q. epulæ, cibus
  fere i.q. prope (singulis vocibus additur, sæpius postponitur) (33, 36 syn. pæne)
  feretrum, -i n. i. lectus in quo mortuus effertur; in translatione sanctorum Gertz S 202, 20
  feria, -æ 1 i.q. dies festus re divina celebrandus(cum apud paganos tum apud Christianos 2 i.q dies hebdomadis (sensu ecclesiastico)
  ® ferialis ad singules dies pertinens, feriales psalmi = ad diei officium pertinentes Gertz S
  ferinus, -a, -um i.q. ad feras, bestias pertinens
  ferio, -re 1 i.q. contingo, percutio (gladio, sagitta, aliis armis) a abs. b c.acc. 2 i.q. afficio 3 i.q. castigo, punio 4 i.q. facio, pango
  ferior, -atus sum, -ari 1 i.q.(diem festum) celebro a c.acc. b abs. 2 i.q. a laboribus cesso, quiesco a c.acc. b abs.
  feritas, -tis i.q. crudelitas, ferocia, vehementia (de moribus hominis) ; Gertz M feritates gentium = ferae gentes
  ferme i.q. fere (sæpius postpositum)
  fermentum, .i n.i.q. cervisia
  *fero, -tuli, -latum, -ferre I prævalet notio sustinendi A generatim i.q. porto, veho 1 proprie a sine obiecto b pro obiecto res cum aliæ tum proprii corporis 2 translate (pro obiecto incorporalia) i.q. in animo habeo, foveo B speciatim i.q. patior 1 sine obi. 2 pro obi. inf. 3 pro obi. subst. 4 nota iuncturas e.g. 320, 21 impune (fere i.q. ago, facio) II prævalet notio movendi A active i.q. moveo, ago B passive1 i.q. propero, venio, eo (de celeri motu) 2 fere i.q. incitor III prævalet notio afferendi A generatim 1 i.q. affero, do, præbeo a sine obi. b c.obi. 2 i.q. monstro, prodo a in universum b in iunctura præ se ferendi B speciatim 1 t.t. a i.q. edo, edico; Gertz M iunctura: excommunicationem ferre b i.q. dico, propono 2 fere i.q.refero, trado a abs. b c.acc.(nom)c. inf. (vel c. duobus acc. IV prævalet notio auferendi A i.q. effero B i.q.eripio, libero C i.q. accipio, nanciscor
  ferocia, -æ de feris hominum moribus
  ferocitas, -tis 1 i.q. fortitudo 2 i.q. atrocitas, furor a de hominibus b de bestiis mordacibus
  ferox, -cis i.q. acer, sævus, trux 1 adi. a de animantibus b de rebus 2 subst.
  ferramentum, -i i. instrumentum fabri ferreum [RH varia instrumenta]
  ferratus, -a, -um i.q. e ferro factus vel ferreus
  ferreus, -a, -um 1 i.q. ad ferrum pertinens 2 i.q. e ferro factus
  ® ferrugo i.e. ferrugo in rebus ferreis (teutonice Eisenrost) vide aerugo et robigo
  ferrugineus, -a, -um i.colore ferreo imbutus, fuscus
  *ferrum, -i 1 de metallo formæ incertæ a generatim b speciatim de lamina candenti; in iudicio ferri candentis (danice `jarnbyrth´):476, 32 2 de variis armis vel instrumentis (sæpius collective a de gladio, iaculo, telo b de securi c de pedica d de murice ferreo e de lorica
  fertilis, -e i.q. uber (c.gen.obi.)
  fertilitas, -tis i.q. ubertas, copia
  ferus, -a, -um 1 adi. i.q. crudelis, ferox, sævus a de personis b de rebus 2 subst. a: m. b: f. i.q. bestia, animal indomitum
  ferveo, -ui, -ere 1 i.q. incitor 2 de re quæ acriter agitur
     fervens, -tis i.q. bulliens 2 translate i.q. acer, vehemens; ferventer = acriter
  fervor, -is i.q. ardor, calor 1 proprie 2 translate 190, 3 pruritantis animi (< prurire)
  fessus, -a, -um i.q. confectus, fatigatus, lassus 1 c.abl. causæ 2 sine abl.
  festinabundus, -a, -um i.q. moræ impatiens
  ® festinantiâ = festinanter Gertz M
  festinatio, -nis i. actio festinandi, celeritas
  festino, -avi i.q. propero
     festinatus, -a, -um i.q. celer
     festinato i.q. celeriter
  festinus, -a, -um i.q. celer; festine = celeriter
  ® festivus, -a, -um = illustris; adv. festive/ festiviter
  festum, -i i. dies re divina celebrandus
  fetidus v fætidus
  ® fetor < faetor = odor horribilis
  fetus, -us i.q. progenies
  ® feudum germ/mlat. (explicatio nominis RH: < confusio beneficii et clientelae)
  fibræ, -arum 1 de filis viscerum 2 de ipsis visceribus
  fibula, -æ i. instrumentum quo figitur lorica
  fictim i.q. simulate
  ® fideiubere = sponsionem facere Georges
  ® fideiussor = sponsor "
  fidelis, -e 1 de eo cui confidi potest 2 active i.q. credens, fiducia plenus
     fideliter i.q. constanter, cum fide, sincere
  *fides, -i I passive de iis rebus et hominibus quibus confidi potest A i.q. tutela sim. B i.q. vox, signum etc. securitatem efficiens 1abs. 2 c.gen. a rei promissæ b rei securitatem efficientis C i.q. constantia, fidelitas, honestas 1 generatim (nonnulla ad 2 a trahi possunt) a nude b c.gen. 2 speciatim a erga Cæsarem, regem, principem (syn. obsequium) b erga ecclesiam c erga imperium D i.q. probabilitas(ad II trahi possunt33, 7 mortis fidem insequentibus fecit) 1 abs. 2 c.gen. a rei probatæ vel probandæ b rei fidem præbentis 3 c.dat II vergit in notionem activam fiduciæ (nota vocabulum nusquam de religione Christiani usurpari
  fides, -ium f. 1 i.q. instrumentum musicum, cithara, lyra (metonymice de ipso carmine 2 i.q. chorda, nervus
  fido, -sus sum, -dere i.q. confido, credo, fiduciam habeo a c.dat. b c. abl. c c.dat vel abl. d c.in et abl.. e c. inf. f c.acc.c.inf. 2 fere i.q. audeo
     fidens, -tis i.q. sibi fidus, audax
     fidenter 1 i.q. cum fide, fideliter, constanter 2 i.q.audacter
  *fiducia, -æ 1 i.q. actio confidendi sive audacia, animus, fides (nota variationem sermonis 49, 16) a c.gen.obi. b c. gen qui dicitur subiectivus ; nota abstr. pro concr. 55, 12 c sine gen.2 i.q. fidelitas, studium 3 de fide interposita a generatim i.q. promissio b speciatim in re pecunaria i.q. cautio, sponsio
  ® fiducialiter = bono animo; Gertz M II, 49, 18 = prospere
  ® fidula (<lat.fides; > teutonice Fiedel) primo Otfried von Weißenburg (ca 860) RH
  fidus, -a, -um i.q. constans, fidelis, cui confidi potest 1 c.dat. 2 sine dat. a de hominibus b de rebus
     fide i.q. fideliter, cum fide
  ® fiellator Gertz M I, 388, 15 vide viella RH
  figmentum, -i 1 proprie a i.q. imago, figura, forma b fere i.q. gleba 2 translate i.q. commentum, simulatio a c.gen.obi. b c.gen explicativo c nude
  figo, -xi, -xum, -gere 1 proprie a i.q. affigo, adiungo b i.q. configo, vincio c i.q. terræ, fundo infigo d i.q. pono, statuo 2 translate a i.q.infligo, efficio b i.q. sisto, retineo
  figura, -æ i.q.forma 1 strictius de corpore; fere i.q. persona: 59, 24 2 de litteris 3 de imagine, effigie
  ® figurative = in imagine
  figuro, -avi 1 i.q. depingo 2 i.q. fingo, formo, efficio 3 i.q. indico, exprimo 4 i.q. prodo
  *filia, -æ [abl. plur. semper -abus] de subole humana sexus femini 12, 9 regis filia
  filialis, -e ad filium pertinens (pro gen.obi.)
  filiolus, -i i.q. parvus filius
  *filius, -i de subole humana vel divina sexus masculini
  filum, -i de re tenui cuius ductu torques moveri potest
  finalis, -e de tempore i.q. postremus; Gertz M finaliter = postremo
  findo, -di, -ssum, -ndere i.q. frango, scindo
  fingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. efficio, formo a c.acc. b c.duobus acc. 2 i.q. doceo, instruo 3 i.q.simulo a c.acc. b c.acc.c. inf.
     fictus, -a, -um i.q. simulatus, falsus
  finio, -vi, -tum, -re 1 trans. (spectat ad tempus;hic illic vergit in notionem definiendi) a pro obiecto res i.q. finem impono b pro obiecto homines i.q. occido, morte afficio 2 intr. i.q. loqui desino
  finis, -is I proprie A plur.de lineis quæ territoria dirimunt sive de territorio quod his lineis includitur 1 c.gen. 2 abs.B sing. de tempore 1 c.gen. 2 abs. a generatim b de morte c de votis II translate
  finitimus, -a, -um i.q. confinis, propinquus, vicinus 1 adi. a c.dat. b sine dat. 2 subst. a m. plur. b n. plur.i.q. regio vicina
  fio, -eri v. facio
  ® fiola (etiam viola) Gertz M I, 114, 21 in fiolis, cy(i)tharis, choris, tympanis modulantes
  firmamentum, -i 1 i.q. constantia, stabilitas 2 i.q. observantia, fides(c.gen.obi.) Gertz M = confirmatio
  firmitas, -tis 1 i.q. robur, stabilitas, vis 2 i.q. fides
  firmo, -avi 1 i.q. munio, tueor 2 i.q. reficio, recreo 3 i.q. confirmo, corroboro, fulcio 4 i.q. hortor, stimulo 5 i.q. servo, retineo 6 i.q. sancio, probo, stabilio7 i.q. paco, placo, mulceo 8 i.q.affirmo, assero(c.acc. c. inf.); firmare manum in aliqm = firmiter prehendere Gertz S; Gertz M aliquem super regnum firmare = fidem regis firmare
  firmus, -a, -um i.q. constans, robustus, immobilis
      firme (nonnisi comp.legitur) i.q. constanter, stabiliter, tuto
  fiscella, -æ de vimine instar hominis formato
  fiscus, -i de possesione (pecunia)regis
  fissiculo v physiculo
  fistula, -æ i.q. syrinx; fistulare = canere ad syringa; fistulator = qui ad syringa canit
  flabellum, -i de instrumento quo faber ignes excitat
  flaccidus, -a, -um i.q. languidus, marcidus
  flagitiosus, -a, -um i.q. turpis, probrosus
  flagitium i.q. maleficium, probrum, scelus 1 generatim 2 speciatim de stupro, factis libidinosis sim.
  flagito, -avi i.q, (flagranter) posco, rogo 1 abs. 2 c.obi. a hominem b rem
  flagrantia, -æ i.q. ardor
  flagratio, -nis i.q. actio flagrandi
  flagro, -avi translate i.q. ardeo 1 c.abl. 2 sine abl.
     flagrans, -tis 1 proprie i.q. candens 2 in imagine i.q.ardens 3 translate i.q. ardens, commotus a c.abl. b nude
  flamen, -nis i.q. sacerdos 1 de summo deorum 2 de sacerdote pagano; Gertz S 156, h, 12 = spiritus sanctus
  flaminium, -i i.q. sacerdotium paganum
  flamma, -æ 1 proprie de eruptione ignis sive de ipso igni 2 translate de affectu i.q. ardor
  flammabundus, -a, -um i.q. flammans, ardens
  ® flammescere = inflammari Gertz M
  ® flammivomus Gertz M: fornax flammivoma = ardens
  flatilis, -e i.q.flatu follis effectus
  flatus, -us 1 i.q. ventus, motus aeris 2 de aere oris
  flavus, -a, -um de comarum colore i.q. `blondus´
  flebilis, -e i.q. flens, fletu plenus
     flebiliter 1 i.q. cum fletu 2 i.q. miserabiliter
  flecto, -xi, -xum, -ctere 1 spectat ad cursum, viam, regionem i.q. dirigo, verto 2 spectat ad animum i.q. commoveo, mitigo, muto
  fleo, -vi, -tum, -re i.q. lacrimas fundo
  fletus, -us i.q. effusio lacrimarum vel lamentatio
  flexio, -nis 1 de voce i.q. variatio 2 de via i.q. anfractus, circuitus
  flexuosus, -a, -um i. cum multis flexibus, orbibus, curvus
  ® flexura = gramm.t. flexio, declinatio etc.; = flexus RH Gertz M II, 173, 32
  flexus, -us 1 de actione curvandi 2 de re curvata a i.q. orbis b fere i.q. saltus c i.q. sinus maris vel fluminis
  floccipendo, -ere i.q. parvi æstimo, contemno
  ® florenus = nummus Hollandiae (Gylden)
  floreo, -ui, -ere i.q. vigeo
     florens, -tis fere i.q. optimus, præclarus
  ® floriger = floribus ornatus Gertz S 160, 32
  flos, -ris 1 de quolibet decore 2 de integritate virginis
  fluctivagus, -a, -um i.q. fluctibus agitatus: = inquiete fluctuans Gertz S 112, 9
  fluctuatio, -nis 1 de re corporali i.q. motus, concussio 2 de animo i.q.inconstantia, trepidatio, vacillatio
  ® fluctuo, -avi, -atum, -are = fluctuor : fluctuat judicium
  fluctuor, -atus sum, -ari 1 proprie de navi [Vergil RH] vel homine in fluctibus vagante 2 translate a i.q. vacillo, hæsito b fere i.q. versor, exsisto c i.q.sollicitor, angor
  *fluctus, -us 1 proprie i.q. unda 2 translate i.q. perturbatio, tempestas
  fluentum, -i i.q. 1 i.q. unda 2 i.q. flumen
  fluidus, -a, -um 1 proprie a i.q. liquidus, fluens b i.q. umidus 2 translate de ætate i.q. labens, fluens
  fluito, -avi de capillis i.q. laxe defluo
  flumen, -inis i.q. amnis, fluvius 1 nude 2 additur nomen fluminis
  fluo, -xi, -xum, -ere 1 proprie de liquore i.q. mano 2 de re incorporea a fer i.q venio, eo b de tempore i.q. prætereo, labor; Gertz M : in bivio fluere = vacillare
     fluxus, -a, -um de re incorporea 1 i.q. instabilis 2 i.q. remissus, mollis;fluxus morbi Gertz S 330, 20
  fluvialis, -e i.q. ad fluvium pertinens
  fluvius, -i i.q. flumen, amnis 1 nude 2 accedit nomen fluminis eodem casu
  fluxus, -us de tempore labente
  foculus, - i.q. focus, locus ignis 2 de ipso igni
  focus, -i 1 de loco ignis in tecto facti 2 metonymice fere i.q. domus 3 de rogo 4 de ipso igni
  fodico, -avi i.q. eruo, fodio
  fodio, -di, -ssum, -dere 1 strictius de vertenda terra i.q. perfodio 2 latius i.q. pungo, transfigo
  foedero, -avi i.q. consocio
  foeditas, -tis i.q. turpitudo, dedecus
  foedo, -avi 1 i.q. deformo, maculo, inquino b in imagine 2 translate i.q. dehonesto, infamia vel probro afficio
  foedus, -a, -um 1 spectat ad sensum i.q. deformis, atrox, tæter a nude b c.abl. 2 spectat ad famam, mores i.q. inhonestus, turpis a de homine ; accedit abl. :106, 21 b de re; nota foedum puto c. inf.
     foede i.q. turpiter
  foedus, -eris 1 i.q. pactio, societas a publica b privata (de amicitia, matrimonio sim. 2 fere i.q. indutiæ
  foetidus, -a, -um i. qui male olet
  foetor, -is i.q. malus odor
  folium, -i de fronde arboris
  folliculus, -i i.q. parvus follis, sacculus 1 generatim 2 speciatim in arte æraria
  follis, -is i.q. saccus
  fomentum, -i de actione fovendi sive cura a de curatione calore effecta b i.q. medicamentum, remedium c i.q.adiumentum 2 de nutrimento ignis(= fomes) sive esca a proprie b translate fere i.q. causa ; Gertz M = incitatio/stimulatio
  fons, -tis i. caput aquæ e terra erumpentis 1 proprie 2 in imagine ;fons sacer : Døbefond/Taufstein Gertz S 237, b : = puteus ibidem 118, 25
  for, -fatus sum, -fari i.q. dico, loquor, verba profero;Georges: praecipue actio deorum, oraculorum, prophetarum, ut vates et augures sunt; Gertz M fari passive I, 480, v.4
  foramen, -inis i. locus ubi res perforata vel perrupta est, caverna, rima
  foras i.q. e domo
  forceps, -ipis f. i. instrumentum fabri ad ferrum candens capiendum
  ® forefacere = forisfacere = iniuriam facere
  forensis, -e i. ad forum vel emporium pertinens (de eo qui de foro venit vel inforo mercatur
  forinsecus i.q. extrinsecus
  foris 1 extra fores, domum, specu sim. 2 extra urbem, castra 3 extra patriam
  *fores, -ium i.q. ianua sive porta conclavis, domus, ecclesiæ sim.
  forma, -æ I de figura et specie A de figura externa 1 generatim certis lineis circumscripta 2 speciatim de corpore humano a de corporis habitu, specie, statura (nonnulla ad b trahi possunt) b de forma concinna i.q. pulchritudo c i.q. vultus, facies B de figura interna II de re formata A generatim i.q. figura B speciatim 1 de conceptis verbis, formula 2 de privilegio, consuetudine; Gertz M: forma = modus; genus;regula Cf formula
  ® forma 2 Gertz S 356, 16 : = teutonice: Betpult confer (Georges) formam calcei (Schuhleisten) > forma (pulpiti) vide pulpitum)
  formidabilis, -e i. qui timetur, terribilis
  formido, -inis i.q. timor, horror 1 c.gen.subi. 2 c gen.obi. 3 c.gen. rei timorem facientis 4 nude
  formido, -avi i.q. timeo, horreo, vereor 1 c.obi. 2 c.inf.(362, 26 fere i.q. fastidio) 3 c.acc. c.inf. (omissa copula)
  formidolosus, -a, -um de eo qui timorem inicit, terribilis 1 c.dat. 2 sine dat.
  formo, -avi 1 i.q. in formam quandam redigo 2 i.q. formando fingo, facio
  formula, -æ 1 i.q. modus, ratio 2 i.q. concepta verba, præscriptum a generatim 2 speciatim in re iudiciaria 3 i.q. sigillum
  fornax, -cis i. caminus quo panis torretur, furnus ; vide calefactorium et stuba
  *fors, -tis 1 nom. i.q.casus, fortuna 2 abl. a i.q. casu, fortuito b i.q. fortasse, forsitan
  forsan i.q. forsitan
  ® fortalicium = munimentum, locus munitus
  fortasse i.q. forsitan, forte
  fortassis i.q forsitan
  *fortis, -e 1 i.q. robustus, validus A adi. B subst. m. plur.II i.q. firmus, munitus III i.q. audax (non solum ad corporis vires spectat A adi. B subst. 1 m. plur. 2 n. plur. (i.q. fortia facta) 4 de tolerando i.q. patiens
  *fortiter i.q. valide, vehementer 2 i.q. animose, audacter
  fortitudo, -inis 1 de vi corporali i.q. robur, vigor 2 de vi animi a i.q. audacia, animositas, virtus b fere i.q.constantia, patientia; Gertz M = firmitas
  fortuitus, -a, -um 1 adi. i.q. incertus, fortunæ vicissitudini debitus a de rebus incorporeis b de re corporea 2 subst. n. i.q. casus, fors
     fortuito i.q. casu, forte; Gertz S 307, 20 fortuitu
  *fortuna, -æ 1 i.q. casus, sors Gertz M fortunam belli gerere 2 in bonam partem i.q. felicitas, res secundæ 3 i.q. condicio, dignitas, status 4 interdum de mala fortuna fere i.q. infelicitas, res adversæ
  fortunatus, -a, -um i.q. felix
  forum, -i 1 de loco conventus vel de contione 2 de iudicio
  fori, -orum i foramina remorum in summis lateribus navigii
  fossa, -æ i. locus ubi terra effossa est 1 de scrobe 2 de fossa in longum ducta a ad muniendum b i.q. canalis
  ® fosso intensive (< fodio) (avi)-atum-are, fossatum n.et fossatus, -i m = fossa Georges
  fossor, -is i.q. qui terram effodit
  ® fossorium = ligo, -onis Gertz S 434, 6
  fovea, -æ i. locus ubi terra effossa est, scrobis
  foveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie (sæpius c.abl.) a i.q. curo, delecto b i.q. nutrio, alo, servo c i.q. servo 2 translate i.q. adiuvo, colo, faveo (sæpe c.abl.) de hominibus et rebus
  fractio, -nis 1 de actione frangendi a c.gen.obi. b nude 2 de actione effodiendi tumuli 3 de naufragio
  fragilis, -e 1 proprie i.q. qui facile frangitur 2 translate i.q. debilis, infirmus, incertus
  fragilitas, -tis proprie de condicione rei quæ facile frangitur
  ® fraglantia vide fragrantia
  fragmen, -inis i.q.fragmentum, particula
  fragmentum, -i 1 i.q. res fracta, frustum, particula 2 i.q. actio frangendi
  fragor, -is de magno sono i.q. strepitus, fremitus 1 c.gen. 2 nude; Gertz M: sonus lignorum cadentium qui munimento erant
  fragosus, -a, -um i. fragore, strepitu plenus
  fragrantia, -æ i.q. odor bonus, suavis
  framea, -æ 1 i.q. hasta 2 i.q. ensis, gladius
  frango, -fregi, -fractum, -frangere 1 proprie i.q. in partes comminuo, rumpo 2 translate a fere i.q. interrumpo (de sonitu modo fortiore, modo remissiore) b i.q. debilito, deprimo, domo (hic illic c. abl.)
     fractus, -a, -um translate i.q. incertus
  *frater nusquam in allocutione clerici, semper de homine qui parentes cum aliquo communicat, de germano
  fraternitas, -tis i.q. fratrum inter se coniunctio
  *fraternus, -a, -um i.quod ad fratrem pertinet 1 pro gen.poss. vel subi. 2 pro gen.obi.
     fraterne i.q. cum amore fraterno
  ® fratricida = qui fratrem occidit ;fratricidium = caedes fratris
  fratruêlis, -is m. i filius fratris
  fraudo, -avi 1.q. decipio, fallo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. privo, spolio dolo malo (passive, fraudatore non indicato, sæpe fere i.q. careo, renuntio)
  fraudulentus, -a, -um i.q. dolosus, perfidus
     fraudulenter i.q. cum fraude, dolose, perfide
  *fraus, -dis, gen.plur.fraudum/fraudium 1 i.q. damnum 2 i.q. dolus, fallacia, insidiæ
  fremebundus, -a, -um i.q. furibundus de eo qui fremit
  fremitus, -us I de hominum clamore tumultuoso 2 de furore
  fremo, -ui, -ere i.q. clamo, strepo
  frenatus, -a, -um i.q. freno instructus
  ® freneticus = insanus
  frenum, -i (plur. i 114, 12 a 226, 22) 1 proprie de instrumento quo ora equorum gubernantur a strictius b latius i.q. habenæ 2 in imagine vel translate de quolibet impedimento
  frequens, -tis 1 de numero, copia a: i.q.creber, multus, numerosus b i.q. plenus, uber (c. abl. copiæ) 2 de actione iterata i.q. assiduus, creber
     frequenter i.q. sæpe
  frequentatio, -nis i.q. frequens
  frequentia, -æ 1 hominum i.q. celebritas, conventus magnus, tam ad multitudinem quam ad actionem conveniendi spectat (sæpe c. gen.) a generatim b speciatim de conventu solemni 2 bestiarum i.q. multitudo 3 rerum corporalium i.q. multitudo
  frequento, -avi 1 de homine i.q. utor, visito 2 de re a i.q. sæpe exsequor b celebrem, communem reddo
  fretum, -i 1 strictius i.q. angustiæ maris a nude b accedit nomen proprium (fretum Noricum 6, 13 pars maris quæ hodie Skagerak vocatur) 2 latius vanescente sensu angustiarum i.q. mare a nude b accedit nomen proprium 3 i.q. aqua (maris)
  *fretus, -a, -um i.q. confisus, fidens
  frico, -ui, -atum, -are i.q. tero; Gertz M II, 475, 13 terga fricabant = fugiebant RH
  frigens, -tis i.q. frigidus
  frigescens, -tis in imagine fere i.q. languidus
  frigidus, , -a, -um i.q. algidus, non calidus
  frigus, -oris i.q. algor, status frigendi 1 proprie a aeris vel corporis (propter aerem frigentis) b corporis ex senio frigentis 2 translate fere i.q. languor 3 i.q. glacies
  ® frivola = nugæ superstitiosæ Gertz S 201, 24
  frixorium, -i i. calefactorium, vas quo frigitur
  frondens, -tis i.q. frondem habens, viridis
  frondosus, -a, -um i.q. fronde plenus
  frons, -dis nonnisi plur. de foliis vel ramis frondosis arborum
  frons, -tis 1 animantium a strictius de superioris oris parte b metonymice de anteriore capitis parte de ore, de facie 2 aciei (ea pars quæ hostibus obiecta est) a i.q. primus ordo b i.q. latus hostibus oppositum; Gertz S 122, 22 = impudentia
  fructifico, -avi i.q. fructum fero; Gertz S 193, 12 = alere (translate)
  fructus, -us 1 de frugibus a proprie b in imagine 2 de lucro, quæstu, commodo
  ® frugalis = moderatus RH ( Gertz errat 329, 29)
  frugalitas, -tis i.q. abstinentia, temperantia 1 generatim 2 speciatim de ieiunio
  ® fruges = fertilitas Gertz S 98, 12
  ® frugi nullius frugi / nullius frugis = inutilis sive iners Gertz S 234, b, 1
  frumentum de frugibus quæ aristis continentur
  fruor, -fructus sum, -frui 1 i.q. delector, gaudeo, utor a c.abl. b gerund. c.obi. c: abs. 2 i.q. potior
  frustatim i.q. in complures partes
  *frustra 1 i.q. sine effectu, eventu, in vanum a adverbialiter b prædicative 2 i.q. iniuria, sine causa, temere
  frustratio, -nis i.q. actio frustrandi, interrumpendi 2 i.q.incommodum, infortunium
  ® frustratorie = in vanum
  frustror, -atus sum, -ari 1 i.q. decipio, fallo 2 i.q. casso, debilito, irrito 3 i.q. eludo, detineo 4 i.q. effugio, evado
  ® frustulum > frustula = sarmenta arida Gertz S 79, 8 RH
  frustum, -i i.q. particula 1 generatim 2 speciatim de esca
  frutices, -icum de gignentibus minoribus
  frux, -gis f. de frumento
  frugi i.q abstinens, sobrius
  fucatus, -a, -um i.q. ornatus
  fucosus, -a, -um nonisi translate de rebus incorporeis i.q. falsus, mendax, vanus
  *fuga, -æ 1 proprie a de actione eius qui metu perculsus prælium fugit, relinquit b i.q. discessus ex patria, exsilium 2 de ipsis fugientibus
  fugatio, -nis i.q. actio fugandi, expulsio
  fugax, -cis i.q. pronus ad fugiendum a de ignavia b de inconstantia 2 i.q. fugiens 3 i.q. abhorrens, timens (c.gen.)
  fugibundus, -a, -um i.q. fugiens
  *fugio, -i, -iturus, -ere I intr. A proprie i.q. metu impulsus locum celeriter relinquo 1 generatim 2 speciatim in bello, prælio, quolibet certamine B translate i.q. removeor, abeo, evanesco II trans.: A proprie 1 generatim i.q. derelinquo, desero 2 speciatim i.q. in prælio evito, effugio B translate i.q. caveo, horreo, sperno
  fugitivus, -a, -um i.q discedens, profugus 1 de servo 2 de classe
  fugito, -avi i.q. fugio, certamine abscedo
  fugo, -avi 1 proprie a strictius i.q. propello (in certamine, e regno etc.) b latius i.q. removeo 2 translate i.q. tollo, demo
  fulcimen, -inis i.q. adminiculum, res qua nititur aliquis
  fulcio, -si, -tum, -cire 1 proprie i.q. cadentem sustento 2 translate i.q. firmo, adiuvo
     fultus, -a, -um 1 proprie sustentatus 2 translate adiutus
  fulcrum, -i i.q. lectus 1 generatim 2 metonymice fere i.q. coniugium
  fulgeo, -si, -gere translate i.q. excello, floreo
     fulgens, -tis 1 proprie i.q. lucidus, splendidus 2 translate i.q. clarus, egregius
  fulgidus, -a, -um 1 proprie i.q. lucidus, nitidus 2 translate i.q. clarus excellens
  fulgor, -is 1 proprie i.q.splendor, nitor, lux 2 in imagine et translate i.q. claritas, gloria
  fuligo, -inis f. de fumi particulis densis, quæ parieti sim. adhærent
  fulmen, -inis i.q. flamma quæ de cælo venit a proprie b in imagine 2 translate fere i.q. ictus perniciosus
  ® fulminare = ut fulmen sententiam dicere
  ® fulvus = subruber de auro = aurum
  fumidus, -a, -um 1 i.q. fumi plenus 2 i.q. fumum emittens 3 i.q. fumo tostus
  fumigans, -tis i. qui vaporem emittit; Gertz M :fumigare
  fumigium, -i i.q. fumus
  ® fumivomus = qui fumum evomit
  fumo, -avi i.q. fumum emitto
  fumus, -i de vapore ; fumus de igne, vapor de aqua RH
  functio, -nis i.q. administratio officii, negotium 1 c.adi. 2 c.gen.obi.
  funda, -æ1 i. genus armaturæ quo lapides iaciuntur 2 per imaginem de glaciei voragine
  ® fundamentalis (lapis) = lapis primarius aedificii > translate de religione
  ® fundamen = fundamentum
  fundamentum, -i 1 proprie i.q. ima atque firmissima pars, basis a ædificii b pontis 2 translate fere i.q. initium, principium
  ® fundator = 1 qui urbem etc. fundat, 2 qui lapides iacit
  ® fundaticius, -a, -um Gertz M :litterae fundaticiae = litterae conditoris
  fundatio, -nis i.q. actio fundandi (urbem); Gertz M = confirmatio RH
  funditor, -is de milite qui fundis lapides sim.iacit, etiam fundator
  funditus 1 proprie i.q. a fundamento, in ima parte 2 translate i.q. omnino, penitus, plane
  fundo, -avi translate i.q. condo, instituo; Gertz M proprie: ecclesiam fundare
  fundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie de re liquida a i.q. effundo b i.q. aspergo, madefacio c i.q. liquefacio 2 translate de rebus non liquidis a i.q. proicio, sterno b fere i.q. do, impendo c i.q. pono, colloco d i.q. disseco, scindo e i.q. emitto f i.q. fugo, prosterno, vinco g reflexive de tempore i.q. decurro, labor, fluo
  fundus, -i 1 fere i.q. humus, terra 2 de loco ædificii i.q. area, fundamentum, Gertz M = solum (fere i.q. domus 295, 9); Gertz M :fundus = ager; t.t.iuris: quod numquam abalienari potest, nihilo minus ut beneficium assignari debet; beneficium vide; ager ecclesiasticus e.g.sempiternus est > feudum quod vide
  funebris, -e 1 i.qui ad funus, exsequias, mortem pertinet 2 i. qui mortem affert, perniciosus
  funero, -avi i.q. sepelio, humo
  funestus, -a, -um i. qui ad cadavera pertinet 2 i.qui mortem affert 3 fere i.q. crudelis, perniciosus
  fungor, -ctus sum, -gi 1 actione exsequendi, gerendi a generatim b speciatim additur vocabulo fati 2 de actione fruendi 3 de actione potiendi; Gertz M : fungor nomine = mihi est nomen
  fungus, -i. nomen herbæ tumidæ 1 comeditur 2 ignem nutrit
  funiculus, -i i.q. funis; Gertz M = vinculum
  funis, -is i.q. lorum, restis, tenaculum
  *funus, -eris n. 1 i.q. deductio, elatio mortui 66, 37 69, 25 regium 2 metonymice i.q. corpus mortuum, cadaver 3 i.q. mors, obitus
  fur, -is i. qui clam aliena aufert
  furcatus, -a, -um i. in duas partes discedens 47, 5 Sueno bifurcatus
  furens, -tis proprie de animantibus a strictius i.q. amens, insanus b latius i.q. acer, ardens, sævus speciatim libidine ardens 2 in imagine de mari i.q. agitatus, turbulentus
  ® furfureus < furfur frumenti Gertz S 314, 14 panis furfureus = paleam continens RH
  furia, -æ nonnisi plur. i.q. insania, dementia 2 i.q. rabies, furor
  furialis, -e i.quod ad furiam pertinet (in imagine)
  *furor, - is 1 proprie de hominibus a i.q. dementia, insania b i.q. audacia, ferocia, rabies 2 in imagine de ventis
  furor, -atus sum, -ari i.q. abscondo, abstergeo
  furtim i.q. clam, latenter, occulte
  furtivus, -a, -um 1 i.q. furto ablatus 2 i.q. clandestinus, occultus, secretus.
     furtive i.q. clam
  furtum, -i i.q. actio res alienas clam auferendi (sæpe opponitur rapina)
  furvus, -a, -um i.q. niger
  fusco, -avi translate i.q. commaculo, obscuro
  fuscus, -a, -um i.q. niger (in cognomine)216, 5
  ® fusilis (< fundo) Gertz M : leones auro fusiles = qui ex auro fusi sunt
  fustis, -is 1 generatim i.q. baculus, stipes 2 speciatim de soleis ligneis 275, 23 (`renne skiith´)

  G
  ® garcio, -onis = famulus, puer
  galea, -æ i. armatura capitis (syn. cassis)
  gallus, -i nomen animalis domestici ; in nomine herbæ 79, 31
  garrio, -ire i. vocem male sonantem mitto
  garrulus, -a, -um de eo qui garrit
  gaudeo, -visus sum, -udere i.q. iucunde afficitur, lætor 1 abs. 2 c.abl. (hic illic vergit in notionem fruendi 3 c. acc. (et inf.) 4 c. inf. 5 sequitur quod; gaudenter tarde: = laete
  gaudium, -i i. iucundus animi affectus 1 nude 2 c. gen. 3 c. adi.
  gaza, -æ f. i.q. divitiæ, opes, thesaurus
  gelatus, -a, -um de rebus frigore in glaciem vel rigorem conversis
  gelidus, -a, -um i.q. frigidus (vox a gelu tracta)
  gelu n. (nonnisi nom. et abl. legitur i.q.) frigus quod aquam in glaciem convertit
  gemibundus, -a, -um i.q. qui gemit, lamentat
  gemellus, -a, -um ponitur pro numerali 1 c. plur. 2 c. sing.225, 10 fuste gemello (i.duobus fustibus)
  geminus, -a, -um 1 i.q. duplex 2 i.q. e duobus consistens 3 ponitur pro numerali a c. plur. b c.sing. 4 i.q. uterque; Gertz S 233, 9 gemina caritas = (dei et propinqui), gemina scientia = duplex scientia: Albertus Magnus: Super Dionysium. De divinis nominibus p. 105 ((una) subiacet rationi, (altera) ad (quam) non attingit ratio.
  gemitus, -us i. actio gemendi vel lamentandi
  gemma, -æ i. lapillus pretiosus et fulgens
  gemo, -ui, -itum, -ere i. lamentando dico, queror
  gena, -æ i. pars faciei inter aures et os
  ® genealogia = origo gentis conscriptus
  gener, -i 1 i.q. filiæ maritus a nude b c.gen. 2 i.q. sororis maritus; Gertz M = uxoris frater; = socer I, 122, 9
  generalis, -e i.q. ad omnes spectans, publicus 2 i.q. totius ecclesiæ de generali conventu 443, 11
  generatio, -nis actio generandi a de patre b de matre 2 i.q. origo
  genero, -avi 1 proprie de actione procreandi (de patre) 2 translate i.q. efficio
  generosus, -a, -um 1 i.q. præclari generis vel originis 2 i.q. nobilis
  genetrix, -cis i.q. mater, de femina quæ genuit
  genialis, -e nonnisi cum vocabulo tori de lecto coniugum
  ® geniculare /geniculari (< genu) Gertz M sese alicuius pedibus geniculari = se advolvere
  genitalis, -e 1 adi.i.q. ad generandum pertinens 2 subst. n. plur. de partibus quæ ad generandum pertinent
  genitor, -is i.q. pater
  genius, -i de bona indole
  *gens, -tis f.1 de iis qui artiore necessitatis vinculo coniuncti sunt 2 de populo qui certos fines inhabitat (spectat cum ad totam terram tum ad provincias; de provinciis Estiæ 227, 28 a additur nomen populi per gen. b additur nomen populi per adi. c abs. 3 de hominibus in universum 4 de aulicis5 de paganis, ethnicis, gentilibus
  ® gentilitas = gens superstitiosa
  genua, -um n. i. pars corporis inter femora et crura
  ® genuflexio = genua flexa ad supplicationem faciendam
  ® genuinus 1 (< genae) a: quod ad genas pertinet b: genuinus m. (sc.dens);proverbium: genuïnum in aliquo frangere = aliquem maledico dente carpere 2 (< geno = gigno) Cic.: genuinae domesticaeque virtutes ; translate : = verus, non depravatus
  *genus, -eris I spectat ad originem A hominum 1 generatim 2 in bonam partem fere i.q. nobilitas3 in malam partem 4 de ipsis hominibus sim. certæ originis B bestiarum C gignentium II spectat ad similitudinem A hominum 1 c.gen. 2 nude B rerum 1 c. gen. 2 nude
  germanus 1 m. frater 2 germana f. i.q.soror
  germen, -inis i.q. suboles; Gertz S 104, 1 germina = herbæ
  ® germinare = producere Gertz M vites fructiferae vinum iustitiae germinantes
  gero, -ssi, -stum, -rere I i.q. fero, porto, habeo(inest vis sustinendi) A prævalet notio portandi 1 res corporeas 2 partes corporis B prævalet notio habendi 1 speciatim affectus aliasque res ad mentem pertinentes 2 generatim II de notione aliquid agendi aut faciendi A i.q. ago vel facio, exerceo, exsequor 1 sensu laxiore a pro obi. pron. sive adi.neutrum b pro obi. subst. 2 sensu strictiore a in vita privata; Gertz M de infirmis et pauperibus curam gerere b in vita publica 3 transit in certas verbi agendi locutiones a varias partes 153, 16 prædonem b temporis spatium c sacra (fere i.q. celebro) 4 structuræ certæ a morem 504, 40 sacris b bellum, proelium, pugnam, fugam etc. Gertz M plagam/ conflictum gerere c rem d militiam f operam ; Gertz M fortunam belli gerere B i.q. dirigo vel guberno III reflexive A accedit ita et sim.; Gertz M se gerere pro episcopo/abbate = se simulare aliquem B accedunt adverbia C 1 abl. ponitur modum indicans 2 acc. additur
  ® gesta saepe pro res gesta Gertz S passim
  gerulus, -a, -um de eo qui gerit vel portat 1 adi. (c. gen. obi.) 2 subst. m. a c.gen. b nude
  gestabilis, -e de honore qui geri potest(cum negatione)
  gestamen, -inis 1 de quolibet onere (de conto malefico qui lingua nostra vocatur `nidstang´) 2 de diversis armis ; (gestatorius, -a, -um = quocum aliquid gestare potes RH)
  gesticulor, -atus sum, -ari de tibicine qui arte agit, gestus facit
  gestio, -nis i.q. actio gerendi, administratio
  gestio, -vi, -tum, -re 1 proprie i.q. lætos gestus facio, exsulto 2 translate i.q. vehementer cupio
  gesto, -avi i.q. fero, porto A rem corpoream 1 generatim 2 speciatim a vestem et sim. i.q. induor b partem corporis i.q. habeo B incorporea (508, 38 de epistula i.q. contineo) II i.q. cicumveho III in imagine i.q. dirigo IV translate i.q. in animo gero
  gestus, -us i.q. motio(corporis eiusque partium); = se gerendi modus GertzS 90, 9
  gibbus, -i i.q.tuber in tergo
  giganteus, -a, -um i.q. ad gigantes pertinet 1 pro gen. subi. 2 pro gen obi.
  gigas, -ntis m. 1 stricte de animalibus monstruosis mythicis, lingua nostra `jætte´ 2 latius de viro magnitudinis inusitatæ
  gigno, -genui, -genitum, -gignere 1 proprie de homine, bestia sim. i.q. pario, procreo a active b passive c. abl. 2 translate de re i.q.profero
  ® girare vide gyrare
     genitus, -i m. i.q. filius
  glacialis, -e i.q. ex glacie constat (adi. pro gen.subi.
  glacies, -i f. i.q. aqua gelata
  gladiator, -is 1 i.q.pugnator, monomachia dimicans 2 i.q. qui gladio uti docet, lanista
  gladiatorius, -a, -um i.q. ad gladiatorem sive pugnatorem pertinet
  *gladius, -i 1 i.q. ensis 2 de hasta amentata; Gertz M I, 17, 6 in ore gladii (2.Buch Mose, 17, 13) acuto gladio
  glæba, -æ f. 1 strictius de compacta terræ massa, de cæspite 2 latius a i.q. humus, solum b i.q. ager, campus
  glans, -dis de fruge quercus vel fagi
  ® gleba sc terrae = cadaveris Gertz S 89, 7
  glisco, -ere i.q. vehementer cupio (notio vergentis latinitatis 171, 11) Gertz M passive: deteriorem fieri
  globus, -i m. 1 strictius i.q. massa compacta 2 latius i.q. multitudo, caterva a de exercitu b de classe
  glomero, -avi i.q. congrego, coniungo (c. dat.)
  *gloria, -æ 1 i.q. claritas, bona fama, laus a nude b c.adi. 2 i. hymnus qui incipit `Gloria in excelsis Deo, pars missæ post Kyrie
  gloriatio, -nis i actio gloriandi, prædicandi
  ® glorificare = (ex)ornare; (col)laudare Gertz M
  glorior, -atus sum, -ari i.q. laudem, honorem mihi paro, me ostento 1 c. abl. 2 c. de 3 c. acc.c. inf.
  gloriosus, -a, -um 1 i.q. honore, laude plenus, præclarus 2 i.q. qui laudat, glorificat deum, pius
     gloriose i.q. cum gloria, honore
  glutinum, -i n. i. materia lenta vi compaginandi prædita
  ® glut(t)o, -onis = luxuria diffluens
  gnarus, -a, -um i.q. peritus 1 c.gen.obi. 2 c.abl. 3 abs.
  gnata, -æ f. i.q. i.q. filia
  gnaviter i.q. industrie, Gertz S studiose
  gracilis, -e i.q. tenuis
  gradatim i.q.paulatim
  gradior, -gressus sum, -gradi i.q. incedo 1 proprie 2 in imagine
  gradus, -us 1 i.q. actio gradiendi, gressus a proprie b in imagine 2 i.q. pars scalarum qua ascendimus a proprie b in imagine 3 i.q. linea, ordo, aciei 4 status, locus a speciatim de honoribus (cum de aliis tum de ordine clerici) b generatim de qualibet condicione 5 i.q. occasio, casus a c.gen.b nude
  gramen, -inis de coma viridi camporum 2 i.q. herba
  grammaticus, -a, -um i.q. ad iuncturam verborum vel litteras pertinens ; Gertz M litterarum peritus
  grandævus, -a, -um 1 i.q. ætate provectus 2 i.q. adultus, virilis
  grandiloquus, -a, -um i.q. superbus, tumidis
  grandis, -e i.q. magnus 1 de corporalibus 2 de incorporalibus
  granditas, -tis i.q. magnitudo 1 de corpore animantium eiusve partibus 2 de aliis rebus corporalibus
  grando, -inis f. 1 proprie i.q. gutta aquæ in aere congelata(collective) 2 in imagine i.q. multitudo
  ® grangia = praedium monasterii
  granum, -i i. fructus frumenti
  grassor, -atus sum, -ari i.q. sævio 1 de hominibus(accedit in c. acc.) 2 de malis, morbis, vitiis sim. a accedit in c. acc. b abs.
  grates f. [nonnisi acc. plur.] i.q. gratiæ
  ® gratanter = grato animo Gertz S app.3, 3
  *gratia f. I de oblatione favoris A in universum 1 c.gen. a eius qui favorem, beneficium sim. exhibet b rei oblatæ 2 nude B in retributione C de favore mutuo II de condicione eius cui favetur fere i.q. pulchritudo 193, 39 III abl. postponitur i.q. propter A c, gen.ger. B c.gen. sine ger. Gertz M tempus gratiæ = tempus post Chr.natum
  ® gratiose = benevole
     gratis i.q. sine pretio, ultro, = gratiis Gertz S
  gratuitus, -a, -um i.q. libero arbitrio factus, voluntarius
  gratulatio, -nis 1 i.q. actio gratiam habendi, gratia 2 i.q. salutatio 3 i.q. gaudium
  gratulor, -atus sum, -ari 1 i.q. gratias ago, rependo 2 i.q. gaudeo, lætor (supplendum `sibi´) a c.dat. b c.abl. c c.acc.(c. inf.) d additur quod c. coni.
     gratulanter i.q. libenter, cum gaudeo
  gratus, -a, -um 1 i.q. gratiam habens 2 fere i.q. lætus 3 i.q. acceptus, carus, iucundus a c.dat. b sine dat.
     grate i.q. libenter, cum gaudio
  gravamen, -inis i.q. molestia (c.adi. pro gen.obi.) Gertz M = onus
  gravedo, -inis f. i.q. hebetudo; Gertz S 86, 17 = onus
  *gravis, -e I proprie A i.q. ponderosus B i.q. aliqua re gravatus II translate A de hominibus 1 i.q. audax, atrox, durus 2 i.q. cura affectus B de rebus 1 i.q. magni momenti, efficax, magnus; nota de somno i.q. profundus 125, 15 2 in malam partem i.q. acerbus, asper, durus, vehemens a generatim b speciatim de valetudine
  *graviter i.q. valde, multum, vehementer
  gravitas, -tis 1 i.q. vis, auctoritas a c.gen. 2 i.q. severitas
  gravo, -avi i.q. opprimo, vexo
  gravor, -atus sum, -ari i.q. dubito, cunctor [re vera medial.pass. (gravo).RH]
  gregarius, -a, -um de militibus nullo in honore constitutis
     gregatim i.q. catervatim
  gremium, -ii 1 proprie de parte corporis a sensu strictiore b latiore sensu vel periphrastice 2 translate de interiore parte alicuius rei a generatim b speciatim i.q. solum
  gressus, -us 1 i.q. actio gradiendi, passus 2 metonym. de pedibus 3 de temporis spatio
  grex, -gis m. i.q. caterva, multitudo I bestiarum A c. gen. B nude II hominum A generatim 1 c.gen. 2 nude B speciatim 1 de comitatu regis (lingua nostra `hird´ syn. comitatus, familia) 2 de ecclsiæ fidelibus (quorum pastor episcopus est) syn. plebs 304, 34 526, 20
  ® griseus = canus color Gertz S 365, 9
  ® grossus 1 = crassus 2 = ficus RH
  gubernaculum, -i 1 proprie de remo quo navis dirigitur 2 translate de administratione rerum publicarum
  gubernator, -is 1 proprie de eo qui navis cursum dirigit 2 translate de rerum publicarum administratore
  guberno, -avi 1 proprie i.q. navis cursum dirigo 2 translate i.q. rego; Gertz M cathedram gubernare = munus doctoris/magistri tenere
  ® guerra = bellum Gertz S 424, 15
  gula, -æ 1 proprie de faucibus, fere i.q. collum 2 translate a de cibo per gulam transmisso b de aviditate cibi c de aviditate vini sim.
  gulosus, -a, -um i.q. gulæ vel voracitati obnoxius, deditus
  gummi indeclin. n. i.q. materia glutinosa certis arboribus emanans 116, 38
  gurges, -itis m. 1 de ipsa voragine, vertice 2 de aquæ mole (cum de mari tum de flumine)
  gusto, -avi 1 i.q. degusto, bibo 2 i.q. saporem alicuius rei percipio
  gustus, -us 1 i.q. actio gustandi, saporem percipiendi 2 i.q. sapor
  gutta, -æ i.q. stilla
     guttatim i. per guttas
  guttur, -is n. i.q. collum, fauces
  ® gymnasium = scholae sacerdotales Gertz M
  gymnicus, -a, -um i.q. gymnasticus, ludis partus
  gyratio, -is i.q. motio circularis
  gyro, -avi i.q. me in orbem verto
  gyrus, -i m. i.q. ambitus, circulus

  H
  habena, -æ [semper pl., excepto 78, 35] 1 proprie de loris freno alligatis quibus equi reguntur 2 in imagine 270, 33; Gertz S 81, 15 vincula, impedimenta
  *habeo, -ui, -itum, -ere I abs. II c.singulis obiectis A pro obi. corporalia 1 i.q. mihi est, possideo 2 i.q. contineo, capio (opp.respuo) 3 i.q. obtineo, nanciscor B pro obi. incorporalia 1 i.q. mihi est, præsto est 2 i.q. adhibeo, exerceo fere i.q. dego : 209, 9 3 i.q. facio, ago 4 i.q. efficio, affero, præbeo III cum duobus acc.(vel nom.) A i.q. utor 1 c.subst. 2 c.adi.3 c. part.perf. B i.q. duco, existimo, iudico 1 active 2 passive; variæ iuncturæ 1c. subst. a dat. b c.abl. c c.gen. 2 c.adv. 3 c.variis præp. 4 i.q. volo (pro fut.) 458, 39 referre 5 c.quæstione indirecta 6 c. rel.; Gertz S 334, 20 haberi in memoriam = esse in memoria; Gertz M habere + inf. = debere; habere in consvetudine = solere
  habilis, -e i.q. aptus, idoneus 1 de hominibus 2 de rebus
     habiliter i.q. commode
  habitabilis, -e i. habitatione aptus
  habitaculum, -i n. i.q. sedes, domus
  habitatio, -nis 1 i.q. actio habitandi 2 metonym. i.q. sedes, domicilium
  habitator, -is i.q. incola
  habito, -avi i.q. incolo 1 proprie a trans. b intr. 2 in imagine
  *habitus, -us I proprie de specie et forma corporis humani II metonym. de vestibus; Gertz S 203, 5 habitus ordinis, religionis; habitus regularis, religiosus III translate A de condicione vel statu rerum (sæpe perphrastice) 2 nude B de dispositione animi 1 c.gen. 2 nude C de moribus
  ® habundare vide abundare Gertz S passim
  hac in hanc partem (opp. illac)
  hactenus 1 hucusque, adhuc, usque ad hoc tempus (in oratione obliqua e.g. 514, 9 2) 2 elliptice in initio sententiarum 64, 27 ; = antea, pridem Gertz S passim
  hædinus, -a, -um i.q. ad hædum pertinens
  hædus, -i i.q. parvulus caper
  hæreo, -si, -sum, -rere 1 i.q. inhæreo a c.dat b sine dat. 2 i.q. cunctor, dubito
  ® haeresis f. = lat. secta Georges :haeresis Ariana;haereticus, -a, -um; haereticus m. (teutonice Ketzer
  hæsitatio, -nis i.q. cunctatio, dubitatio
  hæsito, -avi i.q. cunctor, dubito
  halec, -is i. nomen piscis (lingua nostra `sild´) 491, 4
  halitus, -us 1 i.q. anima, spiritus 2 i.q. odor
  hamatus, -a, -um i.q. hamis præditus
  hamus, -i 1 proprie i.q. uncus 2 translate de insidiis 3 in imagine
  hara, -æ de porcorum stabulo
  harundo, -inis f. i.q. canna, iuncus
  haruspex, -icis i.q. divinus, præsagus
  hasta, -æ i.q. instrumentum bellicum hostibus perfodiendis idoneum, hastile
  hastatus, -a, -um i.q hasta præditus
  hastile, -is n. i.q. hasta, iaculum
  *haud fere i.q. non 1 c.adi. 2 c.adv. 3 c. verbis; Gertz S iuncturae: haud minime = valde, haud modo...immo =non modo non.... sed etiam
  haudquaquam i.q. nequaquam, nullo modo
  haurio, -si, -stum, -rire I prævalet notio sumendi A proprie 1 strictius i.q. rem liquidam absorbeo 2 latius i.q. aerem capio, traho B translate i.q. animo capio 1 i.q. percipio, sentio 2 i.q. audio, disco 3 i.q. agere, adhibere disco II prævalet notio consumendi A de corporalibus 1 i.q. percutio, vulnero 2 i.q. interficio 3 i.q. absumo, conficio B de tempore i.q. dego
  ® haustorium = teutonice die Pumpe ? < antlia, incerte. (< haurio, haustio (subst), haustor = is qui haurit, haustus = potio) Gertz S 402, 14
  haustus, -us I i.q. actio sumendi, capiendi A proprie 1 strictius de re liquida i.q. actio bibendi 2 latius de aere B translate i.q.actio eius qui animo percipit 1 de institutione, doctrina 2 de affectu, sensu II i.q. actio vacuefaciendi
  ® hebdomada vide ebdomada
  hebes, -tis 1 proprie i.q. retusus 2 translate i.q. languidus, segnis
  hebesco, -ere i.q. cunctor, moror (in imagine proprie i.q. retusus fio 56, 2)
  hebeto, -avi 1 proprie i.q. retusum facio 2 translate i.q. debilito, infirmo a generatim b speciatim de arte magica
  hebetudo, -inis proprie i.q. status rei obtusæ 2 translate i.q. languor, torpor, segnities
  hedera, -æ i. nomen herbæ semper virentis, muris adhærentis
  herba, -æ de parvis gignentibus
  herbosus, -a, -um i.q. herbis confectus, conditus
  ® herciscere (familiam) / erciscere = hereditatem dividere
  hercule [deos obtestari RH]
  hereditarius, -a, -um i.q. hereditate traditus a strictius b latius 2 i. in quo per ius heredis succeditur
  hereditas, -tis 1 de successione in iura ac bona defuncti 2 de ipsis bonis hereditate acquisitis
  ® heremus = eremus quod vide
  heres, -dis g.c. de eo qui succedit in iura ac bona defuncti 1 c.gen. a proprie b in imagine 2 nude
  Georges : heres ex asse = heres omnium bonorum; ibidem : testamento fecit heredem filiam
  ® heresis = haeresis quod vide
  ® herilis (< ex heris = nobilibus) vide infra herus
  ® heros, -ois (< ante Homerum) translate : vir honestus; Gertz M heroes = principes ; etiam fortes milites
  herus, -i m. de domino quem homagio astricti comites sequuntur
  hesternus, -a, -um i.q ad diem priorem pertinet
  hians, -tis 1 i.q.apertus 2 i.q. qui os aperit
  hiatus, -us fere i.q. rima
  hibernus, -a, -um 1 adi. i.q. ad hiemem pertinet 2 subst. n. pl.i.q. hiems
  *hic, hæc hoc [gen. sing. huiusce abl.pl. hisci(ne)] pron. demonstr. primæ presonæ I solum ponitur A strictius 1 subst. a m. b n. 2 adi. B latiore sensu vi propria imminuta 1 i.q. is ;spectat ad sequentia 138, 31 a subst. b adi. 2 i.q. ille a in oratione obliqua b in oratione directa 3 i.q. iste (ad pron. tu spectat) 4 i.q. talis, tantus sim. (spectat ad antecedentia e. g. 53, 37 II respondet aliis pron. A is....hic 408, 25 B hic...hic C hic ....ille 1 hic respondet posteriori membro (a b--b a) 2 hic respondet priori membro (a b--a b) 3 i.q. alter...alter, alius...quidam D illi ...hic 1 hic posteriori membro respondet 2 i.q. alter...alter E hoc....quo F opponitur ceteris G ipse...hic
  hic I de loco A proprie 1 i.q. hoc in loco a generatim b de loco narrationis 2 i.q. ibi B translate i.q. in hoc exemplo, in hac re opp. illic II de tempore i.q. hoc tempore, hac occasione, tunc
  ® hiemalis domus Gertz S 415, 11 = calefactorium, quod vide!
  hiems, -is i. pars anni frigidissima inter autumnum et ver
  ® hilacer < vox contaminata e hilaris et alacer Gertz M II, 230, 7 nota
  hilaris, -e i.q. lætus, serenus
     hilariter i.q. læte
  hilaritas, -tis i.q, lætitia, serenitas 1 c.gen. 2 nude
  hinc 1 i.q. ex hoc loco (vergit in notionem `hic´) a solum ponitur b hinc...inde c hinc inde i.q. utrimque 2 i.q. ex hac parte a hinc...inde; Gertz M hincinde = aliquando b hinc...hinc 3 i.q. ex hac causa, ex hac re 4 i.q. ex hoc tempore, deinde
  hinnitus, -us i. vox equi
  hirtus, -a, -um i. crine vel lana densus, horridus 1 adi. 2 subst. n.sg. 122, 20 (proverbaliter)
  hirundo, -inis i. nomen avis
  hiscens, -tis i.q. apertus, hians
  hispidus, -a, -um i.q. hirtus, horridus
  historia, -æ 1 i.q. relatio rerum gestarum 3, 6 2 fere i.q. res gestæ
  historicus, -a, -um i.q. ad historiam pertinens, antiquus
  histrio, -nis i.q. ioculator
  hodie i.q. hoc die
  hodieque i.q. hodie quoque, etiamnunc
  ® homagiari = (mil.) sacramentum dicere regi/duci
  ® homagium = hominium Gertz S 432, 5 teutonice Huldigung, Lehnseid, Mannschaft
  ® homelia (< homelîa (graece) Gertz S : colloquium) = oratio sacra
  homicidium i.q. cædes hominis (lingua nostra `manddrab´)
  ® hominium = teutonice Ergebenheit, Lehnsdienst, Lehnseid, Lehnsmannschaft
  *homo, -inis g.c. animal rationale 1 generatim 2 speciatim a de femina b de viro c de mago(vel deo) ; Gertz S homo dei de sancto, generis incerti d: de milite; Gertz M : homines regis/principis
  homuncio, -nis m. i.q. parvus homo (sensu peiorativo);etiam homullulus, homullus, homunculus Georges
  honestas, -tis i.q. dignitas, decor; Gertz M I, 297, 8 = fidelitas
  honestus, -a, -um i.q. decorus, nobilis 1 adi. 2 subst. a m. pl. b n.sg. ; Gertz M honestus alicui : testimonium alicui dans
     honeste i.q. decore, nobiliter
  *honos, -ris 1 sive de statui.q. dignitas, amplitudo sive de actione i.q. cultus, reverentia a generatim b speciatim de dignitate regia 2 de munere, officio a generatim b speciatim de episcopatu
  honorabilis, -e i.qui honorem affert
     honorabiliter i.q. cum honore, reverentiâ
  honoratio, -nis i.q. actio honorandi
  honorificentia, -æ i.q. honor, reverentia
  ® honorificare = honore afficere aliquem
  honorificus, -a, -um i. qui honorem affert
  honoro, -avi i.q. honore afficio
     honoratus, -a, -um 1 i.q. honore affectus, illustris 2 i.qui honorem affert
     honorate i.q. cum honore, reverentia
  ® honustus = onustus quod vide
  hora, -æ 1 strictius de vicesima quarta diei parte 2 latius i.q.tempus; Gertz S : horæ (canonicæ, diurnæ et nocturnæ) statuta diei et noctis tempora quibus divina celebrantur.
  ® hora = ora quod vide
  ® horalogium = horologium
  horreo, -ui, -ere 1 i.q. tæter sum 2 i.q. reformido
     horrendus, -a, -um i.q. terribilis, tæter
     horrens, -tis i.q. tæter, atrox
  horreum de ædificio in quo frumentum conditur
  horribilis, -e i.q. timorem iniciens
  horridus, -a, -um i.q. terribilis, tæter 1 adi. 2 subst. n. pl.
     horride i.q. terribiliter
  horrificus, -a, -um i.q. horrorem faciens, terribilis
  horrisonus, -a, -um i. qui terribiliter sonat
  horror, -is 1 de specie, habitu a i.q. rigor b i.q.squalor, horrida species c i.q. acies 2 de sensu qui speciem horridam dat a i.q. terror, timor c.gen.obi. b fere i.q. dolor
  hortamen, -inis i.q. actio hortandi
  hortamentum i.q. actio hortandi
  hortatio, -nis i.q. actio hortandi
  hortator, -is i.qui hortatur 1 c.gen.obi.2 nude
  ® hortatorius = ut incitamentum vel adhortatio RH; hortatorie adv.
  hortatus, -us m. i.actio hortandi
  hortor, -atus sum, -ari i.q. concito, impello, moneo I pro subi. homo A c.acc.obi.1 sequitur inf. 2 sequitur ut 3 sequitur coni. 4 sequitur ad 5 pro obi. res appetita B sine acc. obi. 1 c. acc. c. inf.(hic illic copula omissa) 2 c.inf. 3 c. ut 4 c. coni. 5 abs. II pro subi res A c. inf.B abs.
  hortulanus, -ii. qui hortum colit
  hortus, -i i. locus inclusus, ubi flores crescunt;vide et ortus ubi alia nominantur
  hospes, -itis 1 qui advenam aliquamdiu domo excipit a strictius b latius i.q. dominus domus, paterfamilias 2 i.q. advena, perigrinus qui domo alicuius aliquamdiu excipitur a generatim b speciatim de mercatoribus perigrinis
  hospita, -æ i.quæ advenam excipit
  hospitalis, -e i.q. benignus erga advenas; hospitale sc. edificium
     hospitaliter i.q. benigne erga advenas
  hospitalitas, -tis i. benignitas qua advenæ excipiuntur
  hospitium, -i 1 i.q. ius hospitum 2 i.q. actio hospites excipiendi, hospitalitas 3 i.q. ædificium vel conclave a proprie b in imagine c de quodam receptaculo loricarum
  hostia, -æ animal dis immolandum;Georges: hostias immolare/mactare/caedere, hostiarum munera offerre (Gregor.Tur.)
  hosticus, -a, -um i.q. ad hostem pertinet
  hostilis, -e 1 de iis quæ ad hostem pertinent a de corporeis b de re incorporali (pro gen. subi vel poss.) 2 i.q. adversus, infestus, inimicus
     hostiliter i.q. hostili modo
  hostilitas, -tis i.q. animus hostilis, inimicus
  *hostis, -is g.c. 1 de adversario publico quocum bellum vel certamen est a nude iuncturæ iteratæ c.gen.b c.gen. c c. adi.vel pron. 2 i.q. inimicus a nude b c.gen.
  ® hostium lege: ostium
  huc 1 proprie a i.q. in hunc locum b huc atque illuc (in hanc et illam partem) 2 translate a i.q. ad hunc (illum) gradum, modum, statum (accedit gen. part.) b i.q. ad hanc rem
  hucusque i.q. usque ad hoc tempus
  huiuscemodi 1 i.q. talis 2 i.q. hic
  huiusmodi fere i.q. hic (variis casibus, sequuntur verba laudata)
  humanitas, -tis 1 i.q. benignitas, favor, comitas erga homines a c.gen.subi. b sine gen. 2 i.q. gens, homines; humana Christi natura Gertz S 86, 18
  humanitus adv. i.q ab hominibus
  humanus, -a, -um 1 i.q. ad hominem pertinet a adi. b subst. n.pl. 2 i.q. benignus, comis
     humane i.q. benigne
  humecto, -avi i.q. humidum facio 265, 24 solemnibus aquis (i. baptizo)
  humefacio, -feci, -factum, -facere i.q. humidum facio
  humerus, -i de parte corporis humani 1 proprie [semper fere i.q.scapulæ q. vide RH] 2 in imagine
  humidus, -a, -um i.q. aqua perfusus
  ® humiliare =summisse se gerere Gertz S 122, 20
  humilis, -e 1 proprie de campo qui non alte se extollit, demissus, devexus 2 translate a i.q.ignobilis, obscurus, tenuis b sensu Christiano i.q. submissus, supplex
     humiliter i.q. submisse.suppliciter
  humilitas, -tis 1 proprie i.q. situs, devexus 2 translate a i.q. ignobilitas b i.q. demissio, modestia
  humo, -avi i.q. sepelio, sepulcro condo
  humor, -is i.q. liquor
  humus, -i f. i.q. terra, solum
     humi i.q. in terra (ponitur etiam apud verba motionis, e.g. 187, 5)
     humo abl. i.q.ex terra
  ® hydropicus = qui morbum aquae intercutis habet Gertz S 243, 6
  ® hymenae(e)us 1 carmen nuptiale 2 pompa nuptiale 3 nuptiae 4 fecundatio
  ® hypocrita = assentor / simulator
  hypogæum, -i n. i.q. locus subterraneus ; de sepulchro: 282, 27

  I
  iaceo, -ui, -ere 1 proprie a genratim i.q. humi porrectus sum, cubo b speciatim de mortuis ; de igni operto 54, 3 fere i.q. sum 395, 18 2 translate i.q. obtritus, abiectus sum
     iacens, -tis 1 i.q. infelix 2 i.q. torpens
  iacio, -ieci, -iactum, -iacere I proprie A intr. i.q. per aerem mitto B trans. i.q. per aerem (aquam) mitto 2 speciatim a i.q. iaciendo facio b i.q. spargo c i.q. abicio II in imagine III translate 485, 22 voces
  iactantia, -æ f. i.q. arrogantia, insolentia, ostentatio 1 c.gen.a rei b personæ 2 abs.
  iactatio, -nis de fluctuatione et motibus maris
  iactilis, -e i.q. iaci potest (de funditorum lapidibus379, 39 saxa)
  iactito, -avi i.q. dictito, divulgo, glorior
  iacto, -avi I proprie A abs. de motibus maris fluctuantis B trans. 1 de motibus maris 2 i.q. huc et illuc moveo 3 i.q. per aerem (aquam) mitto 4 i.q. moveo, dirigo 5 i.q. vi collico 6 i.q. abicio(cum contemptu)7 i.q. abicio, proicio II translate A i.q. vehementer commoveo B i.q. præcipito C i.q. vexando ago D i.q. dictito, glorior, præ me fero
  iactura, -æ i.q. damnum, detrimentum 1 abs. 2 c.gen. a obi. b subi. c causæ
  iactus, -us i.q. actio iaciendi I proprie A abs. B c.gen. 1 obi.2 subi.II translate 52, 2 vocis
  iaculatio, -nis i.q. actio iaculandi, vi movendi
  iaculor, -atus sum, -ari 1 i.q. tela, missilia iacio 2 i.q. iacio
  iaculum, -i de hasta quam manus emittit 1 proprie a c.gen 2 per imaginem de esurie 37, 12 de morte : 224, 4 naturæ
  iam I in enuntiato positivo A c.verbis 1 de tempore præsenti i.q. nunc a c. modis finitis b c.inf.2 de tempore futuro i.q. mox 3 de tempore prætertito a c.impf. b c. plusqpf. c c. perf. B c. part. C sine verbis iuncturæ iam pridem e.g. 42, 10 iam dudum 338, 22 iam iam 148, 14; Gertz M iamiam = nuper (c.fut. i.q. mox) II in enuntiato negativo A in exaggeratione (sequitur enunt.adversativum) B nec iam 138, 19 C iam nec 26, 12 D iam non 435, 36 E nihil iam 295, 25; iam = iam tum Gertz S 63, 13;iam iamque = mox, cito 69, 6
  ianitor, -is de eo qui ianuam custodit
  ianua, -æ proprie i.q. fores, valvæ 2 in imagine communionis vestræ
  Ianuarius, -a, -um i. quod ad primum anni mentem pertinet
  ibi 1 i.q. in eo loco 2 i.q. in eum locum
  ibidem i.q. in eo(dem) loco
  ico, -i, -tum, -ere 1 i.q. ferio, feriendo pulso 2 i.q. facio, pango
  ictus, -us i.q.actio pulsandi, feriendi, vehemens motus 1 nude 2 c.gen.
  idcirco i. ob eam causam 1 sequitur quod 2 sequitur ne 3 sequitur ut; Gertz S iccirco = idcirco
  *idem, -eadem, - idem I proprie ad antecedentia spectat, aliquem(aliquid) a prædictis personis(rebus) non differre demonstrat, i.q. prædictus A de personis B de rebus 1 nude 2 c.gen.II prævalet notio identitatis A de hominibus (cum subst. tum adi.) B de rebus (cum subst. tum adi.) III vi propria omissa A i.q.is (variationis causa :290, 36 527, 18) B de nova qualitate actione passione substantivi iam descripti 1additur que 2 additur quoque
  ® idemptitas vide identitas
  identidem i.q. rursus 2 i.q. semel atque iterum
  identitas, -tis de eodem specierum statu, de speciebus congruentibus
  ideo i.q. ob eam causam 1 spectat ad antecedentia (semper additur que) 2 spectat ad sequentia a sequitur quod b sequitur ut c sequitur quia(omisso verbo 286, 2) 3 spectat ad antecedentia et sequentia 433, 34 (sequitur ne)
  ® idolatra = idolatres, -ae m. idolorum venerator/cultor;Georges: etiam adi idolatris, -tris, subst. f.
  ® idolatrîa / ydolatrîa = superstitiones, cultus deorum fictorum
  ® idolon (ydolon) = lat. spectrum ; formaliter eidolum
  ® idioma etiam ydioma = lingua
  idoneus, -a, -um de hominibus vel rebus ad aliquam rem utendis 1 c.dat. 2 nude i.q. bonus; Gertz M idoneus c. inf.
  iecur v.iocur
  ® ieiunare in pane et aqua Gertz S 316, 14; Gertz M festum aliquod ieiunare = festum celebrare cibo abstinendo
  ieiunium, -i 1 generatim de carnis abstinentia 2 speciatim de quadragesimali carnis abstinentia, quadragesima (t.t. ecclesiasticus)
  ieiunus, -a, -um i.q. omni cibo privatus, esuriens
  *igitur particula conclusiva 1 ad sensum a proprie concludit b sensu proprio omisso transitionem significat i.q. autem, enim 2 ad collationem a primo sententiæ loco b secundo loco
  ignarus, -a, -um i. qui aliquid non scit, aliquem non novit 1 de homine A abs. i.q. inopinatus (active) b c.gen. obi. (imperitus rei equestris379, 37) c c.acc. c. inf. d c. quæstione indirecta 2 de terra a i.q. expers, liber b i.q. nescius 3 de nocte quæ facit ut ignoremus
  ignavia, -æ i.q. timiditas (plerumque dimicantis) 1 c.gen. 2 sine gen.
  ignavus, -a, -um 1 i.q. iners, segnis a de homine b de re incorporea fere i.q. inutilis 2 i.q. vilis, inglorius 3 i.q. timidus (plerumque in re militari) a adi. b subst.m.
     ignave i.q. stulte
  igneus, -a, -um i.q. calens, candens
  *ignis, -is [abl. et igni et igne traditur] I de elemento A spectat ad homines qui comburunt, coquunt, incendunt 1 proprie a sg. b pl. 2 in imagine 178, 11 B spectat ad naturam II metonymice de morbo qui ignis sacer dicitur i.q. ardor, æstus III translate de amore, libidine
  ignobilis, -e i.q. vilis, humilis, vulgaris 1 de homine, spectat ad genus, condicionem 2 de re
  ignominia, -æ i.q. dedecus, contumelia 1 c.gen. a de iis quibus contumelia exprobratur b de rebus contumeliam præbentibus 2 sine gen. a latius b strictius de pæna
  ignominiosus, -a, -um i.q. inhonestus, turpis
     ignominiose i.q. inhoneste, turpiter
  ignorantia, -æ i.q. inscientia, error 1 abs. a generatim b speciatim de errore pagano 2 c.gen.obi.
  ignoro, -avi 1 i.q. nescio, non novi a abs. b c.acc. c c. acc. (c.inf.) d c. quæstione indirecta 2 i.q. nequeo, nolo
     ignoratus, -a, -um i.q. ignotus
  ignosco, -vi, -tum, -scere i.q. veniam do, indulgeo 1 abs. 2 c.dat. a personæ b rei ; Gertz M ignoscere alicui aliquid
  ignotus, -a, -um i.q. non notus, abditus 1 c.dat. 2 sine dat. a adi. b subst. n.pl.
  ilex, -icis f. i nomen quercus 182, 8 [quercus ilex L (RH)]
  ® ilaritas > hilaritas
  ilico v. illico
  illabor, -psus sum, -bi 1 i.q. labendo incido, decido a abs. b c.dat. 2 i.q. influo (de humore)
  illac i.q. in illam partem
  illaqueo, -avi 1 proprie i.q. laqueo, circumdo, capio, irretio a pro obi. res irretita b pro obi. res laqueis facta 2 translate i.q. illicio
  *ille, -a, -ud pron. quod ad remotiora spectat I vi propria nondum exstincta A i.q. iam descriptus, præfatus, talis (adiective) 1 generatim 2 speciatim a in malam partem b in bonam partem B spectat ad sequentia (cum subst. tum adi.) 1 sequitur enunt.rel. 2 sequitur cum 3 sequitur quod iuncturæ hic....ille spectat ad posterius membrorum antecedentium 18, 32 spectat ad prius antecedentium 64, 30 i.q. alius...alius(quidam)110, 1 ille ...hic spectat ad prius antecedentium 33, 31 spectat ad posterius duorum antecedentium 314, 33 de eodem 480, 31 iste...ille 113, 6 ille ...iste 193, 12 ipse....ille 118, 14 ille ...ipse 264, 24 II vi propria imminuta A i.q. is1 generatim 2 speciatim a in sermone, colloquio (tum ille`) b in anaphora B i.q. hic 59, 11 C abundat 57, 4
  illecebra, -æ i.q. ars vel instrumentum illiciendi, deliciæ 1 c.gen.rei qua quis illicitur 2 sine gen. a adi. b sine adi.
  ® illecebrosus qui corruptor est Gertz S 89, 1
  illectio, -nis i.q. actio illiciendi, promissio
  illex, -icis i.q. falsus, fraudulentus
  illibatus, -a, -um i.q. intactus, inviolatus
  *illic 1 proprie i.q. in eo loco (antecedit ubi 238, 18) 2 sensu locali debilitato i.q. tum, in eo casu a: solum ponitur b opponitur hic 143, 22
  ® illicenciatus = sine ullo commeatu
  illicio, -lexi, -lectum, -licere 1 pro obi. homo i.q. dolo, arte impello, incito 2 pro obi. res incorporea a i.q. dolose comparo b i.q. irretio
  illicitus, -a, -um i. quod non licet 1 adi. 2 subst. n.pl.
  illico i.q. statim, protinus
  illido, -si, -sum, -dere i.q. impingo, violenter admoveo, vi appropinquo (pro obi.res, accedit dat.)
  illinc i.q. ab eo loco
  illino, -levi, -litum, -linere 1 proprie a i.q. materia lenta obduco b i.q. depingo c i.q. inscribo, insculpo 2 translate a i.q. afficio, compleo b i.q. indo
  ® illocalis = ad sepulturam non aptus Gertz S 190, 13
  illuc i.q. ad eum locum, in eam partem
  illucesco, -xi, -cescere fere i.q. venio (de die)
  illudo, -si, -sum, -dere i.q. irrideo, ludibrio habeo
  ® illuminare aliquem = visum ei reddere Gertz S 21, 2, illumina faciem tuam super servum tuum = fac ut claritate splendeat Gertz S 338, 21 RH; Gertz M : = vera fide instruere
  ® illuminator qui libros picturis ornat
  ® illusiones = errores
  ® illustrare = laudibus ornare, vera fide instruere
  illustratio, -nis i.q. glorificatio
  illustrator, -is i. qui laude ornat, illustrem reddit (c.gen.obi.)
  illustris, -e i.q. clarus, excellens, notus (de moribus 92, 32) hic illic de ordine e.g. 106, 5 I adi.A c.abl. B nude 1 de rebus 2 de hominibus a generatim b de rege regisque prosapia c de Saxoniæ duce (superl.vi propria imminuta 438, 19) [II deest RH]
     illustre i.q. cum honore
  illustro, -avi i.q. honoro, orno, extollo 1 hominem 2 rem
  illuvies, -i f. i.q. inundatio 2 i.q. sordes, limus a c.gen. b nude
  imago, -inis f. I i.q simulacrum II i.q. forma, figura (hic illic de vana et fallace forma) A hominis B rerum corporalium C incorporalium 1 generatim 2 speciatim a in memoria b per somnum III i.q. similitudo, species fere i.q. exemplum, specimen, spectaculum 121, 25 : hanc ...-inem (huius rei similitudinem) IV i.q. titulus V de hominibus; Georges : gr.:eikôn = imago (teutonice: Abbild, Brustbild)
  imbecillis, -e i.q. infirmus
  imbecellitas, -tis 1 i.q. infirmitas, inopia a c.gen. b c. adi. 2 i.q. ægrotatio (de infirmitate corporis) 3 i.q. timiditas (de infirmitate animi)
  imbellia, -æ de statu hominis ad bellum inutilis
  imbellis, -e 1 de iis qui bellare non student i.q. non bellicosus, mollis 2 de iis qui bellare non audent i.q. ignavus, timidus 3 de iis qui(quæ) bellare non possunt i.q. infirmus, inutilis
  imber, -ris m. 1 proprie i.q. aqua de cælo ruens syn nimbus273, 3 2 translate i.q. multitudo
  imberbis, -e i.q. non barbatus, barba non præditus
  ® imbibitus (error) [in + bibo] translate: qui vanam opinionem imbibit GertzM/RH
  imbuo, -i, -tum, -ere c.abl. 1 rei corporeæ i.q. impleo 2 rei incorporæ i.q afficio, doceo
     imbutus, -a, -um de hominibus 1 c.abl. i.q. affectus, impletus 2 c.gen i.q. doctus, peritus
  imitatio, -nis i.q. actio imitandi (c.gen.obi.)
  imitator, -is i.qui imitatur
  imitor, -atus sum, -ari 1 i.q. æmulor, æquo, simulo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. sequor, utor
  immanis, -e i.q. ingens, permagnus (vergit in notionem atrocitatis) Gertz M : immanissimus = permaximus
  immanitas, -tis 1 i.q. ingens magnitudo 2 i.q. ingens multitudo
  ® immarcescibilis (< in + marcesco = deflorescere) = semper in flore
  immaturus, -a, -um i.q. non maturus 1 proprie 2 translate
     immature i.q. inconsulte
  ® immeabilis qui transcendi non potest
  ® immediate = extemplo
  immedicabilis, -e i.q. insanabilis
  immemor, -is i.q. oblitus, neglegens 1 c.gen.obi. 2 c.acc.c.inf.
  immensitas, -tis i.q. ingens magnitudo (vergit in notionem sævitiæ)
  immensus, -a, -um de magnitudine quam metiri non possumus 1 spectat ad homines i.q. innumerus 2 spectat ad res a corporeas b incorporeas
  immerens, -tis [adiectivus RH] i.q. innocens, qui notam, pænam, suspicionem non meret
  immergo, -si, -sum, -gere c. acc.et dat. 1 proprie a i.q. intingo, infero b i.q. obicio, inicio, infero 2 translate i.q. obicio
  immeritus, -a, -um i.q. indebitus
     immerito i.q. sine causa, iniuste
  immineo, -ere I sensu strictiore de actione pendentis rei (c.dat.) II sensu latiore i.q. insto A sensu temporali B sensu peiorativo 1 c.dat. eorum quibus periculum instat, in quos impetus fit; a pro subiecto persona ; b pro subiecto res 2 nude
     imminens, tis i.q. instans 1 adi. 2 subst.
  immitis, -e i.q. atrox, non mitis
     immitius i. atrocius
  immitto, -ssi, -ssum, -ttere 1 i.q. in aliquem locum dirigo a c.acc.et dat. b c.acc. (t.t. de equis quorum habenæ solvuntur 232, 1) 2 i.q promitto
  immo i.particula augens novam sententiam præcedenti addit 90, 6
  immobilis, -e i.quod moveri non potest, quietus, tranquillus
  immoderatus, -a, -um i.cui modus non est 1 nude 2 c. gen. rei non moderatæ
  immodestus, -a, -um i. non modestus, cui modus non est
  immodicus, -a, -um 1 i.q. non modicus, non parvus 2 i.q. qui modum nescit
     immodice i. sine modo
  immolo, -avi i.q. sacrifico
  immoror, -atus sum ari c. dat. 1 proprie i.q. moror in aliquo loco 2 translate
  immortalis, -e i.q. non mortalis, æternus
  immortalitas, - tis i.q. condicio eius qui mori non potest
  immotus, -a, -um i.q. immobilis, non motus
  immunditia, -æ i.q. impuritas, sordes, squalor
  immunis, -e i.q. non particeps, purus 1 c.gen.2 c.ab et abl.
  immunitas, -tis i.q. libertas, condicio eius qui tributum solvere non tenetur 1 c.gen. 2 abs.
  ® immutabiliter quod immutabilis est; etiam vide inmutare
  impactio, -nis i. actio impingendi, illidendi, ictus
  impar, -is 1 c. dat. i.q. inferior 2 sine dat. i.q. non par a generatim (c. abl. e.g. 106, 27 b speciatim de numero 467, 15
     impariter i. non pariter (spectat ad condicionem)
  imparatus, -a, -um i.q. non paratus
  ® impartire = impertire (< in + partio) quod vide
  impatiens, -tis i.q. non patiens (de eo qui aliquid non pati, sustinere non potest) 1 c.gen.obi. 2 nude i.q. moræ impatiens
  impatientia, -æ i.q. condicio eius qui aliquid non patitur 1 generatim (c.gen.obi.) 2 speciatim de eo qui moram non patitur a nude b c.gen.; Gertz M = ira
  impedimentum, -i de iis quæ impediunt (de obstaculis corporalibus) 1 generatim de quolibet obstaculo a nude b c.gen. c c. gen. definitivo 2 speciatim de sarcinis
  impedio, -vi, -tum, -re 1 i.q. arceo, prohibeo, efficio ut aliquid non fiat 2 i.q. remoror, retineo
     impeditus, -a, -um i.q. difficilis, qui impeditur
  impello, -puli, -pulsum, -pellere I i.q. pellendo afficio, violenter tango A proprie 1 abs. 2 c.acc.B in imagine II i.q. hortor
  impendeo, -ere i.q. immineo
  impendium, -i 1 i.q. actio impendendi, exhibendi, monstrandi (hic illic periphrastice) 2 i.q. damnum, iactura; a c.gen.obi.; b nude 3 i.q. opera, labor
  impendo, -di, -sum, -dere 1 i.q. facio ut aliquid pendeat 2 i.q. do, præbeo, solvo a c.acc.et dat. b c.acc. 3 i.q. utor, alicuius rei obtinendæ causa (cf. 54, 11 ordo versuum mutandus non est); obsequium pendo = res divinas conficere, sacramenta, cultum exsequi Gertz S 385, 18
     impensus, -a, -um i.q. gravis, magnus, sumptuosus
     impense i.q. sumptuose, valde
  impensa, -æ i.q. actio impendendi, tribuendi 1 c.gen 2 abs. a i.q. sumptus; (nota de vectigalibus 342, 6) b i.quod labore efficitur
  imperator, -is 1 de Carolo Magno 255, 27 2 de Cæsare romano 272, 23 3 de Cæsare Græco 4 in imagine de deo
  imperatorius, -a, -um i. quod ab imperatore datur, ad imperatorem pertinet
  imperfectus, -a, -um i.q. non perfectus
  imperialis, -e i.q. ad imperium pertinet;imperialiter = ut imperator Gertz M
  imperitia, -æ de condicione eius qui peritus non est, inscitia 1 abs. 2 c.gen.
  imperito, -avi i.q. impero, imperia do 1c. dat. 2 abs.
  imperitus, -a, -um i.q. non peritus, rudis (sæpe per enallagen) 317, 28
  imperium, -i I i.q. actio imperandi, edictum, iussio A abs. B c.gen. 1 personæ imperantis 2 rei imperantis 3 rei imperatæ II i.q. ius terræ imperandi, gubernandi, regnandi (de dominatione; nonnulli loci et huc et ad III trahi possunt e.g. 39, 16 A generatim 1sine gen. 2 c.gen.imperantis3 c. gen.terræ imperatæB speciatim de dominatione imperii Romani III i.q. terra cui imperatur A præest imperator B præest rex i.q. regnum 1 c.gen.2 sine gen
  impero, -avi i.q. præcipio, mandata do 1 generatim a nude b c.acc.rei præceptæ c c. dat d c.obi.et inf.e c. acc. c.inf. f c.inf. g c. ut 2 speciatim de rege a abs.b c.acc. c c. dat.
     imperata, -orum i.q. edicta, iussiones
  ® imperpetuum = in perpetuum
  impertio, -vi, -tum, -re i.q.attribuo, assigno
  impetitio, -nis i.q. actio impetendi, adoriendi 1 generatim 2 speciatim in iure 254, 35
  impeto, -ivi, -itum, -ere i. sensu hostili peto, adorior ; ethera vocibus impetere = graviter in aliquem invehi. Gertz S 107, 7
  impetro, -avi i.q. efficio ut alquid obtineam, adipiscor 1 c.subst 2 c.enunt.; Gertz M impetrare c.acc. et inf.
  impetuosus, -a, -um i.q. impetu plenus, vehemens
  impetus, -us 1 generatim i.q. vis, vehementia cum rerum corporalium tum animi a nude b c. gen 2 speciatim i.q. actio hostiliter aggrediendi a nude b c. gen.
  impietas, -tis i. condicio eius qui impius est, divinas humanasque leges ignorat 1 nude 2 c.gen.
  impiger, -ra, -rum i.q. non piger, vehemens
  ® impignorare = (op)pignorare (< pignus) = pignori dare >< pigneror = pignus accipio; impignoratio = actio pignori dandi
  impigre i.q. celeriter, non pigre
  impingo, -pegi, -pactum, -pingere 1 i.q. vi adigo, admoveo, illido a c.acc. b c.acc.et dat. 2 i.q. vi attingo, moveo; terram cum baculo impingere Gertz S 403, 19
  impius, -a, -um i.q. non pius, divinis humanisque legibus repugnans
  impleo, -vi, -tum, -re 1 i.q. plenum facio, confercio a proprie b translate 2 i.q. verum esse demonstro 3 i.q. ad finem perduco 4 i.q. pervenio ad 5 i.q. gero 6 i.q. servo
  ® implicitas = confusio (nominum regum danicorum) Gertz M /RH
  implico, -avi sive ui, -itum sive atum, -are I sensu strictiore A jam interlucet notio propria sinus faciendi 36, 12 -itus gyris serpens B notione propria imminuta 1 i.q. impedio a c.acc. b c.acc. etabl. II sensu latiore A c.acc. et abl. 1 i.q.impedio, involvo, irretio 2 i.q. condo, detineo 3 i.q. cingo, impleo B c.acc.et dat. i.q. obicio C c.acc. i.q. capio
  imploratio, -nis i.q. actio implorandi, petendi
  imploro, -avi i.q. vehementer peto
  implumis, -e i.q. plumis orbatus
  impolitus, -a, -um i.q. infacetus
  impono, -sui, -situm, -nere 1 proprie de actione collocandi, ponendi in aliquo loco 2 in imagine 3 translate a i.q. irrogo b i.q. trado c i.q. facio
  ® importabilis = intolerabilis; = quæ transportari non possunt Gertz M
  importat, avit, -are i.q. infert 2 i.q. secum fert, significat : 193, 32
  ® impostura (= impositura <impono) = fraudatio
  impoturnitas, -tis de rebus adversis 1 abs. 2 c.gen
  importunus, -a, -um i.q. adversus, molestus; = impudens Gertz S 88, 6
     importune i.q. moleste
  impossibilis, -e i.q. non possibilis, quod fieri non potest
  ® impostor < impositor < impono quod vide Georges
  impotens, -tis1 abs. a i.q. sui non potens, rabidus, tumens b i.q. non potens, debilis 2 c.gen. a non potens b de eo qui temperare non potest
  impotentia, -æ 1 de condicione eius qui sui potens non est i.q. ira, tumor 2 de humili condicione i.q. debilitas
  impræsentiarum i.q. nunc, in præsentia harum (sc. rerum) 220, 1 opp. olim 245, 21
  imprecatio, -nis i.q. actio imprecandi, exsecrandi
  ® impremunîtus (< in+prae+munitus) qui se non ante munivit
  impressio, -nis 1 c.gen. i.q. actio imprimendi 2 abs. i.q. actio appropinquandi
  imprimis i.q. primo, præcipue, præ ceteris opp. mox
  imprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. violenter impono a c.acc.et dat. b c.acc. et abl. c c.acc. i.q. infligo 2 in imagine
  improbitas, -tis de morum turpitudine
  improbus, -a, -um i.q. flagitiosus, turpis 1 adi 2 subst.
     improbe i. cum dedecore
  improperium i.q. convicium, actio improperandi
  impropero, -avi i.q. cum conviciis obicio; Gertz M :cum conviciis reprehendere
  improvidus, -a, -um i.q. imparatus, inopinatus(active) 2 i.q. incautus
  improvisus, -a, -um de iis quæ non provisa sunt i.q. subitus 1 de hominibus 2 de rebus
     ex improviso i. q. subito, inopinato
  imprudens, -tis i.q. non prudens, ignarus, stultus
     imprudenter i.q. stulte
  imprudentia, -æ i.q. stultitia (opp.calliditas)
  impubis, -eris i. qui pubes sive maturus non est
  impudens, -tis de eo cui pudor sive verecundia non est i.q. arrogans
     impudenter i.q. sine pudor, arroganter
  impudentia, -æ i. condicio eius cui neque pudor neque verecundia est
  impudicitia, -æ de condicione eius cui castitas non est
  impudicus, -a, -um i.q. pudore alienus, a verecundia remotus, = impudens
  impugnator, -is de eo qui impugnat, adoritur
  impugno, -avi i.q. adorior, impetum facio adversus
  impulsio, -nis i.q. actio pellendi (c.gen.obi.)
  impulsus, -us 1 i.q. actio impellendi, ictus a abs. b c.gen 2 translate i.q. admonitio, instinctus a c.gen. b c.adi.
  impune i.q. sine pæna, sine ultione (197, 11 i.q. inultus)
  impunitas, -tis i. condicio eius qui pæna non afficitur
  impunitus, -a, -um i. non punitus, pæna non affectus 1 c.gen rei 2 abs.
  imputo, -avi i.q. addico, attribuo1 pro obiecto subst. 2 pro obiecto enunt.
  *in I c.acc. A de relatione locali 1 c. verbis movendi a composita b simplicia 2 sine verbis 323, 27 406, 2 B relatione locali vanescente 1 in universum a c.verbis b c.subst. 2 de relatione finali a c.verbis b c.adi. c c. subst. vel pron. pro gen. 3 de novo alicuius statu 4 de effectu cum aliarum actionum tum commutationum5 de sensu hostili (non semper distingui potest utrum proprie de motu an de sensu hostili agatur e.g.36, 38 51, 18 a c. verbis b sine verbis 6 de sensu benigno a c. verbis b sine verbis C de relatione temporali 1 durationem indicat 2 i.q usque in 3 distributive D de relatione modali 1 abs. 2 c.gen.
  iuncturæ c. adi. n. sg. e.g. in longum, in sublime in medium II c. abl. A de relatione locali 1 c. verbis a generatim b c. nominibus propriis (nusquam urbium) 2 sine verbis B relatione locali vanescente 1 generatim 2 speciatim a limitat personam vel rem de quibus agitur b de numero ad quem pertinet is de quo agitur c i.q.ante; Gertz M in antea = ulterius; inibi = ibi ;in palam = palam ; in hoc = hoc dicens/ hoc modo;propter hoc;in aliquo = aliquo modo ; in nullo = nullo modo; in tanto...sic ut = tantum ...quantum; in brevi = 1 paulo ante 2 mox = in proximo; in odium alicuius = ob odium; in penam = poenâ dignus;in continenti = statim;in signum = ut signum; in honore = in honorem;in fide suâ = fide suâ; in legatione vadere = ut legatus vadere; in multitudine = permulti; in ore gladii (2. Buch Mose 17, 13) = acuto gladio; in via = per viam ; regem etc. assumere, eligere, consecrare, coronare, sublimare, in episcopum confirmare, in uxorem ducere (danice semper in = "til") C de relatione temporali 1 c. subst. 2 c. gerund. D de relatione causali i.q. propter E de relatione instrumentali 1 c. nom 14, 23 fortis in armis 2 c. ger. F de relatione condicionali 41, 19 in obscuranda nobilitate remedium ducebat G de relatione finali 184, 26 æque in retinendo regno ac recuperando instruere H de relatione concessiva 504, 21
  iuncturæ c. abl. sg.e.g.in dubio, pl.e.g.in primis
  ® inabundantia = abundantia Gertz S 218, 11
  ® inaccessibilis = qui adiri non potest
  inaccessus, -a, -um 1 i.q. non accessus, invius 2 i.q. non accessibilis
     inaccessa, - orum i.q. partes non accessæ, inviæ
  inæqualis, -e i.q. non planus (de terra)
  inæqualitas, -tis i.q. condicio non æqualis, diversitas
  ® inalto, -avi, -altum, -are : Georges :humiles inaltare = erigere
  inanis, -e 1 adi. a i.q. falsus, vanus b i.q. debilis 2 subst. 39, 33
     inaniter i.q. falso, sine effectu
  inanitas, -tis i.q. desertio
  inauditus, -a, -um i.q. non auditus, novus
  inauratus, -a, -um i.q. auro obductus
  ® inauris plur. : insigne aurium
  incaleo, -re i.q. incalesco
  incalesco, -ere i.q. calidus fio, commoveor (de animis)
  incantatio, -nis i.q. actio vel formula incantandi; Gertz MI, 76, 14 ; actio incantandi vide incantoRH
  incanto, -avi i.q. carmina facio 75, 22; Georges: carmen malum incantare = formulam magicam recitare/declamare/murmurareRH
  ® incarceratus tarde (< in + carcero) = in carcere et vinculis Gertz M
  ® incarnatio sc. dominica = (in carnalitate degereRH)
  ® incausare = incusare
  ® incaustum = atramentum
  incautus, -a, -um 1 adi. i.q, non cautus, non satis providus a abs. (sæpe per enallagen) b c.gen.obi. 2 subst.
     incaute i.q. non provide, , non caute
  incedo, - ssi, -ssum, -dere I intr. A sensu locali de actione se movendi 1 c. dat 2 sine dat. a de personis b de navibusB sensu locali vanescente 1 i.q. accidit, accedit 2 fere i.q. sum C sensu locali penitus amisso i.q. impleo 1 c.dat. 2 abs. II trans. i.q. ingredior, incipio
  incendium, - i 1 proprie de actione ardendi, flammas emittendi a c.gen. rei(ardentis, excepto 455, 7) b nude 2 translate; incendia = flammæ infernales Gertz S 88, 3
  incendo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. incendio trado 2 translate i.q. impello, instigo, permoveo
  ® incensio = actio incendendi RH
  ® incensum = 1 tus 2 Georges :sacrificium 3 Georges : = incensio Ambrosius : hora incensi
  incentivum, -i i.q. esca, nutrimentum, materia ignis 8, 11; incentivum (sc.signum) habere = incitari Gertz S142, 1 ; = incitare in / ad = hortari ad Gertz S 16, 25
  incentor, -is i.q. instigator, de eo qui incendit (translate) 1 nude 2 c.gen.
  ® inceptio (opp. depositio) = inceptum quod vide
  ® inceptus, -a, -um < incipio = (opus inceptum) quod aliquis inceperat
  inceptum, -i i.q. res cæpta, propositum
  incertus, -a, -um 1 i.q. non certus, anceps a abs. b c.gen. c c. de d c. supino e c. quæstione indirecta 2 i.q. non tutus
  incessanter i.q. assidue, sine ulla intermissione
  incessatus, -a, -um i. continuus
  incesso, -ere i.q. adorior 1 c.acc. 2 abs.
  incessus, -us 1 i.q. actio incedendi, gressus a nude b c. gen. 2 i.q. actio veniendi, incidendi 3 i.q. actio incessendi, aggrediendi(c.gen.)
  incestum, -i de qualibet gravi castitatis violentia (non solum de adulterio inter consanguineos)
  incestuosus, -a, -um i.q. incestus, non castus
  incestus, -us i.q. incestum
  inchoamentum, -i i.q, initium, principium 1 c.gen. 2 abs.
  inchoo, - avi i.q. cæpi, inauguro, initium facio 1 c. acc. 2 abs.
  incidenter i.q. casu, fortuito 287, 25 : cuius incidenter mentionem egi (i. cuius mentio incidit)
  incido, -i, -dere 1 abs. i.q. accido 2 i.q. (casu, fortuito) pervenio(sequitur in);( Gertz M incidere plagam = in plagam incidere) a sensu locali b sensu locali vanescente 3 c.dat. a rerum b personarum;Georges :litteras incidere in lignum (Gell.) vide littera
  incîdo, -di, -sum, -dere i.q. abscido, secando tollo
  incinero, -avi i.q. in cinerem converto, concremo
  incircumspectus, -a, -um i.q. improvisus, inopinatus, non exspectatus; Gertz M = inconsideratus
  incitamentum, -i de eo quod incitat i.q. stimulus 1 c.gen. (cum rei effectæ tum rei libidinem efficientis) 2 sine gen.
  incito, -avi i.q. stimulo
     incitatus, -a, -tum 1 i.q. celer, rapidus 2 i.q. instigatus, turbulentus
     incitate i.q. magno impetu
  incitus, -a, -um i.q. incitatus, rapidus
  inclaresco, -ui, -escere i.q. clarus fio
  inclementia, -æ i.q. duritia, gravitas
  inclinatio, -nis i.q.i.q. actio inclinandi
  inclino, -avi 1 i.q. flecto a proprie b translate 2 i.q. diminuo 3 i.q. subicio; Gertz M inclinare = se inclinare
  inclinatus, -a, -um i.q. flexus
  inclitus, -a, -um i.q. clarus, nobilis, notus
  includo, -si, -sum, - dere i.q. circumcludo, complector, limito 1 c.abl. 2 c. inter 323, 1
  incognitus, -a, -um i.q. non cognitus, ignotus; Gertz M = ignarus
  incola, -æ g.c. de iis qui terram colunt, habitant 1 c.gen. 2 abs.
  incolo, -colui, -cultum, -colere i.q. habito
  incolumis, -e i.q. integer, non saucius (opp. divisus 263, 22, exhaustus 377, 27)
  incolumitas, -tis i. condicio vel status eius qui incolumis est 1 abs. 2 c.gen.
  ® incombustus = non ustus Gertz S 83, 8
  incomitatus, -a, -um i. sine comitatu
  ® incommoditas = miseria Gertz S 97, 19; Gertz M incommoditates = incommoda n. plur.
  incommodus, -a, -um i.q. non commodus, impeditus
     incommodum, -i n. i.q. clades
  incomparabilis, -e i. quod comparari non potest 1 nude 2 c.dat.
  incompertus, -a, -um i.q. non compertus
  incompositus, -a, -um 1 i.q. non compositus, inconditus, vulgaris 2 i.q. difficilis, non habilis a adi. b subst.; Gertz M (scripta incomposita = monstruosa)
  incomprehensus, -a, -um i.q. incomprehensibilis, quod comprehendi non potest
  incomptus, -a, -um i.q. non comptus, rudis
  inconcessus, -a, -um i.q. non concessus, prohibitus
  inconcinnus, -a, -um i.q. non concinnus, non conveniens 1 abs. 2 c.dat.
  ® inconculcatus = non conculcatus i.q. sine refutatione Gertz M/RH
  inconcussus, -a, -um i.q. non concussus, tranquillus; inconcusse = immutabiliter Gertz S 305, 4
  inconditus, -a, -um i.q. agrestis, incompositus, rudis
  incongruus, -a, -um i.q. non aptus, non congruus, non conveniens 1 c.dat. 2 abs.
  inconsentaneus, -a, -um i.q. non aptus, non consentaneus, incongruus
  ® inconsolabiliter = omni consolatione invisa
  inconstantia, -æ i.q. levitas, condicio vel status eius qui constans non est
  inconsultus, -a, -um 1i.q. non consultus, de eo cuius consilium neglectum est 2 i.q. incircumspectus, temerarius
  ® incontextus, -a, -um = oratio quae cohaerens non est Gertz M /RH
  ® incontinenter = modestiâ carens Gertz M /RH
  ® inconvulsus = non perturbatus Gertz M
  ® incorporare = adiungere; incorporatio = etiam adiectio Gertz M /RH
  ® incorrectus = non emendatus Gertz M
  ® incorrigibilis = insanabilis Gertz M/RH
  incorruptus, -a, -um i.q. non corruptus, non deletus
  increbresco, -ere i.q. creber fio
  incredibilis, -e i.q. fide non dignus, ingens 1 adi. a additur subst. b additur enunt. 2 subst. 239, 5
  incredulitas, -tis i.q. condicio vel status eius qui non credit
  incredulus, -a, -um i. qui non credit 1 abs. 2 c.gen. obi.
  incrementum, -i de actione crescendi huiusque actionis effectu i.q. augmentum 1 c.gen. a rei b personæ 2 abs.
  increpito, -avi i.q. crepito, strepito
  increpo, -ui, -itum(avi, -atum Gertz M), -are 1 c.obi. personæ i.q. conviciis onero a c.acc. b c.gen rei obiectæ c sequitur quod 2 c.obi. rei
  incruentus, -a, -um i.q. non cruentus
  incubo, -are [cf. incumbo] 1 proprie (de actione cubandi) 2 i.q. studeo, operam do (c.dat.)
  inculco, -avi 1 abs. i.q. insero 2 c.dat i.q. ingero
  ® inculpabilis = innocens
  incultus, -a, -um i.q. non cultus, non habitatus 1 adi. 2 subst. n.
  incumbo, -bui, -bitum, -mbere I intr. A proprie de motu 1 generatim a c. super b c.dat 2 speciatim de vento mari imminente B translate 1 de personis quæ alicui rei operam dant a c.dat. b c. ad 2 de rebus (c.dat. personæ) II trans. 393, 16 cuius fortunæ suam (incumbitRH)
  incunabula, -orum n. 1 de loco ubi recubat infans 2 de infantia vel de cura infantis 3 abstr. pro concr. de infante 264, 24 4 fere i.q. origo
  incunctans, -tis de remigio quod sine cunctatione fit
     incunctanter i.q. sine cunctatione, statim
  incuria, -æ i.q. neglegentia 1 abs. 2 c. gen. eius qui curam non gerit
  incurro, -i, -ere i.q. subeo (c.acc.)
  incursatio, -nis i.q. actio incursandi, impetus
  incursio, -nis i.q. incursatio
  incurso, -avi 1 c. acc. i.q. adorior 2 abs. a i.q. adorior b i.q. inundo 3 c. dat. i.q. curro in
  incursus, -us 1 i.q. inundatio 2 i.q. impetus, actio adoriendi a c.gen. b c. adi
  incurvus, -a, -um i.q. aduncus, unco præditus
  incus, -dis f. de loco qui malleo tunditur;Georges: eandem incudem tundere ; proverbium: esse inter malleum et incudem
  ® incusare = culpam conferre in aliquem > etiam = accusare
  incussio, -nis i.q. actio incutiendi, iaciendi
  incussus, -us de vi lapidis icti
  incutio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie i.q. ico 2 i.q. facio, inicio a c.acc. et dat. b c. acc.; Gertz M = concutere
  indagatio, -nis i. actio indagandi, scrutatio
  indago, -inis i.q. fines, territorium 1 abs. Gertz M tamquam indagine inclusus 2 c.gen.
  indago, -avi 1 i.q. exploro, perscrutor 2 i.q. invenio; Gertz M = explicare (Georges :intervallum siderum a terrâ indagare (Cic.)
  *inde 1 prævalente sensu locali i.q. ex eo loco; a solum ponitur; b inde...unde c hinc...inde 2 sensu temporali prævalente i.q. deinde 3 vergit in notionem causalem i.q. ideo, quamobrem
  indebitus, -a, -um i.q. non aptus, non debitus 1 c.dat. 2 abs.; indebite adv. = indigne Gertz M /RH
  indecens, -tis i.q. non decens, ignominiosus
     indecenter i. non decenter
  indecorus, -a, -um i.q. non decorus, non decens, ignominiosus
  ® indeficiens = numquam deficiens Gertz S 88, 7;indeficienter = indesinenter Gertz M
  indefessus, -a, -um i.q. non defessus, non lassus, non fatigatus
  indeflexus, -a, -um i.q. non flexus
  indemnatus, -a, -um i.q. non condemnatus
  indemnis, -e i. damno non afflictus
  indemnitas, -tis i.q. impunitas, vacuitas damnationis (opp. damnationis consortio)
  ® indesinenter = continenter Gertz S 19, 25
  index, -icis de eo qui alquid indicat (cum subst. tum adi.) 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® indicare = indicere =imperare Gertx M
  ® indicibilis = incredibilis
  indicium, -i 1 i. actio indicandi, declarandi, deferendi a c.gen. rei indicantis b abs. 2 i.q. documentum, signum a generatim c.gen. rei indicatæ b speciatim de miraculis 281, 27 329, 1 329, 36
  indico, -avi i.q. nuntio, notum facio 1 c. acc. 2 c. duobus acc. 3 c. enunt. 4 c.acc.c.inf. 5 abs.
  indico, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. iniungo, impono 2 i.q. declaro
  [indidem i.q. ex eo loco 112, 6 e coni. vix recta]
  ®indies = in dies = cotidie
  ® indifferenter (< indifferens) = eodem modo Gertz M/RH
  indigena, -æ m. de iis qui in ipsa terra nati sunt, de vernaculis 1 subst. 2 adi.
  indigentia, -æi.q. inopia
  indigeo, -ui, -ere i.q. mihi opus est 1 c.gen. 2 c.abl.
     indigens, -tis i.q. (inopia)afflictus
  indigestus, -a, -um 1 i.q. non digestus, crudus 2 translate i.q. recens
  indigetes, -um m. i.q. incolæ
  ® indignanter = aegre ferens Gertz M/RH
  indignatio, -nis 1 proprie de hominibus i.q. actio indignandi, ira a abs. b c.gen. subi. c c. gen obi.2 translate de terra cadavera fastidienti
  indignitas, -tis i.q. condicio humilis
  indignor, -atus sum, -ari i.q. ægre fero 1 c.acc.c. inf. 2 abs.
     indignans, -tis i.q. fastidiosus (de eo qui aliquid aspernatur)
     indignanter i. cum indignatione, ingrato animo
  indignus, -a, -um i.q. non congruus, non dignus, non idoneus 1 additur id quod (ali)quis non meret a c. abl. b c. enunt. rel. 25, 16 c c. inf. d c. ut 2 solum ponitur a app. subst. b app. inf.
     indigne 1 i.q. ægre c. verbo ferendi 2 i.q. modo non digno (de actione qua aliquis dignus non est et in bonam et in malam partem)
  indigus, -a, -um i.q. indigens (c.gen. obi.)
  ® indilate = nulla mora Gertz M/RH
  ® indisciplinatus (in+disciplina) = effrenatus (Georges : Eccl.) Gertz M : ex ordine dissolvens RH
  ® indiscussus (in + discutio) = qui indagatus non est Gertz M /RH
  ® indiscretio = sine moderatione Gertz S 316, 27
  indissolubilis, -e i. quod dissolvi non potest
  indo, -didi, -ditum, -dere i.q. addo, iniungo 1 c.dat. 2 abs.
  indoles, -is f. 1 i.q. ingenium, insita natura a c.gen. b abs. 2 abstr.pro concr. de ipsa persona i.q. suboles
  indolesco, -ui, -escere i.q. dolorem sentio
  indomite i.q. superbe
  indonatus, -a, -um i.q. non donatus
  indormio, -vi, -tum, -re i.q. dormio apud (c. dat.)
  indubitanter i.q. procul dubio; sine dubio ( Gertz S)
  indubitatus, -a, -um de quo dubitari non potest
     indubitato i.q. sine ulla dubitatione
  ® induciæ vide indutiæ
  induco, -xi, -ctum, -cere 1 proprie, nondum evanuit notio localis 2 translate i.q. adduco, permoveo; Gertz M: inducere proelium super aliquem; inducere c.acc.c. inf.= sibi persuadere RH
  indulgentia, -æ i.q. actio indulgendi, favendi, gratiam faciendi 1 c.gen. 2 abs. Gertz M = venia (peccati)
  indulgeo, -si, -tum, -gere i.q. credo, dono a c.dat.et acc.b c.acc. 2 i.q. obtempero, morem gero (c.dat solo); indulgere = ignoscere Gertz S 433, 1; Gertz M I, 100, 3 :cuncti indulgebant silentio = se dedebant silentio
     indulgens, -tis i.q. mitis
     indulgenter i. cum indulgentia
  ® indultor (criminum) = qui indulget Gertz M/RH
  ® indultum = beneficium papae/ concessio papae(Georges /RH) Gertz M
  indumentum, -i i.q. vestimentum quo induitur aliquis
  induo, -i, -tum, -ere 1 proprie i.q. amicio, capio (de veste sim.) 2 translate a i.q. gero b i.q. ago c i.q. dono
     indutus, -a, -um i.q. gerens (de vestimentis)
  industria, -æ i.q. labor, studium, virtus sive peritia studio parta 1 abs. a generatim b speciatim 44, 33 de/ex -â (i.q. sua sponte, consulto...) 2 c. gen. a subi. b obi. Gertz M industriâ = sua sponte
  industrius, -a, -um 1 de personis i.q. strenuus 2 de rebus per industriam sive de industria factis
     industrie i. cum industria
  indutiæ, -arum i.q. dilatio, tempus, tranquillitas 1 abs. 2 c. gen.
  ® induviæ, -arum = indumentum quod vide
  inedia, -æ i. actio non edendi, fames, ieiunium
  ® inedicibilis = id quod non exprimi potest Gertz S 379, 20 RH
  ® ineffabilis /ineffabiliter = " " "
  inefficax, -cis i.q. non efficax
  inemendabilis, -e i. quod emendari non potest
  ® inenarrabilis = qui non funditus narrari potest Gertz M/RH
  ineo, -ii, -itum, -ire 1 intr. i.q. incipio 2 trans. a sensu locali nondum debilitato de actione in alquem locum se movendi b debilitato sensu locali i.q. incipio
  ineptiæ, -arum i.q. insipientia, stultitia
  ineptus, -a, -um i.q. insipiens, stultus; Gertz M : ineptus pro armis
  inequito, -avi i.q. equito in
  inermis, -e i.q. armis orbatus, sine armis
  inermitas, -tis i.q. condicio eius qui arma non fert
  iners, -tis i.q. degener, remissus, segnis(quod ad probrum pertinet) 1 adi. 2 subst. de stultis
  inerter 1 i.q. segniter 2 i.q. sine arte
  inertia, -æ i.q. segnities, tarditas 1 c.gen. 2 abs.
  inevitabilis, -e i. quod evitari non potest
  inexcussus, -a, -um i.q. non excussus, non temptatus
  inexorabilis, -e i.qui exorari, flecti non potest
     inexorabiliter de actione non mutabili
  inexpertus, -a, -um i.q non exploratus
  inexpiabilis, -e i. quod expiari non potest
  inexpletus, -a, -um 1 i.q. non expletus 2 i.q. non sanatus
  inexploratus, -a, -um i.q. non exploratus, inexpertus
  inexpugnabilis, -e i. quod expugnari non potest
  inextricabilis, -e i. quod extricari non potest, indissolubilis (cum proprie tum in imagine et translate)
     inextricabiliter i ita ut extricari non possit
  ® infacundia = sine eloquentia Gertz S 79, 1
  infallibilis, -e i. quod non fallitur Gertz M infallibiliter = sine errore (percutere)
  infamia, -æ i.q. dedecus, ignominia, probrum 1 c.gen. 2 abs.
  infamis, -e i.q. probrosus, infamia plenus
  infandus, -a, -um i.q. exsecrabilis, detestabilis, detestandus 1adi. 2 subst.
  infans, -tis g.c. de parvulis pueris
  infantia, -æ i.q. prima hominis ætas 1 c.gen. (hic illic abstr. pro concr.) 2 abs.
  infantilis, -e i. ad infantes pertinens, infantibus aptus
  infantulus, -i i.q. parvulus
  infatigabilis, -e i. qui fatigari non potest
     infatigabiliter i. sine fatigatione
  infaustus, -a, -um i.q. non faustus, non felix
  infectus, -a, -um i.q. non factus, non perfectus
  infecundus, -a, -um i.q. aridus, non fecundus
  infelicitas, -tis i.q. infortunium, calamitas, condicio eius qui felix non est
  infelix, -cis i.q. non felix, calamitosus 1 subst. 2 adi.
     infeliciter i.q. infortunate, sine fausto eventu
  infensus, -a, -um i.q. hostilis, inimicus, oppositus 1 abs. 2 c.dat. 3 c. præp.
  inferiæ, -arum de iustis exsequiis quæ mortuis debentur (de convivio post funus faciendo, de cervisio in honorem mortui bibendo 1 abs. 2 c, gen
  ® inferioritas = quod pecuniae deficit
  infernalis, -e i.q. inferus, quod ad inferos pertinet; infernalia quæ ad infernum ducunt vel pertinent
  infernus, -a, -um i. quod ad inferos, mortuos pertinet 1 adi. 2 subst. m.pl.
  infero, -intuli, -illatum, inferre I pro obiecto res corporea (sensu locali) A i.q. portando infero B i.q. admoveo, induco, immitto (77, 34 complexibus ;286, 2 desertoribus in imagine i.q. aggredior) II pro obiecto incorporalia A i.q. affero, do 1 generatim 2 speciatim incommoda B i.q. profero C i.q. induco (morem novum) D i.q. impono, impero
  *inferus, -a, -um de eo qui in regno mortuorum est 1 adi. 2 subst.m.pl. inferi vide infernus
     inferior, -us i.qui infra est, humilior, minor 1 adi. a de loco b de condicione 236, 5 ; pl. = subditi = familia c. abl. astu 2 subst. a de loco b de condicione vitæ, de dignitate
     infimus, -a, -um 1 proprie de loco i.q.humillimus a subst.n. pl. b adi. 2 translate i.q. minimus, vilis
     imus, -a, -um de loco 1 proprie a adi. b subst. n. 2 in imagine
  infesto, -avi i.q. aggredior
  infestus, -a, -um i.q. inimicus, molestus 1 c.dat. a adi. b subst.
  inficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. afficio; Gertz M II, 74, 6 inficiatus (< inficio :Georges II, B = veneno inficere)
  ® infideles = qui non credunt
  infigo, -xi, -xum, -gere i.q. intundo
  infinitus, -a, - um i.q. immensus, permagnus 1 de coporeis 2 de incorporeis (adv.i.q. maxime, multum)
  infirmitas, -tis i.q. debilitas
  ® infirmari = aegrotare/aegresco ; = debilitari (passive)
  ® infirmitorium ubi aegroti reconvalescent ;etiam infirmaria
  infirmus, -a, -um i.q. debilis, imbecillus; Gertz M aeger
  ® infitatio = negatio infitiatioque facti (Cic.) Gertz M t.t. in iudicio (Georges/RH)
  infitior, -atus sum, -ari i.q. nego opp. confitior;passive :non infitiari potest quin alia causa in praemio sit, alia in poenis (Gell. in Georges) RH
  inflammo, -avi translate i.q. incito;proprie: = flammesco Gertz M
  inflecto, -xi, -xum, -ctere 1 proprie i.q. moveo, pulso 2 translate i.q. commoveo, muto
  ® inflexibilitas < inflexibilis <translate :opisthotonos = de membro quod rigidum factum est Gertz M/RH
  inflictio, -nis actio infligendi, incutiendi 1 proprie 2 translate
  infligo, -xi, -ctum, -gere 1 proprie et in imagine a i.q.impello, incutio b i.q. tundendo infero 2 translate i.q. infero, impono
  inflo, -avi nonnisi translate i.q. augeo; inflatus = tumidus Gertz S 438, 14
  influo, -xi, -ctum, -ere de motu liquoris 1 in aliquem locum 2 in aliquo loco 245, 31 aquæ moles..sabulo
  influxus, -us de irruptione aquæ
  informis 1 i. sine forma certis limitibus circumscripta 2 i.q. immensus
  ® informatio > institutio Gertz S 400, 31
  informo, -avii.q. formo 1 proprie 2 translate; Gertz M informare etiam = instituere/erudire
  infortunatus, -a, -um i.q. infelix
  infortunium, -i i.q. calamitas
  [infra i.q. sub, intra]
  infremo, -ui, -ere i.q. clamo; de equo > exardesco Gertz S 107, 4
  ® infrenatus, -a, -um < particip. < (in +frenatus < freno)= equites non frenati
  infringo, -fregi, -fractum, - fringere i.q. frango
     infractus, -a, -um nonnisi translate i.q. fractus, oppressus
  infructuosus, -a, -um i.q. inutilis
  ® infrugi < (dat. < frux, -gis) (frugi (dat.) = idoneus) opp. infrugi = improbus
  infulæ, -arum i. capitis vestimentum dignitaten significans, vel potius ipsa dignitas 1 generatim 2 i.q. insigne episcopi Christiani
  infundo, -fudi, -sum, -ndere I proprie A stricte i.q. liquorem immitto 1 c.dat. 2 c.abl. i.q. perfundo, misceo B latius i.q. immitto II translate i.q. monstro
  infusco, -avi nonnisi translate i.q. obscuro
  ingemisco, -ui, -iscere 1 proprie de homine i.q. gemo 2 translate de re i.q. crepo
  ingemo, -ere i.q. doleo, gemo (269, 13 c.acc. c. inf.)
  ingenero, -avi i.q. creo, infero, inicio (c.acc. et dat.)
  ® ingeniolum (< demin.< ingenium) = parvum ingenium
  ® ingeniositas = abundantia ingeniosa
  ingeniosus, -a, -um i.q. sollers
  ingenitus, -a, -um i.q. non natus 2 i.q. ab origine impositus, innatus, nativus
  *ingenium, -i I de indole hominis, de animo, de mente (spectat ad sollertiam, artem, virtutem, mores ;sæpe periphrastice) A in universum 1 c.adi., pron.vel gen. 2 nude B speciatim de callido ingenio 1 fere i.q. dolus 2 de instrumento bellico callide excogitato II i.q. acumen, acies
  *ingens, -tis i. q. permagnus, immensus 1 de rebus corporeis 2 de rebus incorporeis
  ingenuitas, -tis i.q. nobilitas, dignitas(generis) 2 i.q. probitas
  ingenuus, -a, -um 1 sensu strictiore i.q. nobilis (spectat ad genus) a adi. b subst. m. 2 sensu latiore a i.q. illustris, clarus b i.q. probus c i.q. audax ; Gertz M 1 = indìgena 2 = liber 3 = enervatus quia servi plus sustinere possunt RH
  ingero, -ssi, -stum, -rere i.q. infero, inicio 1 proprie et in imagine a c.acc. b c.acc. et dat. 2 translate vergit in notionem præbendi a c.acc. b c.acc. et dat.
  inglorius, -a, -um i.q. non glorius
  ingluvies, -i f. i.q. voracitas
  ingratitudo, -inis i.q. mens ingrata
  ingratus, -a, -um 1 active de eo qui gratias non agit, non gratus, beneficii immemor a c.gen.obi. b sine gen. 2 i.q. non acceptus, non carus; Gertz M ingratus alicui = adversus aliquem
  ingredior, -ssus sum, -di 1 proprie 1.q. adeo, ineo, introeo (cum sensu strictiore pedibus movendi, cum sensu latiore navigando e.g.191, 33 394, 4) a abs. b c. ad c c. acc. 2 translate i.q. incipio, aggredior(c.acc.)
  ingressus, -us I proprie A i.q. aditus 1 c.gen.subi. 2 c.gen. obi. 3 sine gen. B i.q. incursus (hostilis) II translate i.q. actio incipiendi (c.gen.obi.)
  ® ingruentia-ae = accessus violentus Gertz S 26, b, 15
  ingruo, -i, -ere i.q. incido, irrumpo (intr.) 1 de re corporea 2 de re incorporea
  inguen, -inis n. de verendis sive de inferiore ventris parte
  inhabilis, -e i. q. non idoneus, inutilis 1 abs. 2 c. ad 3 c.dat.
  ® inhabitator = qui in provincia aliqua habitat Gertz S 191, 18
  inhæreo, -si, -sum, -rere i.q. hæreo, infixus sum (c. dat.) 1 proprie 2 translate a i.q. incumbo b i.q. persequor
  inhiator, -is i. qui appetit
  inhibeo, -ui, -itum, -ere i.q. impedio, prohibeo 1 c.acc. 2 c. ne; Gertz M = interdicere : inhibere alicui, ne
  inhio, -avi i.q. appeto, studeo 1 c.dat. 2 c. ad
  inhorreo, -ere i.q. immineo
  inhumanitas, -tis i.q. atrocitas
  inhumatus, -a, -um i.q. non humatus, non sepultus
  inibi i.q.eo loco
  inicio, -ieci, -iectum, -icere I pro obiecto res corporea i.q. impono, immtto A proprie 1 accedit dat. 2 sine dat.B in imagine (accedit dat.) II translate (pro obiecto res incorporea) i.q. affero, do A accedit dat.B sine dat.
  inimicitia, -æ fere i.q. discordia, odium 1 sg. 2 pl. a nude b c.adi. c. gen.
  ® inimicari alicui = ut inimicus exsistere
  inimicus, -i 1 subst. m. i.q. adversarius, non amicus 2 adi. i.q. contrarius, infestus, hostilis, nocens a c. dat. b sine dat.
  iniquitas, -tis de rebus adversis; Gertz S 67, 9 :peccatum, improbitas RH
  iniquus, -a, -um i.q. iniustus, improbus (nota apud Saxonem deesse iuncturam regis iniqui vel iniusti scriptoribus mediæ latinitatis familiarissimam) ; Gertz S 118, 17 Christus in cruce inter iniquos = latrones; mammona iniquus Gertz S 86, 5 > qui iniquitati servire solet, sic Gertz.
     inique i.q. iniuste
  initialis, -e i.q. primus
  initio, -avi 1 i.q. imbuo (Christano ritu) 429, 22 Priszlavum 2 i.q. accipio
  initium, -i i.q. exordium, principium 1 generatim a c.gen vel adi. b nude 2 speciatim de initio regnandi
  iniungo, -xi, -ctum, -gere i.q. impono
  *iniuria, -æ i.q. iniquitas, maleficium, vis 1 nude 2 c.adi. vel pron. 3 c.gen. a subi. b obi. c inhærentiæ
  ® iniuriari = iniuriam inferre Gertz S 192, 11
  ® iniuriator = qui aliquid iniuriose possidet RH, Gertz S 219, 12 : danice ugerningsmand = auctor sceleris RH
  iniuriosus, -a, -um i.q. contumeliosus, iniquus 1 c.dat. 2 sine dat.
  ® iniurius sibi = sibi iniuriam inferre
  iniustus, -a, -um i.q.iniquus, non iustus
  ® inmarcescibilis = immarcescibilis quod vide
  ® inmutare = innovare, crescere RH, Gertz S 406, 15 = mutare
  innato, -avi i. in aqua moveor, nato in
  innexus, -a, -um i.q. alligatus
  innitor, -xus sum, -ti I i.q. fulcior, sublevor, incumbo A proprie 1 c.dat. 2 abs.B translate II i.q. persequor
  innocens, -tis i.q. insons, liber culpâ
  innocentia, -æ i.q. condicio eius qui non nocuit, integritas, probitas 1 c.gen., adi. vel pron.poss. 2 nude
  innocuus, -a, -um 1 active a proprie de eo quod non nocet b translate i.q. insons, probus 2 passive de eo cui non nocetur, incolumis
  innocue, - i.q. sine damno
  ® innodare (< in + nodus) = annectere nodo > prohibere
  ® innotescere = patefacere, rel. revelare
  innovo, -avi i.q. renovo
  innoxius, -a, -um 1 proprie de eo quod non nocet 2 translate i.q. insons, culpâ liber a adi. b subst.
  innumerus, -a, -um i.q. innumerabilis, permultus 1 sg. collective 2 pl. a adi. b subst. m.
  innuo, -i, -ere i. significo
  inoffensus, -a, -um i.q. non impeditus
  ® inofficiare ecclesiam = officia divina celebrare Gertz M
  inolesco, -evi, -itum, -escere 1 proprie i.q. maturus fio 2 translate i.q. orior
  inopia, -æ i.q. penuria, egestas 1 c.gen. rei deficientis 2 c. gen. hominis(rei) qui(quæ) aliqua re caret 3 sine gen.
  inopinabilis, -e i.q. incredibilis
  inopinatus, -a, -um 1 passive i.q. improvisus 2 active i.q. improvidus a adi. b subst. m. pl.
  inopinus, -a, -um i.q. improvisus
  inops, -is i.qui aliqua re caret a c.gen. inopiæ b sine gen. i.q. pauper 2 i.q. vilis 3 i.q. infirmus a c.gen i.q. impotens b sine gen.
  ® inordinatus = non iusto ordine mil. ; inordinate: non secundum ordinis regulam rel. Gertz M; inordinatum n. Cic. :ex inordinato in ordinem adducere RH
  *inquam, -it, -iens i.q. dico 1 c.acc.c. inf. vel cum duobus acc. 2 inducit orationem directam 3 ponitur post verba iterata
  ® inquies = animi motus
  ® inquietare = molestare, perturbare Gertz M
  ® inquietatio = molestia, onus Gertz M/RH
  inquietudo, -nis i.q. commotio;= sollicitatio (Eccl. und spät Georges) Gertz S 106, 19
  inquino, -avi i.q. dehonesto
  inquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. interrogo, quæro 1 c. quæstione indirecta 2 c.acc.
  inquisitio, -nis i.q. indagatio
  ® inrecuperabilis = irrecuperabilis quod vide
  insania, -æ i.q. dementia
  insanus, -a, -um i.q. demens
  insatiatus, -a, -um i.q. insatiabilis
  inscitia, -æ i.q. stultitia
  inscius, -a, -um i.q. nescius 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  inscribo, -psi, -ptum, -bere 1 proprie i.q. scribo 2 translate i.q. attribuo
  inscrutabilis, -e i.qui investigari nequit
  insculpo, -si, -tum, -ere i. secando, cædendo inscribo
  insecabilis, -e i. qui secari nequit
  insectatio, -onis i. actio insequendi 1 proprie c.gen.obi. 2 translate i.q. contumelia, invectio
  insectator, -is m. translate i.q. conviciator
  insectatus, -us i. actio insequendi
  insector, -atus sum, - ari 1 proprie i.q. persequor 2 translate i.q. convicior
  insecutio, -nis 1 in universum i.q. actio sequendi 2 sensu hostili i.q. insectatio a sine gen. b c. gen.
  insecutor, -is de eo qui hostiliter insequitur
  ® insegniter = non segniter Gertz S
  insemino, -avi i.q. indo, suggero
  ® insensatus = amens Gertz S 113, 26
  ® insensibilitas (Ambros.) qui sensu caret Gertz S 361, 6
  inseparabiliter i. ita ut ab aliquo separari non possit, constanter, semper
  insequor, - insecutus sum, -qui I de actione sequendi A sensu locali nondum debilitato 1 c.acc. 2 nude B sensu locali vanescente 1 c. acc.et abl. a: morte b: oculis 2 c.acc. a: pro subi. homines b de pudore C vergit in notionem faciendi cum aliquo D fere i.q. obtempero, auctorem habeo II prævalet notio subsequendi, succedendi A de eo qui ordine proximus est B sensu temporali 1 trans. 2 intrans. III prævalet notio persequendi (sensu hostili) A strictius 1 c. acc.et abl. (vario sensu) 2 sine abl. 3 nude B latius 1 generatim 2 i.q. iudicio persequor IV omisso sensu hostili i.q. aliquem afficio aliqua re
     insequens, -tis 1 de persecutoribus a subst. b adi. 2 de tempore i.q. posterus
  insero, -sevi, -situm, -serere i.q. inculco, insemino (c.acc. et dat.); = intellectu discernere Gertz S 230, 1
     insitus, -a, -um i.q. inseminatus 1 c.dat. a: de corporeis in alliqua re collocatis b de incorporeis 2 sine dat.
  insero, -ui, -tum, -ere i.q. ingero, immitto, inicio 1 c.acc. et dat. a proprie b translate i.q.immisceo 2 sine dat.
  inservio, -i, -tum, -ere 1 generatim a i.q. incumbo, operam do b i.q. fungor 2 speciatim de capitulo 413, 10 Trinitatis ædi
  insideo, -re 1 sensu strictiore de actione sedendi vel hærendi in aliquo loco a: c.dat. b: c. acc. c: abs. 2 sensu latiore i.q. insum
  *insidiæ, -arum 1 in re militari de actione eorum qui per latebras interitum hostibus parant vel de iis ipsis 2 de quolibet consilio clandestino in exitium vel detrimentum alicuius inito a c.gen. b nude (hic illic transit in notionem astutiæ, doli, figmenti e.g. 44, 33
  insidiator, -is i. qui insidias tendit 1 nude 2 c. gen.
  insidiatrix, -cis i.quæ insidias tendit
  insidior, -atus sum, -ari 1 sensu strictiore in re militari de iis qui in insidiis latent 2 sensu latiore i.q. insidias, dolum facio a nude b c. dat.
  insidiosus, -a, -um i. q. dolo, insidiis, periculis plenus 1 adi. a c. dat. b nude 2 subst.;insidiose = impetu insidioso Gertz M/RH
  insido, -sedi, -sessum, -sidere 1 c.dat. i.q. locum capio, consido 2 c.acc. i.q. occupo
  insignio, -vi, -tum, -re i.q. insignem facio, noto 1 generatim 2 speciatim de consecratione archiepiscopo
  insignis, -e i.q. clarus, excellens, nobilis 1 nude 2 c.abl.rei qua aliquid excellit, distinguitur; insignissimus Gertz S 92, 6
     insigne, -is n. 1 de signo pretioso sine symbolo a nude b c.gen. 2 de rebus præclare gestis a nude b c. gen. 3 de quolibet signo
     insigniter i.q. præclare
  ® insignium = insigne Gertz S 325, 21
  insilio, -ui, -ire i.q. salio in aliquid, saltu occupo; Gertz M = subito invadere
  insimulatio, -nis i.q. accusatio
  insimulo, -avi i.q. accuso 1 c.gen. rei 2 nude
  ® insinuatio = nuntiatio Gertz S 275, epist.5
  insinuo, -avi i.q. expono, narro, notum facio; insinuare Gertz S = docere 78, 11 = nuntiare 100, 7; = communicare
  insipidus, -a, -um i.q. fatuus, hebes
  ® insipiens = imprudens
  insipienter i.q. stolide, sine sapientia
  insisto, -stiti, -sistere 1 sensu locali a i.q. pedibus sto (c.dat. loci in quo stat aliquis, excepto114, 39) b i.q. insideo (c.dat.) 2 sensu locali vanescente i.q. premo 3 i.q. operam do, studeo, aliquid acriter ago a c.dat.(fortasse abl. e.g. 34, 28) b c.inf. c sequitur ne d abs.
  insolabilis, -e de eo quem consolari nemo potest
  insolens, -tis i.q. superbus, intemperans
     insolenter i.q. superbe;® insolenter vivere Gertz M
  insolentia, -æ i.q. arrogantia, intemperantia, superbia 1 c.gen. 2 nude
  insolesco, -vi, -scere i.q. insolens fio
  insolitus, -a, -um 1 c.inf. de iis qui aliquid facere non solent vel quibus aliquid contingere non solet 2 sine inf. a generatim b vergit in notionem ingentis
  ® insolubiliter = constrictus inevitabiliter
  ® insolutus = non solutus (nodus) Gertz S131, 16
  insomnis, -e 1 de nocte in qua non dormitur 2 de rege qui non dormit
  insono, -ui, -itum, -are i.q. sono, cano(ingressive); = strepito Gertz S 107, 5
  insons, -tis i.q. non nocens, innoxius; Gertz M :insons scelere
  insopibilis, -e de eo qui sopiri non potest (translate)
  ® inspectator = spectator RH
  inspectio, -nis i. actio inspiciendi
  inspecto, -avi 1 i.q.oculis vel mente perlustro, inquiro 2 i.q, spectator sum a c.acc. b abs. 3 i.q. fero, video
  insperatus, -a, -um i.q. improvisus (de iis quæ præter spem eveniunt) 1 adi. 2 subst.
  inspicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. oculis contueor 2 i.q.viso 3 i.q. perscrutor, inquiro, lustro, a proprie b translate 4 i.q. respicio
  ® inspiratio sc.divina Gertz M/RH
  inspiro, -avi i.q. indo, suggero
  instabilis, -e 1 de eo qui in incedendo pedibus confidere nequit 2 i.q.non tranquillus, cupidus
  instabilitas, -tis i.q. inconstantia, infirmitas
  ® installare/installire = aliquem muneri præficere RH
  ® instans = præsens Gertz S 196, 3;instanter = eodem momento; = studiose Gertz M
  instantia, -æ i.q. studium; = momentum, pars Gertz S 436, 16 cotidie instans negotium = negotium quod cotidie faciendum est 307, 16 ibidem (RH); Gertz M = oratio atque obsecratio RH
  instar n. indeclin. 1 i.q. modus, amplitudo 2 i.q. exemplum, imago 3 (ad) instar c.gen. i.q. ad exemplum
  instauro, -avi 1 i.q. innovo, reparo 2 i.q. præparo, adorno; Gertz M = denuo munire
  insterno, -stravi, -stratum, -sternere 1 c. acc.et dat. i.q. sternendo colloco in aliquo loco 2 c.acc.et abl. a: i.q. obsero, orno b i.q. onero (c.abl.)
  instillatio, -nis i. actio instillandi, stillicidium
  instillo, -avi i.q. paulatim inculco, indo, suggero (translate)
  instinctus, -us i.q. consilium, instigatio, impulsus 1 c.gen. 2 sine gen.
  instinctus, -a, -um i.q. adductus, permotus (c.abl.)
  instituo, -i, -tum, -ere 1 de actione collocandi 2 de actione incipiendi, apparandi 3 de magistratibus creandis, constituendis 4 de actione decernendi, inducendi, præcipiendi a c.acc. b c.acc.(c.inf.) c c. ut d c. enunt.
  ® institutio (ordinis) = institutum RH
  ® institutor = magister
     institutum, -i n. i.q. lex, constituo 1 c.gen. 2 sine gen.;instituta = regulæ ordinis
  insto, -stiti, -stare (cf. insisto) 1 sensu hostili i.q. premo a c.dat. b abs. 2 i.q. immineo a c.dat. sensu latiore b sine dat. de tempore
     instans, -tis 1 i.q. insequens, premens 2 i.q. insistens, impellens 3 i.q. imminens a in universum b de tempore
     instanter i.q. acriter, urgenter
  instructio, -nis i.q. machinatio
  instrumentum, - i i.q. organum (sæpe periphrastice) a sensu strictiore b sensu latiore 2 i.q. apparatus a c.gen. b nude 3 i.q. copia, penus; Gertz M = argumentum RH
  instruo, -xi, -ctum, -ere 1 in re militari i.q. constituo, ordino 2 i.q. constituo, creo, efficio a nude b c.abl. 3 i.q. exorno, repleo 4 i.q. promptum, paratum facio 5 i.q. instituo, edoceo a nude b c.abl.
     instructus, -a, -um 1c.abl. i.q. præditus, ornatus 2 nude a i.q. bene ornatus b i.q. mollis
  insudo, -avi i.q. incumbo (in aliqua re RH) ; Gertz M (< sudor) = operam dare alicui rei;parvum sudare aliqua re RH
  insuesco, -vi, -scere i.q. assuesco, me apto
  insuetus, -a, -um i.q. non assuetus, expers
  ® insufficiens = parvum
  *insula, -æ 1 de terra aquis undique circumdata (opp. continenti e.g. 476, 17 de Britannia, Burgunda, Fiona, Sialandia, aliisque terris medio pelagi sitis : nota pleraque insularum nomina exitum habere in a, e.g. Boka, Masneta Syra etc. vulgo danice `ø´ a in universum b speciatim de Islandia ; de maritima insula 458, 22 (hodie nostra lingua `Slotsholmen´) 2 de pæninsula quæ hodie dicitur Wittow [provincia Rugiæ RH]
  insulanus, -i m. de iis qui insulas incolunt
  insularis, -is de iis qui insulas incolunt (opp. iis qui Iutiam incolunt)
  insultatio, -nis i.q. actio insultandi
  insulto, -avi 1 proprie a i.q. saltum facio b i.q hostiliter invehor 2 translate i.q. contumelias, invectivas infero a c. dat et gen. b c.dat. et abl. c c. dat. d abs.
  insultus, -us i.q. impetus
  insum, -esse c.dat. 1 sensu locali 2 translate
  insuper i.q. præterea, præter iam dicta
  insusurro, -avi i.q. auribus alicuius submissa voce alquid indo
  intactus, -a, -um i.q. non tactus, integer 1 generatim 2 speciatim a fere i.q. non punitus, non castigatus b de libero arbitrio virginis c de pudicitia
  integer, -ra, -rum 1 adi. a de rebus vel personis non diminutis i.q. incolumis b spectat ad animum fere i.q. totus 2 subst. a: n. b: m.
     integre i. sine deminutione, optime
  integritas, -tis 1 i.q. unitas a de rebus cohærentibus b de incolumitate 2 i.q. puritas a generatim de moribus b de fide (opp. perfidia, noxa)
  integro, -avi i.q. innovo
  intellectus, -us 1 i.q. mens 2 i.q. sensus, argumentum
  intellegentia, -æ i. actio intellegendi
  intellego, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. comprehendo, mente capio, perspicio a c.acc. et (inf.) b abs. 2 sensu strictiore; Gertz M intelligere = sentire, comperire
  intemeratus, -a, -um i.q. integer, purus
  intemperans, -tis i.q. immoderatus, sibi non temperans
  intemperantia, -æ 1 de incontinentia morum a nude b c. gen 2 de immodestia 3 de cælo
  intemperate i.q immoderate
  intemperies, -i i.q. intemperantia cæli
  intempestivus, -a, -um i.q. importunus, qui iusto tempori non congruit 1 in universum 2 i.q. immaturus, de eo quod ante iustum tempus evenit
  intempestus, -a, -um i.q. cæcus, obscurus
  intendo, -di, -tum, -dere I trans. A i.q. tendo 1 proprie b translate B i.q. cooperio, impono (c.acc.et dat. 1 proprie 2 translate C i.q. dirigo, converto 1 sensu strictiore 2 sensu latiore D i.q. ago, facio, molior II intr. A c.dat. i.q. faveo, incumbo, studeo B c. inf. i.q. in animo habeo, molior C c. præp. i.q. me dirigo
  ® intentio Gertz M = incusatio/ affirmatio
  ® intentum = propositum/consilium Gertz M/RH
     intentus, -a, -um 1 c.dat. de eo qui operam dat a spectat ad singulas actiones b spectat ad ingenium 2 sine dat i.q. tentus
     intente i.q. acriter, diligenter
  intensio, -nis i.q. tensio
  intentatus, -a, -um i.q. intactus 2 i.q. novus
  intentio, -nis 1 i.q. contentio, labor 2 i.q. exercitatio 3 i.q propositum
  intento, -avi i.q. dirigo, converto, intendo
  *inter 1 de relatione locali a: duo vel complures limites nominantur b i.q. `in´ c. abl. c i.q. ìn´ c. acc. (de directione) 2 relatione locali debilitata a de hominum multitudine fere i.q. apud b de rerum multitudine c sensu hostili d sensu amicali e in distributione f in hæsitatione 3 de relatione temporali a generatim b inter hæc i.q. interea c: c. gerund.: inter redeundum = in redeundo 4 vergit in notionem concessivam
  intercapedo, -inis i.q. intervallum
  intercedo, -ssi, -ssum, -dere 1 de qualibet relatione quæ duas partes aut coniungit aut diremit i.q. intersum, inteiaceo a in universum b de relatione hostili c de tempore 2 i.q. intervenio = intercedo, deprecor pro aliquo 3 i.q. me oppono, impedio
  ® intercessio = deprecatio Gertz S 320, 13
  intercessus, -us i.q. interventus
  intercipio, -cepi, -ceptum, -cipere 1 de singulis actionibus i.q. capio, deprehendo, prehendo a c.acc. (vel nom.) b c.acc. et abl. c c. ab 2 i.q. impedio, obsisto, obstruo a de hominibus b de rebus 3 i.q. accipio, excipio, suscipio
  intercisio, -nis i.q. divisio
  intercisus, -a, -um i.q. divisus
  intercludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. includo 2 i.q. obstruo, impedio
  ® intercursor = internuntius Gertz S 113, 9
  ® intercussor < Gertz : < incutio invicem (= excito RH)
  intercus, -tis i.q. intra cutem positus
  interdico, -xi, -ctum, -cere i.q. veto
     interdictum, -i i.q. actio interdicendi (de legislatione) Gertz M II, 220, 23 :sub interdictu
  interdiu i.q. die
  interdum 1 i.q. aliquando, nonnumquam 2 i.q. inter hæc, interea
  *interea 1 i.q. inter hæc, dum hæc geruntur 2 vi debilitata fere i.q. igitur (particula transitionis)
  interemptio, -nis i.q. nex
  interemptor, -is i.q. homicida, de eo qui interemit
  intereo, -ii, -itum, -ire i.q. pereo, morior 1 nude 2 c.abl.
  interequito, -avi i.q. equito inter
  interfectio, -nis i.q. interemptio, percussio
  interfector, -is i.q. homicida, percussor 1 nude 2 c.gen.
  interficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. cædo, percutio
     interfectus, -a, -um i.q. cæsus, occisus, mortuus
  interfluo, -xi, -ctum, -ere i.q.(medius) fluo
  interfluus, -a, -um i.q. interfluens
  interfundo, -di, -sum, -ndere i.q. immisceo
  interiaceo, -ere i.q. intersum, iaceo inter
  intericio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q. interpono a genratim b speciatim de tempore 2 i.q. infero
  interiectus, -us 1 de actione intericiendi 2 de eo quod interiacet 3 de temporis intervallo 4 i.q. interventus
  interim 1 i.q.inter hæc, dum hæc geruntur 2 particula transitionis
  interimo, -emi, -emptum, -ere i.q. interficio, neco, iugulo
  interior, -us fere i.q. internus
     interius i.q. intra regni fines
  interitus, -us i.q. exitium 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  interlino, -levi, -litum, -linere i.q. linendo aliqua re aliquid compleo
  interluo, -i, -ere i.q. luendo variis terræ partibus allabor
  ® intermedium = intervallum, spatium interiectum
  ® intermedius qui est inter duo alios medius; intermediis proditionibus Gertz M II, 109, 12 = multis proditionibus præcedentibusRH
  intermeo, -are i.q. peragro 1 trans. 2 intr. (nonnisi præs.part. i.q.viator)
  ® interminabilis = aeternus
  intermissio, -nis i.q. mora; Gertz M = actio interpellandi RH
  intermitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. interrumpo, finem facio 2 i.q. omitto, negligo; intermittere = inter se mittere Gertz S 103, 4
  internecio, -nis v. internicio
  internecto, - i.q. coniungo
  internicio, -nis i.q. cædes
  interniteo, -ui, -ere i.q. interfulgeo
  internuntius, -ii i.q. nuntius, legatus
  internus, -a, -um 1 qui in interiore alicuius rei parte est a adi. b subst. 2 i.q. domesticus, proprius
  interpellator, -is de eo qui interpellat, interrumpit
  interpello, -avi 1 aliquem loquentem interrumpo 2 i.q. intermitto 3 i.q. interrogo 4 i.q. cesso, prohibeo, sedo a trans. b intr. 5 i.q. rumpo; = hortari, orare, postulare Gertz S 100, 16
  interpono, -sui, -situm, -nere 1 proprie de collocatione 2 translate a generatim b speciatim
  interpositio, -nis i.q. intervallum
  interpres, -tis g.c. de alicuius rei teste a c.gen. b nude 2 de linguæ translatore e.g. 472, 5 Guthskalki quo Absalon apud Sclavos interprete utebatur
  interpretamentum, -i i.q. explicatio
  interpretatio, -nis 1 actio interpretandi, explicandi, iudicandi 2 i.q. comprehensio, peritia 3 i.q. translatio 152, 20 [locus falso scriptus RH]
  ® interpretare = transferre in Latinum; interpretari = transferre in Latinum tantummodo in aliquam sententiam
  interpretatus, -us de actione transferendi ex altera lingua 442, 13
  interpretor, -atus sum, -ari 1 c.acc. a i.q. denoto b i.q. iudico 2 c.acc.c.inf. i.q. efficio 3 i.q. iudico
  interritus, -a, -um i.q. intimidus, impavidus
     interrite i.q. intimide
  interrivatio, -nis i.q. fluminis vel maris interiectus
  interrogatio, -nis i.actio interrogandi
  interrogo, -avi i.q. quæro 1 c.acc.(sine additamentis) 2 c.acc. et variis præpos. 3 sequitur quæstio indirecta
  interrumpo, -pi, -ptum, -mpere i.q. abrumpo, intermitto
  interruptio, -nis i.q. interiectio
  interseco, -ui, -tum, -are 1 i.q. secando divido 2 i.q. findo, sulco
  intersero, -ui, -tum, -ere i.q. insero, interpono 1 c.acc. et dat. 2 c.acc.
  ® intersignium = Gertz M diversa signa indicant viam et locum ubi gladius Uffonis inveniatur; etiam = signum
  intersilio, -silui, -sultum, -selire i.q. saliendo inter aliquas res locum occupo
  intersitus, -a, -um i.q. interpositus 1 sine dat. 2 c.dat.
  ® interstinctio (< 2 interstinguo) = internecio Gertz M
  1:interstinguo, -xi, -tum, -guere 1 i.q. passim tego 2 i.q. distinguo, divido; RH Georges 2: interstinguo active ignem exstinguere; passive = interire
  interstitium, -i i.q. distantia, intervallum a sensu locali b sensu temporali 2 i.q. media collocatio
  intersum, - 1 i.q. particeps sum 2 i.q. adsum 3 i.q. disto, discrepo
  intervallum, -i 1 proprie de distantia a sensu locali b de tempore 2 translate i.q. differentia
  intervenio, -i, -tum, -ire 1 i.q. advenio, obviam venio 2 i.q. intersum, intercedo
  interventus, -us i.actio interveniendi, auxilium ferendi, subsidium 1 nude 2 c.gen.
  intervolo, -avi fere i.q. involo
  intestinus, -a, -um i.q. interior, domesticus; = inter se Gertz S 158, seq..v.18
  intexo, -ui, -tum, -ere i.q. texendo impleo
  ® intitulo (tarde) = aliquem in tabella proposita notare ad certum munus in officio divino peragendum Gertz S 305, 22
  ® intime = ex intimo corde Gertz S 432, 33
  intimidus, -a, -um i.q. non timidus, intrepidus (c.gen.obi.)
  intimo, -avi i.q. nuntio
  intimus, -a, -um 1 proprie i.q. ab exteriore alcuius rei parte remotissimus 2 translate a i.q. subtilis b i.q. carus
  intolerabilis, -e i.quod ferri non potest (cum proprie tum translate)
  ® intonare = tonitrus (m.) nostris auribus tonat
  intorqueo, -si, -tum, -quere 1 sensu torquendi nondum diminuto 2 i.q. infero 3 i.q. confero, mando
  intra terminos indicat qui aliquod continent (hic illic i.q `in´ c. abl.) 2 translate a in universum b de tempore
  intractabilis, -e i.qui tractari non potest, difficilis
  ® intraneus, -a, -um = indigena (apud Saxonem) = domesticus
  intrepidus, -a, -umi.q. intimidus, impavidus 1 c.gen. 2 c.ad 3 nude
     intrepide i.q. sine metu, intimide
  intrinsecus, -a, -um i.q. in interiore parte alicuius rei situs
  intro, -avi i.q. ingredior (vergit in notionem aggrediendi e, g. 378, 10) 1 trans. 2 abs.
  ® introductor = qui aliquid introducit Gertz M/RH
  introeo, -ii, -itum, -ire i.q. adeo, intro
  introgredior, -ssus sum, -di i.q. ineo, ingredior
  introitus, -us (de introitu missæ 313, 23 psallendi) i.q. aditus 1 de actione a proprie b translate 2 de loco
  intromitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q.immitto 2 i.q. demitto; intromittere se de aliqua re = se interponere
  ® int(h)ronizare = alicui regnum deferre RH;int(h)ronizatio
  introrsum, - de loco i.q. intra 2 de directione
  introspicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. inspicio
  ® intrudere (< in + trudo, -trusi, -trusum, -ere) passive : medial. : ascendere; (munus) capessere RH
  ® intrusus vide introrsum/introrsus
  intueor, -itus sum, - eri 1 proprie i.q. aspicio, contemplor, video a pro obiecto res corporea b abs 2 in imagine de terra i.q. specto 3 translate pro obiecto res incorporea a i.q. video b i.q. respicio
  intuitus, -us 1 proprie i.q. aspectus 2 translate i.q. respectus (c.gen. obi.) a nom. vel acc. b abl. vi præpositionis i.q. propter, causa : eo intuitu = eo ago, intuitu alicuius = ratione habita rei, intuitu pietatis/ de pietate Gertz M/RH
  intumesco, -ui, -escere. i.q. tumeo
  intus [opp. foris] 1 in domo, navi 2 in urbe, patria
  inultus, -a, -um i. ultionis expers, non ultus
  inumbratio, -nis i.q. caligo
  inumbro, -avi i.q. obscuro, umbra involvo
  inundatio, -nis de aquis superfluentibus
  inundo, -avi de aqua i.q. superfluo; Gertz M inundantia = inundatio
  ® inungere (in regem) oleo sacro Gertz S 219, 17
  inuro, -ssi, -stum, -rere translate i.q. i.q. inferveo; 1 inustus (particip. de inuro) 2 inustus = non ustus
  inusitatus, -a, -um i.q. non usitatus, modum excedens 1 adi. 2 subst.n; inusitatus = invisitatus Gertz M.
  inutilis, -e 1 i.q. cassus, non utilis a c.dat. b nude 2 i.q. perniciosus
  invado, -si, -sum, -dere sensu hostili i.q. aggredior
  invaletudo, -inis de imbecilitate corporis
  invalidus, -a, -um 1 proprie i.q. non validus, debilis a adi. b subst. 2 translate i.q. non firmus
  invariabilis, -e i.q. constans, de eo qui mutari non potest
  invasio, -nis i.q. actio invadendi, aggrediendi
  invasor, -is de eo qui aggreditur
  invectio, -nis i.q. actio invehendi vel potius conviciandi
  invectivæ, -arum i.q. invectio, convicium
  inveho, -xi, -ctum, -here I active A c.dat. 1 i.q. vehendo impono 2 translate i.q. infero B nude i.q. efficio II passive A c.dat. 1 i.q. pervenio ad 2 i.q. aggredior B c. in. C abs.
  invenio, -i, -tum, -ire 1 i.q. rem amissam vel diu requisitam rursus video 2 i.q. video (de re vel homine occurrente) 3 i.q. habeo, experior
  inventio, -nis i.q. actio inveniendi
  inventus, -us i.q. actio inveniendi, reperiendi
  inverecundus, -a, -um i.q. non verecundus
  investigabilis, -e i.q. investigatrix
  investigo, -avi 1 i.q. indago, scire cupio a c.acc. b c.quæst. ind. 2 i.q. invenire cupio
  invicem 1 adverbialiter a i.q. inter se b i.q. ex altera parte, vicissim c fere i.q. rursus 2 subst.
  invictus, -a, -um i.qui vinci non potest, insuperabilis 1 de hominibus 2 de rebus
  invideo, -di, -sum, -dere i.q. adimo, obtrecto 1 c.acc. et dat. 2 sine acc. 3 sine dat.
     invidens, -tis i.q. invidiosus, invidia plenus
     invidenter i.q. invidiose
     invisus, -a, -um i.q. detestabilis, non dilectus 1 abs. 2 c.dat.
  invidia, -æ i.q. actio invidendi, odium 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  invidiosus, -a, -um i.q. asper, odiosus, molestus
     invidiose i.q. odiose
  invidus, -a, -um i.q. invidia motus
  invigilo, -avi i.q. incumbo, studeo
  ® invincibilis = invictus quod vide
  inviolabilis, -e i. qui violari non potest
  inviolatus, -a, -um i.q. integer, incolumis, non violatus
  invisito, -avi i.q. inviso
  inviso, -ere i.q. visito
  ® invisus = non visitatus; = non visus
  invitatio, -nis i.q. vocatio
  ® invitatorius-a-um = qui invitat Gertz S
  invito, -avi 1 proprie i.q. hortor, voco a generatim b speciatim i.q. ad convivium voco 2 translate i.q. illicio a active b passive (c. abl.)
  invitus, -a, -um i.q. non voluntarius, nolens
  invius, -a, -um 1 adi. a: proprie de locis ubi via non est b: translate 2 subst. n. i.q. locus invius
  ® invocavit sc. me et ego exaudiam eum = dominica prima Quadragesimae
  involo, -avi 1 proprie i.q. adversum volo 2 in imagine a de crinibus agitatis b fere i.q. salio 3 translate a i.q. aggredior, invado b i.q. rapio, arripio
  involucrum, -i fer i.q. simulatio, species
  involvo, -vi, -utum, -vere 1 c. acc. a de actione volvendi vel potius volvendo circumdandi b de actione amplectendi, incurrendi, invadendi 2 c.acc. et abl. a i.q. circumdo b i.q. tego c i.q. connecto, insero
     involutus, -a, -um i.q. occultus, lectus
  iocabundus, -a, -um i.q. iocans
  iocor, -atus sum, -ari i.q. ludo
  iocosus, -a, -um i.q. ridiculus, lepidus
     iocose i.q. lepide
  iocularis, -e i.q. qui ad iocum pertinet
  ioculator, -is i.q. scurra
  ® iocundari = lætari Gertz S 20, v.1
  iocur, -inoris n. de corporis parte
  iocus, -i 1 i.q. ludificatio 2 i.q. ludus
  *ipse, -a, -um 1 sensu proprio circumscribit vel præcipue commorat rem vel personam iam dictam (cum adiective tum substantive ; hic illic casus obliquus pro nom. ponitur 2 sensu proprio vanescente a i.q. is; b i.q. ille; c i.q. se; d vergit in notionem articuli (c. subst. genetivum includit) 3 iuncturæ notabiliores a c. pron. demonstr. b c. pron. refl. c c. pron.pers. d et ipse (cum in enunt. rel. tum in aliis) e ipse quoque; ipse = prædictus Gertz S passim
  ipsemet i.q. ipse
  *ira, -æ fere i.q. indignatio 1 c. gen. 2 nude
  iracundia, -æ de irascentis habitu
  iracundus, -a, -um i.q. infensus
  ® irrationabilis = rationis expers RH
  iratus, -a, -um i.q. irâ accensus, indignatus
  ® irrecuperabilis = qui restitui non potest Gertz M/RH;Georges: = irreparabilis, immutabilis
  irrediturus, -a, -um i irremeabilis; quod non redit
  ® irrefragabilis = nullo repugnante
  ® irregularitas = quod contra regulam est
  ® irremuneratus = aliquid remuneratum non est < remunerari = munus referre
  ® irreparabiliter = quod reparari non potest
  irrepo, -si, -tum, -ere c. dat. 1 i.q. rependo, insinuor, intro 2 i.q. clam me trado 3 i.q. paulatim insinuor
  irrestrictus, -a, -um 1 i.q. non restrictus, solutus, laxus 2 i.q. non impeditus
  ® irreverenter = inhoneste
  irrevocabilis, -e 1 de iis quæ revocari non possunt 2 de iis quæ reposci non possunt, fere i.q. certus 3 i.q. obstinatus
     irrevocabiliter i. ita ut revocari, reposci non possit, irreparabiliter
  irrideo, -si, -sum, -dere i.q. ridendo contemno, illudo
  irriguus, -a, -um i.qui irrigat
  irrisio, -nis i.actio irridendi, cavillatio
  irrisor, -is i.q. cavillator
  irrisorius, -a, -um i.qui ad irrisionem pertinet
  irritamentum, -i i.q. incitamentum, -i 1 c.gen.(cum obi. tum subi.) 2 nude
  irrito, -avi 1 i.q. exagito, exaspero 2 i.q. perturbo
  irritus, -a, -um 1 i.q. vanus a nude b c.gen. rei non ratæ 2 i.q. deceptus
  irrogo, -avi i.q. adicio, impono, infero 1 in universum 2 de actione puniendi
  irrumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 de actione violenter intrantis, ingredientis a c. acc. b abs. 2 de hostili impetu a c.acc. b abs. 3 de subito adventu
  irruo, -i, -ere 1 de qualibet actione immittendi, impetus faciendi a sequitur in b abs. 2 de inundatione 3 de subito adventu
  irruptio, -nis 1 i.q. impetus, incursio a c. gen subi. b c.gen.obi. c c.adi pro subst. d nude 2 i.q. ruptio
  irruptor, -is i.qui impetum facit
  *is, ea, id I adi. A in universum B c. nom. propr. C sequitur enunt.rel. D i.q.talis, tantus II subst. (nonnulli casus, e.g. abl.pl. semper substantive ponuntur) A m. vel f. (sequitur enunt.rel.) 1 de tertia persona, sæpe in initio enuntiati a in universum b pro pron. refl. 2 de rebus B n. 1 c.gen. 2 nude (c. enunt.rel. 3 id ipsum
  ® isdem = idem
  iste, -a, -ud pron. demonstr. 1 in universum 2 i.q. hic (opp. ille) 3 sensu peiorativo ; iste saepe = hic Gertz S passim
  istic i.q. ibi
  istinc i.q. inde, exiis locis
  *ita i.q. eo modo, sic I solum ponitur A spectat ad antecedentia B spectat ad sequentia 1 ita....ut 2 ita ut 3 ita ...si 4 ita...cui II respondet aliis adverbiis A ut 1 ut...ita, a: duo membra inter se opponuntur b: duo membra congruunt (fere i.q. et....et, non modo...sed etiam) 2 ut...ita etiam 3 ut....ita et 4 ut...ita quoque B sicut :1 sicut...ita 2 sicut....ita quoque C prout 127, 10 III quid ita (in quæstione directa
  *itaque 1 primo loco a i.q. (et) ita b i.q. deinde, porro c de transitione 2 secundo loco a i.q. igitur b i.q. ita c i.q. deinde d transitionem indicat
  item 1 i.q. eodem modo 2 in enumeratione i.q. porro 3 in oratione directa inducit personam loquentem i.q. rursus
  iter, -ineris 1 de actione eundi, proficiscendi, propositi spatii conficiendi (difficile est distinguere inter 1 et 2) 2 de ipsa via peragranda (nonnulla ad 1 trahi possunt 3 i.q. facultas, copia a abs. b c.gen.
  iteratio, -nis i. actio iterandi, renovandi
  iterato i.q. denuo
  itero, -avi i.q. renovo
  iterum i.q. secundo, rursus 1 solum ponitur 2 apponitur vel semel vel tertio
  itidem i.q. etiam, porro
  iuba, -æ i.q. capilli equi
  iubar, -is n. i.q. splendor
  *iubeo, -ssi, -ssum, -bere i.q. impero, præcipio 1 c.obi.et inf. a active b passive 2 c.acc. et inf (passive) 3 c.dat. et inf 4 c.inf.5 sequitur coniunctivus 6 sequitur ut (ne) 7 c. acc. (vel nom.) 8 abs. ;iubere = permittere Gertz S 10017
  ® iubilare (melum) = canere Gertz S 158, seq. v. 2
  ® iubilatio = actio iubilandi
  ® iubileus =annus iubileus ; iubileum = tempus iubileum
  ® iubilo, -avi, -atum, -are = laetos clamores tollere
  ® iubilum = clamor militum;clamor laetus venatoris
     iussum, -i n. i.q. imperium 1 c.gen. 2 abs.
  iucunditas, -tis 1 i.q. gaudium, delectatio 2 i.q. suavitas
  iucundus, -a, -um 1 i.q. lætus 2 i.q. suavis, gratus 3 i.q. pulcher, amønus
     iucunde i.q. læte, libenter
  iudex, -icis de eo qui iudicat, fere i.q. arbiter
  iudicatio, -nis i.q. actio iudicandi, iudicium
  iudicialis, -e ad iudicium vel potius ad legem castrensem pertinens (pro gen.)
  iudicium, -i I i.q. cognitio, diiudicatio, actio iudicandi (sensu iuridiciali) A generatim 1 c.gen. a obi. b subi. 2 nude B speciatim 1 de iudicio clericorum 2 de supremo iudicio II i.q. existimatio, sententia; iunctura iuris:
  iudico, -avi 1 sensu iuridiciali de actione damnantis a personæ b notæ 57, 34 nec nos nota iudicet ulla, `brand´ hodie britannice.(RH) 2 sensu latiore a i.q. æstimo b i.q. puto, existimo
  iugalis, -e 1 i.q. iugo coniunctus 2 i.q. coniugalis; iugales, -ium = duo equi ;vinculum iugale = conubium
  iugera, -um (pl. RH) 1 de spatio terræ 2 de mensura terræ (subesse videtur vox Danica, fortasse `bol´) 290, 6
  iugis, -is i.q. assiduus, continuus, constans
     iugiter i.q. semper, sine intermissione
  iugo, -avi i.q. coniungo
  iugulo, -avi i.q. interficio, occido, trucido
  iugulum, -i proprie de collo a c.gen. b nude 2 metonymice a de iugulo = vitæ sede b de cæde = iugulatio
  iugum, -i 1 de ligno quod duobus iumentis imponitur 2 de spatio terræ quod iugo boum circumaratur 3 de hastis sub quas victi mittuntur in signum cladis 4 de cacumine montium, de locis editis 5 translate de quolibet onere a c.gen b abs.
  iumentum, -i 1 proprie a de animali quo ad portandum vel trahendum utimur b de equo, in nomine herbæ 79, 31 2 metonymice de vehiculo 226, 25
  iungo, -xi, -ctum, -gere i.q. coniungo 1 c.(acc.et) dat. 2 c. acc. et cum 3 c. acc. etabl. 4 c.acc. 5 abs.
     iunctus, -a, -um 1 i.q coniunctus, connexus a c. dat. b sine dat. 1 i.q. finitimus, , vicinus 3 fere i.q. una cum
  iuramentum, -i i.q. iusiurandum
  iuratio, -nis i.q. actio iurandi, iusiurandum, iuramentum
  iuratorius, -a, -um i.q. iureiurando firmatus
  iurgium, - i.q.altercatio, convicium, controversia
  iurgo, -avi i.q.altercor, rixo
  iurisdictio, -nis de potestate eius qui iura dat. de pontificatu Hamburgensi 382, 7
  iuro, -avi i.q. iureiurando affirmo 1 c.acc. c. inf., 2 sine verbo; Gertz S 69, 12 sec.nunt. + ne pro acc.c.inf.
  1 ius, -ris n. 1 nude a de quolibet legis vinculo, de legibus hominum et naturæ b de lege castrensi c de iure canonico d de iure regio 2 c.gen. (varii sensus) a c.gen. gerund. b c. gen. subst.; Gertz M iura carnis persolvere = mori
     iusiurandum, -i de fide verbis sollemnibus data = iuramentum
  2 ius, -ris i. liquor carnis assatæ
  ® iussio = iussum = quod (militibus) iubetur
  ® iustitia/iusticia = aequitas (opp. intemperantia) ; obiective: summa legum (Georges) = satisfactio/redditio;iustitiae complementum = satisfacere ; = iurisdictio
  ® iustificare = purgare
  ® iustitiarius/iusticiarius = qui ius aeque dicit
  iustus, -a, -um 1 adiective a i.q. æquus, dignus (de iis quæ certis condicionibus respondent) b i.q. legitimus 2 subst. n. pl. i.q. debitum
     iuste 1 i.q. æque, iure 2 i.q. plane
  ® iuvamen (< iuvo) tarde = auxilium
  ® iuvencula (tarde) < iuvenca < iuvenis Gertz S 273, 25
  iuvenilis, -e i.q. ad iuventutem pertinens 1 adi. 2 subst.
     iuveniliter i.q. iuventutis more, temere
  *iuvenis, -is m. 1 de singulis hominibus nondum adultis (sg. et pl.) 2 de iuventute, de pube
     iunior, -is i.q. minor natu
  iuventa, -æ 1 deætate iuvenili 2 de iuvenibus
  iuventus, -tis i.q. pubes 1 additur nomen gentis 2 sine gentis nomen
  iuvo, -vi, -tum, -vare 1 i.q. auxilium, opem fero (c.acc.) 2 i.q. prosum (impersonaliter) 3 i.q. delecto
  iuxta 1 adverbialiter i.q. æque, pariter 2 præponitur a i.q.prope, apud b i.q. secundum 3 postponitur i.q. apud

  K
  kalendæ, -arum de primo mensis die
  ® karistia vide caristia
  ® karitative vide caritative
  ® knese = dominus vox Sclavica Gertz S 194, 18
  ® kyrieeleison = letania Gertz S 243, 19

  L
  labefacio, -feci, -factum, -facere i.q. concutio, debilito, labefacto
  labefacto, -avi i.q. concutio, efficio ut aliquid vacillet 1 proprie 2 translate
  labellum, -i.q. labium
  ® labens = transitorius Gertz S 64, 12
  labeo, -nis m. i.q. ganeo, helluo, tumidis labellis præditus
  ® laberintus = laburinthus
  labes, -is f. 1 de eo qui ruinam efficit, labefactat 280, , 37 religionis (opp. robur ac columen) 2 i.q. dedecus, flagitium a c.gen. b nude
  labilis, -e 1 i.q. lubricus, non stabilis 2 i.q. solutus, laxus 3 i.q. inclinatus
  labium, -i i.q. labrum
  labo, -avi i.q. instabilis sum, nuto, vacillo 1 proprie 206, 12 ebrietate 2 translate 208, 3
  labor, -psus sum, -bi 1 proprie de motu locali a de ferro penetrabili b de aqua i.q. curro, fluo c de actione cadendi, collabendi vel concidendi, decidendi 2 de tempore 3 vanescente notione propria a i.q. evado b i.q. deficio c i.q. erro, pecco d i.q. morti appropinquo, decedo
  *labor, -is de actione eius qui officio fungitur, de negotio, de opera (hic illic prævalet notio molestiæ e.g. 22, 19) a: genus laboris indicat adiectivum b: genus laboris indicat genetivus c: genetivus eum indicat qui laborat d nude 2 de opere, de libro
  laboro, -avi 1 i.q. nitor, officio, fungor, operam do a c.inf. b abs. 2 i.q. vexor, periclitor a c.abl.b abs.
  labrum, -i de oris parte
  lac, -tis i. liquor ex ubere stillans
  lacer, -a, -um 1 passive a proprie i.q.dilaceratus, discissus b translate i.q. disiectus 2 active i.q. lacerans
  laceratio, -nis i.q. actio lacerandi, laniatus
  lacero, -avi 1 sensu strictiore i.q. dilacero, discindo, distraho 2 sensu latiore a i.q. vexo b i.q. aggredior, opprimo, perdo
  lacertus, -i i.q. brachium
  lacesso, -ivi, -itum, -ere i.q. excito, provoco, tento 1 c.abl. 2 sine abl. 3 abs.; lacessire pro lacessere Gertz S App.6, 9
  lacrima, -æ i.q. humor ex oculis emanans
  lacrimabilis, -e i.q. miserabilis, tristis
  lacrimo, -avi i.q. lacrimas fundo, fleo
  lacrimosus, -a, -um de eo qui lacrimas commovet
  lacteus, -a, -um i.q. lacte plenus
  ® lacticinium (< lac, -tis + cena + syllabae finales) > lacticinia sc.cibaria (< cibarium = farina hordei) + lac, -tis = cibarium lacticinium RH
  lacuna, -æ de qualibet cavitate soli, de gurgite, de voragine 2 i.q. palus
  lacunar, -is n. i.q. lacuna, palus
  lacus, -us i.q. stagnum
  lædo, -si, -sum, -dere 1 trans. a i.q. affligo, offendo b i.q vulnero 2 intrans. 88, 25
  læsio, -nis 1 proprie a i.q. damnum, detrimentum b i.q. vulneratio 2 translate i.q. violatio, offensio
  ® lætanter / læte = cum gaudio
  lætitia, -æ i.q. gaudium, hilaritas, habitus eius qui læto animo est
  lætor, -atus sum, -ari i.q.iucunde afficior, gaudeo 1 c.abl. 2 c.acc. c.inf. 3 sequitur quod
  lætus, -a, -um 1 de mente humana i.q. contentus, felix 2 de habitu vultus oculorum vocis i.q. hilaris a proprie b in imagine i.q. serenus 3 de rebus i.q. alacer, iucundus, lætabilis
  lævorsum, - i.q. ad lævum versus
  lævus, -a, -um de altera vel corporis vel aciei parte (opp. dexter) 1 adi.2 subst. f. i.q. manus læva (opp dextra)
  ® laicus (laycus) opp. clericus RH
  lambo, -ere i.q. ligurio
  lamentor, -atus sum, -ari i.q. deploro, doleo
  lamentum, -i i.q. lamentatio, querela
  lamina, -æ de frusto metalli 2 de acumine
  lampas, -dis f. i.q. fax
  lancea, -æ i.q. hasta, jaculum
  ® lanceare = lanceâ perforare Gertz S 61, 2; lanceare (Georges) :lanceam attollere
  ® lance/iola = lancea parva Georges
  ® lancolum = stragulum laneum Gertz S 330, 3
  laneus, -a, -um i e lana factus
  langueo, -i, -ere i.q. languidus sum, moror
  languesco, -i, -escere i.q. torpesco
  languidus, -a, -um 1 i.q. lentus, tardus 2 i.q. iners
     languide i.q. lente
  languor, -is 1 i.q. defectio virium, infirmitas 2 i.q. morbus
  laniatus, -us i.q. actio laniandi, dilaceratio
  lanio, -avi i.q. dilacero
  lanx, -cis f. 1 i.q. vas cibum continens 2 de duobus (libræ) vasculis 97, 9; Gertz M: aequa lance < iunctura: aequa lance pendere
  lapideus, -a, -um i. adi. pro gen. lapidis
  lapillus, -i i.q. parvus lapis
  *lapis, -dis de massa dura, fere i.q. saxum
  lapsus, -us 1 proprie de cursu rapido a de aqua b i.q. actio cadendi, casus c i.q. ruina 2 vanescente sensu proprio a i.q. occasus, ruina b i.q. error
  laquear, -is n. 1 proprie de trabibus tecti 2 in nomine floris 79, 32 (lingua nostra `tagrør´ ; teutonice `Schilfrohr´ ; (vide ungula: lusus de cubitu et herba RH)
  laqueatus, -a, -um de locis depressis, fere i.q.cælatus
  laqueus, -i 1 proprie de fune quo homines strangulantur i.q. tendicula 2 in imagine de insidiis vel fraude
  lar, -is 1 de dis qui custodes omnium habitationum putantur 2 metonymice a de foco b de æde
  lardum, i n. i. porcina
  largior, -tus sum, -ri i.q. (large)dono 1 c.acc. 2 abs.
  largitas, -tis i.q. liberalitas
  largitio, -nis i.q. liberalitas 2 i.q. donum corrumpendi causa datum vel actio eius qui donis corrumpit
  largus, -a, -um i.q. abundans, multus
  larva, -æ 1 i.q. spiritus maleficus, monstrum 2 i.q. exuviæ, tegumentum nativi decoris
  ® larvatus = monstruosus
  lascivia, -æ 1 i.q. petulentia a c.gen b abs. 2 i.q. pavor
  lascivio, -vi, -tum, -re 1 i.q. exsulto 2 i.q. luxurio
  lascivus, -a, -um 1 i.q. voluptuosus, petulans a adiective b substantive 2 de equis i.q. pavidus
     lascive i.q. licenter
  lassitudo, -inis i.q. fatigatio 1 c.gen. 2 abs.
  lasso, -avi i.q.fatigo
  lassus, -a, -um i.q. fatigatus
  *latebra, -æ 1 de loco ubi aliquis latet, de perfugio, de receptaculo a c.gen. 2 vergit in notionem fraudis, mendacii
  lateo, -ui, -ere 1 proprie i.q. me occulto 2 i.q. obscurus sum
     latens, -tis i.q. absconditus, occultus 1 adi. 2 subst.
     latenter i.q. occulte, secreto
  later, -is i.q. tegula [murum cocti lateris 272, 10 non tectum, recte tegula tecti RH]
  laterculus, -i i.q. parvus later
  latericius, -a, -um i. e latere factus
  latex, -icis i.q. fons
  latibulum, -i i.q. perfugium, receptaculum
  laticlavius, -a, -um i. lato clavo præditus (in ornamentis sacerdotalibus)
  latifundium, -i i.q. bonum, prædium 1 c.gen. 2 abs.
  latio, -nis i. actio (per)ferendi
  latitudo, -inis i.q. spatiositas, extensio
  lator, -is 1 de eo qui aliquid fert 2 de eo qui aliquid exhibet
  ® latrabilis = latrans vide latro
  latratus, -us i.actio latrandi
  latro, -avi i.q. canis vocem edo
     latrantes, -um i.q. canes
  latro, -nis i.q. insidiator, prædo, sicarius
  latrocinium, -i 1 proprie i.q. rapina 2 translate i.q. insidiæ, fraus 3 metonymice de latronibus
  latus, -a, -um 1 i.q. in latitudinem ductus a de rebus b de statura hominum 2 i.q. amplus, extensus
     late i.q. magna extensione, vaste, ample
  latus, -eris n. 1 de dextra et sinistra parte corporis humani vel animalis a sensu strictiore b sensu proprio evanescente, fere periphrastice 2 de dextra vel sinistra rei parte a generatim b speciatim de altera aciei parte
  laudabilis, -e i.q. laudatione dignus
     laudabiliter i.q. egregie
  laudatio, -nis i. actio laudandi, commendandi
  laudo, -avi 1 i.q. laudibus extollo, orno, probo 2 vergit in notionem afferendi, citandi, commemorandi
  laudator, -is de eo qui laudat
  laus, -dis 1 i.q. approbatio a nude b c.gen.obi. c c.gen. subi. 2 i.q. honor, gloria, fama a c.gen. b nude 3 i.q. res egregie gestæ; laudes : pars ultima officii nocturni (sub tempus matutinum) in qua laudes domini decantabantur Gertz S 326, 30
  lautitia, -æ i.q. luxuria
  lautus, -a, -um i.q. luxuriosus
     laute i.q. luxuriose
  lavacrum, -i 1 de actione lavandi, fere i.q. balneum 2 de baptismate: lavac(h)rum salutare Gertz S 87, 2
  lavo, -lavi, - lotum, -lavare 1 i.q. me aqua purgo 2 i.q. madefacio 57, 17
  laxamentum, -i 1 i.q. lenimentum, levamentum 2 i.q. remissio
  laxatio, -nis i.q. remissio
  laxo, -avi 1 i.q. remitto aproprie b translate 2 i.q. evello 3 i.q. dimitto 4 i.q. violo 5 i.q. indulgeo
  laxus, -a, -um 1 i.q. amplus, extensus, latus 2 i.q. solutus a proprie b translate c in imagine 3 i.q. flexibilis
     laxe i.q. late
  ® lazaricus = leprosus Gertz S 81, 12
  ® leccator = scurra vanam loquelam proferens Gertz S 318, 5, 10
  ® lechitus = lechytus Gertz S 350, 22
  lectica, -æ i.q. ferculum
  lectio i.q.actio legendi; lectiones divinæ = scripta sacra> pericopæ seu partes ex sacra scriptura vel ex vitis sanctorum desumptæ; septima lectio = prima lectio in tertio nocturno; tertia lectio ultima in primo nocturno circa mediam noctem Gertz S 339, 26; Gertz M : lectio = verba scriptoris
  ® lectisternium =stragula vestis Gertz S 108, 9
  lectito, -avi i.q. studiose colligo
  lector, -is de eo qui legit
  lectulus, -i i.q. lectus
  lectus, -i 1 de cubili, de loco ubi dormitur 2 i.q. feretrum
  ® legalis = ad legem (i.e. vetus testamentum) pertinens Gertz S 87, 8; legaliter = ut leges poscunt RH
  ® legatarius = 1 legatus 2 qui testamentum possidet ; subst: legatarium = testamentum/ legatum Georges
  ® legatia = officium legati Gertz M
  legatio, -nis de mandato, munere nuntio legatorum vel de ipsis legatis I in universum A abs. B c.gen. 1 obi. 2 subi II de Romanæ ecclesiæ legatis; Gertz M I, 263, 18 in legatione vadere = ut legati vadunt
  *legatus, -i de eo qui legatione fungitur, ab aliquo missus est 1 generatim 2 speciatim de apostolicæ sedis legatis
  ® legendarium = liber legendarum
  ® legislator qui legem fert sive imponit populo Gertz MRH
  legitimus, -a, -um 1 de iis qui(quæ) secundum leges sunt a generatim b speciatim ad legem castrensem spectat 2 de iis quæ lege vel potius consuetudine fiunt, fere i.q. constans
  lego, -avi 1 i.q. assigno 2 i.q. testamento relinquo
     legatum, -i n. i.q. testamentum
  lego, -legi, -lectum, -legere 1 de qualibet actione colligendi 2 de actione convocandi 3 de actione (intel)legendi litteras sive figuras 4 de actione eligendi
     lectus, -a, -um i.q. egregius, optimus 1 pos. 2 superl.
  ® lembus (< graece) = navicula
  lemures, -um m. i. nomen monstrorum
  lenimentum, -i 1 i.q. levamen 2 i.q. illecebra
  lenio, -vi, -tum, -re i.q. levo, minuo, mitigo
  lenis, -e i.q. clemens, mitis
     leniter 1 i.q. clementer 2 i.q. caute
  lenitas, -tis 1 i.q. tranquillitas 2 i.q. cautio, prudentia
  lenocinium, -i i.q. illecebra
  lentesco, -ere i.q. callosus fio, duresco
  lentigo, -inis i. maculum cutis
  lentus, -a, -um i.q. diuturnus, iners, tardus
     lente i.q. tarde, tranquille
  leo, -nis g.c. pro fera ponitur: 24, 6(cf.502, 26 tigres)
  lepidus, -a, -um i.q. urbanus
  lepos, -ris m. i.q. urbanitas
  ® lepra elephantina = elefantiasis
  lepus, -oris g.c. i. nomen animalis
  ® lesio = cædes vide laesio
  ® letabundus = lætitia plenus Gertz S 132, 10, 17
  letalis, -e i.q. mortalis, mortem efficiens
     letaliter i.q. mortifere
  ® letania = preces ecclesiasticæ a kyrieeleison incipientes trinitatemque et omnes sanctos invocantes Gertz S 325, 22
  ® letanter vide laetanter
  letifer, -a, -um i.q. mortifer
  letum, -i i.q. exitium, mors; etiam : lethum Gertz S 426, 14
  ® leuga > gallice : lieue (4 miliaria)
  ® leve = leviter Gertz S 316, 22
  levis, -e 1 sensu strictiore de parvo pondere 2 sensu latiore a i.q. debilis, non firmus b i.q. agitabilis, mutabilis c i.q. parvus, exiguus d i.q. non gravis 321, 19
     lèviter i.q. parum Gertz M = facile; leviuscule = facilime Gertz M /RH
  lêvis, -e 1 de membris glabris, mollibus (opp. hispidis) 2 i.q. politus
  levitas, -tis i.q. inconstantia, incontinentia, instabilitas 1 c.gen. 2 sine gen.
  lêvitas, -tis i.q. mollities, teneritas
  ® leviter Gertz S
  ® leviticum officium = diaconi (levitæ) officium (evangelii prælegendi) Gertz S 305, 24
  levo, -avi 1 proprie i.q. tollo, attollo 2 translate a i.q. deminuo, mitigo b i.q. demo c i.q. tollo(de voce); = ædificare Gertz S 148, 6 ; levare = elevare (ossa sancti) 15, 19, Gertz S 109, 17 (hominem) qui peccavit deiciendo levare.
  lex, -gis I i.q. decretum, statutum A in universum 1 c.gen. 2 abs. B speciatim 1 de lege quæ danice `witherlogh´vocatur; [nunc danice `vederloven´ RH] 294, 10 297, 9 297, 11 298, 2 2 de iure canonico II i.q. condicio, necessitas, status A c.gen. B abs. III i.q. ordo IV i.q. modus
  libamen, -inis n. i.q. libatio
  libamentum, -i de sacrificio 1 apud paganos 2 apud christianos de corpore et sanguine Christi
  libellus, -i de missali, de libro missæ
  liber, -ri m. de missali, de codice qui sacrum textum continet
  liber, -a, -um I adi. A i. qui sui iuris est, ingenuus B i.q. liberatus, privatus, solutus (c. abl.) C i.q. non impeditus, licitus, solutus 1 additur subst. 2 sine subst. D i.q. impavidus, audax II subst. A sg. 1 m. 2 f. B plur. de progenie, de filiis 1 c.gen. 2 abs.
     libere 1 i.q. facile, expedite, solute 2 i.q. audacter
  liberalis, -e 1 de iis quæ in viri ingenui naturam cadunt 311, 3 artium 2 fere i.q. benignus, largus 3 fere i.q. nobilis, pulcher
     liberaliter i.q. benigne, large
  liberalitas, -tis i.q. largitas, munificentia 1 c.gen. 2 nude
  liberatio, -nis i. actio liberandi
  liberator, -is de eo qui liberat
  libero, -avi i.q. eripio, exuo 1 c.abl. 2 sine abl.
  libertas, -tis I proprie de condicione eius qui liber est (cum sensu strictiore opp. servituti, captivitati tum sensu latiore A c.gen B abs. 1 generatim 2 speciatim de iure eligendi, subrogandi episcopi II translate A de libero arbitrio i.q. copia, facultas, licentia 1 nude 2 c.gen. a obi. b subi. B i.q. audacia, impudentia
  libertus, -a, -um i.q. servus cui libertas data est
  libet, -uit vel itum est, -ere i.q. iuvat, placet 1 c.inf. 2 sine inf.; c. acc.c. inf. Gertz S 320, 15
     libitum, -i n. 1 i.q. beneplacitum, voluntas 2 i.q. libido 3 i.q. appetitus; Gertz M libitus, -us m. :id quod libet
     libens, -tis i.q. lætus, promptus, voluntarius
     libenter i.q. gratulanter, cum gaudio
  libidinosus, -a, -um i.q. cupidus, lascivus, voluptate plenus
  libido, -nis I i.q. appetitus, desiderium, studium A c.gen. 1 obi. 2 subi. B nude II i.q. amor, cupido, voluptas A c.gen. B nude
  libo, -avi i.q. bibo, degusto, haurio; Gertz M I, 122, 5 : translate leges...quas ...libavi i.e. libare = delibare = degustare
  *libra, -æ de mensura monetæ; = marca (denariorum) Gertz S 323, 1 = 240 denarii (danice pendinge)
  ® libralis = qui unam libram pendet
  ® librarius = qui ad libros pertinet; libraria sc.taberna = ubi libri ementur > libraria monasterii = bibliotheca, etiam = armarium librorum RH
  libratus, -us i.q. actio librandi, ictus gravis
  libro, -avi 1 i.q. metior, penso 2 i.q. adapto tempero 3 i.q. vi emitto, iacto, iaculor 4 i.q. moveo
  liburna, -æ i.q. navis;Georges: liburna sc.navis (< terra Liburnia nunc Kroatia)
  liburnica, -æ i.q. liburna
  licentia, -æ 1 i.q. copia, facultas, permissio a c.gen.rei b abs. 2 i.q. libertas, intemperantia; GertzM iunctura : ut licentia detur = ut aperte loquendum ; licenciatus = cui licentia permissa est
  *licet, -uit vel -itum est, -ere i.q. possibile est, conceditur, potestas datur 1 impersonaliter a c.inf. b c.acc.c.inf. c sine inf. 2 personaliter 101, 29
     licens, -tis 1 i.q concessus, permissus 2 i.q. laxus, solutus
     licenter i.q. immoderate, libere
     licitus, -a, -um i.q. concessus, permissus
     licite i.q. libere, licenter
  licet i.q. etsi, quamvis 1 c.coni (præs.impf., perf., plusqupf. a sequitur tamen b sine tamen 2 sine verbo
  lictor, -is de carnifice, de cruento ministro
  ® ligamen = nodus
  ligamentum, -i i.q. corrigiæ
  ® ligatura Gertz M : ligaturas laxare = tegumenta laxantur II, 484, 3RH
  ligneus, -a, -um i.q. e ligno factus
  lignifer, -a, -um i. ligno præditus
  lignum, -i 1 de materia arborum (cum collective tum de singulis truncis, trabibus, palis) a generatim b speciatim de ligno compactili quo alius alium agnoscit 2 de ipsis arboribus
  ligo, -avi i.q. iungo
  ligo, -nis m. de instrumento rustico, fere i.q. rastrum
  ligurio, -re i.q. lambo 1 c.acc. 2 abs.
  limbus, -i de patagio sive ora vestis
  limen, -inis 1 de ligno quod transversum in inferiore ianuæ aut portæ parte ponitur 2 i.q. aditus a c.gen. b nude 3 i.q. principium 4 fere i.q. limes; limina = ianuæ Gertz S 128, 7; limina (sacraria sepulchralia) sanctorum (visitare) Gertz S 268, 17
  limes, -itis m. i.q. finis, terminus
  limito, -avi i.q. termino
  limo, -avi i.q. acuo
  limosus, -um i.q. luto vel limo plenus, cænosus
  limus, -i de cæno, luto, terra palustri
  linea, -æ 1 de serie 2 de figuris in cinere descriptis. 3 de viæ limite
  lineamentum, -i i.q. adumbratio, forma, linea
  lingua, -æ 1 de corporis parte 2 de facultate dicendi (`parole´) 3 i.q. sermo (`langue´) a c.gen. b sine gen.
  ® linire = linere < linea > linealis vide linea
  linquo, -qui, -nquere 1 i.q. desero, destituo, relinquo 2 i.q. sino
  ® lint(h)eamen < linteus < linum = linteum Gertz S 379, 18
  linter, -ris i.q. cymba, navicula
  linteum, -i n. 1 i.q. pannus 2 i.q.velum
  liquet, -re i.q. constat, manifestum est
  liquidus, -a, -um 1 i.q. fluidus 2 i.q. serenus, limpidus 3 i.q. manifestus a c.subst. b impersonaliter
     liquido i.q. aperte, clare, manifeste 1 generatim 2 speciatim de sono
  liquo, -avi i.q. liquefacio, liquidum reddo; RH : liquorem cribrare
  liquor, -is i.q. humor 1 c.gen. 2 sine gen.; = potio Gertz S 95, 22
  lis, -tis de controversia, rixa 1 generatim 2 speciatim sensu iuridiciali
  litatio, -nis i.q. piaculum, propitiatio
  litigiosus, -a, -um i.q. lite plenus
  litigium, -i n. i.q. contentio, controversia
  lito, -avi i.q. sacrifico
  litoralis, -e de iis qui(quæ) prope litus sunt, fere i.q. maritimus
  littera, -æ 1 sg. de singulis scripturæ signis (cum de aliis tum de iis quæ lingua nostra `runer´vocantur 4, 26 7, 4 7, 10 81, 24 143, 16 147, 37 155, 25 289, 22 464, 3) II pl. A de scripto quo res gestæ memoriæ traduntur B de epistola 1 generatim 2 speciatim de papæ litteris C de doctrina
  ® litteralia (liberalia, litterarum) studia, litterales artes Gertz S 300, 4, 13
  ® litteraliter = verba ac litteras sequens Gertz S 124, 9
  litteratus, -i m. i.q. clericus (de personis ecclesiasticis; apud alios medii ævi scriptores clericus pro homine litteris imbuto ponitur
  litura, -æ de actione cancellandi, demendi, tollendi 2 de cicatrice
  *litus, -oris de terra mari adiacenti 1 c.gen. 2 sine gen
  lituus, -i m. 1 i.q. tuba 2 metonymice i.q. signum lituo datum;Georges : I lituus (sc.augurum) II lituus corneus quo cornicen utitur ad pedestres inflammandas (opp. tuba equitum)
  liveo, -re de pallido (inferni) colore [nonnisi præs.partcip. gen. sg.] : liventis 1 de mortuo 2 de aqua fluvii RH (qui (quod)pallido colore est)
  lividus, -a, -um i.q. pallidus (de larvis)
  livor, -is m- 1 proprie de pallido vel insano corporis colore a propter frigus b propter vulnus 2 translate de invidia a c.gen. b abs. 3 de tenebris
  lixa, -æ m. i.q. calo (de iis qui gulæ officiis operam dant
  localis, -e i. ad locum pertinens
  locellus, -i m. i.q. arca
  loco, -avi 1 proprie i.q. pono 2 translate a i.q. habeo b i.q.dissipo, distribuo;Georges : loco opp conduco : portorium/fundum/vectigalia locare pecuniâ/frumentô; iunctura locare sedi i.e. in sede locare
  loculus, -i i.q. arca, claustrum ;® = sacculus, marsupium Gertz M I, 250, 19RH
  locuples, -tis i.q. dives 1 c.abl. 2 sine abl.
  locupleto, -avi i.q. augeo 1 c.abl. 2 sine abl.
  ® loculus= arca ; etiam =theca nummaria
  *locus, -i I sensu strictiore A de situ vel positione 1 generatim a c.gen. b nude2 speciatim a de locis religiosis b in re militari de statione B de spatio II sensu latiore A spectat ad narrationis ordinem B spectat ad honores 1 c.gen 2 nude C spectat ad originem 1 c.gen. 2 sine gen. D periphrastice fere i.q. vice pro c. gen. 1 in locum 2 loco E spectat ad copiam, facultatem, potestatem 1 c.gen.2 abs.
  ® locutio usualis = loquendi consvetudo Gertz S 194, 17
  ® longanimis = patiens, tolerans, placidus, aequo animo
  longævus, -a, -um i.q. grandævus, vetus
  ® longenus = longus, diuturnus
  longinquitas, -tis de grandi spatio, longitudine, distantia 1 c.gen. 2 abs.
  longinquus, -a, -um 1 i.q. amplus, longus, extensus 2 i.q remotus a adi. b subst.
  longitudo, -inis 1 de rebus 2 de hominibus i.q. proceritas
  longus, -a, -um 1 de spatio locali a adi. b subst. n. 2 de tempore i.q diuturnus a adi. b subst.
     longum i.q. diu
     longe 1 sensu locali (de distantia, extensione etc.) a nude b additur unde 2 i.q. multo (c.compar.); Gertz M temporale = diu;poet. longo = longo temporeGeorges ex Cic.
  loquacitas, -tis i.q. eloquium, garrulitas, facultas dicendi
  loquax, -cis i.q. disertus, facundus, garrulus
     loquaciter i.q facunde (in malam partem)
  loquor, -cutus sum, -qui i.q. dico, verba profero 1 intr.a nude b c.dat. 2 trans.
  loramentum, -i de armis equestribus
  *lorica, -æ 1 i.q. thorax 2 i.q. galea
  loricatus, -a, -um i.q. lorica indutus, armatus
  lorum, -i n. 1 de corrigiis 2 de freno
  lubricitas, -tis 1proprie i.q. levitas 2 translate i.q. perfidia
  lubricus, -a, -um 1 i.q. levis a adi. b subst. 2 i.q. labilis 3 i.q. incertus, falsus a adi. b subst.; Gertz S ad luxuriam inclinans;etiam = lascivus, obscenus; saxa lubrica vestigium fallunt Curt. (Georges)
  ® lucanus, -a, -um (< lux) subst.:ante lucanum / ante lucanam
  lucellum, -i n. i.q. lucrum
  luceo, -xi, -cere i.q. fulgeo (translate)
     lucens, -tis excellens, illustris
  lucerna, -æ i.q. cereus, lychnus
  lucesco, -xi, -cescere i.q. lucem emitto
  ® lucicluis fulgens luce clara Gertz S 155, Add.II, 4
  lucidus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus
     lucide i.q. perspicue
  ® lucifluus = lucidus Gertz S 155, Add.II, 2
  ® lucrativus (< lucrari) :possessio lucrativa
  ® lucrifacere = lucrosum reddere Gertz S 328, 23
  lucror, -atus sum, -ari i.q. comparo, acquiro 2 i.q.concilio
  lucrosus, -a, -um i.q. utilis
  lucrum, -i 1 i.q. quæstus 2 i.q. reditus
  lucta, -æ i.q. actio dimicandi, luctatio, pugna
  luctor, -atus sum, -ari i.q. dimico
  luctuosus, -a, -um i.q. miserabilis, tristis
  luctus, -us i.q. dolor, mæror 1 c.gen. 2 abs.
  luculentia, -æi.q. decus, pulchritudo
  *ludibrium, -i 1 de ioco, cavillatione a c.gen. b nude 2 de dedecore vel infamia a c.gen. b nude 3 de specie risum præbente;ludibriosus = deridens/irridens
  ludicrus, -a, -um i.q. hilaris, iocosus
  ludificatio, -nis i.q. fraudatio, præstigiæ
  ludifico, -avi i.q. decipio, fallo
  ludo, -si, -sum, -dere 1 trans. i.q. decipio 2 intrans. i.q. me delecto
  ludus, -i 1 de ioco, lusu a c.gen. b nude 2 de spectaculo 3 de pugna
  lues, -is f. i.q. pestis 1 c.gen. 2 abs.
  lugeo, -xi, -ctum, -gere i.q. doleo 1 trans. 2 intr.
  lugubris, -e i.q. mæstus, tristis 1 adi. 2 subst.
     lugubriter i. cum mærore
  lumbare, -is n. i. pannus qui lumbum tegit
  ® lumbricus = vermis ventri > Gertz S 242, 11 lumbri (pl.) vide etiam tænia et fetor
  lumen, -inis n. 1 proprie a de luce diurna b i.q. lucerna 2 metonymice a i.q. oculus b de mente 3 translationes a i.q. splendor, gloria b de hominibus claris
  luna, -æ de corpore cælesti
  luo, -i, -ere i.q. pænas do, solvo 1 c.abl. 2 sine abl.
  lupinus, -a, -um ad lupum pertinens
  lupus, -i 1 m. 2 f...[lupa, -æ f. de muliere positum Saxo 179, 13.Plautus: Epid. 403 de meretriceRH]
  luscus, -a, -um i.q. strabo, limis oculis
  lusito, -avi i.q. iocor
  lustratio, -nis i.q. indagatio, investigatio
  lustrator, -is i.q. investigator
  lustro, -avi 1 strictius i.q. inspicio, scrutor a trans. b intr. 2 latius a i.q. delibero b i.q. peragro;rel. agrum / urbem / populum lustrare, aliquem flammis lustrareRH
  lustrum, -i 1 i.q. quinquennium 2 pl. i.q. anni;RH lustrum :vota in proximum lustrum (quinque annorum)suscipere
  lusus, -us 1 de lusu aleæ et calculorum 2 de ioco, oblectatione a generatim b speciatim de amore 3 de spectaculo
  luteus, -a, -um 1 de qualibet re limosa, sordida 2 de terra argillosa
  lutum, -i 1 de sordibus 2 de terra humida vel palustri
  lux, -cis 1 de luce solis radiis acta a generatim b speciatim de die 2 de vitæ luce 3 de facultate videndi 4 de claritate, perspicuitate a c.gen. b abs. de religione christiana 5 de laude, fama, gloria ;nota de ipso homine illustri 5, 15 patriæ
  luxuria, -æ i.q. intemperantia, libido, voluptas
  luxurio, -avi 1 i.q. abundo 2 i.q. lascivio
  luxuriosus, -a, -um 1 i.q. abundans 2 i.q. voluptuosus
  luxus, -us 1 i.q. apparatus magnificus, abundantia 2 i.q. intemperantia, lascivia, voluptas a c.gen. b sine gen.
  lychnus, -i m. i.q. cereus, lanterna, lucerna
  lympha, -æ f. i.q. aqua
  lymphans, -tis i.q. mente captus, demens
  lymphatus, -a, -um i.q. lymphans
  lyra, -æ f. de instrumento musico

  M
  macer, -cra, -crum i.q tenuis, non pinguis de hominibus 2 de pane
  [maceria, -æ i.q. mænia, sæpes]
  machina, -æ de instrumentis bellicis
  machinamentum, -i 1 de instrumentis bellicis a generatim b speciatim de tormentis 2 de instrumento mortifero in excelsa domus parte suspenso
  machinatio, -nis de arte, artificio, insidiis
  machinor, -atus sum, -ari i.q. paro (in malam partem)
  macies, -i f. i.q. tenuitas
  macto, -avi i.q. cædo
  macula, -æ 1 i.q. labes, nota, punctum 2 translate i.q.vitium
  maculo, -avi 1 proprie i.q. aspergo 2 translate i.q. violo, polluo, contamino a pro obiecto homines b pro obiecto res
  maculosus, -a, -um i.q. sanguine respersus
  madefacio, -feci, -factum, -facere i.q. humecto
  madeo, -ui, -ere i.q. humidus sum a c.abl. b sine abl. 2 i.q. ebrius sum
  madido, -avi i.q. madefacio
  madidus, -a, -um i.q. humidus
  mador, -is m. i.q. humor
  mæreo, -ui, -ere i.q. doleo
  *mæror, -is i.q. dolor 1 abs. 2 c.gen.
  mæstitia, -æ i.q. tristitia 1 abs. 2 c.gen.
  mæstus, -a, -um i.q. lugubris, mærens, tristis 1 de hominibus a c.abl. rei moventis b c. de c. nude 2 de rebus
  ® maga, -ae = venifica, saga
  magica, -æ i.q. magica ars
  magicus, -a, -um i.q. ad magicam pertinens
  *magis 1 de comparatione a sequitur quam (comparantur sententiæ vel partes sententiarum, substantiva, adiectiva, verba, adverbia) b c.abl.c altera
  comparationis pars deest d altera comparationis pars in sententia condicionali ponitur 2 c.adi. pro comparativo ponitur 3 i.q. potius 4 pleonastice (c comparativo)5 variæ iuncturæ
  a hoc .s...quo b hoc -s ...quod c quo magis d nihilo magis e sed magis ; Gertz S magis = plus 282, 64, qui te magis oppugnabant = magnopere ibidem 194, 21 RH, nescio magis = nescio utrum magis verum sit ibidem 317, 22
     maxime 1 ad adi. non trahitur a i.q. summopere, valde b i.q. præcipue, ante omnia 2 c.adi. pro superlativo ponitur 3 variæ iuncturæ a quam -e b
  perquam -e c -e cum
  magister, -ri 1 m., de eo qui alicui præest a c.gen. b abs. 2 f., fere i.q. domina a c.gen. b abs.; magister templi;conversorum;hospitum;conventualium (apud fratres minores);magister grangiae
  magisterium, -i 1 de dignitate, gradu, honore eius qui docet (t.t. esse non videtur) 2 de actione eius qui docet i.q. documentum 3 de actione eius qui præest
  magistratus, -us i.q. honor, primatus, princeps locus
  magnalia, -um n. i.q. res egregie gestæ
  magnanimitas, -tis i.q. magnitudo animi
  magnates, - um m. de certo hominum ordine i.q.maiores, nobiles.optimates, primores, principes, proceres 1 abs. 2 c.gen
  ® magnificare (ex)ornare, laudibus efferre Gertz S passim, magnificatus = magnificus; magnifacere = magnificare
  magnificentia, -æ i.q. magnificus apparatus, lautitia, splendor 1 sine gen. 2 c.gen.
  magnificus, -a, -um i.q. splendidus
     magnifice i.q. splendide
  ® magnipendere = magnum iudicare Gertz S 82, 22
  magnitudo, -inis I proprie i.q. amplitudo, granditas A corporea 1 in universum a c.gen. b abs. 2 de corpore a c.gen. b abs.B incorporea 1 in universum 2 de magna vi, multitudine a c.gen. b abs. II translate i.q. dignitas, auctoritas
  magnopere i.q. valde
  *magnus, -a, -um I adi.A proprie 1 de amplitudine, extensione, granditate a corporea b incorporea 2 de gravitate3 de sono 4 de ætate a additur natu b nude B translate 1 m. a abl. i.q. superior, potens b sine abl. i.q. superior generatim, speciatim de archiepiscopo antiquam formulam æmulans
  430, 21 i.q. nobilis (epitheton ornans) 2 n.228, 14 II subst. A m. 1 pos. 2 comp. a de iis qui antea vixerunt, de antecessoribus b de magnatibus, nobilibus, proceribus 3 superl. B n. 1 c.abl. comparationis 2 nude a i.q. tumidus b i.q. grandis (de rebus gestis)
  magus, -i m. i.q. divinandi peritus
  maiestas, -tis I de dignitate, auctoritate A proprie 1 de dis a c.gen. b nude 2 de hominibus a c.gen. b abs. 3 de terra a c.gen. b c.adi. 4 de ecclesia B de ipsa regia dignitate vel potius de eo qui hac dignitate ornatus est ;nota de læsa dignitate 392, 28 II de specie i.q. gravitas
  ® maior = maximus Gertz S 424, II, 8; maiores =magnates ibidem 66, 4 ; maiores natu vide prudentes ibidem 102, 6
  mala, -æ de ea oris parte qua manditur
  maledictum, -i n. i.q. convicium
  maledicus, -a, -um i.q. malignus
  ® malefactor = homo scelestus
  maleficium, -i 1 i.q. scelus 2 i.q. damnum, incommodum 3 de arte magica
  maleficus, -a, -um de eo qui scelus committit; = piratus; = magus; artes maleficae = artes magicae
  malevolentia, -æ i.q. improbitas
  ® malignare =maligne agere Gertz S 305, 26
  malignitas, -tis i.q. malitia 1 c.gen. 2 abs.
  malignus, -a, -um i.q. malus, malitiosus, nequam
     maligne i.q. malo animo
  malitia, -æ i.q. nequitia
  malleolus, -i i.q. malleus
  malleus, -i i.q. instrumentum fabrile
  *malo, -lui, -lle, particip. praesens :mallens i.q. magis volo, præfero 1 c.(acc. c. inf.) a additur quam (comparantur sententiæ, substantiva, adiectiva, verba, adverbia) b additur an c altera comparationis pars deest 2 c.acc.
  *malus, -a, -um 1 adi. i.q. pravus a pos. b superl. 2 subst. n. i.q. calamitas, incommodum a sine gen. b c.gen.
      male opp.bene
  malus, -i m. de antenna in media navi erecta cui velum affigitur 1 abs. 2 c.gen.
  mamma, -æ de pectore femineo
  ® mam(m)ona/mammonas -ae m. = divitiae Gertz S 86, 5 vide iniquus
  mancipium, -i n. i.q. servus 1 proprie 2 translate
  mancipo, -avi 1 proprie i.q. trado; mancipare aliquem custodiae/carceri/servituti 2 translate i.q. dedo;Cic.: qui in compedibus corporis semper fuerunt
  mancus, -a, -um i.q. mutilus
  mando, -avi I i.q. trado, do A pro obiecto corporea 1 c.acc.et dat. 2 c.ger. B pro obiecto incorporea 1 c.acc.et dat. 2 c.ger. 3 c.acc. II i.q. nuntio, impero A c.coni. B sequitur ne C c.acc.c.inf. D c.inf. 348, 33 utrique Sleswicum venire districtius mandat (subesse videtur formula diplomatis)E nude; mandare = promulgare Gertz M I, 112, 1; = iubere
  *mandatum, -i n. i.q. imperium, legatio, nuntius 1 generatim a c.gen. b nude 2 speciatim de bulla papali; mandatum pauperum = ablutio pedum in cena domini Gertz S 508 sub "mandare"
  ® mando, -mansi, -mânsum, -ere = vescor Gertz M/RH
  ® manducare =cenare Gertz S 263, 8
  *mane i.q. diluculo
  *maneo, -si, -sum, -ere i.q. duro, exsisto, sum (intr.) 2 i.q. exspecto a c.acc. b solum ponitur 3 i.q. consto; = habito ;iunctura : in manendo = domi
  manes, -ium m. de mortuorum animis 1 c.gen. 2 abs.
  manifestus, -a, -um 1 i.q. evidens, perspicuus, planus 2 i.q. apertus, non occultus, non clandestinus
     manifeste i.q. aperte, efficaciter, palam
  manipulus, -i 1de parte exercitus 1 c.gen. 2 abs.2 manipulus: Gertz S 232, 13 = merges-itis f. knippe/neg;teutonice GarbeRH
  mannus, -i m. i.q. equus
  mano, -avi 1 proprie i.q. effluo, me effundo a de liquore b de odore 2 translate a i.q. orior, originem traho b i.q. divulgor, extendor, propagor
  mansio, -nis [nusquam de curia vel domo] i.q. habitatio
  ®mansionarius i.q. aedituus ac custos conservatorque ecclesiae (qui luminaribus, reliquiis ceterisque rebus curabat Du Cange < Gregorii Dialogorum Libri IV (I, 5 et III 24, 25) MGH Epistolarum tomus I 264. Gertz S 346, 16 boelsmand = der Häusler RH
  ® mansitare = requiescere
  mansuefacio, -feci, -factum, -facere i.q. mitigo, mollio
  mansuetudo, -inis i.q. mollitia, clementia 1 c.gen. 2 abs.
  mansuetus, -a, -um i.q. clemens, mitis
  ® mansus (teutonice die Hufe;danice Bol) agrestis mensura
  ® mantîle = mantêle >< mappa (gallice serviette) RH
  ® mantule = mantellum gallice manteau RH
  manubiæ, -arum f. de præda 1 c.gen. 2 c.adi.
  manubrium, -i de loco qui manu capitur i.q. capulus
  manumissio, -nis de libertatis donatione, de actione manumittendi
  *manus, -us f. 1 de corporis parte (cum sensu proprio tum in imagine) 2 de manu armata 3 de copia militum a c.gen. b abs.; Gertz M: manus = iuratum testimonium
  ® manutenentia = sustentatio
  ® manutenere = tueri Gertz M/RH
  ® mappa = gallice serviette
  ® mappula = parva mappa
  marcidus, -a, -um 1 i.q. debilis 2 i.q. inops
  marcor, -is m. 1 i.q. pallor 2 i.q. debilitas, fatigatio, imbecillitas
  *mare, -is n. 1 de aperto pelago (syn. fretum) 2 speciatim a de freto, sinu b de mare [Varro abl. c. e RH] Baltico c de mari Scanico
  ® marc(h)a = certum pondus, marcha argenti = 240 denarii Gertz S 401, 6
  ® marchio-nis:mlat: teutonice: Markgraf
  ® marck = terminus
  marinus, -a, -um i.q. ad mare pertinens
  maritalis, -e 1 i.q. matrimonialis 2 i.q. ad maritum pertinens (adi. pro gen. 90, 20)
  maritimus, -a, -um i.q. ad mare pertinens
     maritima, -orum n. i.q. ora (cum de terra tum de mari prope litus iacenti)
  marito, -avi i.q. in matrimonium do, copulo 1 de hominibus 2 de animalibus 80, 37
  *maritus, -i m. i.q. coniunx (semper de viro)
  mas, -ris 1 de viro, de homine sexus masculini 2 de puero, filio, progenie sexus masculini
  masculus, -a, -um i.q. virilis
  massa, -æ i.q. copia
  *mater, -ris f. i.q. genetrix, parens (de femina) 1 nude 2 c.gen.
  materia, -æ 1 de ea re qua aliquid compositum est, fere i.q. elementum, principium a c.gen. b nude 2 i.q. potestas, facultas 3 i.q. liber, opus 3, 21 [illic fere i.q. argumentum RH]
  ® materialis (spät) omnia infra solem, materiale granum (tria grana: primum: materiale, secundum: misteriale, tertium: ex merito procedit AM) Gertz S 230, 2, materiale lumen 268, b, 14
  maternus, -a, -um i.qui ad matrem pertinet 1 adi. 2 subst. n. pl. de hereditate materna
  mathematicus, -i i.q. magus, artis magicæ peritus 20, 9
  *matrimonium, -i i.q. coniugium a c.gen. b abs. 2 abstr. pro concr. i.q. coniunx
  matrona, -æ de femina nupta
  matronalis, -e i. ad coniugem, feminam nuptam, matronam pertinens
  maturesco, -ui, -escere i.q. maturus fio
  maturitas, -tis i.q. gravitas, vigor 2 i.q. opportunitas
  maturo, -avi 1 c.acc. i.q. accelero 2 c. inf. i.q. propero
  maturus, -a, -um 1 i.q. adultus a c.dat. b c.abl. c abs. 2 i.q. meritus, tempestivus
     mature 1 i.q. mane 2 i.q. cito
  matutinus, -a, -um i.q. ad mane pertinens 1 generatim 2 speciatim de officio matutino vel horis matutinis 373, 26; Gertz M matutinae =matutinales horae = res divinae ante solis ortum
     matutine i.q. mane
  mausoleum, -i n. de magnifico sepulchro, monumento
  ® maxilla = Kinnbacken Georges; vide mola/molaris
  maxime v. magis
  meabilis, -e i.q. accessibilis, pervius
  meatus, -us i.q. actio meandi 2 i.q. via, iter; Gertz M II, 197, 23 :canalis [in lacum nomine Mos in cuius ripa civitas Skanderborg est RH] : meatum obstruere sudibus et stipitibus quod vide
  medela, -æ i.q. sanatio, vis medendi; Gertz S = sanitas 24, h, 5
  medeor, -ri i.q. sano, curo 1 c.dat. 2 abs.
  ® mediamna = insula in medio amne sita Gertz M
  mediator, -is i.q. internuntius
  medicamen, -inis n. i.q. remedium
  medicamentum, -i n. i.q. remedium morbi
  medicatus, -a, -um i. qui mederi potest
  medicina, -æ de arte medendi
  medicinalis, -e i. ad medicinam pertinens
  medicus, -i m. [medica f. RH] i.q. medendi peritus 1 m. 2 f. (71, 22)
  medietas, - tis i.q. dimidium, dimidia pars
  medio, -are i.q. intervenio, iuvo (nonnisi part.præs.); Gertz S = intercedere, opitulari 263, 2
  mediocris, -e i.q. humilis, parvus, tenuis
     mediocriter i.q. parum
  mediocritas, -tis i.q. humilitas, simplicitas
  mediotenus i.q. medio tenus, usque ad medium
  medioximus, -a, -um i.q. medius
  meditatio, -nis i.q. cogitatio, studium 1 c.gen. 2 abs.
  mediterraneus, -a, -um 261, 16 Mediterraneum fretum [=. mare nostrum RH]
  meditabundus, -a, -um i.q. meditans
  ® mediterraneum mare = mare nostrum Gertz M/RH
  meditor, -atus sum, -ari i.q. cogito, in animo habeo 1 c.acc. 2 c.inf.
  *medius, -a, -um i.q. interiacens, interpositus, medianus 1 de loco a: sensu strictiore de iis quæ a locis extremis æque distant b sensu latiore 2 de tempore
     medium, -i n. 1 i.q. media pars, medius locus a c.gen. b abs. 2 i.q. dimidium 3 variæ iuncturæ a in medio positus 44, 39 b in medium accerso 52, 10; Gertz M : nullis mediis = nulla ratione
  ® medo = medus(< mel + vinum) ;(teutonice : Met, danice: mjød Append.2, 5 Gertz S et M II 272, 17
  mehercule i.q. profecto (particula affirmativa)
  ® melior = optimus Gertz S 324, 13
  ® meliorari = convalescere Gertz S 363, 4; Gertz M : meliorare = meliorem facere;emendare
  melleus, -a, -um de eo qui mel sapit
  ® mellifluus = suavis; = mellitus
  ® mellitus = dulcis factus : placenta mellita
  melodia, -æ i.q. musica
  melos n.(nom.melus, Gertz S 158, seq. 2, acc. melum, gen.pl. melorum283, 96) 1 i.q. melodia 2 de antiphona vigiliæ nativitatis Domini
  membratim i.q. per membra, Gertz M = singuli
  *membrum, -i n. 1 proprie de corporis partibus i.q. artus 2 in imagine; Gertz M : membra (diaboli) = satellites
  *memini, -isse 1 i.q. recordor, in memoria teneo a c.gen. b c.acc. c c.inf. d c.acc.(c.inf) e c. quæstione indirecta 2 i.q. commemoro a c.gen. b c.acc.
  memor, -is i.q. recordans 1 c.gen. 2 c.acc.c.inf. 3 c. quæstione indirecta 4 abs.
  memoriter i.q. e memoria
  memorabilis, -e i.q. commemoratione dignus, famosus, illustris
  ® memorandus = memoriâ dignus Gertz M
  memoria, -æ 1 proprie i.q. facultas recordandi, recordatio a c.gen.obi. b c.gen.subi. c abs. 2 translate a i.q. bona memoria, fama b i.q. mentio; Gertz S memoria = antquitus tradita persvasio < formulæ memoriæ (felix, pia, venerabilis etc.): 63, 9, 83, 6, 20, 246, 8, 275, ep.6, 407, 7, 408, 2, 6
  memoro, -avi i.q. moneo, in memoriam revoco 2 i.q. commemoro, mentionem facio a c.acc. b c.acc. c.inf. (passive nom. c.inf.); Gertz S memorare = reminisci 324, 1, = repræsentare 342, 3
     memoratus, -a, -um i.q. iam dictus
  *menda, -æ i.q. vitium
  *mendacium, -i de re non vera, efficta
  mendax, -cisi.q. falsus, mendacio nisus
     mendaciter i.q. falso
  ® mendicatus (< mendico = ostiatim cibum mendico) Gertz M I, 140, 5 = in meas partes trahere conatus RH
  [mendum, -i n. i.q. vitium 288, 36]
  *mens, -tis de animo et ingenio humano 1 in universum a nude b c.gen. de mente voluntatis sede a i.q. propositum, voluntas (cum nude..tum addito gen.) b i.q. attentio 3 de mente intellectus sede (sæpe opp. amentiæ) 4 periphrastice pro personis
  *mensa, -æ 1 proprie de supellectili 2 metonymice a i.q. convivium nota de dapifero (danice`drost´) b i.q. cibus, esca; mensa vitalis convivii = altare (=eucharistiæ) Gertz S 134, 19; Gertz M : mensa (episcopi) = praedia, patrimonium II, 150, 26
  ® mensale sc.stragulum Gertz S 316, 15
  mensis, -is de duodecima anni parte
  mensura, -æ 1 i.q. capacitas, magnitudo, multitudo a c.gen. b abs. 2 i.q. modus 285, 22
  mensuro, -avi i.q. metior
  mentio, -nis i.q. commemoratio 1 c.gen. 2 c. de
  mentior, -tus sum, -rib 1 i.q. fingo a c.acc. b abs. 2 fere i.q. imitor
  mentula, -æ i.q. membrum virile
  mentum, -i i.q. inferior oris pars
  meo, -avi i.q. eo, iter facio
  mercatio, -nis i.q. actio mercandi
  mercator, -is de eo qui mercatur
  mercatorius, -a, -um i qui ad mercatorem pertinet
  mercennarius, -a, -um i. qui mercede pro aliis militat
  merces, -dis f. i.q. pretium, præmium, remuneratio laboris
  mercimonium, -i i.q. actio mercandi, mercatio; Gertz M = merx, -cis
  mercor, -atus sum, -ari i.q. emo
  ® merens iuncturae :bene/ male merens > (tarde) bene merentissimus Georges
  mereo, -ui, -itum, -ere vel mereor, -itus sum, -eri i.q. acquiro, comparo iure, dignus sum 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.c.inf. 4 c. de 5 abs. 6 sequitur ut
  ® meritorius (tarde) Gertz S: meritum parans 350, 9 : (fides) meritoria.; antea `meritorius´significabat meritricem etc.
     meritus, -a, -um 1 passive i.q. debitus 2 active de eo qui meruit
     meritum, -i n. 1 i.q. factum laude dignum a c.gen. (cum rei tum personæ) b abs. 2 fere i.q. merces 3 i.q. facinus
     merito i.q. iure
  mergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. submergo, in aqua condo (hic illic vergit in notionem necandi) 2 i.q. condo, immitto
     mersi, -orum m. i.aquâ necati
  mergus, -i m. i. nomen avis
  meridianus, -a, -um i.q. australis
  meridies, -i m. i.q. regio australis
  meritorius, -a, -um i.q. mercede conductus
  merso, -avi i.q. mergo
  *merum, -i n. i.q. vinum
  merx, -cis f. 1 i.q. mercimonium, res venalis 2 i.q. pretium
  messis, -is f. i.q. actio metendi
  messor, -is de eo qui metit
  *-met particula demonstrativa variis pronominibus affigenda
  meta, -æ 1 i.q. terminus a proprie in certamine equestri b translate 2 fere i.q. curriculum 3 i.q. finis, limes
  ® metallinus = metallicus
  metallum, -i 1 de materia solida 2 de armis
  meticulositas, -tis i.q. timor
  meticulosus, -a, -um i.q. timidus [< metu RH]
  metior, -nsus sum, -tiri 1 i.q. æstimo, iudico, penso a c.acc.; vergit in notionem respiciendi :160, 25 proavos tuos b c.acc. et abl. c c.acc. et ex 2 i.q.emetior, permetior
  meto, -ssui, -ssum, -tere de actione fructus percipiendi
  metricus, -a, -um i. metro compositus, numerosus
  ® metropolis = civitas præcipie archiepiscopalis; metropolitanus m. :archiepiscopus
  metrum, -i n. i. oratio numerosa
  metuo, -i, -ere i.q. timorem habeo, vereor, timeo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.(c.inf.) 4 sequitur ne
  *metus, -us m. i.q. formido, pavor, timor 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  *meus, -a, -um pron.poss.primæ personæ 1 adi. 2 subst. n.
  micatus, -us i.q. ardor, fulgor, splendor 2 i.q. actio micandi, celeriter et trepide movendi 37, 3
  mico, -ui, -are 1 de splendore, fulgore i.q. corusco a proprie b translate 2 de trepido et celeri motu
  migro, -avi de actione eundi, iter faciendi 1 proprie ; migrare (ad dominum) = mori 2 translate
  miles, -itis I sensu strictiore de iis qui in clientela alicuius sunt A de iis qui solemni fide data regem, præfectum, ducem, episcopum in bello sequuntur(nostra lingua`hirdmænd;syn.comites, familares, proceres; apud alios curiales vocantur ;Waldemari temporibus ordo militari censebatur nomine, lingua nostra `ridder´, Saxo autem vocabulum nusquam usurpare videtur nisi ubi de bello agitur1 c.gen. a eius cuius obsequio aliquis astringitur b terræ 2 c.adi. 3 abs.(sg. sæpissime collective) B de iis qui terram a principe beneficii nomine accipiunt i.q. vasallus II sensu latiore et in imagine 328, 35 de dei milite; Gertz M militem aliquem facere i.e. comitem facere
  militaris, -e 1 generatim quod ad militem, pugnam, bellum pertinet (cum de aliis rebus tum de iis quæ ad equitem, nobilem sim. pertinent 287, 22 alacritas (i. alacres milites) 2 speciatim de curia, clientela, militia (temporibus Waldemari de ordine equitum, `ridder¦) a regis b aliorum 3 de spreta lege castrensi
  militia, -æ I de actione bellandi, militandi, expeditionem faciendi II de ipsis militibus A sine gen. B c.gen.C abstr.pro concr. i.q. miles III de obsequio eius qui regi se homagio addixit IVde ipsa curia, clientela, familia (lingua nostra `hird, syn. comitatus) A additur eius in cuius clientela aliquis est 1 per
  gen. 2 per adi.B abs. V de clientela imperatoris Græci VI de lege castrensi; Gertz S milicia matyrum = exercitus martyrum 157,
  ® milities = manus militum Gertz M/RH
  milito, -avi I abs. i.q. miles sum, bellum gero (cum de aliis tum de equite, e.g. 382, 38 466, 16) II c.dat i.q. servio A proprie 1 generatim 2 speciatimc.dat. personæ in cuius clientela aliquis est a strictius b in imagine B translate; Gertz M deo militare = particeps cruciatae esse
  mille, -ia 1 sing. a solum ponitur b mille et centum 2 plur. a c.gen. b additur id quod numeratur per appositionem c nude
  millenarius, -i m. i. numerus mille ac ducentorum capax
  ® milliare = mille passus; = milliarium (lapis milliarius); = (viâ) fere milliaris (gen.)
  mimus, -i m. i.q. comædus, scænicus homo
  ® mina sive mna gr.nummusRH
  *minæ, -arum f.plur. de verbis vel signis malum intendentibus 1 nude 2 c.gen. Gertz M : minas facere = minari / minitari quod vide
  ® minatorius, -a, -um Gertz M : verba minatoria
  minax, -cis i.q. hostilis, minas intendens
     minaciter i. per minas
  minime vide parvus
  minister, -ri de eo qui aliis servit, aliquid præbet 1 generatim a nude 2 c.gen. b speciatim de capitulo 322, 19; Gertz M : ministri Sathanæ ; Gertz M: minister generalis (apud fratres minores) ; minister provincialis
  ® ministeriatus = officium ministri Gertz M
  ministerium, -i i.q. auxilium, officium, subsidium eius qui alicui servit I generatim A abs. B c.gen. 1 rei per alium effectæ 2 personæ vel rei adiuvantis II speciatim A de provinciæ gubernatione B de pontificatu C de sacerdotio D de magisterio E de debitis, tributis sim.; Gertz S 358, 22 = sacramentum
  ministra, -æ f. de ea quæ aliquid efficit, alicuius rei instrumentum est
  ministro, -avi 1 proprie i.q. famulor, servio, ministerii officio fungor 2 i.q. porrigo, ingero, do3 i.q. efficio; Gertz M : = missarum solemnâ auxilium ferre
  minitor, -atus sum, -ari i.q. minor, minas profero 1 c.acc. rei 2 c. abl. instr. 3 c.acc.c inf.
  ® mino, -avi, -atum, -are (gallice : mener) Gertz M = ducere, Georges praeterea: = equum impellere, plaustrum appellere (maledicendo pulsandoque) vide et minæ
  minor, -atus sum, -ari de actione aliquid hostiliter intendendi 1 abs. 2 c.acc. 3 c.acc (et.inf.) 4 c. dat. solo; minitari > mlat etiam minitare
  minoro, -avi i.q. minorem facio
  minuo, -i, -tum, -ere i.q. minorem facio
  ® minutatim= frustatim, carptim, minutim Gertz S 125, 5
  ® minuto = deminuo Gertz M passive = reflexive : minutari
     minutus, -a, -um i.q. parvus, tenuis
  *minus vide parvus
  minutim 1 i.q. frustatim, in parvas partes divisus 2 i.q. paulatim 236, 24
  mirabilis, -e 1 adi. i.q. mirus, admirationem vel stuporem efficiens 2 subst. n.pl. i.q. res miræ
  mirabundus, -a, -um i.q. admiratione vel stupore plenus
  miraculosus, -a, -um i.q. miraculis plenus
  ® miraculose = miranter (< mirans) = mirifice
  miraculum, -ii.q. prodigium, res mira, res veri fidem excedens 1 generatim a c.gen. b abs. 2 spectat ad religionem Christianam, de virtutibus divinis a c.gen. b abs.
  mirator, -is de eo qui admiratur
  ® mirifice Gertz S 241 fragm.
  ® mirifico= extollo, laudo, praedico; Gertz M :mirificentior : comparative solo :satis mirificens
  mirificus, -a, -um de rebus ingentibus, magnificis, admirationem facientibus
  miror, -atus sum, -ari de actione eius qui aliquid admiratione vel stupore complectitur 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. 3 c. quæstione indirecta 4 sequitur quod 5 sequitur si
     mirandus, -a, -um i.q. admirationem efficiens
  mirus, -a, -um 1 adi. de iis quæ admirationem efficiunt 2 subst. n. sing.
     mire i. mirum in modum
  misceo, -scui, -xtum, -scere i.q. tempero, cum aliis rebus iungo 1 c.acc. 2 c.acc. et dat.
  *miser, -a, -um i.q. infelix, lugubris, miseratione dignus 1 adi. a nude b c.abl. 2 subst.
  miserabilis, -e i.q. miser, miseratione dignus
  miserabiliter i. miseris modis
  miseratio, -nis i.q. actio miserandi, compassio 1 abs. 2 c.gen.obi.
  miseratorius, -a, -um i.q. miseratione plenus
  misereor, -tus sum, -eri i.q. compassionem vel misericordiam habeo 1 abs. 2 c.gen.obi. 3 c.dat
  miseria, -æ de condicione lugubri, miserabili, tristi fere i.q.calamitas 1 abs. 2 c.gen.
  ® misericordia= humanitate compassioRH
  ® misericors = compassibilis
  ® misericorditer (tarde) Gertz S 261, 5
  miseror, -atus sum, -ari i.q. misereor, compatior (nonnisi c.acc.)
  missa, -æ i.divinum officium; missalis Gertz M : sacrificium missale
  missile, -is n. i.q. hasta vel iaculum
  missio, -nis i. actio dimittendi, libertatem dandi
  ® misterium vide mysterium
  mitesco, -ere i. mitis fio
  mitigo, -avi i.q. mitem facio, lenio
  mitis, -ei.q. blandus, mansuetus, lenis
  mitra, -æ i.q. infulæ, capitis tegumentum; Gertz S 344, 25 mitra (pellicea) = almuc(t)ia
  *mitto, -si, -sum, -ttere 1 i.q. dirigo a abs. b c.acc. c pro obiecto enunt.sec rel. 2 i.q. omitto 3 i.q. emitto 4 i.q. pono; Gertz M mitto + inf. finali : mittebatur aliquid facere
  mixtim i. ita ut misceatur
  ® mna vide mina
  mobilis, -e 1 proprie de rebus quæ moveri possunt 2 translate i.q. non constans, non fidus
  mobilitas, -tis i.q. facultas se movendi, volubilitas
  moderamen, -inis n. i.actio moderandi, pensandi
  moderatio, -nis 1 generatim actio moderandi, temperandi 2 speciatim i.q. animi moderatio, verecundia, constantia a nude b c.gen.
  moderator, -is i.qui moderatur
  moderor, -atus sum, -ari i.q. curo, guberno, tempero
     moderatus, -a, -um i.q. modestus, temperatus
     moderate i. cum moderatione
  ® modernus (tarde) = hodiernus, novus, hodie vivens Gertz S 224, 39
  modestia, -æ i.q. verecundia
  modestus, -a, -um i.q. parvus, temperatus, verecundus
     modeste i.q. continenter, moderate, verecunde
  modicus, -a, -um i.q. parvus, tenuis 1 adi. 2 subst.n. sg.; modicus fidei = parvum fidelis Gertz S 333, 22, ad modicum = (ad) breve tempus 118, 3, 23; adv : modice (modice ridere = leviter ridere) Gertz M: adv.modicum = paulum; brevi, post modicum = brevi tempore post
  modius, -i i. mensura annonæ
  modo 1 non ...-o i.non solum 2 si - i. dummodo 3 -o ...-o i. nunc...nunc 4 nunc...-o 22, 10: vide haud et tam
  modulatio, -nis i.q. actio modulandi 1 c.gen. 2 abs.
  modulor, -atus sum, -ari i.q. cano, ludo
  modulus, -i (deminutive< modus)1 de soni modulatione 2 de capacitate, de spatio; Gertz S 281, 42 = teutonice Melodien; Gertz M modulus = parvae capaxitatis
  *modus, -i [cf. amodo, eiusmodi, huiusmodi, modo, propemodum] 1 i.q. mensura, spatium, gradus a abs. b c.gen. 2 i.q. mos, ratio a nude(cum sing.tum plur.) b c.gen. (sæpe periphrastice) 3 i.q. numeri (de carminibus) :31, 28 63, 14; Gertz M = carmen Hislandense I, 96, 11
  mæchor, -atus sum, -ari i.q. adulterium committo
  mænia, -um n.pl. i.q. murus 1 generatim a c.gen. b abs. 2 speciatim de muro urbis vel oppidi a c.gen. b abs.
  mola, -æ 1 i.q. lapis molaris 2 i.q. molendinum; Gertz S 381, 19 = dens molaris
  molaris, -is m. 1 de lapide 2 de dentibus; dentes molares = Backzähne Georges
  ® molendinum = molinae; pistrinum Georges (< pinso = contundo)
  moles, -is f. 1 generatim de re magni ponderis (cum proprie tum translate) a c.gen. b abs. 2 speciatim a de saxo, lapide b de gigante c de labore, munere
  ® molestator = vexator
  molestia, -æ 1 i.q. incommodum, malum a c.gen.b abs. 2 i.q. contumelia, iniuria 3 i.q. ira
  molesto, -avi i.q. vexo, gravo
  molestus, -a, -um i.q. gravis difficilis
  ® molimen n. = vexatio Gertz M/RH
  molior, -tus sum, -ri i.q. conficio, struo 1 corporea 2 incorporea a c.acc. b c.inf. i.q.cupio, studeo
  molitio, -nis 1 i.q conatio, cæptum 2 i.q. factum
  molitor, -is i.q. exsecutor
  mollesco, -ere i.q. mollis fio
  mollio, -vi, -tum, -re 1 i.q.flecto, lenio 2 i.q. debilem reddo
  mollis, -e i.q. non durus, non asper 2 i.q. ignavus, effeminatus 3 i.q. mitis, placidus
  f1 i.q. placide 2 i.q. ignave
  mollities, -i f. 1 de materia molli et flexibili 2 i.q. ignavia, effeminatio
  mollitudo, -inis. 1 i.q. teneritudo 2 i.q. ignavia
  molo, -ui, -itum, -ere i.q. molis tero, comminuo
  molossus, -i m. i.q. canis venaticus
  momentaneus, -a, -um fere i.q. præsens; Gertz M : ad praesentia (>< eternus) = caducus
  momentum, -i 1 i.q. punctum temporis 2 i.q. res magni ponderis ;nota: in momento pono i.q. æstimo, fere i.q. elementum
  ® monacha = nonna RH; Gertz M: monacha nigra (ordinis Benedictini vel Cluniacensis)
  monachalis, -e i.q. ad monachos pertinens, religiosus
  ® monachari = monachus fieri Gertz S 303, 14
  monachicus, -a, -um i.q. ad monachos pertinens, religiosus
  monachus, -i i.q. homo qui vitam deo sacrificat, religiosus (Canutinus ordinis sancti Benedicti Gertz S 164, IV, 2 et sancti Germani eiusdem ordinis 301, 10; monachi nigri = Cluniacenses 300, 28)
  ® monarchia = tyrannis, -idis f.~ dominatus, -us m.~ principatus, -us m.~ imperium

  ® monasterium = coenobium Gertz S passim
  monasticus, -a, -um i.q. monachalis
  moneo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. admoneo, iubeo a c.inf. b c.obi.et inf. c c.acc. c.inf. (gerund.) d sequitur ut/ne e c. coni. f c.acc. g abs. 2 i.q. in memoriam alicuius rei revoco a c.gen. b c acc. c. inf..
  ® moneta = 1 locus monetaria 2 > aequator monetae = qui in moneta omnes nummos iudicat/aestimat/pendit/metitur (teutonice Münzwardein); officinator monetae = dux et princeps monetariorum 3 = signum / imago monetae RH < Gertz M
  ® monetarius = operarius ; familia monetaria = omnes operarii monetae RH
  ® monialis = sanctimonialis (virgo) = monacha Gertz M
  ® monimentum
  monitio, -nis i.q. admonitio
  monitor, -is de eo qui admonet, de hortatore;monitorius, -a, -um = (ad)hortans
  *monitum, -i i.q. actio monendi 1 c.gen. 2 abs.
  *monitus, -us i.q. monitum 1 c.gen. 2 abs.
  ® monoculus, -i m qui oculum singulum habet Gertz M /RH
  ® monomachia = certamen singulare mlat. etiam duellum Gertz M/RH
  mons, -tis m. i.q. collis, editus locus; Gertz M etiam = clivus; mons crucis ; demin. monticellus/monticellulus/monticulus RH/ Gertz M
  monstrifer, -a, -um i.q. monstruosus 1 adi. 2 subst.
  monstrigenus, -a, -um i.q. monstro procreatus
  monstro, -avi 1 i.q. præ me fero 2 i.q. viam monstro, duco 3 i.q. ostendo, significo 4 i.q.testifico
  monstrum, -i n. 1 i.q. augurium 2 de creaturis monstruosis a generatim b speciatim de gigantibus 3 i.q. terricula 4 i.q. miraculum 5 fere i.q. nefas
  monstruosus, -a, -um 1 i.q. non humanus 2 i.q. horrendus
  montanus, -a, -um de eo qui ad montem pertinet
  monumentum, -i 1 fere i.q. testimonium a c.gen. b abs. 2 i.q. sepulcrum, mausoleum a c.gen. b abs.
  mora, -æ 1 i.q. cunctatio a c.gen. b abs. 2 i.q. dilatio 3 i.q. impedimentum 4 i.q. spatium temporis 5 i.q intermissio, pausa 6 i.q. commoratio; Gertz M moram facere/trahere/contrahere = cunctari Gertz M
  morabundus, -a, -um i.q. exspectans, morans
  morbus, -i i.q. ægritudo, debilis corporis status
  mordacitas, -tis i.q. malignitas
  mordax, -cis 1 proprie i.q. mordens 2 translate a i.q. dicax b i.q. qui animum angit
  mordeo, -momordi, -sum, -dere 1 proprie i.q. dentibus frango 2 translate i.q. irrideo
  mordicus, -a, -um 1 proprie i.q. morsu 2 translate i.q. contumeliose
  moribundus, -a, -um i.q. moriens
  morior, -tuus sum, -i i.q. decedo, vitam linquo
     mortuus, -a, -um i.q.exanimis, demortuus
  moror, -atus sum, -ari 1 intr. i.q. cunctor, dubito a c.inf. b sine inf. 2 trans.i.q. retineo, impedio 3 abs. i.q. impedio
     morosus, -a, -um i.q. tardus, laboriosus, molestus; Gertz M = valde exactus et diligens
  ® morula = mora parva Gertz M /RH
  *mors, -tis f. 1 sing. i.q. obitus a nude b c.gen. c c.adi. 2 plur. i.q. genus moriendi
  morsus, -us 1 proprie a i.q. actio mordendi b i.q. ictus 2 translate i.q. obtrectatio
  mortalis, -e 1 adi. i.q. qui ad homines pertinet, humanus 2 subst. de hominibus
  mortalitas, -tis de hominum condicione; Gertz S 245, 13, 6 = pestilentia
  ® morticina = cadavera Gertz M
  ® mortificare = interficere Gertz M ; carnem mortificare = cupiditates exstinguere Gertz M/RH
  mortificus, -a, -um i.q. qui mortem affert
  mos, -ris I spectat ad ingenium et animum hominum A fere i.q. indoles 1 abs. 2 c.gen. 3 c.adi. B i.q. boni mores II spectat ad vitam et instituta cum hominum tum bestiarum A in universum i.q. consuetudo, usus 1 abs. 2 c.gen. a hominum b rerum c temporis 3 c.adi. B periphrastice (abl..) c. gen, nota mos est 150, 25 moris est 36, 31
  motio, -nis i.q. actio movendi, agitatio
  ® motivum = causa, RH :ratio ;Georges (< motivus, -a, -um = mobilis)
  ® motive = ad movendos animos apte Gertz M; Georges etiam mollis
  motus, -us I proprie i.q. agitatio A c.gen.B abs. II in imagine 280, 28 fortunæ III translate A i.q. affectus 1 abs. 2 c.gen. B i.q. impulsus 1 abs. 2 c gen.C i.q. impetus, tumultus, seditio 1 abs. 2 c.gen.; Gertz M :motus animi = intentio cogitationis ;Georges : motus animorum duplices sunt, alteri cogitationis alteri appetitus (Cic.)
  moveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie i.q. agito, verto a corporea b incorporea 2 translate i.q. impello, commoveo ac.abl. b sine abl.
  *mox de actione quæ aliam subsequitur, fere i.q. deinde, postea 1 solum ponitur 2 in enumeratione a primus, primum, primo, imprimis......mox b prius....mox c paulo ante...moxd hinc...mox....post hæc e in longa enumeratione 205, 21 3 apponitur ut i.q. cum primum 8, 17
  mucro, -nis m. cum proprie de acie gladii; tum metonymice de ipso gladio
  mugitus, -us i.q. actio mugiendi
  mulceo, -si, -sum, -cere fere i.q. concilio
  muliebris, -e i.q. ad muliebrum pertinens, femineus
     muliebriter i.q. effeminate
  mulier, -is i.q. femina
  muliercula, -æ fere i.q. mulier (notione deminutivi vergente in sensum peiorativum)
  mulsum, -i n. fere i.q. mel
  multa, -æ i.q. pæna 1 pecuniaria 2 corporalis
  multicolor, -is i.q. multis coloribus
  ® multiformis virtus Gertz S 260, 6, multiformiter:263, 14
  multigenus, -a, -um i.q. varius; Vulg.: multigena impiorum multitudo;etiam multigeneris, -e / multigenerus, -a, -um
  ® multimodus = multus;multigenus Gertz M, S 304, 6 = multiformis 350, 28 ;adv.multimodis = multis modis
  multiplex, -icis i.q. varius
  ® multiplicitas = multitudo
     multipliciter i.q. varie, multis modis
  multiplico, -avi i.q. augeo
  multitudo, -nis de magno numero 1 c.gen. 2 c.adi 3 abs.
  multivagus, -a, -um i.q.qui late vagatur
  multivolus, -a, -um i.q. circumvolans
  multo, -avi i.q. punio 1 c.abl. 2 nude
  ® multocie(n)s = saepe
  *multus, -a, -um de amplitudine et extensione I gradu positivo A adi. 1 corporea 2 incorporea B subst. 1 m. pl. 2 n. a c.gen. b nude C adv. i.q.magnopere 1 multum, diu ac multum 357, 29 2 multo (additur comparativus) II gradu comparativo A adi.B subst. 1 n.sg. a c. gen b nude 2 pl. C adv. 1 sequitur quam 2 sequitur abl. 4, 16 æquo 3 in quæstione disiunctiva 4 variæ iuncturæ a : quo plus...hoc magis b eo et comparativus...quo plus
  402, 14 c quo plus 383, 20 III gradu superlativo A adi 1 corporea 2 incorporea B subst. 1 m.pl. 2 n.sg. a c.gen. b nude C adv.
  mulus, -i m. i nomen animalis e coniunctione asini et equæ vel equi et asinæ orti
  munditia, -æ 1 de actione purgandi 2 de integritate
  ® mundo, -avi, -atum, -are = abluere (a lepra) vide etiam purgare/lustrare/expiare
  mundus, -i i.q. orbis terrarum
  muneror, -atus sum, -ari i.q. dono
  ® munia = munimenta/patrocinia vide suffragium/suffragia
  municeps, -ipis i.q. incola, civis
  municipium, -i 1 i.q. ius civitatis 2 i.q. oppidum munitione præditum
  munificentia, -æ i.q. liberalis
  munificus, -a, -um i.q. liberalis
  munimen, -inis 1 de loco munito 2 de armis
  munimentum, -i 1 proprie a de locis munitis 2 in imagine 3 translate i.q. defensio
  munio, -vi, -tum, -re 1 proprie a i.q. vallo, firmo b i.q. armo 2 translate i.q. protego
     munitus, -a, -um i.q. vallatus
  munitio, -nis 1 i.q. locus munitus a c.gen. b nude 2 i.q. defensio
  munus, -eris n. 1 i.q. negotium, mandatum, officium a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. donum a c.gen. b c.adi c nude 3 i.q. pensio 4 i.q. beneficium (lingua nostra `len´)
  munusculum, -i n. i.q donum
  muralis, -e i.q. ad murum pertinens
  murex, -icis m. 1 i.q. purpur 140, 5 2 i.q. instrumentum ferreum 141, 5 227, 24
  murmur, -is i.q. sonus summissæ vocis
  ® murare (ecclesiam) muris aedificare Gertz M/RH
  murus, -i i.q. moenia ; RH: moenia palatii.
  mus, -ris i. nomen animalis
  musa, -æ 1 i.q. cantus, melos 2 nomen proprium
  musicus, -a, -um i.q. ad musicam pertinens
  mutabilis, -e i.q mutans, variabilis
  mutatio, -nis i.q.conversio 1 c.gen. 2 nude
  mutilo, -avi i.q. disseco, trunco
  muto, -avi 1 i.q. transformo 2 i.q. commuto a c.abl. b sine abl.; Gertz S 69, 19 = quærere; Gertz M = venalia præbere, merces mutare, porcos aere mutare
  mutuor, -atus sum, -ari i.q. recipio, suscipio, obtineo 1 sequitur ab 2 nude
  mutus, -a, -um i.q. elinguis
  mutuus, -a, -um ab utraque parte profectus
     mutuo adv. (< mutuus, -a, -um RH i.q. vicissim
  myoparo, -nis i.q. navis prædatoria
  mysterium, -ii i.q. significatio; Gertz S misteria sacra/ vivida = sacramentum corporis Christi 154, 3 misteria = missa in qua sacerdos facit et elevat corpus Chr. 414, 3 ; = hostia 335, 12, misterium = passio Christi. 312, 16
  ® mi(y)steriale granum = Christus Gertz S 230, 2 vide granum

  N
  *nam particula causam inducens
  *namque i.q. nam (secundo loco ponitur); sensu adversativo 151, 10
  nanciscor, -ctus sum, -nciscere i.q. capio, obtineo 2 i.q. pervenio ad; Gertz M : nactus passive
  naris, -is f. i.q. nasus
  narratio, -nis i.q. actio narrandi, enarratio
  narratus, -us i.q. narratio, relatio
  narro, -avi i.q. dico, refero 1 c.acc.c.inf. 2 abs.
  *nascor, -tus sum, - sci i.q.orior 1 de hominibus a c. abl. b additur ex ;c.nude 2 de rebus
     natus, -a, -um 1 adi. 2 subst. a f. i.q. filia b m. i.q. filius
  nasus, -i m. i. pars eminens oris
  nasutus, -a, -um i.q. magno naso præditus
  natabundus, -a, -um i.q. natans
  natalis, -is m. 1 sing. i.q. dies natalis a generatim b speciatim de nativitate Christi 2 pl. a m. i.q. origo b n. i.q. locus natalis; Gertz M : (oculi) natales = dati a natu
  natatio, -nis i.q. actio natandi
  natio, -nis i.q. gens; Gertz S 192, 9 = genus (nacio)
  natis, -is f.i.q. podex
  ® nativitas = partus Gertz S 273, 27; Gertz M : nativitatis suæ terra = patria
  nativus, -a, -um i.q. innatus, insitus, internus; Gertz S = patrius 85, 12
  nato, -avi i.q. no
  natura, -æ 1 de condicione nascendi 2 de condicione, specie, habitu a hominum (cum de ingenio tum etiam de corpore b animalium c locorum d aliarum rerum 3 d gubernatione vel ratione mundi
  naturalis, -e 1 i.q. genere coniunctus 2 i.q. genuinus, verus 3 i.q. localis; Gertz M : naturalis filius = non iustâ uxore; naturalia sua = omnia sua in visu et auditu ac ceteris plena et sana sunt Gertz M II, 277, 5
     naturaliter i.q. vere
  natus, -us 1de tempore nascendi 2 de genere
  naufragium, -i 1 proprie de interitu navium 2 in imaglne de qualibet calamitate
  naufragus, -a, -um 1 proprie de eo qui naufragium subiit 2 in imagine
  naulum, -i i.q. vectura (sc. pretium pro vectura RH)
  nauta, -æ m. i.q. rerum maritimarum peritus
  nauticus, -a, -um 1 adi de eo qui ad copias navales pertinet 2 subst. i.q. nauta
  navalis, -e i.q. qui ad naves pertinet, maritimus
     navaliter i. cum navibus
  navicula, -æ i.q. parva navis ; translate: dominica navicula inter fluctus huius saeculi Gertz M II, 178, 18
  navigabilis, -e i. ubi navigari potest
  *navigatio, -nis de actione navigandi huiusque actionis effectu
  navigium, -i i.q. navis 1 c.gen. 2 nude
  navigo, -avi i.q. nave vehor 1 intr. 2 trans.
  *navis, -is i.q. vehiculum quo in aqua utimur 1 c.gen. 2 nude
  *ne 1 i.q. particula negativa, nonnisi in iunctura ne...quidem 2 inducit enunt. prim. 3 inducit enunt. sec. a sensu finali b sensu consecutivo c sensu effectivo; Gertz S ne pro acc. c. inf. post verba iurandi 195, 13, vide ut; Gertz M ne = ut non c. indik./c. coni.
  -ne vide an -ne....an, 4, 19 5, 25
  nebula, -æ i.q. calligo
  *nec (neque) 1 i.q. et non 2 i.q. ne...quidem 3 i.q. neve 4 i.q. non
  iuncturæ: nec...nec, nec...neque, nec...et, nec...nec...-que, nec...aut, nec...nec...aut, nec...quidem (i.q. ne...quidem) (i.q. et ne...quidem : 187, 31) ;nec...tamen ;neque...-ve...aut 305, 31; non...nec...aut...et 53, 18 ;nec non 63, 10 ; nec non et 333, 23 ; nec minus (i.q. nec non, item); Gertz M nec etiam = ne...quidem
  necdum i.q. nondum
  necessarius, -a, -um I adi.de iis rebus quibus carere non possimus II subst. A m.pl. i.q. propinqui 1 c.gen.2 nude B n.pl. 440, 26
  necesse i.q. necessarium 1 sequitur esse a c.acc.(nom.) c.inf. b c. coni. 81, 7 2 sequitur habere 67, 7
  necessitas, -tis i.q. angustiæ, vis 1 c.gen. 2 nude
  necessitudo, -inis 1 i.q. angustiæ 2 i.q. propinquitas
  ® necessum = necessarium
  ® nec ne = necnon Gertz S 76, 7
  neco, -ui, -atum, -are i.q. interficio
     necatus, -a, -um i.q. interfectus
  nectar, -is n. i.q. potio
  necto, -xui, -xum, -ctere 1 proprie i.q. coniungo, stringo, vincio a corporea b incorporea 2 translate i.q. paro
  ® nectus = necatus Gertz S 221, antiph., 2, 3.
     nexus, -a, -um i.q. captivus, ligatus
  nedum i.q. ne dicam, ® multo minusRH
  nefandus, -a, -um i.q. impius
  nefarius, -a, -um i.q. impius, scelestus 1 adi. 2 subst.
  nefas n. 1 sensu strictiore de divinarum humanarumque legum violatione 2 sensu latiore de iniquo
  negatio, -nis i.q. actio negandi, infitiandi 1 abs. 2 c.gen.obi.
  neglegentia, -æ i.q. incuria 1 abs. 2 c.gen.
  neglego, -xi, -ctum, -gere i.q. contemno, non curo 1 c.acc. 2 c.inf.
     neglegens, -tis i.q. dissolutus, de eo qui parum diligentiæ adhibet 1 abs.2 c.gen. fere i.q. immemor
     neglegenter i.q. otiose, nulla cum cura (nonnisi comparative)
  nego, -avi I i.q. abnuo, infiteor, repudio A c.acc. 1 rerum 2 hominum (per brachylogiam i.q. tradere, dare nolo B c.acc.c.inf. (copula sæpe omissa) C c. nom. c.inf. (copula omitti potest) D solum ponitur II i.q. interdico (c.inf.); = abnego Gertz S 110, 6
     negata, -orum n. i.q. res negatæ
  negotiator, -is i.q. mercator
  negotriatrix, -cis i.q. mercatoria 481, 17 classis (opp.piratica)
  negotiosus, -a, -um i.q. labore aliquo occupatus
  negotium, -i 1 de labore, munere, studio a abs. b c.gen. c c.inf. 2 de prælio 3 de periculo 4 de causa, lite 180, 2 5 de qualibet re
  nemo, -inis g.c. [gen. neminis nusquam legitur (nemine abl. pro nullo Gertz S 194, 13)] 1 subst. (hic illic additur genitivus partitivus e.g. 84, 4) a nom. b acc. c dat. d abl. abs. c. præp. 120, 7
  iuncturæ notabiliores : nemo qui: c. coni.;nemo nisi (ni): c. coni. ;nemini nisi 2 adi. a nom. b acc.
  nempe particula affirmativa (ironice 227, 6); Gertz M II, 474, 18 = igitur
  nemus, -oris i.q. silva, saltus 1 generatim 2 speciatim a prævalente notione loci invii et periculosi b prævalente notione amænitatis
  nepos, -tis 1 sensu strictiore a i.q. filius filiæ b i.q. filius filii 2 sensu latiore i.q. proles
  neptis, -is f. 1 i.q. filia filii 2 i.q. filia sororis
  nequam i.q.turpis, sordidus
     nequiter i.q. turpiter, sordide
  nequaquam i.q. nullo modo, non
  neque vide nec
  *nequeo, -ivi, -ire i.q. non possum, non valeo 1 c.inf. 2 inf. subaudiendus est
  nequicquam i.q. frustra, sine eventu, in vanum
  ® nequiter = sceleste Gertz S 434, 9
  nequitia, -æ de inertia, malitia, turpitudine
  nervosus, -a, -um i.q. plenus nervi, roboris
  nervus, -i 1 proprie a de ligamentis artuum b de fidibus c de arcu 2 translate a de viribus corporis b de viribus animi c i.q. vinculum
  nescio, -vi, -re I i.q. ignoro, non scio, nescius A c. quæstione indirecta 1 sequitur an 2 disiunctive a utrum...an b deest prima particula disiunctionis 91, 16 3 c.pron.interr. B c.duobus acc. II i.q. non possum
  nescius, -a, -um i.q. inscius 1 c.gen. 2 c. quæstione indirecta 3 c.inf. 4 abs.
  neu vide neve
  neuter, -ra, -rum [genetivus nusquam, dativus semel legitur] 1 sing. a subst. b adi. 2 plur.
  neuticam = neutiquam < ne utiquam = nullo pacto
  neve [neu semel legitur] i.q. et ne
  nex, -cis f. de morte per vim effecta 1 proprie a c.gen. b c.adi. c nude 2 translate de cruore
  nexilis, -e i.q. connexus, coniunctus, devinctus
  nexus, -us I de eo quod connexum est A proprie B translate II de eo quod coniungit, vincit i.q. vinculum A proprie B translate 1 de coniunctione coniugali a c.gen. b nude 2 de consanguinitate 3 de amicitia 4 de iure 5 de fide militari III i.q. iunctura, coniunctio
  ni i.q. nisi, si non 1 c.ind. 2 c. coni. a præs. b impf.(pro plusqpf. e.g.114, 34) c plusqpf.
  nidens, -tis i.q. plenus nidore, odore
  nidificatio, -nis i.q. nidus
  nidor, -is i.q. odor
  nidus de habitatione avis
  niger, -ra, -rum i.q. ater, pullus
  nigrans, -tis i.q. niger, ater, pullus
  *nihil [vide nihilum, forma nil sæpius legitur e.g. 50, 8] 1 subst. a nude b c.gen. 2 adverbialiter nihilo minus = saltem Gertz S 407, 24; Gertz M = similiter
  nihilum, -i [vide nihil] 1 acc. 2 abl. a c.præp.522, 22 b abl. differentiæ
  nil vide nihil
  nimbus, -i 1 i.q. aqua pluvia, imber a proprie b in imagine 2 i.q.tempesta, procella cum imbri et grandine coniuncta
  nimietas, -tis de magnitudine vel multitudine nimia
  nimirum i.q. proculdubio
  nimis i.q.nimium, plus æquo; Gertz S 71, 5 = valde
  nimius, -a, -um 1 notione comparativa prævalente 2 notione comparativa vanescente i.q. magnus, maximus ; Gertz M adv. nimie = immodeste ;nimius = ingens
  nimium i.q. nimis
  nisi 1 additur coni. verbi a impf. b plusqpf. 2 sine verbo a additur negatio b in quæstione
  iuncturæ: -i forte, -i forsan, -i ut, -i qui, -i quod
  nisus, -us i.q. vis 2 i.q. vigor animi, fortitudo 3 i.q. pugna, res gesta 4 i.q. conatus, impetus, petitio
  niteo, -ui, -ere i.q. splendeo, fulgeo 1 proprie 2 translate de gloria, honore
     nitens, -tis i.q. splendidus, fulgens 1 proprie 2 de gloria
  nitesco, -ere i.q. splendere incipio
  nitidus, -a, -um i.q. splendidus, nitens
     nitide i.q. splendide
  ® nitidum (subst) = argentum Gertz S 133, 19
  nitor, -usus vel -xus sum, -niti 1 i.q. contendo a abs. b additur ad c c.abl. 2 i.q. confido, fulcio (c.abl.) 3 i.q. conor, laboro, studeo a c.inf. b omisso inf.
  nitor, -is i.q. splendor (cum proprie tum translate) 1 c.gen. 2 abs.
  nivalis, -e 1 i.q. nive plenus 2 pro gen. nivis
  niveus, -a, -um i. nivis colorem habens, albus
  nix, -vis f. de aqua gelu astricta
  no, -navi, -natum, -nare [nonnisi forma gerund. legitur] de arte eius qui in aqua se movere valet
  nobilis, -e 1 adi. a de rebus conspicuis, notis b de personarum genere et honestate 2 subst. spectat semper ad genus præclarum a superl. b pos. de certo civium ordine
  nobilitas, -tis de præstantia originis a c.gen. b c.adi.; c abs. 2 i.q. nobiles a c.adi. b abs.
  noceo, -ui, - iturus, -ere i.q. damnum infero, obsum 1 c.dat. 2 abs.
     nocens, -tis de eo qui nocet 1 abs. a subst. b adi. 2 c.gen.obi.
  nocivus i.q. nocens, nocuus
  *noctu i.q. nocte
  noctua, -æ i.q. nomen avis, fere i.q. bubo
  nocturnus, -a, -um i.q. nocte fit, ad noctem pertinet 2 fere i.q. obscurus; Gertz S nocturni = nocturnæ (horæ) = tripertitum noctis officium divinum (primus, secundus, tertius) 21 seqq..., 365, 23; Gertz M nocturni (sc.) psalmi
  nocuus, -a, -um i.q. nocens, nocivus
  nodo, -avi i.q. vincio, ligo
  nodosus, -a, -um 1 i.q. articulis plenus 2 i.q. tumens Gertz M = plenus nodis ; ossa nudosa ; nudi corporum RH
  nodus, -i 1 proprie de laqueo 2 in imagine et translate a de qualibet consertione inextricabili, de nexu b de impedimento c de globo, massa, mole
  ® nola = cymbalum Gertz S 316, 2 ;nolæ, -arum f. i.q. tintinnabulum Blatt index
  *nolo, -lui, -, -lle i.q. non volo 1 c.inf. [nota imperativum 159, 39, 160, 20] 2 c.acc.c.inf. 3 abs.
     nolens, -tis i.q. invitus
  nomen, -inis n. I i.q. appellatio, nuncupatio A c.gen. 1 poss.2 def. B c.adi. vel pron. C abs. II vergit in notionem prætextus III vergit in notionem famæ IV de omnibus qui eodem nomine vocantur, de gente A c.gen. B c.adi.
     nomine 1 abs. 2 c.gen. a i.q. loco, ut b i.q. pro, propter c i.q.prætextu, causa
  nominatim nomine diserte allato
  ® nominatissimus = valde nobilis Gertz S 142, 24
  nomino, -avi 1 c. duobus acc. a i.q. voco b i.q. designo 2 c.acc. i.q. (nomen) affero
  *non particula negativa 1 in universum 2 i.q. ne
  iuncturæ (cf. nec) non solum ...verum (sed) et(iam), non tam....quam, non modo...verum (sed) et(iam), non tantum...sed etiam ; non enim; non tantum = non dicam Gertz S 302, 4; Gertz M : non post negare : iteratio negationis.
  ® nona sc.hora RH
  nondum i.q. usque ad hoc tempus non
  nongenti, -æ, -a i.q. novies centum
  ® nonna = monacha RH
  nonne i. particula interrogativa
  nonnulli, -æ, -a i. aliquot 1 subst. a c.gen. b abs. 2 adi.
  norma, -æ i.q. regula 1 c.gen. 2 abs. de religione christiana ;norma spiritualis = ordo religiosus Gertz S 81, 21; norma = forma (id est regula, exemplar RH) 282, 74; = similitudo 63, 13
  nos v. ego
  noscito, -avi i.q. nosco (passive sensu copulæ, cf.infra nosco)
  nosco, -vi, -tum, -scere I formæ e radice præsentis tractæ A i.q. video, intellego B vi propria debilitata 1 i.q. dignosco (in fine clausulæ) 2 fere i.q. sum II formæ e radice perfecti tractæ, i.q. notum habeo A c.acc.(c.inf.) B c.acc. C c. inf. D c. quæstione indirecta
     noscens, -tis de eo qui novit
     notus, -a, -um i.q. familiaris (de iis quæ vidimus)
  *noster, -ra, -rum pron. poss. primæ personæ (pl.) 1 adi. 2 subst. a m. pl. (i. nostri concives) b gen. sing. pro adi. 37, 20 :nostri loco (i.nostro) 210, 35 laudem nostri (i. nostram)
  nota, -æ 1 i.q. lineamentum, signum a c.gen. b sine gen. 2 i.q.opprobrium, maculum, vitium a c.gen. b sine gen.
  notabilis, -e 1 i.q. insignis (de iis quæ non videre non possumus) 2 i.q. nota, opprobrio dignus; Gertz M notabiliter = eminenter
  ® notarius = scriba qui cito scribit etiam = actuarius > Gertz M notat = amanuensis/cancellarius
  notatus, -us m. i.q. castigatio, actio notandi
  ® notificare = planum facere; notificari = notum esse Gertz M II, 399, 14
  notio, -nis de actione notificandi
  notitia, -æ i.q. cognitio, familiaritas, scientia 1 c.gen. obi. 2 abs [RH 1 et 2]
  noto, -avi 1 i.q. censeo, nomino, significo 2 i.q.castigo, condemno, vitupero a c.acc. b c. gen. forensi 3 i.q. vitio afficio, coniungo
  ® notorius = qui vulgo notus est Gertz M/RH
  notula, -æ i. parva nota (de litterarum signis)
  notus, -i m. i.q. ventus
  novacula, -æ i.q. culter acutus
  ® novalis, -e (< novo, novus) = ager qui primo aratur (teutonice Brachacker) Gertz M/RH subst. novalis f. (sc terra); novale n (sc. solum)
  novellus, -a, -um i.q. novus; Georges :boves novelli >< boves vetuli;subst.novellae, -arum : arbores quae adhuc crescere debent ;praecipue vites
  novem i. numerale 1 subst. 2 adi.
  noveni, -æ, -a i.q. novem
  noverca, -æ de nova patris coniuge, de nova matre 1 c.gen. 2 abs.
  ® novicius, -a, -um (< novus) : vinum novicium ; venales novicios accepimus = servos Georges; Gertz M = qui recens affuit
  novitas, -tis de condicione rei innovatæ, redintegratæ vel usque adhuc ignotæ 1 c.gen. 2 abs.
  ® noviter = nuper Gertz M etiam noviter vestitus = in vestimentis novis Gertz M/RH
  novo, -avi i.q. novum reddo, muto 1 generatim 2 speciatim de mutatione reipublicæ
  novus, -a, -um usque adhuc ignotus, inauditus, recens 1 adi. a generatim b subst.; Gertz S 67, 2 novissima hominis = mors
     novissime i.q. nuper
  *nox, -ctis f. de eo temporis spatio quod est inter solis occasum et ortum; Gertz S nox = vigilia, dies aliquod festum præcedens (opp.crastinus) 272, 28; e.g. nox Luciae 12/12 quae cum solstitio coincidare saeculo 11./12.credebatur. oraculum filiarum nubilium danice :Lucia den blide/skal fly mig at vide/hvis dug jeg skal brede/hvis seng jeg skal rede/hvis barn jeg skal bære/hvis kærest jeg skal være/hvis arm jeg skal sove i ; cum calendario Gregoriano ca 1750 et datum eius noctis Luciae prolatatum est 12 diebus = vigilia Nativitatis Christi
     nocte i.q. noctu (opp. interdiu)
  noxa, -æ i.q. culpa, maleficium 1 c.gen. 2 c.adi. 3 abs.
  noxius, -a, -um 1 adi i.q. culpabilis a: m. b: n. i.q. nocivus 2 subst de iis qui culpam admiserunt
  nubes, -is f. fere i.q. nimbus
  nubilis, -e i.q. adultus
  ® nubilo = nube obscuro 164, II, 20
  nubilus, -a, -um 1 adi. a proprie i.q.qui ad nubes pertinet b translate de vultu obscuro 2 n. subst.
  nubo, -psi, -ptum, -bere de femina i.q. matrimonium ineo 1 c.dat. 2 sine dat.
     nupta, -æ i.q. sponsa, uxor
  ® nudipes = nudus pedibus Gertz S 402, 4
  nuditas, -tis 1 proprie a de corpore veste privato b de avi plumis privata 2 translate i.q. simplicitas
  nudo, -avi I proprie A sensu strictiore i.q. vestimentis privo 1 c.abl. 2 sine abl. B sensu latiore i.q. detego 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia II translate i.q. privo
  ® nudulus = miserere nudus Gertz S 266, 26, miserabiliter indutus RH
  nudus, -a, -um 1 proprie a sensu strictiore i.q. sine vestibus b sensu latiore de gladio destricto 2 translate a i.q. inermis b de obtusa hastæ parte c de humo nuda = sine monumento saxeo Gertz M I, 284, 15
  nugæ, -arum f. i.q. figmenta nullius pretii
  ® nugator = fatuus, scurra, sannio
  nugax, -cis i.q.nugatorius, garrulus
  ® nullatenus = nullo modo Gertz S 260, 12
  *nullus, -a, -um pron. negativum (pro ne quisquam [ullus] 86, 10 179, 2) I adi. II subst. A i.q. nemo 1 c.gen.part. 2 sine gen. a: m. b : n. abl. B i.q. neuter; Gertz M nullus = nemo
  num particula interrogativa 1 in oratione directa 2 in oratione indirecta
  numen, -inis cum sensu proprio de divina potestate tum sensu metonymico de dis 1 prævalet sensus proprius 2 prævalet sensus metonymicus
  numerabilis, -e i.qui numerari potest
  ® numeralia distributiva pro cardinalibus Gertz S 165, V, 3; pro ordinalibus 220, carm. v. 1, 3
  numero, -avi 1 i.q. enumero a generatim b speciatim de pecunia solvenda 2 i.q. habeo, iudico
  numerositas, - i.q. multitudo
  numerosus, -a, -um i.q. creber, frequens
  numerus, -i 1 i.q. actio numerandi, numeratio 2 i.q. multitudo a c.gen. b sine gen. 3 fere i.q. facultas
     numero apponitur sæpe
  numisma, -tis n. i.q. moneta
  nummus, -i m. de pecunia numerata
  *numquam 1 i.q. non umquam 2 i.q. ne umquam
  numquid particula quæstionis
  *nunc 1 i.q. hoc tempore 2 sensu temporale evanescente a nunc...nunc b nunc...nunc...nunc etc. c nunc...rursus d nunc ...modo
  nuncupatio, -nis i.q. nomen a c.gen. b nude 2 i.q. nominatio, invocatio 3 i.q. actio pronuntiandi, promulgandi
  nuncupator, -is de eo qui votum pronuntiavit
  nuncupo, -avi 1 i.q. appello 2 i.q. invoco 3 i.q. promulgo 4 i.q. promoveo
  nuntio, -avi i.q. certiorem facio, communico 1 c.acc. rei communicatæ 2 c.acc. et dat. 3 c.acc. (c.inf.) 4 abs.
  nuntium, -i i.q. nuntius
  *nuntius, -i 1 de eo qui mandatum alicuius affert, fere i.q. legatus a c.gen.obi. b c.gen. poss. 2 de ipso mandato quod legatus affert a c.gen. b abs.
  nuntius, -a, -um i.q. nuntians
  *nuper i.q. novissime, paulo ante
  *nuptiæ, -arum de solemni ritu quo matrimonium initur 1 c.gen. 2 abs.
  nuptialis, -e i.q. qui ad nuptias pertinet
  ® nurus = quæ in domum aliquam nupta ut filia habeturRH, Gertz S = iuvencula mulier 124, 8
  nusquam i.q. nullo loco
  nutabundus, -a, -um i.q. vacillans, labens
  nutatio, -nis i. actio nutandi, vacillatio
  nuto, -avi i.q. vacillo, labo 1 proprie 2 translate
  ® nutricius = iuvenis qui ut filius nutricatur
  nutrico, -avi i.q. educo
  nutrimentum, -i i.q. alimentum 1 proprie et in imagine (de igne) a c.gen. b abs. 2 translate a c.gen. b abs.
  nutrio, -vi, -tum, -re i.q. alo 1 proprie 2 translate
  ® nutritius vide nutricius
  ® nutritor = qui iuvenem ut filium nutricat
  nutrix, -cis de femina nutriente, mammas parvulis præbente
  nutus, -us m. 1 de gestu a c.gen. b abs. 2 de voluntate, fere i.q. imperium a c.gen. b abs.
  nux, -cis f. i. fructus
  nympha, -æ i.q. virgo  O
  o interiectio exclamantis 1 c. voc. 2 c.acc.
  *ob i.q. propter a generatim b speciatim c. gerundivo 2 fere i.q. de 3 fere i.q. in
  obardesco, -si, -descere i.q. incendio consumor
  ® obaudire = oboedire, obedire alicui Gertz S 126, 6; Gertz M = non audire, neglere
  ® obdormire = obdormiscere (sc.inchoative RH) Gertz S 334, 7
  obduco, -xi, -ctum, -cere i.q. tego 1 c.abl. 2 sine abl.;® = rates (poetice = naves) tentorio tegere Gertz M ;obductio (ignorantiae) Gertz M
  ® obedere = (com)edere RH)
  ® obedientia vide oboedientia
  obeo, -ii, -itum, -ire 1 c.acc. i.q. exsequor 2 abs i.q. morior
  obequito, -avi i.q. obviam equito
  oberro, -avi i.q. erro
  obesus, -a, -um i.q. cibo plenus, pinguis
  ® obfuscare = obscurare RH, Gertz S 79, 9;vide offuscare
  obhaurio, -si, -stum, -rire i.q. exhaurio
  obicio ieci, -iectum, -icere 1 i.q. appono, admoveo 2 i.q oppono a c.dat. b c.acc. et gerund. 3 i.q. proicio 4 i.q. exprobro 5 i.q. profero
     obiectus, -a, -um 1 adi de eo qui impedit i.q. oppositus 2 subst. (n.pl.) i.q. accusatio
  obiectio, -nis i.q. reprehensio
  obiecto, -avi 1 i.q. expono, proicio a c.acc. et dat. b c.acc. et gerund. 2 i.q. exprobro
  obiectus, -us 1 de actione obiciendi, opponendi, obsistendi 2 de eo quod oppositum est 3 fere i.q. impetus
  obiex, -cis m. i.q. claustrum, sera
  obiter i.q. in via (de iis quæ obstant)
  obitus, -us i.q. mors 1 c.gen. 2 abs.
  obiurganter i.q. cum obiurgationibus
  obiurgo, -avi i.q. exprobro
  oblangesco, -i, -escere fere i.q. ægroto
  oblatio, -nis 1 i. actio offerendi a c.gen.poss. b c.gen.obi.c abs. 2 i.q. interventus; Gertz S 243, 23 notetur præcipue: pretium pudoris offerebant (pudenter vivere postea offerebant RH)
  oblator, -is de eo qui offert
  oblatro, -avi i.q. latro
  oblectamentum, -i i.q. illecebræ
  oblectatio, -nis i.q. illecebræ
  oblido, -si, -sum, -dere i.q. lædo, vulnero
  obligo, -avi 1 proprie i.q. ligo 2 translate i.q. astringo a c.abl. b sine abl.
  oblino, -levi, -litum, -linere i.q. illino
  obliquitas, -tis 1 i.q. deformitas 2 fere i.q. sinus
  obliquo, -avi 1 i.q. transversum facio 2 i.q. verto
  obliquus, -a, -um 1 i.q. transversus 2 i.q. devius
  oblittero, -avi 1 i.q. lituram facio, deleo 2 i.q. prætereo
  oblivio, -nis i.q. actio obliviscendi
  obliviscor, -tus sum, -visci i.q. non recordor 1 c.gen. 2 c.inf.; Gertz M cum acc.
  oblivium, -i i.q. oblivio
  oblongus, -a, -um fere i.q. longus
  obluctatio, -nis i.q. repugnatio
  obluctor, -atus sum, -ari i.q. obsisto, repugno 1 c.dat. 2 sequitur in 3 abs.
  obludo, -si, -sum, -dere i.q. ludo
  ® obmittere vide omittere
  obmugio, -vi, -tum, -re i.q. tono
  ® obmutare = mutum reddere Gertz M
  obnitor, -xus sum, -ti 1 c.dat. i.q.repugno 2 sine dat. i.q. laboro
     obnixus, -a, -um 1 i.q. pertinax, tenax 2 i.q. insolens, superbus
     obnixe i.q. pertinaciter
  obnoxius, -a, -um i.q. deditus, subiectus 1 c.dat. 2 sine dat. (serviens alicui RH)
  ® obnubilare = nubibus obducere Gertz S 378, 16 RH
  obnubo, -psi, -ptum, -bere i.q. obvelo, obvolvo
  oboedienter i.q. obnoxie
  oboedientia, -æ i.q. obtemperantia
  oboedio, -vi, -tum, -re i.q. pareo
  oboeditio, -nis i.q. obtemperatio, subiectio
  obolitus vide abolitus
  oborior, -tus sum, -iri i.q. suborior, nascor
  obrepo, -si, -tum, -ere 1 i.q. furtim repo 2 i.q.supervenio
  obrigesco, -ui, -escere i.q. hebesco
  ® obrizum = obryzum gr. (sc.aurum) = aurum quod argento vel aere mixtum est et probatum (teutonice Probegold) Georges; Gertz M = aurum purum
  obruo, -i, -tum, -ere 1 proprie a: mole superincidenti confundo b i.q. inundo 2 translate i.q. opprimo, perdo
  obscenitas, -tis i.q. turpitudo
  obscenus, -a, -um 1 i.q. sordidus, squalidus, tæter 2 i.q. infamis, ignominiosus 3 i.q. impudicus, stuprosus, turpis
  obscuritas, -tis 1 proprie a c.gen. b abs. 2 translate a i.q. infamia, dedecus b i.q.improbitas, pravitas
  obscuro, -avi 1 fere i.q. fusco 2 fere i.q. supero 3 i.q. deminuo 4 i.q. obvelo, celo
  obscurus, -a, -um 1 proprie de tenebris a adi. b subst., n. sing. 2 translate a de sono i.q. lenis b de oris et animi habitu i.q. austerus, tristis c i.q. qui intellegi non potest, incomprehensibilis d i.q. fraudulentus e i.q. occultus f i.q. humilis, infamis, ignobilis
     obscure i.q. parum clare
  obsecro, -avi i.q. obtestor 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc. c.inf. 4 sequitur ut(ne) 5 sequitur coniunctivus 6 abs.
  obsequium, -i i.q. officium, servitium, auxilium I generatim A c.gen. 1 def. 2 poss. B abs. II speciatim A de militis vel comitis vel alius subiecti erga dominum fide et de servitiis quæ domino præstant (syn. famulatus, homagium) 1 c.gen. a def. b poss. 2 abs. B de cultu deorum C de funere D de solutione vectigalium; Gertz S 339, 10 vide officium sacrum
  obsequor, -cutus sum, -qui 1 i.q. indulgeo, obædio, pareo a c.dat. b abs. 2 de subditorum erga dominum servitiis et fide a c.dat. b abs.
     obsequens, -tis i.q. deditus
  obseratio, -nis i.q. actio obserandi, claudendi (de interdicto)
  obsero, -avi 1 proprie i.q. claudo a c.abl. b sine abl. 2 translate a i.q. impedio b de animo non attendente
  observantia, -æ fere i.q. disciplina; Gertz M : fratres de observantia (apud fratres minores)
  observatio, -nis 1 i.q. contemplatio 2 i.q. scrutatio, exploratio 3 fere i.q. respectus
  observator, -is 1 de exploratore 2 de eo qui quibusdam præceptis obtemperat
  observo, -avi 1 i.q. scrutor 2 i.q. considero, rationem habeo 3 i.q. teneo 4 i.q. custodio 5 i.q. caveo
  obses, -idis g.c. de personis in securitatem alicuius rei datis
  obsideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. occupare, conor, includo 1 proprie 2 translate
  obsidio, -nis i.q. actio obsidendi 1 c.gen. 2 abs.
  obsido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. occupo
  obsigno, -avi 1 i.q. sigillo 2 i.q. cælo, noto
  obsisto, -stiti, -sistere i.q. resistere, impedio 1 c.dat. 2 sequitur quominus 3 abs.
  obsitus, -a, -um fere i.q. plenus (c.abl.) 1 corporeis 2 incorporeis
  obsolesco, -vi, -tum, -scere i.q. marcesco
     obsoletus, -a, -um i.q. sordidus, squalidus, fædus 1 corporea 2 incorporea
  obsonium, -i n. i.q. esca 1 c.gen. 2 abs.
  obstaculum, -i i.q. impedimentum 1 c.gen. a rei (personæ) impedientis 2 abs.
  obstino, -avi i.q. duro, exaspero
     obstinatus, -a, -um i.q. exasperatus, pertinax
     obstinate i.q. pertinaciter
  ® obstinax = obstinatus
  obsto, -stiti (RH), -staturus, -stare i.q. obviam eo, occurro, impedio 1 c.dat. 2 sequitur quominus 3 abs.
     obstans, -tis 1 i.q. oppositus 2 i.q. aggressor
  obstrepo, -ui, -itum, -ere 1 proprie de sono a generatim b speciatim de avium cantu 2 translate a de obiurgatoribus et insidiatoribus b fere i.q. impedio
  obstringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 in imagine a fere i.q. obvelo b i.q. impedio 2 translate i.q. obligo
  ® obstrudere = obstruere
  obstruo, -xi, -ctum, -ere 1 i.q. claudo, impedio 2 i.q. expleo 3 i.q. refercio;obstrusus = obstructus
  obstupefacio, -feci, -factum, -facere i.q. torpesco 1 de animo 2 de corpore
  obstupesco, -ui, -escere i.q. miror
  obsum, -fui, -esse i.q. noceo, damnum infero 1 c.dat. 2 abs.
  obtego, -xi, -ctum, -gere i.q. obvelo
  obtempero, -avi i.q. obædio, indulgeo 1 c.dat. 2 sine dat.
  obtendo, -di, -tum, -dere i.q. tendo
  obtenebro, -avi i.q. obscuro, obumbro 1 proprie 2 translate
  obtentio, -nis fere i.q. comprehensio;
  obtentus, -us m. 1 i.q. prætextus 2 i.q. auxilium, præsidium a generatim b obtentui sum i.q. auxilio, præsto sum 3 i.q. permissio; Gertz M : iunctura: sub obtentu = ratione alicuius rei, alicuius rei causa
  obtero, -trivi, -tritum, -terere 1 i.q. dilacero, divello 2 i.q. tero 3 i.q. extinguo, opprimo, perdo a corporea b incorporea 4 i.q. debilito, conficio 5 i.q. dego
  obtestatio, -nis i.q. consecratio
  obtestor, -atus sum, -ari i.q. imploro
  obtineo, -tinui, -tentum, -tinere 1 i.q. nanciscor, occupo 2 i.q. possideo, habeo 3 i.q. impetro 4 i.q. detineo; Gertz M = valere
  obtorpesco, -ui, -escere i.q. rigesco
  obtorqueo, -si, -tum, -quere 1 i.q. flecto, torqueo 2 i.q. torquendo interficio
  obtrectatio, -nis i.q. calumnia, falsa criminatio, invidia 1 c.gen. 2 abs.
  obtrectator, -is i.q. calumniator, insidiator
  obtrecto, -avi i.q. invideo, insidior
     obtrectans, -tis i.q. obtrectator
  obtrunco, -avi i.q. neco
  obtundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie i.q. hebeto 2 translate i.q. debilito
  ® obturare = facere ut aliquis taceat Gertz M/RH
     obtusus, -a, -um nonnisi translate i.q. stultus
  obtusus, -us m. 1 i.q. acies oculorum 2 i.q. facultas videndi 3 i.q. aspectus
  ® obtutus = oculus Gertz S 91, 14
  obumbratio, -nis i.q. umbra; Gertz M = obscuratio
  obumbro, -avi 1 proprie i.q. umbra tego 2 translate i.q. tego
  obunctus, -a, -um i.q. unguentarius
  oburo, -ssi, -stum, -rere i.q. cremo
  obvenio, -i, -tum, -ire i.q. contingo
  obversor, -atus sum, -ari i.q. appareo
  obverto, -ti, -sum, -tere i.q. adversum aliquem verto, alicui oppono 2 i.q. verto, converto
  obvio, -avi 1 i.q. occurro 2 i.q. resisto, obsisto; Gertz S = obviam eo; = nocere
  obvius, -a, -um de eo qui alicui occurrit I adi. a generatim b sensu hostili fere i.q. adversarius c i.q. contrarius, inconcinnus 2 subst.
     obviam de actione occurrendi 1 in universum 2 sensu hostili a corporeis b incorporeis
  obvolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. devolvo, præcipito 2 i.q. obvelo, tego
  occæco, -avi i.q. cæco (translate)
  occasio, -nis i.q. copia, facultas, potestas 1 nude 2 c.gen.obi. a subst. b subst. et gerundivi. c gerundii
  ®occasio, ut saepius, pro praetextu Arnoldi Chronica L III 158 MGH scriptores tomus XXI; Gertz M occasione = causâ; remotâ occasione = remotâ excusatione
  occasivus, -a, -um i.q. occidentalis
  occasus, -us m. 1 i.q. occidens 2 i.q. exitium 3 i.q. finis
  ® occedere = obviam ire Gertz M/RH
  occentus, -us m. i.q. cantus, vox 1 galli 2 muris
  occidens, -tis i.q. occidentalis
  occidentalis, -e i.q. ad occasum solis versus
  occîdo, -cîdi, -cîsum, -cidere i.q. cædo, interficio [haec vocabula consimilia ad morem accomodavit RH]
     occîdens, -tis i.q. occisor
  occido, -cidi, -casum, -cidere i.q. cado, morior, necor
  occiduus, -a, -um i.q. occidens a de sole b de die 2 i.q. eversus 3 i.q. labilis a adi. b subst. 4 i.q. inclinatus 5 i.q. caducus, debilis 6 fere i.q. extremus
  occipitium, -i n. i.q. occiput [ob et caput Georges]
  occiput, -tis n. i. posterior capitis pars
  occisio, -nis i.q. cædes
  occisor, -is i.q. interfector
  occludo, -si, -sum, -dere 1 i.q. claudo 2 i.q. includo 3 i.q. intercludo, obstruo 4 i.q. suffoco
     occlusus, -a, -um i.q. refertus
  occulo, -ui, -tum, -ere i.q, celo, tego
     occultus, -a, -m 1 adi. i.q. absconditus, secretus a de corporeis b de incorporeis 2 subst. n.pl.
     occulte i.q. secreto
  occultatio, -nis i.q. dissimulatio
  occulto, -avi 1 proprie i.q, tego a c.abl. b sine abl. 2 translate i.q. dissimulo
  occumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. pereo 1 c.dat. 2 sine dat.
  occupatio, -nis 1 i.q. actio occupandi 2 i.q. comprehensio 3 fere i.q. labor
  occupator, -is i.q. usurpator
  occupo, -avi 1 i.q. expugno, potior, usurpo a corporea b incorporea 2 i.q. obsideo, teneo 3 i.q. capio, prehendo 4 i.q. insideo, teneo 5 i.q. complector, expleo 6 i.q. aggredior, afficio 7 i.q. præcurro
     occupatus, -a, -um i.q. distentus 1 c.abl. 2 sequitur circa 3 nude
  occurro, -ri, -sum, -rere I i.q. obviam eo A generatim 1 c.dat. 2 abs. B speciatim sensu hostili 1 corporeis a c.dat. b sequitur in c abs. 2 incorporeis II i.q. in mentem venio III i.q. accido
  occursatio, -nis i. actio occursandi
  occurso, -avi i.q. occurro, obviam eo 1 c.dat 2 abs.
  occursus, -us i. actio occurrendi 1 c.gen 2 c.adi. 3 abs.
  oceanus vide oceanus Britannicus 389, 3 oceanus Occidentalis272, 6 oceanus Septentrionalis 271, 18
  ocellus, -i vi deminutiva omissa i.q. oculus
  *ocior, -us i.q. celerior 1 sensu comparativo 2 sensu comparativo vanescente i.q. celer
  ® ocium vide otium
     ocius adverbaliter i.q. celerius
     ocissime i.q. celerrime
  ocrea, -æ i. tegumentum cruris
  octavus, -a, -um 1 adi. 2 subst. f. i.q. octava dies, lux; Gertz S 386, 33 octava = dies octavus post festum sancti alicuius quo tota solemnitas clauditur (Ducange); ad Octavam transire = ad aeternam requiem transire Gertz M
  octo 1 adi. 2 subst.
  octoas, -dis f. i. octonarius numerus
  octogeni, -æ, -a i. numerale distributivum
  ® oculare = oculis subicere ut appareat RH ; Gertz M : oculata fide = oculis suis demonstratus RH
  *oculus, -i de ea oris parte qua lumen admittitur, conspectus 1 c.gen. 2 abs.
  ® oda = (gr.) carmen : Gertz M odae vocantur cantus Lutheranorum
  odi, -isse i.q. aspernor, detestor, respuo; odire >odiebat Gertz S 447, 2
  odibilis, -e i.q. odio dignus
  odium, -i i.q. aspernatio, declinatio, offensio 1 c.gen. a poss. b obi. 2 c.adi. 3 abs.; Gertz M : in odium = ob odium
  odor, -is m. i.q. exhalatio 1 c.gen. 2 abs.
  odoramentum, -i i.q. odor
  oestrus, -i m. i. nomen bestiolæ
  offendiculum, -i n. de eo quod offendit
  offendo, -di, -sum, -dere 1 i.q, (subito) pervenio ad, occurro a pro subi persona b pro subi. res 2 i.q. lædo 3 i.q. impedio 4 i.q. iaculando attingo
  offensa, -æ f. i.q. indignatio, ira 1 c.gen. 2 abs.
  offensio, -nis i.actio offendi
  offero, -obtuli, -oblatum, -offerre i.q. porrigo, præbeo 1 c.acc. et personæ et rei 2 c. enunt. sec
     offerens, -tis m. [sine definitione RH] 70, 35
     oblatum, -i n. [sine definitione RH] 70, 35
  ® officialis = qui aliquod munus ecclesiasticum curat Gertz S 315, 16, =? sacerdos ecclesiæ 389, 6
  ® officiare (ecclesiam) = divina officia celebrare
  officina, -æ i. taberna artificis, locus ubi aliquid conficitur 1 c.gen. obi. 2 c.gen.poss.; Gertz M : officinae fabriles = officina ferraria; officinae claustri = fabrica pro laicis conversis
  officio, -feci, -fectum, -ficere i.q. obsto 1 abs. 2 c.dat. 3 sequitur quo minus
  officiosus, -a, -um i.q. benignus, libens
     officiose i.q. benigne, libenter
  officium, -i I de auxilio, ministerio, obsequio (cum de aliis tum de iis quæ facere debemus e.g. 298, 35 sæpe vanescente sensu proprio e.g.120, 7) A abs. 1 generatim 2 speciatim de honore funeris B c.gen. 1 personæ suffragium præbentis a in universum b de honore qui alicui deo præbetur c de horis matutinis quæ dicuntur 2 rei II de publico munere A generatim B speciatim de munere pontificis III de quolibet labore, munere A abs. B c.gen. 1 gerund. 2 rerum 3 personæ IV vanescente sensu proprio periphrastice (c.gen.)
  offirmo, -avi i.q. firmum reddo, claudo
  offula, -æ i.q. crustulum, frustum, particula escæ
  offundo, -di, -sum, -ndere i.q. compleo
  ® offuscare e.g. prope totum ecclesiastici splendoris lumen offuscant = obscurantGeorges
  oleo, -re 1 intr. i.q. malum odorem exhalo 2 trans. i.q. odore indico
  oleum, -i n. i. sucus vel umor oleæ
  olfacio, -feci, -factum, -facere i. odorem percipio
  olfactus, -uum m. i.q. nasus
  oliditas, -tis i.q. fætor, odor malus
  olidus, -a, -um i.q. fætidus, de iis quæ male olent
  *olim i.q. quondam (de illis temporibus quæ iam præterierunt)
  olla, -æ de vase vel testa
  olor, -is i. nomen avis (de cygno)
  ® omelia = homelia, homilia
  ® omagium vide homagium
  omen, -inis 1 i.q. signum quod res futuras indicat, auspicium a abs. b c.gen. rei indicatæ 2 i.q. fatum
  ominor, -atus sum, -ari i.q. significo
  omitto, -si, -ssum, -ttere 1 c.acc. i.q. relinquo 2 c.inf. i.q. non facio
  omnifariam i. omnibus modis
  omnigenus, -a, -um i. omnibus partibus oriundus
  ® omnimodis = omnibus modis Gertz S 69, 16, omnimodus = plenus, perfectus; Gertz M omnimode = omnibus modis
  omnino i.q. plane
  omnipotens, -tis i.q. deus
  *omnis, -e I de quantitate discreta A de hominibus singulis 1 subst. 2 adi B de aliis 1 subst. n.pl. 2 adi. a pl. b sing. i.q.(unusquisque) II de quantitate integra i.q. totus
  onerarius, -a, -um de nave mercibus onerata
  onero, -avi i.q. onus impono, gravo 1 proprie 2 translate
  onerosus, -a, -um i.q. (onere) gravatus cum proprie tum translate
  onus, -eris n. de rebus gravibus, ponderibus, impedimentis I proprie A nude B c.gen. II in imagine III translate A nude B c.gen. 1 rei 2 vulgi
  onustus, -a, -um 1 i.q. (onere) gravatus a c.abl. b nude 2 i.q. molestus a c.dat. b nude
  opacitas, -tis fere i.q. tenebræ, umbra
  opacus, -a, -um i.q. tenebrosus, umbrosus, opacitate plenus 1 adi. 2 subst. n.pl. (c.gen.)
  opera, -æ I i.q. labor, munus, negotium A abs. B c.gen. 1 personæ 2 rei II i.q.auxilium, obsequium (nonnulla ad I trahi possunt) A nude B c.gen.; operam ducere/dare c. inf. Gertz S 86, 3
  operatio, -nis i.actio operandi
  operio, -ui, -tum, -ire i.q. tego
  operor, -atus sum, -ari 1 trans.i.q. efficio 2 intr. i.q. proficio
  operosus, -a, -um i. opere vel labore plenus, artificiosus, studiosus
     operose i. cum cura
  ® opido vide oppido adv.
  opifex, -icis m. de eo qui operose vel artificiose aliquid efficit 1 c.gen. 2 abs.
  opimus, -a, -um i.q. abundans, copiosus, uber 1 adi 2 subst. n.pl.
  opinatio, -nis i.q. actio opinandi, opinio
  ® opinatissimus = celeberrimæ famæ Gertz S 79, 25
  opinative i. secundum opinionem, ficte et simulate (opp. revera, naturaliter)
  ® opinatus = famosus Gertz M
  *opinio, -nis 1 i.q. iudicium, sententia a c.gen.poss. b c. gen. obi. 2 i.q. fama, existimatio, rumor a c.gen. cum personæ tum rei 3 i.q. imaginatio a c.gen. b nude 4 i. somnium [ut videatur (RH)] a c.gen. [ut...nocturna unius opinio omnium oculis interdiu subiecta claresceret (RH)] b nude
  opinor, -atus sum, -ari i.q. puto (sequitur quod) ; Gertz M II, 458, 21 et nota: opinata commenta i.e, famosa et celebria scripta
  ® opitulatio = auxilium Gertz S 82, 9
  opitulor, -atus sum, -ari i.q. iuvo 1 c.dat. 2 nude
  *oportet, -uit, -ere i.q. decet 1 sequitur acc. c.inf. 2 sequitur inf. 3 sequitur ut
  operior, -tus sum, -iri i.q. expecto, præstolor 1 trans. a homines b res 2 intr. 3 sequitur donec 4 sequitur quoad
  oppeto, -ivi, -itum, -ere 1 i.q. peto 2 i.q. obeo, morior a c.abl. b sine abl.
  oppidani, -orum m. (nonnisi plur.) 1 oppidi incolæ 2 urbis a incolæ b custodes 3 vici incolæ 4 terræ incolæ
  ® oppido obsolete adv. = valde ante adi. et adv. ;oppido quam = sane quam
  oppidulum, -i i.q. parvum oppidum
  oppidum, -i de qualibet communitate civium i.q. civitas (sæpe de eodem loco et oppidi et urbis vocabulum usurpatur
  ® oppignero = pignori do ;oppignerator qui aliquid pignori accipit
  ® oppilare = obturare, obstruere quod vide
  oppono, -sui, -situm, -nere i.q. obicio (cum proprie tum translate) 1 c.acc. et dat. 2 sequitur contra
     oppositum, -i n. i.q. adversum, contrarium
  opportunitas, -tis i.q. opportuna occasio, fortuna 1 abs. 2 c.gen. a subi. b obi.
  opportunus, -a, -um i.q. aptus, idoneus 1 c.dat. 2 sine dat.
     opportune i.q. apte, commode
  oppositus, -us i.q. actio opponendi, obiectus
  oppressio, -nis i.q. subactio, suppressio, fere i.q. clades 1 c.gen. 2 abs.
  oppressor, -is de eo qui opprimit, pacat, subiugat, fere i.q. tyrannus 1 c.gen.obi. 2 abs
  opprimo, -pressi, -pressum, -primere I proprie i.q. (pondere) premo, obruo II translate A i.q, subiugo, vinco, interdum i.q. interficio Gertz M : opprimere infantes = cubans infantes opprimere <RH 1 corporea 2 incorporea B i.q. deleo
     oppressi, -orum m. de subactis (cum de interfectis tum de aliis)
  opprobrium 1 i.q. criminatio, obiurgatio a c.gen. eius in quem profertur criminatio b c.gen. rei obiectæ c abs.2 i.q. dedecus, rubor
  oppugnatio, -nis i. actio oppugnandi 1 abs. 2 c.gen.obi.
  oppugnator, -is i.q. aggressor
  oppugno, -avi i.q. aggredior, expugno
     oppugnans, -tis i.q. aggressor
  (ops), -is f. I sing. i.q. auxilium A c.gen. 1 hominum et rerum auxilium præbentium 2 rei auxilio impetratæ B abs. II plur. i.q. abundantia, copia, divitiæ A c, gen. B abs.
  optabilis, -e i.q. optatus
  optimates, -um interpretatione Romana de nobilibus
  optio, -nis i.q. actio optandi sive deligendi 1 c.gen. a poss. b obi. 2 abs. Gertz M = votum
  opto, -avi i.q. cupio, desidero 1 c.acc. 2 c. inf. 3 sequitur ne
     optatus, -a, -um i.q. gratus
  opulens, -tis i.q. abundans, copiosus, plenus (c.abl.)
  opulentia, -æ i.q. abundantia
  opulentus, -a, -um i.q. dives
  opus n. indeclin. i.q. necessitas 1 sequitur est (copula omittitur e.g. 105, 29) a c.abl. b c. supino (factu 423, 9) 2 sequitur exsistit 3 sequitur habeo 4 sequitur incidit
  opus, -eris n. I de rebus quæ manibus factæ sunt (opp. natura) A in universum 1 c.gen. 2 abs. B in nomine proprio 345, 6 vallo quod Danorum opus vocamus (i. `Dannevirke´) II de litterarum monumentis [danice `runer´RH] III de exsecutione vel elaboratione alicuius rei, fere i.q. ars IV de munere, negotio A c.gen. 1 rei : 4, 12 : reverendorum dogmatum (sc. Hexaëmeron) 2 hominis B abs. V de rebus gestis A c.gen. 1 rei 2 personæ B c.adi C nude; Gertz S 380, 19 = usus
  ora, -æ 1 de litore 2 de extrema parte
  oraculum, -i 1 proprie a c.gen. b abs. 2 translate i.q. præsagium
  oratio, -nis de actione dicendi; Gertz S 69, 5 = supplicatio; orationem fundere = patrem nostrum ardenter invocare Gertz S 402, 8 RH; Gertz M : oratio dominica = PaterNoster RH
  ® oratorium Gertz S 243, 25 = sacrarium/sacellumRH. Binding: Architechtonische Formenlehre Darmstadt 1980 S. 248: Sacrarium:Grube mit durchlochter Deckplatte südl. vom Altar oder in der Sakristei zur Aufnahme von Wasserresten der liturgischen Waschungen und von Resten oder Asche heiliger Gegenstände
  orbiculatus, -a, -um i.q. sinuosus
  orbis, -is m. 1 de circulo a de corporeis b de incorporeis 2 de toto mundo vel de parte mundi, fere i.q. terra a c.gen. b abs. 3 de cavis oculorum
  orbita, -æ fere i.q. cursus
  orbitas, -tis de desiderio vel privatione liberorum
  orbo, -avi i.q. privo
  orbus, -a, -um i.q. privatus
  orcus, -i m. [vel Orcus 15, 28 RH]
  ® ordinarie = recte, iuste institutus Gertz M/RH
  ® ordinatim = per ordinem, (ex) ordine Gertz M/RH
  ® ordinatio = 1 dispositio 2 administratio muneris/ sacerdotii 3 tempus muneris Gertz M/RH
  ordino, -avi 1 i.q. dispono, instituo 2 i.q. compono, fere i.q. paco 3 i.q. constituo; Gertz M : ordinare episcopum etc.; classem/exercitum ordinare; ordinare aliquem ad aliquid; ordinare = iubere, curare > cum acc. c. inf. / cum ut; ordinare monasterium = res domesticas instruere; praedia ordinare = administrare;pacem provinciis ordinare = pacem providere; ordinare nuptias = nuptias parare
  ordior, -sus sum, -diri i.q. aggredior, incipio 1 generatim a c.acc. b c.inf. 2 speciatim de loquendi initio
  ordo, -inis m. I prævalente sensu continuationis i.q. series A generatim 1 abs. 2 c.gen. B speciatim in re militari 1 abs. 2 c.gen. II prævalente sensu rei stabilitæ A de classe, dignitate, genere 1 abs. 2 c.gen. B de condicione, ratione, statu 1 abs. 2 c.gen. C de ritu; ordo etiam = regula ordinis; Gertz M ordines = ordinationes
  ® organicus = ad corpus pertinens Gertz M
  ® organum = instrumentum Gertz S 333, 3
  orientalis, -e i. ad solem orientem spectans
     orientalia, -ium de terris orientalibus
  ® originale commissum = peccatum originis, originale n = documentum originale Gertz M
  origo, -inis 1 de principio 2 de genere a c.gen. b abs.; Gertz S 17, 4 exortus, proventus; Gertz M = primitiva qualitas
  orior, -tus sum, -ri i.q. nascor 1 de hominibus a nude b c.abl. c sequitur ab d sequitur ex e sequitur extra f sequitur gen. 2 de rebus a nude b c.abl. c sequitur ab d sequitur in
  oriens, -tis m. de terris ad solem orientem spectantibus
  oriundus, -a, -um i.q. natus 1 c.gen. 2 c.abl. 3 sequitur ex
  ornamen/ornamentum, -i I proprie i.q. decus, insigne A c.gen. 1 poss. 2 descriptionis II translate i.q. laus, honos A de rebus 1 c.gen. 2 abs. B metonymice de hominibus ;RH :ornamentum missale i.q. vestimentum et utensilia missae
  ® ornaticius Gertz M = ornans
  ornatus, -us i.q. ornamentum
  orno.- avi i.q. decoro, exorno, paro 1 proprie 2 translate
     ornatus, -a, -um 1 i.q. præditus 2 i.q. indutus 3 i.q. magnificus a generatim b speciatim de eloquio
     ornate 1 i.q. magnifice 2 i.q. donatus
  oro, -avi 1 generatim i.q. rogo a sequitur acc. b sequitur acc. c.inf. c sequitur ut d sequitur ne e sequitur coni. f abs. 2 speciatim i.q. (deum) precor
  orphanus, -a, -um i.q. parentibus orbatus
  ® ort(h)odoxus = cat(h)olicus (qui fidem iustam habet RH)
  ortivus, -a, -um i.q. orientalis
  ® ortus = hortus, >ortulus = hortulus, > ortulanus = hortulanus ~ olitor qui (e.g. brassicam) olet ~ topiarius qui in topiariâ herbas alit RH
  ortus, -us I i.q.actio oriendi II i.q. natus, origo A de hominibus 1 c.gen. 2 abs.B de rebus III i.q. oriens
  *os, -ris n. I spectat ad foramen quodlibet i.q. ostium II spectat ad hominem A de ipso foramine inter labia sito 1 generatim 2 speciatim de ore vocis instrumento B de oculis C de facie, vultu
  os, -sis n. de duris partibus animalium 1 abs. 2 c.gen. de reliqiis humanis ; ossa levare, extollere, sustollere vide elevare Gertz S 15, 19; Gertz M :aliquem ossibus iactare = ossa in aliquem proicere
  oscito, -avi i.q. hio
  osculor, -atus sum, -ari i.q. basio
  osculum, -i de actione eius qui rei amatæ os applicat i.q. basium
  osor, -is de eo qui odit
  ® ospes, -itis vide hospes
  ostendo, -di, -sum, -dere I i.q. monstro II i.q. præ me fero, præbeo A generatim B reflexive i.q. appareo III i.q. doceo A c.acc. 1 generatim 2 pron. reflexivi i.q. me præsto B c.enunt.sec.
  ostentatio, -nis i.q. gloriatio, iactatio
  ostento, -avi 1 i.q. præ me fero 2 i.q. doceo 3 i.q. iacto
  ostium de ianua, porta 2 de freto 3 de fluminum exitu a c. gen. b sine gen.
  ostrum, -i i.q. purpura
  otiosus, -a, -um 1 i.q. tranquillus 2 i.q. tardus 3 i.q. piger 4 i.q, inutilis, vanus
  otium, -i 1 i.q, inertia 2 de tempore ad quietem dato, fere i.q. quies a c.gen. b abs. 3 fere i.q. pax; Gertz S 118, 23 = facultas /(occasio RH)
  ovillus, -a, -um i.q. ad ovem pertinet
  ovis, -is f. i. nomen animalis
  ovo avi i.q. exsulto, glorior 1 c.abl. 2 abs.

  P

  pabulum, -i de cibariis animalium 1 c.gen. 2 abs.
  pabulor, -atus sum, -ari i.q. pabulum peto
  paco, -avi i.q. mansuefacio, sedo, subigo
     pacatus, -a, -um i.q. sedatus
  ® pacificare =pacatum reddere Gertz S 89, 20
  pacifice i. ad pacem obtinendam
  pacificor, -atus sum, -ari i. pacem facio
  paciscor, -tus sum, -cisci fere i.q. statuo 1 de pace facienda (abs.) 2 de sponsalibus faciundis c. acc. a rei b personæ 3 de actione pollicendi vel promittendi a c.acc.c.inf. b c.acc. 4 de actione obtinendi, cupide petendi a sensu activo b perf.part. passive
     pactum, -i n. I proprie i.q. fædus A sing. 1 abs. 2 c.gen. a rei b personæ B plur. II sensu proprio debilitato i.q. modus Gertz M iuncturae: nullo pacto = nullo modo, aliquo pacto = aliquo modo, alio pacto = aliter, eodem pacto = hoc modo, quo pacto = cur
  pactio, -nis i.q. actio paciscendi, statuendi (c.gen.obi.) 2 i.q. condicio, pactum, fædus a abs. b c.gen. 3 i.q. promissum connubii
  ® pactus-us = pactum Gertz S 109, 10
  pædagogus, -i i.q. magister 1 c.gen. 2 abs.
  pælex v. pelex
  *pæne i. ita ut aliquid desit, fere
  iuncturæ 1 c. superl. ad ultimam pæne, 2 idem pæne, 3 totus pæne, 4 omnis pæne, pæne omnis, 5 cunctus pæne, 6 universus pæne 7 c. negatione, 8 tantum pæne...quantum
  pænitentia, -æ de dolore animi aliqua culpa vel malefacto procreato 1 c.gen. a rei dolorem efficientis b animi c ultimi temporis 2 abs.
  pæniteo, -ui, -ere de sensu doloris animi aliquo facto procreati 1 personaliter 2 impersonaliter a c.gen. b c.inf.
  ® paenitudo, -inis = etiam misericordiaRH
  paganus, -a, -um de religione non Christiana 1 adi. 2 subst.; Gertz M > paganissimus; paganitas
  pagina, -æ fere i.q. folium; Gertz M = scriptum, littera
  pagus, -i 1 de vico 2 de civitate; Gertz S 319, 20 etiam = villa, urbs
  palæstra, -æ de corporis exercitatione
  palæstricus, -a, -um i.q. gymnicus
  ® palafredus = paraverêdus (< para + veredus < gallice voredos = equus vehiculi publici/equus venaticus) Gertz M palefridus (palefredus) >< runcinus =equus = iumentum
  palam i.q. aperte, publice; in palam prolatis Gertz S 131, 9
  palatium, -i i.q. arx, regia; ad Christi palacium secum trahere Gertz S 66, 15
  palatum, -i i.q. gula
  palea, -æ de galli barba 79, 17 [vide ungula RH]
  palla, -æ 1 i.q. pallium 2 i.q. stragulum
  palleo, -ui, -ere fere i.q. timeo
  pallesco, -ui, -escere fere i.q. timeo
  ® palliare = velare, tegere, teutonice : bemänteln
  pallidus, -a, -um de colore albo oris(nonnisi in nomine proprio)
  ® palliola vide brandeum
  ® palliatus (palleatus) = clericus pallio vestitus
  pallium, -i 1 de qualibet chlamyde sive vestmento 2 speciatim de insigni episcopali; Gertz M pallium = involucrum mortui vide palliola et brandeum;translate pallium excusationis
  pallor, -is de albo oris colore
  palma, -æ I de manibus II de arbore A proprie (de dominica palmarum) B translte de gloria, victoria 1 c.gen. 2 abs.
  palor, -atus sum, -ari i.q. vagor
  palpebra, -æ de membrana oculum tegente
  palpito, -avi de morientium tremore
  palpo, -avi 1 i.q. titillo 2 i.q. blandior; = leniter fovere 333, 13 Gertz S; Gertz S = manibus prætemptare 415, 28
  paludamentum, -i i.q. pallium
  pâlus, -i m. i.q. asser, sudes, vallus
  palus, -dis f. de terra limosa 2 i.q. lacus
  paluster, -ris, -re 1 adi. i.q. ad paludem pertinens, limosus 2 n.pl. subst. i.q. palus
  pando, -ndi, -ssum, -ndere 1 proprie a i.q. extendo, explico b i.q. aperio 2 translate i.q. detego, monstro
  pandus, -a, -um i.q. curvus
  pango, -pepigi, -pactum, -pangere i.q. confirmo, statuo; = cantare, iubilare Gertz S 159, 1
  panis, -is i. alimentum humanum e farina confectum
  panniculus, -i i.q. parva vestis
  pannosus, -a, -um 1 i.q. pannis obsitus 2 i.q. pauper
  pannus, -i 1 i.q vestis 2 i.q. velum 3 i.q. vexillum
  ® papilio, -nis = 1 Lepidoptera (Linn.) 2 tabernaculum/mil.tentorium / prætorium (ducis) > (fr. pavillon)
  *par, -is i.q. similis, æqualis 1 adi. a c.dat. b c. abl. c nude
  iuncturæ 1 par est i.q. æquum est : a c.acc.c.inf. b c.inf. c ut d abs. 2 par duco 3 par æstimo
  2 par substantive n.sg.
  ® parabola = proverbium/ materia irrisionis
  ® paralellus / parallelus = segmenta mundi, paralleli circuli Georges / Gertz M : (provinciae) ipsum frigentis zonae parallelum ultimâ sui porrectione contingunt I, 218, 14
     pariter 1 i.q. æque a sequitur atque, ac b sequitur et c sequitur -que 2 i.q. eodem modo, idem 3 i.q. simul a in universum b pariter cum i.q. una cum
  parabilis, -e 1 de armatura et cultu, fere i.q. expeditus 2 i.q. facilis accessu, paratus
  ® parabola = proverbium, materia derisus Gertz S 306, 24
  ® paraclitus = spiritus sanctus Gertz S 158, h, 4, 10
  parallelus, -i de telluris zonis
  ® paral(l)isis/para(l)lysis =nervorum resolutio/remissio(Georges) Gertz S 244, 29
  parasitus, -i de eo qui alienæ culinæ studiosus adulantium more se gerit
  paratus, -us m. i.q. apparatus 1 c.gen. 2 abs. [vide et paratus de verbo paro RH]
  parcitas, -tis i.q. tenacitas, parsimonia
  parco, -peperci, -parsum, -ere 1 i.q. abstineo aliqua re a c.dat. b c.inf. i.q. omitto 2 i.q. veniam do a c.dat. b abs.
  parcus, -a, -um i.q. abstinens 1 c.gen. 2 nude i.q. parvus
     parce i.q. tenaciter, fere i.q. parum
  parens, -tis 1 singularis : a i.q.pater b honorifice de homine bene merito 2 pluralis i.q. pater et mater
  parentatio, -nis i. actio parentandi, mortuis sacrificandi
  parentela, -æ i.q. genus
  parento, -avi i.q. mortuis sacrificium facio
  pareo, -ui, -itum, -ere i.q. dicto audiens sum, obædio 1 c.dat. 2 nude
  paries, -tis m. i.q. murus
  ® parificare = aequare
  parilis, -e i.q. consimilis
  parilitas, -tis de similitudine
  pario, -peperi, -partum (pariturus), -parere 1 proprie i.q. procreo 2 translate a active i.q. acquiro, comparo, nanciscor 3 passive i.q. orior
     parta, -orum n. de iis quæ acquisita sunt
  paritas, -tis 1 de pari condicione 2 i.q. similitudo
  ® parlamentum (sc. generale anno MCCLXXXV) = convocatio generalis Gertz M II, 300, 21/RH
  ® parlatorium = cellula (mlat.) clatrata ubi clericus monasterii cum laico/ca colloquitur[< clatri; sive cancelliRH]
  parma, -æ i. scutum
  parmula, -æ i. parvum scutum
  paro, -nis i. navis
  paro, -avi 1 i.q. præparo, molior, efficio a generatim b speciatim (c.inf.) i.q. aggredior 2 i.q.conficio 3 i.q. obtineo 4 i.q. trado
     paratus, -a, -um i. promptus, pronus 1 de hominibus 2 de rebus [vide et subst. paratus RH]
  parricida, -æ m. 1 generatim de homicida a c.gen.obi. b abs. 2 speciatim de consanguinei oppressore
  parricidalis, -e i.q. ad parricidam pertinens; parricidale crimen = parricidium Gertz S 121, 19
  parricidium, -i de homicidio, cæde 1 generatim a abs. b c.gen.subi. 2 speciatim de oppressione consanguinei a abs. b c.gen.
  ® par(r)ochia < paroecia; parrochianus etiam = qui in parrochia est Gertz S 363, 8; parochialis ecclesia Gertz S 417, 16 ;aedes parrochiana = ecclesia in parrochia Gertz M/RH
  pars, - I de divisione alicuius rei vel multitudinis A corporeæ 1 c.gen. 2 abs. B incorporeæ II de partibus adversis fere i.q. factio A c.gen. B c. adi. C abs. III de munere, officio A c.gen.B c.adi. IV de habitu, specie, fere periphrastice A c.gen. B abs. V de regione A c.gen. B c.adi. C abs. VI directio
  variæ iuncturæ 1 pars...pars 2 alii...pars 3 ex parte a c.adi. b nude
  parsimonia, -æ de continentia, frugalitate, tenacitate
  ® partialis = quod in singulas partes divisus est Gertz M/RH
  particeps, -ipis m. i.q. consors, socius 1 abs. 2 c.gen. rei divisæ
  participatio, -nis i.q. divisio
  participo, -avi i.q. communico, divido, partior; participatio (eucharistiae)
  particula, -æ i.q. parva pars
  particularis, -e i.q. separatus ® particulare i.q. animal singulare A.M.De homine q 59 a
  *partim i.q. pro parte 1 semel ponitur 2 bis ponitur (fere i.q. cum..tum); iunctura partim...alii 97, 7 sq. Gertz S
  partior, -tus sum, -ri 1 i.q. divido 2 i.q. distribuo 3 fere i.q muto, alterno
     partitus, -a, -um passive 380, 10
  partitio, -nis i.q. actio partiendi, dividendi 1 c.gen. 2 abs.
  ® partitivus e.g. nomen ex partibus compositum Gertz M
  parturio, -vi, -re i.q. pario
  partus, -us 1 i.q. actio parturiendi 2 i.q. proles a c.gen. b abs.
  *parum 1 i.q. non multum, paulum a c.verbo b c.gen partitivo 2 i.q. haud, non a c.verbo b c.adi. et adv.; Gertz M :parum post = paulo post
  parumper i.q. brevi tempore, paulum; Gertz S 137, 15 : parum = parumper; parumper = parum 361, 5;parumper = paululum
  ® parvipendere < parvi pendo Ter. et Sall. Georges; = neglere Gertz S 325, 27; Gertz M = spernere
  parvitas, -tis i.q. exiguitas 1 abs. in formula modestiæ 3, 12 2 c.gen.
  parvulus, -a, -um i.q.parvus, non despicabilis 1 generatim 2 speciatim de pueris a adi. b subst. i.q. puer
  parvus, -a, -um I adi. A proprie 1 de quantitate exigua a corporea b incorporea 2 de brevitate temporis 3 de ætate a additur natu b additur annis c nude II subst. A m. 1 comp. i.q. inferior a generatim b speciatim i.q. ignobilis, plebeius, popularis (opp magnatibus, maioribus, nobilibus, proceribus) B n. 1 pos.(cf. parum) a gen. pretii b abl. differentiæ c in quam parvo 2 comp.: a c.gen. b adverbialiter 3 superl. a c.gen. b gen.pretii c adverbialiter
  *minus (v.nihilominus) 1 non (nec) minus (hic illic i.q. nec non, item) 2 non (nec, haud) minus...quam 17, 29 3 minus quam 4 quo minus fere i.q. ne (inducit enunt.sec.5 solum ponitur i.q. non(tantum), parum
  minime, - i.q. haudquaquam, non
  paschalis, -e i.q. ad pascham pertinens
  pasco, -vi, -stum, -scere (hic illic mediopassive) 1 proprie i.q. cibo 2 translate i.q. alo
  pascuum, -i n. de agris ubi armentum pascitur
  ® pascundo = pascendo Gertz S 245, 10
  ® passagium = fretum = vadum
  *passim i.q. effuse, hic illic, sparsim; Gertz M = undique
  passio, -nis 1 i.q. dolor a generatim b speciatim de domini passione 2 i.q. affectus; Gertz M = animi motus RH;etiam aegritudines Gertz M
  passus, -us1 i.q. gradus a proprie b in imagine 2 i.q. elocutio
  ® pastinare i.e. rastro solum fodere, vineas pastinare ut vites plantare possisRH, Gertz M pastinare = plantare sc. translate
  pastor, -is 1 proprie de custode pecoris 2 translate de officio ecclesiastico
  pastoralis, -e i.q. ad custodiam pecoris pertinens
  pastus, -us i.q. alimentum
  patefacio, -feci, -factum, -facere 1 proprie i.q. aperio, recludo, resero 2 translate i.q. detego, prodo a c.acc. 2 c.enunt.sec.
  ® patenter = clare, aperte Gertz M
  pateo, -ui, -ere 1 c.dat. i.q. accessibilis sum, exponor a impersonaliter b personaliter 2 abs. a i.q. me extendo b i.q. appareo (impersonaliter)
     patens, -tis 1 i.q. apertus 2 i.q. se extendens 3 i.q. manifestus 4 i.q. nudus vel strictus
     patenter i.q. manifeste
  *pater, -ris i.q. genitor, parens (de viro) a nude b app. subst. c app. adi. d app.pron.poss. e app. gen.pron. 2 de magnatibus, nobilibus, proceribus 3 de deo christiano 4 in allocutione honorifica; Gertz S = patronus 65, 6 ;pater familias = sacerdos parrochianus 405, 10;pater monasterii =abbas 303, 23 ;patres = gubernatores ecclesiarum 14, 3; Gertz M :patres abbates (apud Cistercienses) = abbates monasteriorum ex quibus alia monasteria quorum abbates "filii abbates vocabantur originem ducebant; patres = primi abbates Gertz M
  paterfamilias, -gen. patrisfamilias i.q. caput familiæ
  patera, -æ i.q. crater
  ® paternaliter de eo qui clementer ut pater agit
  paternus, -a, -um i.qui ad patrem pertinet
     paterne i.q. patris modo
  ® patescere (inchoative < pateo)= patere Gertz M
  patibulum, -i de instrumento torturæ 1 generatim 2 speciatim de Christi cruce
  patientia, -æ de æquanimitate, constantia, mansuetudine 1 abs. 2 c.gen. a patientis b rei
  patina, -æ de lance ciborum
  patior, -ssus sum, -ti 1 c.acc. i.q. fero, tolero 2 i.q. concedo, sino a c.acc.c.inf. b(c.nom.)c.inf.; Gertz M : patior passive
     patiens, -tis 1 i.q. qui patitur 2 fere i.q. aptus
     patienter ferei.q. æquanimiter, moderate, tranquille
  ® patrator (< patro, -avi, -atum, -are: perficere, finire) = patrator necis, pacis, belli
  patria vide patrius II; Gertz M = caelum, = terra
  ® patricida = interfector patris
  patricius, -a, -um i.q. nobilis (opp.agrestis, plebeius, rusticus);patricius = pater, patronus Gertz S 77, 7
  ® patriensis = indigena Gertz M
  patrimonium, -i de hereditate paterna (nusquam speciatim de ea hereditatis regalis parte quæ `konunglev´vocatur) 1 abs. 2 c.gen.
  ® patrinus = spiritualis pater = gudfader Gertz S 237, fragm.II, 2 (Georges : sponsor = teutonice TaufpateRH) ; patrinus sine significatione loci RH)
  *patrius, -a, -um I adi. de eo quod ad patres pertinet i.q. domesticus, vernaculus II f. subst. (sc.terra) A de terra patrum 1 abs. nota iuncturam patriæ parens357, 18 2 c.gen. B de qualibet terra
  ® patris(s)are (< gr. patrizare = patris moris imitari Gertz M; RH: patrem simulare
  patro, -avi i.q. ad finem perduco, perficio
  patrocinium, -i i.q. auxilium, præsidium, subsidium 1 c.gen. 2 abs.; patrocinium sanctorum Gertz S 21, 8
  ® patronisare Gertz M = præsidio esse alicui (= patrocinari) RH
  patronus, -i i.q. defensor, tutor; Gertz S 21, 14 sanctus qui præsidio clientis spiritualis est = genius
  patruus, -i i.q. patris frater
  patulus, -a, -um 1 i.q. apertus 2 i.q latus
  pauci, -æ, -a de parvo numero 1 adi. 2 subst.
  ® paucillum = pauxillum Gertz M
  paucitas, -tis i.q. parvus numerus 1 c.gen. 2 abs.
  *paulatim i.q. sensim
  paulisper de brevi temporis spatio
  paululum, -i n. 1 subst. i.q. parvum 2 adverbialiter i.q. parum
  *paulum, -i n. 1 subst. i.q. parvum a c. comparativo b c. adverbio 2 adverbialiter i.q. parum
  pauper, -is i.q. egens, inops; pauper Christi Gertz S 15, 7
  pauperies, -ei i.q. paupertas
  paupertas, -tis de statu eius qui nihil possidet, fere i.q. egestas 1 c.gen. 2 abs.
  pauso, -avi i.q. cesso; Gertz S 336, 8 = requiesco
  paveo, -i, -ere i.q. horreo 1 c.acc. 2 abs.
  pavidus, -a, -um i.q. timidus
  pavimentum, -i de fundamento 1 domus 2 turris
  pavito, -avi i.q. horreo
  pavor, -is i.q. horror
  *pax, -cis 1 proprie de statu eorum qui bellum non gerunt a abs. b c.gen. 2 in imagine i.q. venia; Gertz M : pace privare = aliquem proscribere; aquâ et igni interdicereRH
  ® peccamen = peccatum Gertz S 135, 14 ;etiam 134, 6 peccatrices oculi
  pecco, -avi i.q. erro
  pecten, -inis m. de instrumento quo crines discernuntur
  pecto, -xi, -xum, -ctere i. pectine discerno
  pectus, -oris n. 1 de anteriore corporis parte a c.gen. b abs. 2 de pectore sede affectuum et intellectus a c.gen. b abs. 3 de fronte, latere a c.gen. b abs.; = cor, animus Gertz S 22, 21
  pecudalis, -e i.q. ad pecus pertinens
  peculator, -is [sc.fraudator, 325, 27 cognomine Peculatorem RH]
  peculatus, -us m. de pecuniæ fraudatione
  peculiaris, -e 1 i.q. proprius 2 i.q. singularis
  pecunia, -æ 1 de bonis, divitiis, opibus (cum de metallo tum de aliis rebus pretiosis) a abs. b c.gen. 2 de metallo certa forma percusso, de summa nummorum (huc trahendum esse puto)
  pecuniarius, -a, -um i.q. pecunia solvendus
  pecus, -oris n. de armentorum grege (cf. infra)
  pecus, -dis f. de armentorum grege (cf. supra)
  pedes, -itis m. 1 subst. de milite pedibus utente a abs. b c.gen. 2 adi. de quolibet pedibus utente
  pedester, -ris, -re i.q. ad pedites pertinens
  pedissequa, -æ g.c. i.q. assecla, comes 1 abs. 2 c.gen.
  ® peditare Gertz M = pedibus ire
  pelagus, -i n. i.q. mare
  pelex, -icis f. i.q. concubina 1 abs. 2 c.gen.
  pelicatus, -us m. i. Venerius extra matrimonium usus
  pellax, -cis adi. i.q. dolosus, fraudulentus, versutus
  ® pel(l)ex = concubina RH
  ® pellicia/pellicium (< pellis Georges e.g. tunica pellicia) mitra pellicia Gertz S = almucia 344, 25
  pellicio, -lexi, -lectum, licere i.q. fraudo, fraude vel dolo (ad)duco
  pellis, -is f. i.q. corium, cutis, tegumentum (cum hominum tum bestiarum) 1 c.gen. 2 abs. a generatim b speciatim de folliculis
  ® pellifex (= coriarius, pellarius RH) Gertz S 440, 18 ;teutonice Gerber oder Kürschner
  ® pelliparius = pellifex Gertz M /RH
  pello, -pepuli, -pulsum, -pellere I abs. i.q. instigo II c.acc. A i.q. ico B i.q. depello, fugo C i.q. expello 1 c.abl. loci 2 c.præp. III c.inf. i.q. impello, cogo sim.
  pelvis, -is f. de receptaculo (term. tech. medicinalis)
  ® pena (< poena) = passio Gertz M, poenitentia RH
  ® penalis e.g. rota penalis Gertz S 424, 16 ; cf. membra praebere rotae Georges; Gertz M loca penalia i.e. ubi tormenta adhibentur
  ® penarius (<penus) ad cibaria pertinens Sueton:cella penuaria = penuarium
  penates, -ium m. de ipsa domo vel curia (vi propria deorum domum protegentium exstincta) 1 c.gen. 2 abs.
  pendeo, -pependi, -pendêre I proprie de re sublimi II translate A abs. i.q. immineo B c. præp.ex 1 ex i.q.contineor, fulcio, sto 2 c.præp. super i.q. incertus, suspensus sum; Gertz M appellatio pendet = incertaRH
  *pendo, -pependi, -pensum, -pendere I proprie in aere colloco II translate i.q. appendo, solvo, tribuo
     pensum, -i n. de lana (appensa), de lanificio 2 de quolibet negotio (appenso), alicuius quidem momenti (nonnisi gen.) 25, 15 nec pensi duxit; Gertz M : pensum servitutis = caeremoniae rerum divinarum
  pendulus, -a, -um 1 proprie i.q. (in aere) pendens 2 translate i.q. ambiguus, anceps, incertus
  penes fere i.q. apud (relationem indicat) 1 c. personis Gertz M penes illum est qui omnia antequam fiunt scit = deus 2 c.rebus
  penetrabilis, -e 1 sensu activo de iis quæ penetrant 2 sensu passivo de iis quæ penetrari possunt
  penetralia, -um n. de interioribus partibus ædificii 1 generatim a abs. b c.gen. 2 speciatim de ecclesia
  penetro, -avi 1 intransitive i.q. pervenio, proficiscor (difficili via) 2 transitive i.q. supero, transeo
  penis, -is m. i. membrum virilis
  ® penitentia/poenitentia vide paenitentia
  ® penitudo vide paenitudo
  penitus, -a, -um 1 subst. n.pl. de interioribus partibus a pos. b comp. 2 adverbialiter i.q. funditus, plene
  penna, -æ de ea avis parte qua volat 1 abs. 2 c.gen.; Gertz S 20, 7 penne virtutum
  pensatio, -nis i. actio pensandi (pænas) de pæna quæ hodie [sc. danice RH] vocatur `mandebod´
  pensator, -is de eo qui prtium pensat, solvit
  pensilis, -e 1 adi. i.q. pendens, pendulus 2 subst. n.pl. de iis quæ de balteo pendent (c.gen.)
  pensio, -nis i.q. tributum 1 abs. a generatim b speciatim de iure regio 2 c.gen.; Gertz M: = propensum quod vide ( Gertz M supplevit danice: biskopsgave "giaf" = donum episcopi RH
  penso, -avi 1 i.q. æstimo a c.acc. b c.acc. et abl. c sequitur ex 2 i.q. in animo habeo, volvo (gallice `penser´) a c.acc. b c. quæstione indir. 3 i.q. (ap)pendo, reddo, tribuo a c.acc. b c.dat et acc.4 i.q. loco alicuius rei aliud pono, remuneror, rependo (sæpe sensu ironico) a c.acc. et abl. b c. acc.; Gertz S 436, carm, 2, 4 = moliri, excogitare
  pentecostalis, -e i. ad festum pentecostes pertinens
  ® penuarius, -a, -um (< penus) = penarius; Gertz M :penuarium = cella penoris (<penus)vide etiam promptuarium
  penuria, -æ 1 i.q. egestas, inopia a abs. b c.gen. 2 i.q. inscitia a abs. b c.gen.
  ® penus-us/penum/penus-oris n. = cibaria
  peplum, -i n. de vestimento
  *per 1 sensu locali a de via b de distributione fere i.q. circum c sensu distributionis exstincto, fere i.q. in c. abl. 2 sensu temporali 3 sensu instrumentali a generatim b speciatim de agente c. verbo passivo i.q. ab c fere i.q. ex (de materia) 4 sensu modali 5 sensu causali fere i.q. propter
  iuncturæ 1 per se i.q. ipse 2 per omnia i.q. omnibus partibus 3 per totum i.q. penitus, funditus 4 per ceterum i.q. ceterum; Gertz S 266, 29 per viam = in via, per tenebras = nocturno tempore, per circuitum = in circuitu, per ripam = secundum ripam, per lumen = lumine, per omnia = in omnibus rebus, per = propter, per hoc = propterea < Gertz S. Gertz M : per modum fugæ = fugientis modo; per ordinem = ordine
  perago, -egi, -actum, -agere [RH] 1 generatim i.q. conficio, efficio, ad finem perduco 2 speciatim de tempore i.q. consumo, dego, transigo
  peragro, -avi i.q. itinere emetior, traicio, transeo
  ® perca = danice: aborre, teutonice Barsch RH
  percalefacio, -feci, -factum, -facere i.q. calidum reddo
  percarus, -a, -um i.q. valde carus
  percelebro, -avi i. rem divinam ad finem perduco
  percello, -culi, -culsum, -cellere 1 part.perf. (c.abl.) i.q. valde motus, territus 2 ind. i.q. repente afficio, ico
  percenseo, -ui, -um, -ere i.q. censeo, puto
  percio, -vi, -tum, -re nonnisi part.perf. i.q. perculsus, permotus (c.abl.)
  percipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. accipio, haurio (cum generatim tum speciatim de actione discendi, audiendi sim.)
  percommodua, -a, -um i.q. valde commodus
  percontatio, -nis i. actio percontandi, interrogandi
  percontator, -is de eo qui interrogat, percontatur
  percontor, -atus sum, -ari i.q. interrogo 1 abs. 2 c.acc. 3 c.enunt. sec
  percrebresco, -ui, -escere [RH] 1 de persona i.q. notus fio 2 de rebus quæ sæpius ac sæpius fiunt
  ® percupere = valde cupere Gertz M
  percurro, -curri, -cursum, -ere [RH] 1 proprie i.q. celeriter emetior 2 translate i.q. leviter tango
  percussio, -nis i.actio percutiendi, ictus
  percussor, -is de eo qui percutit, occidit, trucidat 1 abs. 2 c.gen.obi.
  percutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. ico, pulso, tundo 1 abs. 2 c.acc.
     percussus, -i m. de eo qui trucidatus est
  perdisco, -didici, -discere i.q. cognosco, comperio, disco
  perditio, -nis i.q. calamitas, interitus
  perditor, -is de eo qui perdit
  ® perdiu = interdiu Gertz M
  perdo, -didi, -ditum, -dere i.q. amitto, deleo
     perditus, -a, -um i.q. dissolutus
  perdoceo, -ui, -tum, -ere i.q. doceo; Gertz M = nuntiare
  perdomo, -ui, -itum, -are i.q. domo, subigo, supero
  perduco, -xi, -ctum, -cere 1 sensu locali 2 translate i.q. moveo, pellicio a ind. b part. perf. de motu animi (c.abl.)
  peredo, -di, -sum, -dere i.q. consumo, devoro (cum proprie tum translate)
  ® peregre adv. (< per + ager Georges : außerhalb der Stadt etc.) peregre proficisci > ad loca externa Georges; Gertz M = peregrinari, vide etiam perigrinor; Gertz M :peregre proficisci/ire = peregrenari
  peregrinatio, -nis de actione perigrinandi vel profiscendi i.q. iter 1 generatim 2 speciatim ad loca sancta; vide peregre
  peregrinor, -atus sum, -ari 1 proprie i.q. proficiscor a generatim b speciatim ad loca sancta 2 translate i.q. me abalieno 167, 30 a ritu patrio ; vide peregre; perigrinari etiam: peregre esse RH
  pere/igrinus, -a, -um 1 i.q. externus (spectat ad regiones externas a adi.. b subst. n.pl. 2 i.q. alienus a adi. b subst. n.pl.; teutonice : Pilger; vide peregre
  ® peremptorie adv = firmissime
  perennis, -e i.q. sempiternus
     perenniter i.q. semper Gertz M etiam perhenniter
  perennitas, -tis i.q. æternitas
  pereo, -ii, -itum, -ire i.q. intereo (de hominibus) a nude b c. abl. 2 i.q. evanesco (de rebus); ad infernum descendere Gertz S 69, 21
  pererro, -avi 1 proprie i.q. pervagor c.obi. 2 translate i.q. ambigo, dubito (de animo)
  perfacilis, -e i.q. valde facilis (nonnisi c. supin.)
  perfamiliaris, -e i.q. valde familiaris (c.dat.)
  perfectio, -nis i.q. absolutio, consummatio, expletio (c.gen.obi.)
  perfero, -tuli, -latum, -ferre I i.q. fero ad locum destinatum A prævalente sensu locali 1 additur terminus 2 omisso termino prævalet notio movendi B vanescente sensu locali de fama, nuntio sim. 1 trans. 2 sequitur acc. c. inf. i.q. nuntio, refero II i.q. perpetior, sustineo, tolero
  perficio, -feci, -fectum, -ficere 1 i.q. conficio, ad finem perduco 2 i.q. facio, efficio a c.obi. b sequitur ne c sequitur quo minus
     perfectus, -a, -um (sæpissime in superl.) i. absolutus, completus 1 adi. a nude b c. abl. resp. 308, 33 cunctis humanitatis partibus perfectissimus 2 subst. n. sing.
  *perfidia, -æ facinus vel dictum infidum, fraus, infidelitas
  perfidus, -a, -um i.q. fraudulentus, infidelis I de hominibus A adi 1 a c.dat. b nude B subst. 1 m.pl. 2 n.sing. II de rebus
     perfide i.q. infideliter
  perflecto, -xi, -xum, -ctere 1 proprie i.q. corporis flexione labor, meo (variatio figuræ etymologicæ) 2 translate i.q. moveo, persuadeo
  ® perfocare = strangulare; suffocare Gertz M /RH
  perfodio, -di, -ssum, -dere 1 strictius i.q. terra vertenda fodio 2 latius i.q. perforo, transfigo
  perforo, -avi i.q. traicio, tundendo transigo
  perfrico, -ui, -are i.q. condio 167, 23 (c.abl.)
  perfrigidus, -a, -um i.q. valde frigidus
  perfringo, -fregi, -fractum, -fringere 1 i.q. frango, in partes comminuo, rumpo 2 i.q. perrumpo, perfodio (prævalente sensu præpositionis)
  perfruor, -ctus sum, -i i.q. fruor, utor 389, 24 (c.abl.)
  perfugio, -i, -itum, -ere i.q. confugio
  perfugium, -i i.q. actio fugiendi, fuga
  perfunctorie i. nomine alicuius (de eo qui alicuius vicem gerit)
  perfundo, -di, -sum, -ndere 1 proprie de re liquida i.q. aspergo, madefacio 2 translate de rebus non liquidis a i.q. compleo, imbuo b fere periphrastice i.q. afficio, permoveo (c.abl.)
  ® pergamenum = charta pergamena (< pergamenus, -a, -um < Pergamum)
  pergenuo, -avi i. genibus nixus repo
  ® pergirare (per + gyrare) i.e.circueundo percurrere Gertz M
  pergo, -rexi, -rectum, -gere 1 proprie i.q. aliquo peto, iterfacio, proficiscor a additur terminus b c.inf. c: ad c. gerund. 2 translate i.q. aggredior, conor, in animo habeo a c.inf. b c.sup.; Gertz S 15, 12 pergere ad dominum = mori ;vide etiam migrare, transire Gertz S.
  ® per(h)ennare = immortalitati commendare
  ® perhennis vide perennis
  perhibeo, -ui, -itum, -ere i.q. affirmo, dico, profiteor 1 active c.acc.c.inf. 2 passive c.inf.
  perhorreo, -ui, -ere i.q. horreo, horridus sum 2 i.q. perhorresco, pertimesco (c.inf./ abs.) 3 i.q. recuso (transitive)
  ® peribu(o)lus = (ambitus) + gen.: ædis sacræ Gertz S 156, h, 5 tarde Georges
  periclitatio, -nis 1 i.q. mors (cf. pereo, v.periclitor II B 2) 2 i.q. naufragium
  periclitor, -atus sum, -ari I i.q. in periculo versor, discrimen subeo II i.q.pereo A generatim 1 c.abl. 2 abs. B speciatim de naufragio 1 c.abl. 2 abs.
  periclum v. periculum
  periculosus, -a, -um i. perculis obnoxius
     periculose i. cum periculo
  *periculum, -i [periclum nonnisi in versibus legitur..] i.q. discrimen 1 c.gen. a obi. b rei periclitantis c c. gen.poss. 2 nude
  iuncturæ notabiliores [sine exemplis RH]
  perimo, -emi, -emptum, -imere 1 i.q. interimo, interficio, occido 2 i.q. deleo, exstinguo
     peremptus, -a, -um i.q. occisus 1 adi. 2 subst.
  *perinde i.q. æque, similiter 1 sine coniunctione 2 sequitur ac, atque (...hic illic causam ex aliena sententia significat e.g. 47, 18 ..) a c. part.præs. b c. part. fut c c.part. perf. d sine part. e additur coniunctivus (i.q. perinde ac si, quasi)
  ® peripse/ima, -atis;perissima (< gr.peripsêma (Pauli ep. ad Corinth I, 4, 13) : spurcitia < ut porcus spurcus est
  peritia, -æ i.q. cobnitio, experientia, scientia 1 c.gen.obi. 2 c.in c.abl. 3 abs.
  peritus, -a, -um 1 i.q. c.gen.obi. i.q. gnarus, sciens 2 abs. i.q. strenuus; Gertz M peritus +abl.
  periurium, -i de iure iurando violato
  periurus, -i m. de eo qui ius iurandum violat
  perlabor, -psus sum, -bi i. labendo circumeo
  perlego, -gi, -ctum, -gere i. a principio usque ad finem lego
  perlingo, -xi, -ctum, -gere i.q. lingo
  perlucidus, -a, -um i.q.perspicuus
  perluo, -i, -tum, -ere i.q. conspergo, lavo
  perlustro, -avi 1 strictius i.q. inspicio a c.obi. b abs. 2 latius a i.q. perambulo 2 i.q. peragro; Gertz S 128, 11 = diffundo (de luce)
  permaneo, -si, -sum, -ere i.q. remaneo, persevero (intr.)
  permeabilis, -e i qui transiri potest
  permensor, -is i.q. permetiens (c.gen.obi.)
  permeo, -avi 1 i.q. transeo a c.obi. b abs.2 i.q. circumeo, peragro
  permetior, -nsus sum, - tiri 1 de loco i.q. emetior, percurro a de terrestribus b de navigando 2 de tempore i.q. transigo, consumo 3 translate i.q. recenseo, narratione persequor
  permisceo, -scui, -xtum, -scere i.q. misceo, tempero, cum aliis rebus iungo 1 c.obi. 2 c.acc. et dat.
  permissio, -nis actus permittendi, concessio (c.gen.obi.)
  permissus, -us i. concessio (c.gen.subi.)
  permitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. concedo, sino, potestatem facio a c.obi. b c.acc. c. inf. i.q. iubeo c c. inf. d c.dat.et inf. e c.dat et gerund. f abs. 2 i.q. committo, trado a c.acc. et dat. b reflexive; Gertz M : passive permittor + facere aliquid
  permolo, -ui, -itum, -ere i.q. molo
  permoneo, -ui, -itum, -ere i.q. admoneo, præmoneo 1 c.acc. 2 additur inf.
  permoveo, -vi, -tum, -vere i.q. commoveo, compello, moveo 1 c.acc.et abl. 2 c.acc.
     permotus, -a, -um c.abl.
  permulceo, -si, -sum, -cere i.q. demulceo, delenio, mitigo (c.acc. et abl.)
  permuto, -avi commuto, muto 1 accedit acc. et abl. 2 accedit acc. et `cum´ c.abl. 3 acc.
  perna, -æ i.q. coxa suis 1 proprie = clunis RH 2 translate de mari
  pernavigo, -avi i. navigando traicio
  pernicies, -i f. 1 i.q. exitium, interitus, ruina 2 i.q.periculum
  perniciosus, -a, -um i.q. exitialis, perniciem afferens I de rebus A adi. 1 c.dat. eius cui pernicies affertur 2 additur in 3 nude B subst.n.pl. II de hominibus A c.dat. B abs.
  pernicitas, -tis i.q. velocitas, celeritas 1 c. gen. 2 sine gen.
  pernix, -cis i.q. velox, celer
     perniciter i.q. perniciose
  pernoctatio, -nis i. actus pernoctandi
  pernocto, -avi i.totam noctem transigo
  pernoto, -avi i.q. animadverto, noto
  pernox, -ctis i. per totam noctem vigil
  peropto, -avi i.q. ex animo opto (c.inf.)
  ® perornare = ornare Gertz M
  ® perorare = orando proponere Gertz S 100, 10, (per)svadere 106, 17
  perosus, -a, -um de eo qui valde odit vel detestatur 1 pro obi. res 2 pro obi.homines
  perpauci, -æ, -a i. valde pauci 1 adi. 2 subst.
  perpello, -puli, -pulsum, -pellere i.q. impello, hortor (c.inf.)
  perpendo, -di, -sum, -dere i.q. considero, exanimo 1 c.obi. 2 additur inf. 3 c.quæstione ind.; Gertz S 128, 17 = intellegere; = animadvertere 198, 12 ; pro certo perpendere = pro certo habere 195, 22
  perpes, -tis 1 i.q. continuus 2 i.q.firmus, stabilis 3 de iis rebus quæ adhuc exstant
  perpetior, -ssus sum, -ti i.q. patior, perfero, tolero
  perpetro, -avi i.q. perago, perficio
  perpetuus, -a, -um i.q. assiduus, continuus 1 de iis rebus quæ diuturnæ vel æternæ sunt a generatim b speciatim de iure 2 de homine
  perplexio, -nis i.q. connexio, implicatio
  ® pereplexitas = dubitatio Gertz M
  perplexus, -a, -um 1 proprie i.q. implicatus 2 translate i.q. ambiguus; Gertz M :perplexus = turbatus
  perquam i.q. valde (augendi causa ponitur) 1 cum adi 2 cum adv. a gradu positivo b gradu superlativo
  perquiro, -sivi, -situm, -rere 1 i.q. diligenter quæro, perscrutor 2 i.q. quæro, interrogo a c. quæstione ind. b c.obi. c additur de d additur super
  perrarus, -a, -um i.q. valde rarus
  perridiculus, -a, -um i.q. valde ridiculus
  perrumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 proprie a i.q. cum impetu rumpo, perfringo, diffindo b i.q. perfodio 2 translate a i.q. interrumpo, rumpo b i.q. dissolvo
  persæpe i.q. sæpissime
  perscribo, - psi, -ptum, -bere i.q. diligenter describo, trado
  perscrutor, -atus sum, -ari 1 i.q. investigo, perquiro, scrutor 2 i.q. exanimo, inquiro; Gertz M perscrutatus passive
  perseco, -ui, - tum, -are i.q. per medium seco
  ® persecurizare Gertz M sic conicit I, 138, 10; RH: (per = valde, securare = tutum facere)
  persecutio, -nis i.actus persequendi
  persecutor, -is de eo qui persequitur 1 c.gen. 2 nude
  persentio, -si, -sum, -tire 1 i.q. valde sentio, animadverto a i.q. auribus percipio, audio b aliis sensibus percipio, intelligo, c.acc.c.inf. : 334, 6 512, 2 2 i.q. pendo, solvo
  persentisco, -ere i.q. persentio vel persentire incipio
  persequor, -cutus sum, -qui i.q. insequor (sensu hostili) 1 strictius 2 latius
  perseverantia, -æ i.q. assiduitas, constantia 1 de re diu durante 2 de pertinacia (in bonam partem a c.gen. eius rei in qua perseveratur b c.gen. subi. c nude 3 de pertinacia (in malam partem)
  ® perseveranter adv. = perpetuo, assidue, continenter
  persevero, -avi 1 abs. i.q. continuo, duro 2 i.q. persequor, persisto, persto a c.inf. b c.obi.
     perseverans, -tis 1 i.q. assiduus, constans, instans 2 i.q. pertinax a de rebus b de hominibus
     perseveranter i.q. assidue, constanter, tempore non intermisso
  persimilis, -e i.q. similis 1 c.dat. 2 abs.
  persisto, -stiti, -sistere 1 c.inf. i.q. continuo, persevero, persto 2 intr. i.q. remaneo, duro 3 additur in c.abl. i.q. persto, persevero 4 abs. fere i.q. resisto, sustineo; Gertz S 151, 40 =firmiter manere
  persolvo, -vi, -utum, -vere i.q. pendo, præsto, solvo 1 speciatim a de nummis vel vectigalibus b de pænis vel sim. 2 generatim a c.acc. et dat. b abs. i.q. promissa præsto
  persona, -æ 1 i.q. homo, vir 2 periphrastice (c.gen.); personæ = prælati maioris dignitatis Gertz S 204, 2; Gertz M II, 257, 6 et 258, 21 : iunctura iuris : persona standi in iudicio = qui ius/potestatem + gen iudicio sistendi (< sistere), standi (<stare); cf. suis iudiciis stare (suis iudiciis permanere) Cic.>Georges/RH; RH. nescio an "sistere" = in iudicium venire sit et "stare" = participem constantem esse
  ® personaliter = ipse
  persono, -ui, -itum, -are 1 pro subi. sonus i.q. sono 2 pro subi. homines i.q. alta voce cano
  perspicax, -cis 1 proprie de acie oculorum 2 translate i.q. acutus, sollers, diligens
  ® perspicari = videre Gertz M
  perspicio, -exi, -ectum, -icere 1 proprie i.q. plane video, conspicio 2 translate a i.q. cogito b i.q. cognosco, intelligo
  perspicuitas, -tis 1 de acie oculorum 2 de luce clara
  perspicuus, -a, -um 1 i.q. eximius a de homine b de rebus 2 de cælo sereno
  persto, -stiti, -statum, -stare 1 i.q. sto 2 i.q. maneo, duro; Gertz M = esse
  perstrebo, -ui, -ere (nonnisi in partc.præs.) i.q. strepo, fremo
  ® perstrepo = valde strepere Gertz M
  perstringo, -nxi, -ctum, -ngere 1 proprie a i.q. ligo, stringo, vincio b i.q. ferio, percutio (c.abl.) 2 translate a i.q. attingo, commoveo, tango c.abl. b in narratione leviter attingo, brevem mentionem alicuius rei facio c i.q. reprehendo d i.q. cogo
  persuadeo, -si, -sum, -dere 1 i.q. probo, fidem facio (c.acc. c.inf.;Getz M: c. dat.+ inf.) 2 i.q. induco, illicio a c.inf. b c.obi. persuasum habeo: 1 c.acc. c.inf. i.q. satis mihi constat (ad 1) 2 abs. i.q. exoro, impello (ad 2)
  persuasio, -nis i. actus persuadendi 1 c.gen.obi. 2 nude
  persulco, -avi translate de navigando [de sulco =vestigium aratri RH]
  pertæsus, -a, -um i. tædio vel fastidio affectus (c.obi.)
  pertento, -avi 1 i.q. exanimo, experior (c.obi.) 2 i. conor (c.inf.) 3 fere i.q. impugno, improbo
  pertergeo, -si, -gere 1 proprie i.q. tergeo, detergeo 2 translate i.q. diluo
  perterrefacio, -feci, -factum, -facere i.q. perterreo 1 c.abl. 2 nude
  perterreo, -ui, -itum, -ere i. valde terreo
  pertica, -æ i. baculus, contus Gertz S 331, 20 "pertica" notavit, ubi piscem " perca" designare voluit scriba
  pertimesco, -ui, -escere i.q. valde timeo, reformido 1 c.inf. 2 c.obi.
  pertinacia, -æ 1 in bonam partem i.q. assiduitas, firmitas, perseverantia 2 in malam partem i.q. obduratio, obstinatio a c.gen.obi. b c.gen.subi.
  pertinax, -cis 1 in bonam partem i.q. assiduus, constans, perseverans a de hominibus b de rebus 2 in malam partem i.q. obstinatus, pervicax
     pertinaciter 1 i.q. obstinate, contumaciter, nimis perseveranter 2 de alto somno i.q. arte, graviter
  pertineo, -ui, -ere i.q. attineo, specto ; Gertz M : pertinentiæ = attinentiæ : fundus qui pertinet/attinet; aliquae res quae pertinent ad aliquid
  pertingo, -ere i.q. pertineo; Gertz S 315, 21 pertingere ad = adipisci, pervenire ad
  pertractatio, -nis vide pertractio
  pertractio, -nis i. actus naves per angustum fretum pertrahendi
  pertracto, -avi i.q. considero, animo volvo; Gertz M I, 390, 12 = convivio excipere aliquem
  pertraho, -xi, -ctum, -here 1 proprie i.q. traho a generatim b speciatim ad obsequium vasalli præstandum 2 translate a i.q. adduco, voco b i.q. impello, incito c i.q. allicio, illicio d de tempore i.q. in longum traho, produco
  pertranseo, -ii, -itum, -ire i.q.transeo ; Gertz S 79, 11 = neglegendo prætermittere
  pertundo, -di, -sum, -ndere i.q. tundendo perforo
  perturbatio, -nis i.q. affectio, commotio animi
  perurgeo, -si, -gere i.q. valde urgeo
  peruro, -ussi, -ustum, -urere 1 proprie 2 translate i.q. vexo, excrucio
  perutilis, -e 1 de rebus i.q. valde utilis 2 de hominibus i.q. valde idoneus (c.dat.)
  pervado, -si, -sum, -dere de populabunda militum transitione
  pervagor, -atus sum, -ari i.q. peragro, pererro 1 c.obi. 2 abs.
  pervasor, -is de eo qui per vim aliena invadit atque possidet (c.gen.obi.)
  pervehor, -ctus sum, -vehi i.q. eo, iter facio, proficiscor
  pervello, -velli, -vulsum, -vellere i.q. rumpo, dissolvo
  *pervenio, -i, -tum, -ire i.q. accedo, advenio 1 proprie sensu locali (nota præpositionem apud 449, 34) 2 translate sensu locali evanescente a pro subi. homines b pro subi. res
  preversus, -a, -um pro subst. i.q. vir pravus, sceleratus; Gertz S 434, 10 etiam : malus
  pervicacia, -æ i.q. constantia, pertinacia
  pervicax, -cis i.q. assiduus, constans, pertinax 1 de rebus 2 de hominibus
     pervicaciter i.q. constanter, pertinaciter, impigre
  pervicus vide pervius
  pervideo, -di, -sum, -dere 1 strictius i.q. oculis perspicue video 2 latius i.q. animo perspicuo, intellego c.acc.c.inf. : 91, 30 e.g.
  pervigil, -is i.q. valde vigil, qui tota nocte vigilat
  pervigilium, -i i.q. vigilia 1 generatim 2 speciatim de variis festis Christianorum:; circumcisionis 311, 19 divini natalis 427, 30 ;542, 4 pentecostalis festi
  pervius, -a, -um 1 de iis quæ transiri possunt a c.dat. b nude 2 de iis quæ penetrata, transfixa sunt
  pervolito, -avi i.q. pervolo, per aliquem locum volo (c.obi.)
  *pes, -dis 1 proprie de infima corporis parte a hominum (vel deorum) b bestiæ c simulacri 2 plus minus translate hæ locutiones dicuntur e.g. 29, 5 3 de certa mensura 248, 34
  pessulum, -i i. vectis quo fores clausæ obfirmantur intus [danice` en slå´, teutonice `riegel´RH]
  pessulus, -i vide pessulum
  pessumdo, -dedi, -datum, -dare [infin. pessundare scribitur] i.q. undis mergo (quasi ex voce `undare´tractum)
  pestifer, -a, -um i. pestem afferens 1 speciatim de morbis vel periculis morbiferis 2 generatim i.q. exitiabilis, perniciosus
  pestilens, -tis i.q. pestifer
  pestilentia, -æ de morbo mortifero
  pestis, -is 1 proprie de morbis 2 translate a generatim de exitio, pernicie b speciatim meton. de variis animi affectibus c de variis incommodis vel molestiis
  petitio, -nis i.q. flagitatio, rogatio (plur. i.q. preces) 1 generatim a c.gen.obi.b c.gen.subi. c c.pron.poss. d nude 2 speciatim de matrimonio petendo
  petitor, -is de eo qui alquid petit vel rogat 1 generatim a c.gen.obi. b nude 2 speciatim i.q. procus a c.gen.obi. b nude
  *peto, -ivi, -itum, -ere I notione movendi non plane obscurata A sensu locali prævalente 1 i.q.iter facio, proficiscor (c.obi. loci) 2 i.q. adeo, convenio B sensu hostili prævalente i.q. adorior, aggredior, tento 1 c.acc.et abl. 2 c.acc. 3 c.acc.et dat. 4 additur unde II sine notione movendi A i. oro, precor, rogo 1 c.acc. 2 additur ab c.abl. 3 c.acc. c.inf. 4 additur ab et acc.c.inf. 5 c. obi. et inf. 6 abs. B latius i.q. assequi conor, flagito, quæro 1 generatim a c.acc. b c.acc.c.inf. 2 speciatim de matrimonio vel de stupro petendo C [RH]i.q. affecto, appeto, cupio 1 res 2 hominem D fere i.q. accerso, comparo, conquiro 1 res 2 homines (i.q. lacesso)
  iuncturæ notabiliores: fugam peto 123, 21 aliquid raptu 444, 11 quæstum 473, 3
     petens, -tis i.q. procus
  petra, -æ i.q. lapis, rupes, saxum; Gertz S 354, 12 = terra ; 88, 18 = Christus
  petrinus, -a, -um i.q. lapideus
  petrosus, -a, -um i.q. plenus lapidibus
  petulans, -tisi.q. audax, immodestus, lascivus 1 adi. 2 subst.
     petulanter i.q. immoderate, immodice,
  petulantia, -æ i.q. insolentia, protervitas, superbia I de hominibus A c.gen. 1 personæ 2 rei B abs. II de equis
  petulcus, -a, -um i.q. lascivus, levis, protervus
  phalanx, -gis i.q. acies, cohors 1 sing. 2 plur.; Gertz S 161, 10 phalanga f.
  phaleratus, -a, -um (< phalerae = ornatus(, -us)frontis/pectoris nitidus;etiam phalerae equorum) = ornatus
  ® phanum = fanum
  pharetra, -æ i.q. receptaculum sagittarum
  physiculo, -avi i.q. divino, vaticinor 20, 14
  piaculum, -i 1 i.q. instrumentum placationis Georges : porco piaculum facere 2 i.q. nefas, delictum
  piceus, -a, -um i.q. ater, pullus
  pictura, -æ i.q. imago vel picta vel cælata
  pietas, -tis 1 de pio mentis habitu a erga Deum i.q. devotio b erga consanguineos c erga regem d erga patriam e erga amicum i.q. amicitia f in hostem victum i.q. clementia 2 de iustitia 3 de officio;cf. imago pietatis; imago = Brustbild vide Søren Karstensen Humaniora 1996, 4 ; pietá :familia Christi sub cruce
  ® pigacium = calceus Graecus Gertz S 242, 2
  piger, -gra, -grum i.q. iners, lentus 1 abs. 2 sequitur ad 3 c.inf.
     pigre i.q. lente, segniter
  piget, -uit, -erei.q. fastidium, pænitentia, tædium est 1 c.inf. 2 c.gen. rei fastidium præbentis
  ® pignero = pignori do; etiam = pigneror : pignus accipio ; pigneratio = 1 actio pignori dandi 2 et accipiendi ;pignerator qui pignus accipit
  pignus, -oris n. I i.q. res(vel persona) ad fidem alicui faciendum tradita A generatim 1 c.gen.rei 2 nude B speciatim de liberis utpote coniugii pignoribus II i.q. divitiæ; Gertz S 81, 20 pignora = reliquiæ sanctorum
  pigritia, -æ i.q. lentitudo, segnitia
  ® pigrito-atus sum, -ari = neglegere Gertz M
  pila, -æ i.q. sphæra
  pilleolus, -i i.q. tegimentum capitis, pilleus
  pilleus, -i i.tegimentum capitis
  pilum, -ii.q. iaculum, telum
  pilus, -i i.q. capillus, crinis
  pincerna, -æ m. 1 generatim de eo qui pocula ministrat 2 speciatim de magistratu regis
  pingo, -nxi, -ctum, -ngere i.q. colorare, colorem inducere
  ® pinguedo = pingue, -is n sive adeps
  pinguesco, -ere i.q. pinguis, optimus fio
  pinguis, -e i.q. fecundus (de agro)
  pirata, -æ m. i.q. prædo maritimus; Gertz M I, 47, 8 :piratia = praedatio maritima
  piraticus, -a, -um i. quod ad prædationem maritimam attinet 1 adi. 2 subst. f. a de munere piratarum b de piratis ipsis
  piscatio, -nis i.q. actio piscandi
  piscator, -is i.q. homo qui pisces capit
  piscatorius, -a, -um i. quod ad piscatorem attinet
  pisciculus, -i i.q. parvus piscis
  piscis, -is m. i. nomen animalis
  piscor, -atus sum, -ari i.q. pisces capio
  pistor, -is i.q. homo qui panem coquit; pistoria ars = ars pistoris Gertz S 401, 11
  ® pistrinum quo grana contunduntur RH < Georges (< pinso-pinsi/pinsui-pinsum/pinsitum/pistum/ pisum)
  ® pitantia = victus monachorum Gertz M II, 202, 3;273, 18/RH ;> gallice : pitance " une maigre pitance"; le pitancier = monachus qui victum diurnum distribuit RH;cf. origine germanico : bítan lingua angelica/ lingua saxonica :bîtan quod initio = findere est
  pitisso, -avi i.q. minutim sorbeo (opp.bibere)
  pius, -a, -um i.q. certo erga deos vel homines officio obædiens 1 de hominibus a adi. b nude 2 de actionibus et condicionibus a c. subst. b pium est c.inf.
     pie i. pio animo; Gertz S 23, 46 = misericorditer
  ® placabilis = bono animo in aliquem
  placamen, -inis i.q. instrumentum placationis
  placatio, -nis i.q. actio placandi, leniendi
  placenta, -æ i.q. crustum, libum
  ® placenter amicus Gertz S 445, v.22 = qui placet et amicus est
  placeo, -ui, -itum, -ere 1 usu personali i.q. gratus, iucundus sum a c.dat. b sine dat. 2 usu impersonali i.q. constituo, censeo a c.acc.c.inf. (c.dat.109, 31) b c.inf.
     placentia, -um n. de iis quæ placent
     placitum, -i n. (nusquam de terræ placitis) i.q. propositum; fere = consilium publicum Gertz S 240, II, 20
  placidus, -a, -um i.q. clemens, mitis, lenis
     placide i.q. clementer, leniter
  ® placitare = disputare in placito vide placitum Gertz M/RH
  ® placitus (etiam = placidus RH) (< placeo = tranquillo) = dilectus, gratus, iucundus alicui.RH
  placo, -avi i.q. clementem facio, lenio
  1 plâga, -æ 1 i.q. ictus 2 i.q. vulnus Gertz M plagam gerere
  2plaga, -æ i.q. regio, pars
  planctus, -us m. i.q gemitus, plangor
  plane i.q. omnino, prorsus
  planeta, -æ i.q. stella errans
  plango, -xi, -ctum, -gere i.q. doleo, lugeo, mæreo 1 acc. 2 c.inf.
  plangor, -is i.q. actio plangendi, gemendi
  planities, -ei i.q.campus patens
  planta, -æ i.q. pars inferior pedis vel pes(pars pro toto)
  ® plantatio < planto (e.g.vineam) Gertz M/RH
  ® plantula = germen Gertz M/RH
  planum, -i i.q. campus, locus planus, planities
  ® plasma = creatura Gertz S 230, 16
  platea, -æ i.q. via strata, locus apertus inter domus oppidi
  ® plaustrare = plaustro vehere Gertz S 245, 10
  plaustrum, -i i.q. vehiculum onerarium
  plausus, -us 1 generatim de fremitu, strepitu 2 speciatim de fremitu assensionem significante
  ® plebanus = sacerdos pagi Gertz M/RH
  plebecula, -æ i.q. homines infimi ordinis, plebs (sensu peiorativo); Gertz M: plebicula
  plebeius, -a, -um de iis quæ ad plebis ordinem pertinent 1 adi. 2 subst. m. i.q. ignobilis, popularis, vulgaris
  plebiscitum, -i i.q. lex (prima notione obscurata)
  plebs, -is f. 1 de ea populi parte quæ magnatibus, potentibus, primoribus opponitur (additur populi nomen...) 2 de toto populo 3 sensu christiano (opp.clerus) = populus in ecclesia/ecclesiasticus ;laicus populus Gertz S 20, v. 1 et 228, 23
  plecto, -xi, -xum, -cterei.q. ferio, punio (syn. cædo)
  plectrum, -i i.q. instrumentum quo chordæ citharæ tanguntur
  ® plenarie = copiose Gertz M/RH
  ® plenitudo = abundantia Gertz M/RH
  plenus, -a, -um i.q. abundans, completus, repletus (opp.vacuus) 1 c.gen. 2 c.abl. 3 nude fere i.q. magnus
     plene i.q.valde (opp. minus)
  plerusque, -aque, -umque [nonnisi plurali numero] de maxima parte, de numero permagno 1sust. a c.gen.b nude 2 adi.
  *plerumque adv. i. (per)sæpe, sæpissime
  ® plicare = complicare Gertz M/RH
  plorabundus, -a, -um i.q. flebilis
  pluma, -æ i.q. penna parva et mollis
  ® plumbetum = plumbeum, -ei, n. = capsula plumbea
  plumbeus, -a, -um i.q. ex plumbo factus
  pluvia, -æ i.q. imber
  ® pluvialis Gertz S 70, 13 scribitur pluialis
  pluvius, -a, -um i.q. imbricus, pluviosus
  ® pneuma = spiritus sanctus Gertz S136, 4
  poculum, -i 1 de scypho ex quo bibitur 2 de exemptione poculi, haustu, potione 3 de eo quod poculum capit a proprie de cerevisia b translate
  podex, -icis i.q. nates, posticum
  ® podium = baculum (teutonice Krücke)sic Gertz S 243, 19; podium significat quod alicuius fulcimentum (> fulmentum) est, fulcire = sustinere RH; claudus hoc loco citato spondâ aliquâ usus est
  poema, -atis n. i.q. carmen
  *pæna, -æ I proprie A de ea re qua male factum compensatur 1 speciatim 322, 20 detractæ expeditionis (danice: `lethangvithe´) 2 generatim (cf. pendo, persolvo, remitto, solvo, sumo) B i.q. supplicium, ultio II translate i.q. calamitas, malum, mors etc.
  pænalis, -e de eo quod ad pænam attinet
  poësis, -is 1 i.q. ars poetica 2 i.q. opus poeticum, carmen
  poeticus, -a, -um i.q. a poeta factus
  polio, -ivi, -itum, -ire i.q. exorno
     politus, -a, -um i.q. excultus, elegans
  polleo, -ere 1 c.abl. i.q. excello, splendeo 2 c.acc. et abl. i.q. possum, valeo
     pollens, -tis i.q. potens, validus(c.abl.)
  pollex, -icis i.q. nomen primi digiti
  polliceor, -itus sum, -eri i.q. promitto, fidem do 1 c.acc. 2 c.acc. et gerund. 3 additur acc. c.fut.inf. 4 c.inf. 5 nude
  pollicitatio, -nis i.actio pollicendi, promissum 1 c.gen. 2 nude
  polluo, -i, -tum, -ere i.q. commaculo, contamino, inquino 1 proprie in proverbio 111, 7 nidum 2 translate a generatim b de coitu c de peccato (notione christiana)
  polus, -i i.q. vertex cæli 2 i.q. cælum
  pompa, -æ 1 de funere 2 de qualibet manu 3 i.q. decus, gloria, honor
  ® pompatice = admirative
  ® pompositas = magnificentia Gertz S 222, hist.4
  ® poma(e)rium = ubi pomi omnium artium florescunt RH
  pomum, -i i.nomen fructus omnium arborum RH
  pondero, -avi i.q. æstimo ® = pendo Gertz S III 403, 27 stricte.
  ponderosus, -a, -um i.q. gravis
  ® pondo indeclin. = libra Gertz M/RH
  pondus, -eris n. 1 proprie de gravitate corporis a c.gen. b nude ; fere i.q. corpus grave 185, 39 2 translate a in bonam partem i.q. auctoritas, gravitas, momentum [Georges II B Gewicht RH] b in malam partem i.q. calamitas, labor, onus
  pone adv. i.q. post
  pono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. colloco, constituo 2 i.q. habeo, numero, duco 3 i.q. depono 4 i.q. impono; ponere super altare Gertz S 15, 23; Gertz M : ponere se ad aliquid = in animo habere; ponere in memoria = meminisse ;ponere sibi ad aurem = alicui aures praebere Gertz M /RH
  *pons, -tis m. i. opus constructum quo impedimentum transitur ; additur nomen pontis e.g. Sleswicensi 516, 31; Gertz M pons volubilis quod vide qui elevari potest RH
  pontifex, -icis i.q. episcopus 1 speciatim de episcopo Romano sive papa 2 generatim de aliis archiepiscopis et episcopis a c.gen. b c.adi ; nota iuncturam pontifex maximus de archiepiscopis c nude; = summus Judæorum sacerdos Gertz S 102, 2
  pontificalis, -e i.q. episcopalis 1 adi. 2 subst. n.plur. i.q. insignia episcopi
  pontificatus, -us 1 speciatim de dignitate papali 2 generatim de episcopatu a c.gen. b c.adi. ;nota iuncturam pontificatus maximus c nude
  pontificium, -i i.q. dignitas episcopalis 1 in universum 2 abstractum pro concreta voce pontificis
  pontus, -i m. i.q. mare
  popina, -æ metonymice de cibis
  poples, -itis i.q. genu (pars pro toto)
  popularis, -e i. ad populum pertinens, plebeius, rusticus I adi. II subst. A m. plur. 1 i.q. plebs, plebei, rustici 2 de omnibus Daniæ incolis B m. sing. 1 de singulis plebeiis 2 totum genus indicat 3 de milite gregario
  polatio, -nis i.q. actio populandi, prædatio, spoliatio
  populator, -is i.q. prædator
  populor, -atus sum, -ari i.q, prædor, vastando deleo 1 c.acc. 2 nude
  ® populosus = plenus multorum hominum
  populus, -i de civibus alicuius terræ vel provinciæ a c.gen. b c.adi. c nude 2 de plebe, rusticis, vulgo (vel prævalente quidem hac notione...) a c.adi. b nude 3 de multitudine, numero aliquo a c.gen. b nude 4 de Christianorum conventu
  porcus, -i i. nomen animalis luto assueti
  ® porosus = perforatus
  porrectio, -nis i.q. extensio
  porrigo, -rexi, -rectum, -rigere 1 sensu strictiore i.q. extendo (passivum sensu mediali 7, 5) sensu latiore i.q. do, præsto, trado
     porrectus, -a, -um i.q. longus, protensus
  porro vi debilitata fere i.q. sed, autem
  porta, -æ fere i.q. ianua 1 c.gen. 2 nude
  ® portarius = ianitor
  ® portator/portitor qui aliquid portat
  portendo, -di, -tum, -dere i.q. ominor
  portentum, -i 1 i.q. omen, prodigium 2 i.q. monstrum a generatim b de homine malo et scelesto
  portio, -nis i.q. pars 1 generatim a c.gen.part. 2 speciatim de prædæ parte; = hereditas Gertz S 369, 7
  *portus, -us 1 proprie de navium receptaculo a c.gen. b c.adi. c nude 2 translate 105, 7 errabundæ Veneris
  posco, -poposci, -poscere i.q. peto, rogo 1 generatim a c.acc. b additur inf. vel acc. c.inf. c abs. 2 speciatim in matrimonium 39, 12 221, 36
  positio, -nis 1 i.q. situs 2 i.q actio ponendi, datio
  ® posse = potestas quod vide
  possessio, -nis 1 i.q. actio possidendi, usurpatio 2 i.q. dominatio a c.gen. b nude 3 i.q. bonum
  possessor, -is i.qui aliquid possidet 1 c.gen. 2 abs.
  possibilis, -e 1 de eo quod fieri potest 2 de eo quod potestatem dat
  ® possibilitas etiam = facultas
  possideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. habeo, teneo
  possido, -sedi, -sidere i.q. capio, occupo
  *possum, -tui, -sse i.q. valeo (nusquam infinitivus subst.indeclin. usurpatur sicut sæpe apud scriptores medii ævi) 1 sequitur infinitivus (loco obiecti) ; pro coniunctivo futuri 518, 28 pro coniunctivo imperfecti 174, 9 a notione propria non imminuta b vanescente sensu propria e.g. 174, 1 2 sine inf. a c.acc. b additur quam c.abl. c additur quam c.adv. d nude
  *post I adv. de tempore i.q. postea II præp. c.acc. A de tempore 1 generatim 2 speciatim c. part. et subst. B de loco i.q. pone, ultra, , trans 1 generatim 2 speciatim C de ordine 1 generatim i.q. secundum 2 speciatim vergit in notionem conparativum ;269, 32 cetera morum documenta (fere i.q. præter); Gertz M: post se = ex se, ex suo nomine
  postea de tempore posteriore
  posteritas, -tis 1 generatim de futuris a abs. b c.gen. 2 speciatim de prole
  *posterus, -a, -um I gradu positivo A sing. de tempore a i.q. sequens b i.q. futurus 2 de loco B plur. de hominibus futuri ævi II gradu comparativo A adi. 1 de tempore a i.q. serus b i.q. minor natu 2 sensu locali de eo qui pone positus est B adverb.(posterius) 1 de tempore 2 de loco III gradu superl. A adi. 1 i.q. ultimus, extremus a de tempore b de loco c de gradu honoris B adverb. (postremo) fere i.q. denique (in enumeratione)
  posthabeo, -ui, -itum, -ere i.q. postpono 1 c.dat. 2 abs.
  postica, -æ de ianua in aversa ædis parte sita
  posticum, -i i.q. postica
  postis, -is 1 de ianuæ trabibus 2 de pila, columna
  *postmodum (vox Saxoni familiarissima) i.q. postea
  postpono, -sui, -situm, -nere 1 proprie i.q. post tergum relinquo 2 translate i.q. secundo loco pono a c.dat rei vel personæ prælatæ b abs.
  *postquam i.q. ubi, cum 1 c.perf. 2 c.præs. 3 c. plusqpf.; Gertz M: postquam = cum + coniunctive plusquampf. vel imperf.
  postridie i.q. postero die
  postulatio, -nis i.q. petitio 1 c.gen. a obi. b subi. 2 abs.
  postulo, -avi 1 generatim i.q. flagito, peto, posco a c.acc. b c.inf. c c.acc.c.inf. d sequitur ne e abs.2 speciatim iuridice i.q. cito; Gertz M postulare in archiepiscopum [sc.: aliquem RH] Gertz M addit:ut ex aliena ecclesia (Ducange), in protectorem ordinis postulatus = unanimi ordinis consensu petitus II, 289, 24 vide protector
     postulatum, -i de iis quæ postulantur
  ® potabilis quod bibere potes
  potens, -tis [gen.plur. -tum :123, 42 208, 16 512, 27] I adi A i.q. potentia præditus 1 nude a de dis vel hominibus b de rebus 2 c.abl. 3 c.gen. (opp. impotens); Gertz M potens + inf. B i.q. corporis viribus excellens, validus
  II subst. A m. sing. i.q. vir potens B m. plur. i.q. magnates, nobiles
     potenter i. cum potentia Gertz M = per vim
  potentia, -æ i.q. auctoritas, potestas 1 c.gen. a subi. b obi. 2 nude
  potestas, -tis 1 i.q. auctoritas, dicio, potentia a c.gen. b abs. 2 i.q. copia, facultas (c.gen.obi.) Gertz M potestative = auctoritate imperioque RH/ Gertz M
  potio, -nis i.q. liquor ad potandum aptus
  potior, -tus sum, -ri i. aliquid obtineo, occupo, in possessionem meam redigo [semper c.abl.RH]; Gertz M:potior c.acc.I, 20, 3, I, 227, 8 c.gen. potitus passive I, 134, 21
  ® potiores = meliores (regni), principes 432, 29 Gertz S.
  potis, -e de eo qui aliquid potest
  *potior, -is fere i.q. melior I adi. II adv. A in universum B variæ iuncturæ 1 potius quam 2 quin potius
     potissimus, -a, -um i.q. optimus 1 adi. 2 n.adv,
  potitor, -is expugnator, possessor
  poto, -avi i.q. bibo, facio aliquem bibere Gertz S 224, 54
     potus, -a, -um de eo qui potavit 1 c.abl. 2 sine abl.
  potus, -us de bibendis i.q. potio
  præ i.q. ante, pro 1 de loco a proprie b in imagine 2 de comparatione; Gertz M = ob/propterI, 44, 17
  præacutus, -a, -um i. anteriore parte acutus
  præaltus, -a, -um i.q. valde altus
  ® praeamare = magis amare Gertz M
  ® praeannosus = valde annosus Gertz M
  præarduus, -a, -um i.q. valde arduus, difficilis
  ® præbenda-ae f./prebenda = victus, canonici stipendium vel beneficium Gertz S 301, 6
  ® præbendarius = qui præbenda fruitur, canonicus
  præbeo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. præ me fero a in universum b reflexive 2 i.q. do a c.acc.et dat b c. acc. 3 i.q. curo (c.gerund.)
  ® præbita- orum: materialiter = stips
  præcautus, -a, -um i.q. valde cautus
  præcedo, -ssi, -ssum, -dere 1 intr. i.q. prægredior 2 trans.i.q. prævenio; precedentes = antecessores Gertz S 80, 3
  præcelero, -avi i. celeritate antevenio
  præcello, -ere i.q. præsto;praecelsus (c. comparatione) = praeclarus
  præceps, -ipitis i.q. celer, rapidus 1 adi. a nude b additur res in quam ruitur 2 n.subst.
  præceptio, -nis i.q. monitio
  præceptor, -is i.q. magister
  præcerpo, -si, -tum, -ere i.q. præoccupo
  præcessio, -nis i.q. actio præcedendi, prægressio
  præcessor, -is de eo qui præmissus est
  præcessus, -us i.q. præmissio
  ® præciare vide pretiare Gertz M/RH
  præcido, -di, -sum, -dere (cf. præcise) i.q. partem abscido, disseco
  præcingo, -xi, -ctum, -gere 1 i.q. circumdo 2 i.q. obvolvo
  præcipio, -cepi, -ceptum, -cipere i.q. impero, iubeo 1 c.acc.c.inf. b additur dat. 3 additur ut/ne 4 additur coniunc. 5 c.acc. 6 abs (auditur inf.)
     præceptum, -i i.q. imperium, mandatum 1 abs. 2 c.gen. a obi. b subi.
  præcipitium, -i 1 i.q. locus præruptus 2i.q. actio præcipitantis a proprie b translate
  præcipito, -avi i.q. deicio, demitto 1 proprie, Gertz M se paecipitare + dat. = in + acc. 2 in imagine
  præcipuus, -a, -um i.q. excellens, præstantissimus, primus 1 de hominibus a c.gen. b c. præpositionibus c nude d c.abl. 2 de rebus
     præcipue i.q. imprimis, maxime
  præcise i.q. accurate
  præclarus, -a, -um i.q. famosus, speciosus
     præclare i.q. splendide
  præcludo, -si, -sum, -dere i.q. obstruo
  præcluis, -e i.q. præstans, excellens; Gertz M precluis < prae + clueo/cluo
  præco, -nis de eo qui ad convocandum præmittitur, etiam apparitor Gertz M
  ® praeconarius Gertz M quod ad praeconem pertinens :vox preconaria
  præcognosco, -novi, -nitum, -noscere i.q. antea cognosco
  præconium, -i i.q. laus
  præcordia, -orum n. i.q. diaphragma, viscera 1 proprie 2 translate de sensuum sede
  præcordialis, -e i.q. intimus
  præcurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. antevenio, prævenio a c.acc. b c. acc. et abl. 2 i.q. præsto, supero
  *præda, -æ 1de viventibus captis 2 de rebus i.q. spolia
  prædamno, -avi i.q. condemno [etiam: ante condemno 463, 16 RH]
  prædatus, -us m. i.q. rapina
  prædecessor, -is i.q. antecessor
  prædensus, -a, -um i.q. densus [valde densus RH]
  ® praedestinare Gertz S 313, 18 = destinare Gertz M I, 126, 21 = praestituere RH
  prædicatio, -nis (nusquam sensu christiano) i.q. preces
  ® praedicator Gertz M : fratres predicatores = Dominicani
  prædico, -avi (nusquam sensu christiano) 1 sequitur acc. (c.inf.) i.q. declaro 2 additur abl. rei propter quam aliquid laudatur; Gertz S autem 15, 1 et passim de oratione sacra, etiam crucem predicare = ut deo militaret
  prædico, -xi, -ctum, -cere i.q. prænuntio 1 intr. 2 trans. 3 sequitur acc.c.inf.
     prædictus, -a, -um de rebus vel personis supra commemoratis
  prædictio, -nis i.q. actio prædicendi, divinatio, prænuntiatio 1 abs. 2 c.gen. a subi. b obi.
  prædignus, -a, -um i.q. dignus
  ® praedilectus = valde dilectus Gertz M
  prædisco, -dici, -scere i.q. antea disco, prænosco 1 c.acc. 2 cum quæstione indir.
  ® praedistare = valde distare Gertz M
  præditus, -a, -um i.q. instructus, ornatus
  prædium, -i i.q. bonum, fundus
  prædo, -nis 1 generatim de eo qui prædam agit 2 speciatim i.q. pirata
  ® praedoctus =valde doctus
  prædor, -atus sum, -ari i.q, rapio 1 abs. 2 c.acc.
     prædabundus, -a, -um de eo qui prædam agit
  prædurus, -a, -um i.q. valde durus
  ® praedux qui omnium periculorum peritus viam (amnis/maris) monstrat Gertz M/RH
  ® praeeligere = praeferre/praeponere Gertz M/RH
  præemineo, -ere i.q. præcello
  præeo, -ivi, -itum, -ire i.q. ante eo, præcedo, præcurro
  ® praefatus = praedictus Gertz M
  præimo, -emi, -emptum, -ere i.q. antea emo
  præfectura, -æ 1 de minore terræ parte vel provincia (cum sensu latiore i.q.`jarledømme´tum pro ducatu `hertugdømme´ e.g. 378, 28 a c.gen.subi. b c.gen.obi. c c.adi. 2 de magistratu eius viri qui provinciam regit (cum sensu latiore tum pro ducatu e.g. 411, 34 de munere quæstoris regii [dan. ` ombudsmand´]) a c.gen.obi. b nude
  *præfero, -tuli, -latum, -ferre 1 i.q. (ante me) gero (pro obi. corporalia) 2 i.q. præ me fero, demonstro (pro obi. incorporalia) 3 i.q. præficio 4 i.q. antefero a c.dat. b sine dat.
     prælatus, -i m. i. abbas; Gertz S 325, 10 = princeps
  ® praelibare Gertz M (Vergil) = praegustare; > praetangere I, 192, 15 ;praelibatus = praefatusII, 175, 11
  præficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. aliquid curandum trado (c.dat.)
     præfectus, -i m. 1 de principe qui urbem vel provinciam regit (cum sensu latiore i.q.`jarl´, tum sensu strictiore i.q. comes, dux `greve, hertug´, de quæstore regis i.q.` gældker´517, 5) a c.gen.loci b c.gen. incolarum c nude 2 pl. i.q. magnates, nobiles
  præfigo, -xi, -xum, -gere i.q. præstituo; Gertz M præfigere electionem = electionem constituere; diem præfigere = (concilium) in certam diem indicere
  præfoco, -avi i.q. suffoco
  *præfor, -atus sum, - ari [295, 14 præfari, ceteris locis nonnisi part.perf.legitur] 1 i.q. antea commemoro 2 i.q. dico a c.acc.c.inf. b c.nom. et inf. 3 i.q. prædico (de futuris)
  præfractus, -a, -um i.q. gravis, rigidus, severus
     præfracte i.q. graviter
  præfrigidus, -a, -um vide perfrigidus i.q. valde frigidus
  prægrandis, -e i.q. valde grandis
  ® prægravare = valde gravare
  prægravis, -e i.q. valde gravatus
  præhabeo, -ui, -itum, -ere i.q. antea habeo
  præicio, -ieci, -iectum, -ere i.q. obicio
  præiudicium, -i i.q. detrimentum; Gertz M: propositum incipio pro aliquo qui aptior esset RH
  prælatio, -nis i.q. actio præferendi 2 i.q. dominatio 3 i.q. prælatorum ordo (t.t.eccl.)
  ® prælatus = ecclesiasticus ordinis magnificentioris Gertz M/RH; prælatio = munus magnificentius
  prælectus, -a, -um vide prædictus
  prælongus, -a, -um i.q. valde longus
  præmemoratus, -a-um i.q. antedictus
  ® praeminere =excellere Gertz S 102, 6
  præmitto, -si, -ssum, -ttere i.q. antemitto 1 proprie 2 translate
  *præmium, -i n.[< Blatt :vide prævius ; præ et emo Georges; nullo testimonio RH] i.q. palma, pretium 1 c.gen. a rei b presonæ 2 abs.
  præmollis, -e i.q. magnopere mollis
  præmoneo, -ui, -itum, -ere i.q. antea moneo 1 c.gen. 2 c. enunt.sec.3 c.acc. (c.inf.)
  præmonstro, -avi i.q. monstro
  præmunitus, -a, -um i.q. paratus, providus
  prænominatus, -a, -um i.q. antedictus
  prænosco, -vi, -tum, -scere i.q. antea cognosco 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.
  prænoto, -avi 1 i.q. antea noto, præfigo, signo 2 i.q. animadverto
  prænuntius, -a, -um i.q. ominans
  præopto, -avi i.q. malo 1 additur quam 2 nude
  præparo, -avi i.q. paratum reddo 1 c.dat. 2 sine dat.
  præpedio, -vi, -tum, -re i.q. impedio
  præpes, -tis i.q. celer, præceps
  præpollens, -tis i.q. pollens, potens, validus
  præpondero, -avi i.q. antecedo, anteeo, prævaleo 1 c.dat 2 nude
  præpono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. antepono, præfero, præpono; Gertz S 194, 29 = spem dare, promittere
     præpositus, -i m. i.q. præfectus; Gertz S 263, 21 (in ecclesia cathedrali) = da.provst, Probst., ad quem reditûs recipiendi et administrandi cura pertinuisse videtur (Ducange) [reditus = vectigalia RH] ;praepositura minoris dignitatis munus fuisse videtur. canonico ea mandabatur; ille praedium aliquod ad capitulum pertinens administrabat
  præpotens, -tis de eo cui potestas data est aliquid faciendi (c.inf.)
  præproperus, -a, -um 1 proprie i.q. velox 2 translate a i.q. maturus b i.q. inconsideratus
     præpropere i.q. velociter 2 i.q. inconsiderate
  præquiro, -sivi, -situm, -rere i.q. antea quæro (c.quæst.indir.)
  præradians, -tis i.q. fulgidus, splendidus
  præripio, -ripui, -reptum, -ripere i.q. antea rapio
  prærodo, -si, -sum, -dere i.q. (ar)rodo
  prærogativa, -æ (vere centuria praerogativa) i.q. præstantia, (Georges :der Vorzug) Gertz S 385, 32 prerogativa decoris = praecipuus decor
  prærogo, -avi i.q.præfero
  præruptus, -a, -um 1 i.q. arduus, præarduus, præceps 2 i.q. violentus
     prærupta, -orum n. i.q. præcipitium 1 c.gen. 2 abs.
  præs, -dis fere i.q. pignus, obses
  præsagio, -vi, -re 1 i.q. animo antecapio 2 i.q. ominor
  præsagium, -i n. 1 i.q.actio præsagiendi, præsensio 2 i.q. omen a c.gen. b abs.
  præsagus, -a, -um i.q. præscius, providens 1 c.gen. 2 abs.
  ® presby(i)ter = sacerdos Gertz S passim
  præscio, -vi, -tum, -re i.q. antea scio, præsentio, præsagio
  præscientia, -æ 1 i.q. præsagitio 2 i.q. prædictio
  præscius, -a, -um i.q. præsentiens, providus 1 c.gen.obi. 2 abs.
  præscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. præcipio
  *præsens, -tis1 de eo qui adest cum subst. tum adi.; nota usum quasi adverbialem (i.q. coram) :188, 37 2 i.q. qui nunc est (sensu temporali) ; nota ad præsens i.q. nunc
  præsentia, -æ de iis qui(quæ) adsunt 1 c.gen subi. (additur pron.poss. 357, 23) 2 abs.
  præsento, -avi i.q. exhibeo 1 de hominibus 2 de rebus; Gertz S presentare (morbidum ad sanandum vel sanatum ad gratias agendas sancto 274, 12
  præsepium, -i n. i.q. præsepe
  præsertim i.q. imprimis, præcipue(particula vi illustrandi prædita) 1 sequitur cum 2 nude
  præses, -idis m. 1 i.q. præfectus(cum de comite, duce tum de episcopo) a c.gen. b abs. 2 i.q. patronus
  præsideo, -sedi, -sessum, -sidere 1 i.q. ante sedeo 2 i.q. præsum, guberno
  *præsidium, -i n. 1 de auxilio a c.gen.subi. b c.gen.obi. c abs. 2 de copiis a c.gen.b abs. 3 de munitione a c.gen.b abs. 4 de præfectura sive præsidis munere
  præstabilis, -e i.q. præstans; Gertz S (eximius (sc. Christus) super malitia (fraus et perfidia) 362, 10
  præstantia, -æ i.q.excellentia
  præstes, -itis m. i.q. dux, princeps
  præstigiæ, -arum i..q. res magicæ; Gertz S 101, 23 prestigia sg. = dolositas, dolosa et occulta tentamina.
  præstigiator, -is i. fraudator
  præstigiosus, -a, -um i.q. fraudulentus, magicus
  præstigium, -i i.q. res magica
  præstituo, -i, -tum, -ere [RH] i.q. antea constituo
  1præsto fere i.q. paratus 1 c.dat. 2 c.inf. 3 abs.
  2præsto, -stiti, -stare I transitive A additur acc. 1 i.q. demonstro, præbeo, præ me fero 2 i.q. me præsto 3 i.q. do 4 i.q. facio, efficio B c. duobus acc. i.q. reddo II intrans. i.q.prævaleo, supero A pro subi.personæ 1 c. abl. 2 nude B impersonaliter i.q. melius est 44, 14
  præstans, -tisi.q. egregius, excellens 1 positive a c.abl. b nude 2 in comparatione a c.abl. b nude 3 gradu superlativo a c.abl. b nude
  præstolatio, -nis i.q. actio præstolandi, cunctatio Gertz S 99, 19 = expectatio
  ® praestolator Gertz S 197, 31 = insidiator RH
  præstolor, -atus sum, - ari i.q. exspecto 1 trans. 2 sequitur quoad 3 abs.
  præstruo, -xi, -ctum, -ere i.q. obstruo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl.
  præsul, -is m. i.q. episcopus 1 c.gen. 2 abs.; (< praesilio = ut primus salto RH)
  præsulco, - avi i.q. sulco
  præsultus, -us i.q. introitus, initium
  præsum, -fui, -esse 1 c.dat. a proprie i.q. ante sum b translate i.q. præfectus sum 2 nude i.q. regno, guberno
  præsumo, -psi, -ptum, -ere 1 i.q. (ante)capio, exspecto a c.acc.et abl. b c.acc. 2 i.q. audeo, conor a c.inf. b c. acc.; Gertz S = sperare86, 7, arbitrari 231, 3, audere 126, 19
  præsumptio, -nis 1 actio præsumendi fere i.q. exspectatio 2 i.q. arrogantia, (nimia) audacia, superbia
  præsumptiosus, -a, -um i.q. arrogans, audax, superbus
  ® praesumptor = homo audacter ius violans, usurpator Gertz S 316, 2
  ® praesumptuose = nimis audacter
  prætaxo, -avi i.q. præfigo
  prætendo, -di, -tum, -dere 1 proprie i.q. porrigo a c.acc. et dat. b c.acc. 2 translate a i.q. obtendo, prætexo b i.q. committo, facio; Gertz S = praeferre, ostendere 127, 24, = offerre 235, b, 1, 4
  prætentio, -nis i.q. obiectio
  prætento, -avi i.q. tento, experior
  *præter 1 de iis rebus quibus alia adduntur (fere i.q. extra, supra) 2 de iis quæ excipiuntur (fere i.q. excepto, salvo) a c. negatione b c. vocabulis omnis, cunctus etc. 3 i.q. contra 4 i.q. sine ; Gertz M praeter = praeterquam
  *præterea i.q.porro, de cetero
  prætereo, -ii, -itum, -ire i.q. prætergredior, transeo I intrans. A de loco 1 c.abl. 2 abs. B de tempore
  (nonnisi in part.perf. i. prior, superior, opp.præsens, instans, futurus) 1 adi. 2 subst. a n. sing. b n.plur. II trans. A proprie de loco 1 pro subi. res 2 pro subi. homines a c. abl. b sine abl. B translate 1 generatim i.q. prætermitto, omitto, neglego a pro obi.rei b pro obi. homines c c.acc. c.inf. d sequitur quod 2 speciatim de exheredatione 3 impersonaliter i.q. fugit (c. quæstione indir.)
  prætergredior, -ssus sum, -di 1sensu locali i.q. transgredior, prætereo 2 translate i.q. neglego, sperno
  præterlabor, -psus sum, -bi i.q. præterfluo (de amni)
  prætermeo, -avi i.q. præterfluo (de mari)
  prætermitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. dicendo omitto, taceo 2 i.q. veniam do, indulgeo, conniveo
  præternavigo, -avi i.q. navigio prætervehor
  prætervehor, -ctus sum, -hi i.q. navigio prætereo
  prætervolo, -avi i. volandi prætereo
  prætexo, -ui, -tum, -ere 1 proprie i.q. protego, tego 2 translate i.q. prætendo (de causa minus vera afferenda
  prætextatus, -a, -um i.q. veste purpurea indutus
  prætextus, -us i.q. simulatio
  præuro, -ssi, -stum, -rere i. in anteriore parte uro
  prævalidus, -a, -um i. præpotens, validissimus
  prævenio, -i, -tum, -ire 1 intrans. sensu strictiore i.q. ante venio 2 trans.sensu latiore i.q. occupo, præverto(c.acc.et abl.); Gertz M prevenire : impedimento praevenire/occupare ;iuncturae: dei gratiâ mentem hominis nolentem prevenit = occupat i.e.multum valere apud hominem potest
  prævideo, -di, -sum, -dere i.q. ante video; Gertz S 304, 15 = providere, 314, 6 = sibi aliquem eligere, Gertz M previdêre sibi = cavêre; previdêre alicui in re = providêre alicui aliquid RH
  prævius, -a, -um de eo qui antecedit, præit 1 adi. a de tempore b de loco 2 subst.i.q. dux viæ
  prandeo, -di, -sum, -dere i. prandium sumo
  prandium, -i i.cibus qui mane sumebatur
  pratum, -i i. locus in agris ex quo fenum percipitur
  pravitas, -tis i.q. improbitas, perversitas
  pravus, -a, -um i.q. improbus, malus
  ® precamen- ina pl. = preces Gertz S 160, 26, 35
  precarius, -a, -um de eo quod non habetur nisi ex precibus
     precarie i. precibus, precando
     precario i.q. precarie
  precatio, -nis i.q. actus precandi, obsecratio, rogatio 1 generatim 2 speciatim de precibus ad deum adhibitis (Græca sc. Kyrie eleison 467, 3)
  ® precatorius = orans et obsecrans Gertz M/RH
  ® precedentes vide praecedentes
  ® precelsus vide praecelsus
  preces, -um vide prex
  ® precipere vide praecipereRH
  ® prec/tiare = aestimare Gertz M < pretium RH
  ® prec/tiositas = sumptuositas Gertz M /RH
  ® preciosus etiam adornatus Gertz S 110, 14 = pretiosus < pretium RH
  ® precipitium vide praecipitium
  ® precipuus dies = dies solemnis Gertz S 101, 7
  ® precluis = insignis / præclarus 280, 27 Gertz S, M: valde illustris, egregius vide praecluis
  ® precognoscere vide praecognoscere
  ® preco = apparitor vide praeco
  precor, -atus sum, -ari i.q. obsecro, oro 1 c.obi. ;additur inf.513, 16 ; sequitur sententia effectiva sine coniunctione e.g. 182, 26; sequitur ne 527, 10 2 c.acc. c.inf. 3 abs. 4 inseritur (non nisi in versibus)
  precabundus, -a, -um i.q. precans, supplicans
  ® preeligere = ante omnia, præcipue eligere Gertz S 372, 20
  ® præeminêre/præminêre = pro omnibus eminêre
  ® prefari = predicere, antea commemorare Gertz S 134, 4
  ® prefatus = predictus Gertz S 195, 22
  ® preferre = habere, ostendere Gertz S 85, 14; pretuli = antea nominavi Gertz S 99, 4
  prehendo, -di, -sum, -dere i.q. capio, comprehendo 1 animantia 2 res
  ® prelibatus = Gertz S 429, 20 = antea libatus RH
  prelum, -i i. instrumentum quo uva comprimitur
  ® preminêre vide præeminêre
  premo, -ssi, -ssum, -mere [sæpissime in versibus] i.q. urgeo I proprie A generatim a: manu teneo b calco c ferio, tundo, vulnero d contraho e lacero f tego B speciatim 1 de mordendo 2 de equitando 3 de iugulando II translate A i.q. interimo, opprimo, vinco B i.q. persequor, subsequor, vexo ; c.abl. 92, 37 C i.q. reprimo, retineo D i.q. ango, gravo ;c.abl. 23, 13
  nota iuncturas poeticas: gressum premere (i. est :sistere);vestigium premere 221, 18
  prendo, -di, -sum, -dere v. prehendo
  ® prenominatus = prefatus
  ® prenotare = antea notare/supra notare Gertz M/RH;prenotatus = prefatus Gertz M
  ® preordinare = ante ordinare Gertz M/RH
  ® preostendere = ante ostendere Gertz M/RH
  ® prepedire = impedire Gertz M II, 436, 6
  ® prepollere = valde pollere
  ® prepositus = (teutonice Probst) Gertz M/RH
  ® prerogativa (< sc.centuria) Gertz MII, 62, 14 prerogativa primatûs (de eo qui principatum tenetRH)
  ® prescriptio = exceptio (t.t.iuris) Gertz M; = mos iuris (ut consvetudo est) Gertz MII, 217, 10/RH
  ® prescriptus = ex usu et consvetudine Gertz M/RH
  ® presens Gertz M 1 litteræ presentes = hae litteraeRH; v.presentare (donum) = donum tradere 2 = introducere; presentatio = praesentia (episcopi novi) Gertz M/RH ; in presentiarum positus (< in presentia harum sc.rerum) = praesens/ qui adest, = presentialiter etiam hac aetate aptus RH
  ® presertim = precipue, imprimis
  ® presidencia (< praesideo = primum locum habeo = praesidens) = summus locus
  ® presignare = antea significare
  pressio, -nis i. actio premendi (de turba conferta)
  pressura, -æ i.q. pressio; Gertz S ærumna 127, 19
  ® prestigiosus = praestigiator qui imagines fallaces producit
  ® presul = episcopus vide praesul; presulatus, -us m. = munus presulis Gertz M/RH
  ® presumere = 1 sperare 2 audere (audacter sibi permittere) Gertz M
  ® presumptio = audacia; presumptor = homo audax Gertz M; presumptuosus = audax
  ® pretactus = antea commemoratus Gertz M/RH
  ® pretaxatus = antea commemoratus (propie frequentative de tango) Gertz M/RH
  ® pretendere = 1 excusando probare 2 simulare 3 ostendere 4 causam interponere
  ® preter = preterquam vide praeter
  pretiosus, -a, -um de eo quod est multi pretii 1 proprie 2 translate
  pretium, -i 1 proprie i.q. pro re venali poscitur a: c.gen.rei quæ æstimatur b sine gen. c speciatim de rebus pretiosis d de connubio venali 2 translate a i.q. merces, præmium b i.q. gloria, laus c i.q. nobilitas d speciatim de pæna quæ danice nominatur `mandebod´,
  nota iuncturas 44, 30 cultui pretium afferre, 105, 29 pretio opus agnoscere, 347, 37 primi pretii metallum
  ® pretorium = curia regis Gertz M I, 51, 8;RH : pretorium quoquo in loco
  ® prevalere = superiorem discedere ab aliquo Gertz M/RH
  ® prevaricari (aliquid) = violare;prevaricatio = violatio; prevaricator antiquus = diabolus (< prae+ varico = per transversum ire
  ® prevenire vide praevenire
  prex, -cis f. i.obsecratio, rogatio 1 sing. 2 plur. a generatim b speciatim de precibus ad deos directis
  ® priapisticus = libidinosus
  *pridem 1 de tempore præterito i.q. antea, olim, aliquando 2 addito iam prævalet notio logi spatii i.q. diu, iam dudum
  pridie 1 c.acc. 2 sequitur quam 3 nude
  primævus, -a, -um de eo quod in primo ævo est, ad adolescentiam pertinet
  ® primas = princeps Gertz S 149, 9 primates = principes 219, 25; Gertz M = archiepiscopus
  primatus, -us 1 generatim a i.q. principatus (inter deos 72, 15) de ducatu Saxoniæ 496, 33 b i.q. principes, proceres ; sing. collective 472, 23 omnis Rugiæ principatus 2 speciatim a de episcopatu b de archiepiscopatu c de ipsis episcopis
  ® primicerius (< primus + cera = primum nomen in tabula cerata Georges) = primus, primas
  primipilus, -i de eo qui signum aciei fert, aquilifer, signifer
  primitiæ, -arum de integritate virginis
  primitus adv.i.q.. primum, primitivus, -a, -um adi.
  primordium, -i i.q. initium, principium
  primores m. (nonnisi primores et primoribus legitur) i.q. magnates, principes, proceres 1 nude 2 c.gen.
  *primus, -a, -um de eo qui ante se nullum habet 1 proprie de loco a adi. b subst. c appos. 2 de ordine a opp. alius, alter, secundus etc. b i.q. potissimus, principalis, summus3 de tempore ;nota iuncturam in primis e.g. 74, 19 = initio
     primo i.q. initio, principio ;primogenitus = primus natu
  *primum 1 de tempore i.q. primo vel primo loco a sequitur mox b sequitur deinde c sequitur postmodum, postremum, tum, ad ultimum, paulatim vel sim. d solum ponitur e.g. 16, 18 2 præcedente coniunctione vel adv. a :cum b quando, c ubi, d ut, e iam, f tunc g quam
  princeps, -is 1 de eo qui regnum, terram, provinciam gubernat a nude b c.gen. 2 de magnatibus, proceres a nude b c.gen. 3 i.q. auctor a de Deo, (princeps summus = deus Gertz S 70, 11) ; b de rebus humanis; principes celestes = angeli et sancti
  principalis, -e i.maximus, potissimus, summus 1 generatim 2 speciatim de crimine capitali
  principatus, -us i.q. principis dignitas
  ® principissa = uxor principis/regina
  principium, -i 1 de loco a i.q. fons, ortus b i.q. ostium 2 de ordine 3 de tempore i.q. initium, origo, ortus a c.gen.b nude
  ® principaliter =praecipue; modo principali
  principor, -atus sum, -ari i.q. princeps sum (c.gen.)
  *prior, -is 1 de loco 2 de tempore a adi. (opp. posterior) b subst. m.pl. i.q. superiores, qui supra commemorati sunt;i.q.maiores, patres e.g. 225, 1 3 de dignitate, ordine i.q. potior, præstantior; prior in monasterio = secundus ab abbate, in minoribus monasteriis summus monachorum gubernator
  ® priorari = qui prior est Gertz M; prioratus = prioris dignitas et officium Gertz S 315, 14
  ® prioria ? = munus prioris Gertz M/RH
  ® prioritas = aetas quae matura est Gertz M/RH
  *prius adv i.q. antea 1 nude opp. deinde, mox 2 sequitur quam (semper seorsum uno vel pluribus verbis intermissis positum)
  priscus, -a, -um i.q. antiquus, vestutus (opp.novus, recens) 1 de rebus a adi. b subst. 2 de hominibus
  *pristinus, -a, -um de eo quod antea fuit, superior, fere i.q. priscus 1 de rebus 2 de homine
  priusquam i.q. antequam(cf. prius)
  privatim opp. publice
  privatus, -a, -um vide privo
  privignus, -i m. i. filius mariti vel uxoris alterutro parente carens [Georges: Stiefsohn RH]
  ® privilegiare privilegium dare
  privilegium, -i i. beneficium, commodum, gratia 1 generatim 2 speciatim de instrumento publico 322, 22 templorum
  privo, -avi i.q. nudo, orbo (c.abl.); privare = liberare Gertz S 223, 23; privatus = demotus ibidem 189, 13
  *privatus, -a, -um i. publicis muneribus liber I adi. A opp.publicus 1 de rebus 2 de hominibus B opp. sanctus II subst. A generatim B speciatim 1 i.q. plebeius, popularis 2 opp. sacerdos; privati dies = non solemnes Gertz S 95, 20
  pro interiectio querelæ
  pro 1 proprie de loco i.q. ante 2 translate a de actione in commodum alicuius (rei) facta (cum gerundivo...) b de actione, loco, nomine, vice alicuius (rei) facta (vergit in notionem`ante, præter´192, 23) vergit in notionem `de´ 508, 30) c de pretio d de ratione loci vel temporis vel rei, sæpe i.q.ex, secundum; Gertz M: protunc =eo ipso tempore; pro = ante, = propter;pro via = ad profectionem/navigationem/peregrinationem; pro hoc =ad hoc faciendum
  proavus, -i m. 1 strictius i.q. pater avi 2 latius de maioribus
  probabilis, -e 1 de eo quod probari potest, verisimilis 2 i.q. laudabilis, probandus, probatione dignus a nude b c.abl. resp.
  probamentum, -i i.q. experimentum, probatio, tentatio
  probator, -is de eo qui probat aliquid (c.gen.obi.)
  probitas, -tis i.q. fides, integritas, animi virtus 1 c.gen. 2 abs.
  probo, -avi 1 fere i.q.laudo, præfero, confirmo 2 i.q. exploro, exanimo, scrutor 3 c. duobus acc. i.q. præsto, præbeo; = experior Gertz S 367, 18
     probanda, -orum de iis quæ laude digna sunt
     probatus, -a, -um 1 i.q. certus, exploratus, spectatus 2 i.q. æquus, secundus
  probrosus, -a, -um i.q. probro, ignominia, dedecore plenus 1 adi. 2 subst.
     probrose i.q. ignominiose, cum dedecore
  probrum, -i 1 i.q.ignominia, infamia, contumelia a c.gen.subi. b c.gen.obi. c nude 2 i.q. flagitium, de re pudenda a c.gen. b nude 3 i.q. convicium, maledictum a c.gen.obi. b nude
  probus, -a, -um i.q. bonus, fortis, stabilis (de viris honestis)
     probe i.q. bene
  procacitas, -tis i.q. petulentia, impudentia, condicio eius qui pudorem non habet
  procatio, -nis i. actio petendi puellam in matrimonium
  procax, -cis i.q. petulans, impudens qui pudorem non habet 1 adi. 2 sust.
     procaciter i.q. petulanter, impudenter
  procedo, -ssi, -ssum, -dere 1 sensu locali de actione se movendi a de personis b de navibus 2 sensu locali vanescente sensu iuridicali 298, 12 (danice `procedere´)
  procella, -æ de impetu venti 1 proprie a nude b c gen. 2 in imagine a nude b c.gen.
  proceres, -um nonnisi m.pl. i.q. magnates, nobiles, principes 1 nude 2 c.gen.; proceres superni = angeli et sancti
  proceritas, -tis de condicione eius qui magnus et altus est i.q. altitudo, magnitudo, granditas I proprie A de personis 1 c.gen. 2 nude B de rebus II translate i.q. nobilitas, amplitudo, claritas
  procerus, -a, -um i.q. altus
  processio, -nis i.q. pompa
  ® processionaliter = ut pompa Gertz M/RH
  processus, -us de eo quod procedit, successus, progressus 1 sensu locali 2 sensu temporali 3 translate 100, 27
  procinctus, -us de actione præparandi
  proclamatio, -nis i.q.clamor assentiens
  proclamo, -avi i.q. declaro, profiteor, pronuntio
  proclivis, -e fere i.q. facilis, præceps; Gertz M :proclivis c.dat.
  proclivitas, -tis i.q. propensio in rem malam 419, 2 dicti (fere i.q.protervitas, procacitas)
  ® proconsul Gertz M = decurio/praetor/magister civium RH
  procor, -atus sum, -ari i. puellam in matrimonium peto
  procreo, -avi de animantibus i.q. creo, gigno (cum de viro tum de muliere) 1 active 2 passive
  procudo, -di, -sum, -dere i. fabrili arte efficio
  procul i.q. remote a loco (nota iuncturam :haud procul e.g. 59, 39;proculdubio = certus/non dubius) 1 solum ponitur 2 c.abl. 3 c. præp. ab, ex 4 c.adv. hinc, inde; procul ponere = longe seponere Gertz S 123, 1
  proculco, -avi i.q. prosterno
  procumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. cado, collabor, labor
  procuratio, -nis i.q. administratio, curatio, gubernatio 1 regni a c.gen. b sine gen. 2 provinciæ a c.gen. b sine gen. 3 aliarum rerum i.q. negotium; Gertz M procuratio rei frumentariae
  procurator, -is 1 de eo qui administrat, gubernat, procurat a c.gen.obi. b nude de eo qui regis vice regno præest 2 i.q. curator, tutor; Gertz S = dispensator 416, 13; Gertz M::causae actor; = responsalis ecclesiae (gr.apocrisiarius); procuratores apud fratres minores
  ® procuratorium = ius alicuius rei
  procuro, -avi 1 i.q. curo a generatim b speciatim de cura plagæ 2 i.q. administro
  iuncturæ: 76, 4 : ne 231, 15 c.gerund. 78, 23 c enunt.rel.; Gertz M :procurare c.inf.;c.acc. c.inf.passivo;procurare alicui aliquid = providêre; procurare = administrare (episcopi loco)RH
  procurro, -curri, -cursum, -currere 1 proprie de motu a hominum b animantium c navium 2 vanescente sensu locali a i.q. festino ad, in b i.q. me converto 3 translate i.q. me extendo
  procursus, -us i. actio (pro)currendi 1 sensu locali i.q. impetus a c.gen. b nude 2 sensu temporali fere i.q. curriculum sive gradus 3 i.q. actio præcurrendi
  procus, -i de eo qui procatur 1 c.gen. 2 nude
  prodeo, -ii, -itum, -ire i.q. procedo, progredior
  prodigalitas, -tis i. nimia largitas
  prodigialis, -e ad prodigium pertinens
  prodigium, -i i.q. portentum, omen
  prodigus, -a, -um i. nimis liberalis, profusus, effusus 1 nude 2 c.gen.
  proditio, -nis i. actio prodendi 1 nude 2 c.gen.
  ® proditiose = modo proditoris
  proditor, -is de eo qui prodit 1 nude 2 c.gen
  prodo, -didi, -ditum, -dere 1 i.q. detego, palam facio, patefacio (hic illic accedente notione perfidiæ) a c. acc. b c. acc. c.inf. c: enunt.sec.2 i.q. trado a c.acc. et dat. b c.acc. c.inf.
  produco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. in longum duco, extendo, traho a proprie b translate 2 i.q.ago, duco (ita tamen ut insit vis quædam extrahendi) 3 i.q.(pro)creo, gigno
  productio, -nis i.q. actio producendi, prorogandi, protrahendi
  proelior, -atus sum, -ari i.q. prælium facio, pugno, dimico 1 abs. 2 c. præp. adversum, cum, sine 3 c.abl.
  *proelium, -i I de actione pugnandi A i.q.pugna 1 abs. 2 additur locus B i.q. bellum C de certamine singulari II de eo qui pugnat i.q. bellator
  ® profanatio = pollutio
  profano, -avi i.q. violo, polluo
  profanus, -a, -um 1 i.q. impius, nefarius 2 i.q. paganus (< pro + fanum = extra fanum)
  profectio, -nis i.actio proficiscendi, iter 1 generatim 2 speciatim de perigrinatione ad loca sancta
  profecto i.q. certe, sine dubio, sane (particula affirmativa)
  profectus, -us i.q. effectus, progressus, successus 1 c.gen. 2 abs.
  profero, -tuli, -latum, -ferre i. in aliquam partem fero sive duco 1 generatim 2 speciatim a i.q. exhibeo, promo, propono b i.q. gigno, edo, fero c i.q. porrigo d i.q.promoveo, extendo e i.q.affero, commemoro, profiteor
  professio, -nis i.q. actio profitendi 1 de confessione a c.gen. b sine gen. 2 de quolibet munere vel studio a c.gen. b nude 3 de ordine clericorum; Gertz S professio (fidei) 225, h, 1, 12
  professor, -is i.q. doctor, magister, præceptor
  ® professus = monachus qui votum emisit cenobii (< profiteor) Gertz M
  ® profestum = dies festum praecedens Gertz M
  proficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. efficio(c.acc.) 2 i.q. prosum (c.dat.) 3 i.q. progredior, progressus facio (c.abl.); proficere visu = opitulari visum restituendo Gertz S 23, 65
  proficiscor, -fectus sum, -ficisci I proprie i.q. me confero, eo, vado A c.præp. B sine præp. 1 c.acc. 2 sine acc. II translate i.q. orior A c.præp. a(b) B c. præp. ex
  proficuus, -a, -um i.q. utilis ;subst.proficuum Gertz M = lucrum/ quaestus/utilitasRH
     proficue i.q. utiliter
  profiteor, -fessus sum, -fiteri i.q. agnosco, confiteor, pronuntio 1 c.acc. 2 c.acc. c.inf. (hic illic omittitur inf.) 3 c. acc. prædicativo i.q. me profiteor
  profligo, -avi 1 i.q.exstinguo, fundo, supero 2 i.q. populor
  proflo, -avi i.q. exhalo
  profluo, -xi, -ere i.q. orior
  profluus, -a, -um de iis quæ profluunt, emanant
  profluvium, -ii i.q. fluor, fluxus 1 c.gen. 2 abs. de sudore
  (profor), -fatus sum, -fari i.q. eloquor, pronuntio
  ® profuga = (homo) vagus/vagabundus
  profugio, -i, -tum, -ere i.q. fugâ me aufero 1 additur locus (persona)quo tendunt fugientes 2 nude
  profugium, -ii i.q. perfugium, receptaculum 1 c.gen.2 nude
  profugus, -a, -um 1 de eo qui longe aliquo fugit 2 i.q. exsul a de personis b de repersonata
  profunditas, -tisi.quod profundum est, altitudo 1 proprie 2 translate de astutia, sagacitate, sublimitate animi
  profundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. effundo, eicio, emitto a proprie b translate 3 i.q. procreo, gigno 4 i.q. compleo, impleo, infundo
     profusus, -a, -um i.q. extensus, largus
     profuse i.q. large
  profundus, -a, -um i.q. altus, imus, vastus 1 adi. A sensu locali B translate II subst.A c.gen.B nude 1 generatim 2 speciatim de aqua a maris b fluvii
  progenies, -ei i.q. genus, proles, suboles
  progigno, -genui, -genitum, -gignere i.q.genero, pario, procreo 1 proprie 2 translate
  prognatus, -a, -um i.q. editus, natus, ortus
  progredior, -ssus sum, -di i.q. procedo, prodeo 1 proprie sensu locali a de personis b de navibus 2 translate
  progressio, -nis i. actio progrediendi
  progressus, -us i actio progrediendi 1 proprie sensu locali a c.gen. b nude 2 translate i.q. successus, felicitas a c.gen. b nude
  prohibeo, -ui, -itum, -ere i.q. arceo, impedio, veto 1 c.acc. a rei b personæ 2 c. acc. et præp. 3 cacc.et abl. a separativo b instrumentali 4 sequitur inf. a obi. c.inf. b acc. c.inf. c inf.; Gertz M prohibere + aliquem +aliquid;prohibere alicui (+ ne);prohibitus de aliquo
  prohibitio, -nis i.actio prohibendi, interdictum
  proicio, -ieci, -iectum, -icere i.q. abicio 1 proprie b translate i.q. aspernor, despuo 2 i.q. dedo
  ® proiectura t.t.archit. <proicio = suggrunda (Georges testudinatum tectum) RH
  proinde i.q. idcirco, itaque, propterea 1 primo loco 2 secundo loco
  prolabor, -psus sum, -bi 1 proprie de motu locali a c.abl. originis b nude 2 translate
  prolapsus, -us i. actio prolabendi
  prolator, -is de eo qui aliquam rem profert
  proles, -is f. i.q. progenies, suboles 1 c.gen. 2 nude
  ® prolixe = copiose/late/fuse
  prolixitas, -tis i.q. longitudo, -nis, Gertz M etiam diuturnitas;multis verbis
  prolixus, -a, -um i.q. longus 1 de tempore i.q. diutinus, diuturnus 2 de loco
  proloquium, -i i. actio proloquendi, imperium
  proloquor, -cutus sum, -qui i.q. pro aliquo verba effero
  proluo, -i, -tum, -ere i.q. lavo, madefacio
  promeo, -avi i.q. emineo, extendor, procurro (in imagine de situ Hallandiæ ac Blekingiæ 7, 2)
  promereo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. mereo 2 i.q. adipiscor
  promineo, -ui, -ere i.q. emineo.exsto
  promiscuus, -a, -um i.confusus, indiscretus, permixtus
     promiscue i. confuse, permixte, sine discrimine
  promissio, -nis i. actio pollicendi, promittendi, promissum 1 nude 2 c, gen. a personæ b rei Gertz M: terra promissionis = terra nobis promissa
  promissor, -is de eo qui promittit 1 c.gen. 2 nude ;promissorius Gertz M: promissoria sponsio = plenus promissionum
  *promitto, -si, -ssum, -ttere i.q. edico, polliceor, spondeo 1 c.acc. 2 cum acc. et dat. 3 c. acc. et inf.; Gertz M c.inf ;promittere ut/ne/quod
  *promissum, -i de iis quæ promittentur i.q. votum 1 nude 2 c.gen.. Gertz S 112, 18: promissus
  promo, -psi, -ptum, -ere 1 proprie i.q. profero, porrigo 1 proprie i.q. profero, porrigo 2 translate i. edo, propono, dico a c.acc. b c.acc. et dat. c c.dat.et quæstione indirecta 3 inter 1 et 2 oscillat 318, 28
  ubi iura quam tura promuntur
  *promptus, -a, -um i.q. paratus I adi A de incorporalibus 1 c.dat. i.q. aptus, commodus 2 c.abl. i.q. facilis 3 c. supin. i.q. facilis 4 nude (promptum est i.q. contingit, fieri potest e.g. 71, 27) 69, 8 fere i.q. pulcher : prompta modulatio.B de animantibus 1 de hominibus a sequitur in et acc. (c.abl. 75, 4 e.g.) c sequitur ad c. gerund. d c.inf. 2 de equo bono II subst. (semper superlativo gradu) i.q. fortissimus A sing. B plur.
     *prompte i.q. celeriter 1 compar. 2 superl.
  promontorium, -i de monte qui in mare extenditur; Gertz S = pæninsula Append.5, 1
  promotio, -nis i. actio promovendi (sc. maximi pontificatus titulis) sive pallio insigniendi; Gertz M :actio munus deferrendi;actio promovendi aliquem in /ad + acc.RH
  promoveo, -vi, -tum, -vere i.q. produco 1 sensu strictiore de progressu militari 2 sensu latiore et translato a i.q. efficio, perficio b i.q. augeo, extendo
  ® promovere imperio= promovere ad imperium, promovere in diaconum = mandare alicui; Gertz M promoveri = progredi Gertz M ® promptuarium = cella (penaria) (Plautus Amph.156 :promptuaria cella = carcer Georges; antea : penus/penum: Gertz S 322, 21
  promulgo, -avi i.q. edico (c.acc. et inf.) Gertz M: promulgare sententiam, promulgare laudes et actûs alicuius in libelli capiteII, 388, 3
  promus, -i m. i.q. cellarius, de eo qui pocula infundit
  pronuba, -æ i. mulier quæ ex parte sponsæ nuptiis præest
  pronuntiatio, -nis 1 i.q. vox 2 i.q. sententia a iudicibus pronuntiata
  pronuntio, -avi 1 i.q. palam nuntio, edico (c.acc.c.inf.) a generatim b speciatim de suffragiis i.q. deligo 2 i.q. confirmo, ratum facio, sancio 3 i.q. iudico a c.acc. c.inf. b sequitur in c. acc. c nude
  pronus, -a, -um I proprie A i.q. proclinatus, in anteriorem partem flexus B i.q. decurrens, secundus 1 de flumine 2 de undis volventibus II sensu latiore et translato i.q. paratus, promptus, propensus A c. ad B c. dat.
     prone (nonnisi compar. legitur) i.q. propense (sensu translato; 54, 31 fere i.q. temerarius
  propagator, -is de eo qui propagat, renovat, multiplicat (c.gen.obi.) opp. servator; Gertz S 222, hist, 2 = pater
  propago, -inis f. 1 i.q. proles, progenies 2 i.q. origo, genus
  propago, -avi 1 i.q. augeo, extendo 2 i.q. genus, stirpem procreando conservo
  ® propalare = palam facere Gertz S 96, 3
  propassus, -a, -um i.q. expansus, passus
  propatulus, -a, -um nonnisi in iunctura :in propatulo i.q. aperte, propalam, publice
  prope 1 adv. a de loco propinquo b i.q. pæne, propemodum 2 præp. (post subst. collocatur) c.acc. loci i.q. ad, apud, iuxta
  ® propensum (sc.donum) = benevolus RH; = pensio quod vide Gertz M
  ® propensus = propituus [de consilio Deo] RH Gertz S 323, 19 (< propendeo Georges)
  ® properare = proficisci 21, v, 12, = appropinquare 197, 30 Gertz S
  ® propheta/prophetes, -ae m.Iudaeus RH
  ® prophetare = praenuntiare, praedicere Gertz M/RH
  ® propheticus vide propheta/prophetes, -ae m.
  ® propinare = adhibere Gertz M = insumere RH;(< gr.propino) ut medicamentum dare ad bibendum, in convivio propinantur convivaeRH
     propior v. propinquus
     propius i.q. magis prope 1 adv. a proprie de loco b translate fere i.q.accuratius, diligentius 2 præp. a c.dat b c.acc.(post subst. collocatur)
     proxime 1 de loco a proprie i.q. valde prope b translate de maximo cognationis gradu 2 de tempore a refertur ad præteritum quod nuper fuit aut postremo factum est b refertur ad futurum
  propello, -puli, -pulsum, -pellere 1 proprie i.q. abigo, fugo, summoveo 2 translate a i.q. pello, ex animo pello b i.q. arceo, prohibeo, propulso
  propemodum indeclin. i.q. pæne, prope (restringit vim adi.vel adv. vel verbi 1 c. adi. 2 c.adv. 3 c.verbis
  propendeo, -di, -sum, -dere v. pendeo
     propensus, -a, -um 1 i.q. paratus, promptus, pronus a nude b c.dat. 2 i.q. gratus, propitius, secundus
     propense (nonnisu comp.gradu) i.q. ex animo, cum inclinatione vel propensione
  propere i.q. celeriter
  propero, -avi i.q. celeritate utor, festino, maturo (sæpe de rebus militaribus 1 c.inf. 2 abs. (486, 37 c. ad)
     properans, -tis de eo qui festinat
     properanter i.q. celeriter
  ® prophetia = facultas prophetae Gertz S 302, 8
  propino, -avi i. prægustato leviter vino poculum alteri affero 1 c.acc. et dat. 2 nude
  propinquitas, -tis 1 de loco propinquo 2 de tempore instanti 3 de coniunctione sanguieneo i.q. cognatio, necessitudo a sensu abstracto b abstr.pro concreto i.q. propinquus
  propinquo, -avi i.q.appropinquo 1 c.dat. 2 nude
  propinquus, -a, -um 1 de loco i.q. prope positus, vicinus a nude b c.dat. 2 de tempore seu de rebus instantibus a nude b c.dat. 3 translate de similitudine i.q. prope accedens ad (c.dat) 4 de consanguinitate i. q. affinitate, amicitia, sanguine coniunctus (substantive)
  propior, -is i.q. vicinior 1 de loco a c.dat. b nude 2 de amicitia i.q. coniunctior 3 translate i.q. propius accedens, magis pertinens ad, sæpe de qualitatibus inter se comparatis (semper c.dat.)
  proximus, -a, -um i. maxime propinquus 1 de loco a c.dat. b nude 2 de tempore a futuro; nota :in proximo i.q. tempore proxime futuro 251, 26 b præterito 3 de ordine 4 de amicitiæ gradu 5 i.q. similis (c.dat.)
  propitiamentum, -i i.q. piaculum (sacrificium ad deum placandum factum)
  ® propitiatio = reconciliatio Gertz S 263, 20 : domino hostia propitiationis fieri.
     propitio, -avi i. propitium reddo, placo (semper de dis vel numinibus)
     propitius, -a, -um i.q. amicus, favens, placatus
  propono, -sui, -situm, -nere I proprie sensu locali nondum debilitato II in imagine A c.obi. B c.dat et acc. III translate A i.q. expono, profero, promulgo 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. 3 c. enunt. B i.q, affero 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf.3 c-inf. C i.q. pronuntio, promitto D i.q.decerno, statuo 1 c.acc. 2 c. inf. i.q. in animo habeo
  * propositum, -i 1 de sententia animi a nude b c.gen. 2 de ingenio 3 de argumento 4 de vallo Thyræ 272, 13
  proportio, -nis i.q. ratio (de ordinibus certa ratione instruendis); Gertz M : = modus (gr. analogìa) adv. pro rata parte/pro portione/pro
  proprietas, -tis i.e. propria vis, natura, qualitas
  proprius, -a, -um I sensu strictiore i.q. peculiaris, privatus A adi. (sæpe uno vel pluribus verbis a subst. disiungitur B subst. n. 1 sing. 2 plur. i.q. domestica II notione propria imminuta A generatim i.q.`suus´ sive alia pron.poss. B c.pron. demonstr. (nota cum pron. poss. nusquam iungitur e.g. 375, 37)
  propter præp. c. acc. 1 sensu locali i.q. iuxta, prope 2 sensu causali i.q. ob ; = per Gertz S 69, 13
  propterea i.q. ea de causa
  propugnaculum, -i (nonnisi plur. legitur) i.q. munimentum in summo vallo vel aggere vel turri defendendi causa exstructum
  propugnator, -is de eo qui pro aliqua re pugnat, defensor, tutor 1 c.gen.obi. 2 nude
  propugnatrix, -cis de ea quæ propugnat, defendit (c.gen.obi.)
  propugno, -avi i.q. defendendi causa pro aliquo pugno, defendo 1 c.dat. 2 abs.
  propulso, -avi 1 proprie i.q. pello, prohibeo, repello Gertz M de rege Canuto: malum(Canutum) propulsare (intensive <propello) 2 translate i.q. arceo, defendo, prohibeo
  prora, -æ f. i.q. anterior navis pars (opp. puppis) 1 sensu strictiore 2 sensu latiore fortasse de tota nave (pars pro toto)
  prorepo, -si, -tum, -ere nonnisi sensu translate i.q. sensim progredior
  proripio, -ripui, -reptum, -ripere c.pron. reflex. i.q. celeriter curro
  prorogo, -avi 1 i.q. extendo, extraho, produco (de tempore) a c.obi. b c.obi et dat. 2 i.q. differo
  prorsus i.q. omnino, plane 1 generatim 2 cum particula negativa i.q. omnino non
  prorumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 i.q. erumpo 2 i.q.irrumpo 3 i.q. procedo, progredior a proprie b translate
  proruo, -i, -tum, -ere 1 transitive i.q. prosterno 2 vi mediopassiva i.q. impetu feror, irruo
  ® prosa (< prorsus < pro+versus = rectâ) < prorsa >< versa : prosa scribere >< versus scribere;adi. prosus, -a, -um : modo solutae orationisRH/ Gertz M
  prosapia, -æ i.q. progenies 1 nude 2 c.gen.
  proscindo, -di, -ssum, -ndere i.q. aro, vomere scindo 2 i.q. munio 3 i.q. exæquo, in planum deduco
  proscribo, -psi, -ptum, -bere i.q. exulem facio, aqua et igni interdico 1 proprie 2 translate fere i.q. aboleo, tollo
     proscriptus, -a, -um i.q. exsul
  proscriptio, -nis i. actio proscribendi vel relegandi
  prosecutio, -nis 1 i.q. actio prosequendi vel deducendi 2 i.q. actio eius qui scribendo pertractat (c.gen.obi.), commemoratio, mentio
  *prosequor, -secutus sum, -sequi 1 de actione sequendi, comitandi a c.acc. b c.acc. et abl. c c. adv. d nude 2 sensu locali vanescente a i.q. exsequor.facio, præsto b i.q. obsequor c: i.q. persequor, continuo d fere i.q. augeo 3 periphrastice a i.q. (verbis vel dictis) b cum variis ablativis...i.q. honesto, iuvo, orno, sim. ® prosecutum sensu passivo Arnoldi Chronica L VII 250 MGH scriptores tomus XXI
  prosilio, -ui, -ire 1 sensu strictiore i.q. exsilio, prorumpo, cum saltu prodeo 2 sensu latiore a i.q. irrumpo, feror, ruo b i.q. subito appareo
  prospecte i.q. provide, prudenter
  prospecto, -avi 1 i.q. procul video, specto (c.acc. c.inf.) 2 i.q. vergo ad
  prospectus, -us 1 i.q. prospiciendi facultas 2 i.q. aspectus, conspectus a c.gen. b nude
  prosper, -a, -um 1 de rebus i.q. faustus, secundus (cum de aliis tum de vento, navigatione) a adi. b subst.n.pl. (opp. adversa) 2 de hominibus i.q. felix
     prospere i.q. fauste, feliciter
  prosperitas, -tis i.q. felicitas, res secundæ 1 c.gen. 2 nude
  prospero, -avi i.q. prosper, secundus sum (intrans.)
  prospicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 i.q. procul video, aspicio a c.obi. b abs. 2 i.q. circumspicio, respicio (c.obi.) 3 i.q. prævideo, præsentio 4 translate i.q. caveo, provideo, prospicere de = curare Gertz S 105, 11
  ® prossus vide prorsus
  prosterno, -stravi, -stratum, -sternere 1 sensu strictiore i.q. in terram deicio, sterno 2 sensu latiore a i.q.neco, cædo b i.q.everto, exstinguo c fere i.q. pellicio
  prostibulum, -i i.q. lupanar; Gertz M/ RH : (< pro+sto/prostituo): propie casula ubi meretrix habitat
  prosto, -stiti, -stare i.q. ante et palam sto
  prosum, -fui, -desse i.q. iuvo (opp. obsum) 1 c.dat. 2 abs.
  protectio, -nis i.q. actus protegendi
  protector, -is i.q. adiutor, defensor 1 c.gen.obi. 2 nude; Gertz M II, 289, 23 seq.= patronus RH
  protego, -xi, -ctum, -gere 1 proprie i.q. celo, occulto, tego 2 translate a i.q. defendo, tueor b i.q. dissimulo c fere i.q. adiuvo, promoveo
  protelo, -avi i.q. in longum traho
  ® protendere Gertz M in anteriora protendere
  protero, -trivi, -tritum, -terere i.q. exstinguo, opprimo, perdo
  ® protervire de homine qui protervus/impudens est/erit
  protervitas, -tis vide proclivitas
  protervus, -a, -um i.q. impudens, lascivus, procax
  proterve i.q. impudenter
  protestor, -atus sum, -ari (pro + testor) 1 i.q. palam testor, profiteor a c.duobus acc. b c.acc.c.inf. c c.inf. d c. quæstione indir. 2 i.q. præ me fero; = testari Gertz S 166, VI, 10; Gertz M :protestatio
  ® prothoplastus = primus homo creatus Gertz S 87, 6
  *protinus i.q. continuo, confestim
  protractio, -nis de actione protrahendi sive abducendi 2 de ductu litterarum Gertz M :caracteres in ligno protrahere
  protraho, -xi, -ctum, -here 1 proprie a generatim b speciatim de ductu litterarum 2 translate a i.q. in longum duco, traho (de tempore) b i.q. fallo c i.q. elicio, efficio d i.q. cogo, deduco
  protubero, -avi i.q. emineo
  prout i.q.pro eo ut sive pro eo quod ; antecedit ita 127, 19, 129, 3; prout quod = prout Gertz S; Gertz M = sic ut
  provectio, -nis i.q. actio provehendi, electio, promotio
  provectus, -us i.q. promotio (opp. abiectus)
  proveho, -xi, -ctum, -bere I proprie A active i.q. transporto, veho B passive i.q. vehor II translate A i.q, eveho, promoveo, tollo 1 de gressu 2 de honoris gradibus a cum præp. b abs. 3 de ætate B i.q, adduco, impello, commoveo (c.abl.) C i.q. augeo, adiuvo
  provenio, -i, -tum, -ire i.q. procedo, succedo
  proventus, -us 1 de eventu, excitu 2 de frugibus
  proverbium, -i i.q. adagium, sententia, dictum longâ experientiâ probatum
  providentia, -æ i.q. consilium, cura, prudentia
  provideo, -di, -sum, -dere 1 i.q. prævideo, præsentio a c.obi. b c.acc. c.inf. (vergit in notionem intelligendi) 2 i.q prospicio, curo a c.obi. b c.dat. i.q. consulo, prospicio c sequitur ut d sequitur ne e c.obi. et gerund. f c.inf. g c. quæstione indir.
  providus, -a, -um i.q. providens, prudens 1 c.gen.obi. 2 nude
  provincia, -æ I sensu strictiore de regione A generatim de parte cuiuslibet regni vel terræ 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B speciatim de Daniæ(Suetiæ, Norvagiæ) partibus (hic illic i.q. `herred´ [pars provinciæ RH] 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II sensu latiore de qualibet terra A c.gen. B nude 1 generatim 2 ecclesiastice
  provincialis, -e 1 adi. i.q. ad provinciam pertinens 2 subst. i.q. incola provinciæ
  provisor, -is de eo qui providet vel consulit 1 c.gen.obi. 2 nude
  provocatio, -nis i.q. actio provocandi vel lacessendi, invitatio ad certamen I generatim de pugna corporali A c.gen. 1 obi. 2 subi. B nude II sensu iuridicali 318, 11
  provocator, -is de eo qui provocat (c.gen.obi.)
  provoco, -avi I generatim A i.q. excito, lacesso, tento 1 ad 2 c. abl. 2 adversum 4 nude B i.q, accio, evoco, allicio 1 ad 2 in 3 i.q. hortor, moneo(sequitur ut) II sensu iuridicali A i.q. in contionem evoco B i.q. appello, arbitrium papæ invoco, populi iudicio causam permitto
     provocatus, -a, -um iratus (c.abl.)
  provolo, -avi i.q. prorumpo (nonnisi de equitibus)
  provolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. devolvo, ruo 2 translate i.q. delabor, me dedo
  prudens, -tis i.q.astutus, callidus, providens 1 adi. a de hominibus b de rebus 2 subst. i.q. vir prudens ;sapiens, maior natu Gertz S 102, 6
     prudenter 1 i.q. callide 2 i.q. accurate, caute, diligenter
  prudentia, -æ i.q. calliditas vel sapientia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude; prudentia morum Gertz S 63, 11 = sc. prudentia hominis qui moratus vivit
  pruina, -æ i.q. glacies, nix
  pruna, -æ i.q. carbo ardens
  prurio, -re 1 proprie i.q. scabie laboro 2 translate i.q. appeto, cupio a de impudica libidine b de libidine gulæ
  prurito, -avi i.q. prurio
  pruritus, -us i.q. appetitus
  psallo, -i, -ere i.q. psalmos (christianos) cano 313, 23 spectat ad Kyrie eleison, 460, 12 spectat ad matutinam
  ® psalmista, -ae m. poeta et cantor psalmatum Gertz M/RH
  ® psalmodia = psallentium id est psallere (2.coniugatio) vel psaltare
  psalterium, -i i.q. psalmus; psalterium i.e. instrumentum vel psalma quod canitur; Gertz S 416, 5 = liber psalmos David continens
  ® pseudoapostolus <pseudapostolus : fallax, falsus, dolosus, perfidus apostolus
  pubertas, -tis i.q. prima adolescentia
  pubes, -is f. i.q. lanugo vel pili circa inguina enascentes
  pubes, -eris i.q. adolescentulus 1 adi. 2 subst.
  pubesco, -ere i. in prima adolescentia sum
  publico, -avi 1 generatim i.q. divulgo, ostendo, publicum reddo a c.acc. b c.acc. et dat. c c.acc. et abl. innocentiam manifestis indiciis 328, 1 2: speciatim sensu iuridicali i.q. proscribo, in rei publicæ potestatem redigo
  *publicus, -a, -um I adi.. i.q. ad populum vel rem publicam vel civitatem pertinens 1 generatim in iuncturis.e.g.364, 27 administratio..... 2 speciatim ad regis personam pertinens B de iis rebus quæ plurium vel omnium sunt i.q. communis (...hic illic opponitur privatus) 1 generatim in iuncturis e.g.276, 13 acclamatio 2 speciatim de ecclesiæ catholicæ communitate II subst.
     publice 1 ad rem publicam refertur i.q. publico nomine vel sumptu 2 de iis rebus quæ ad omnes pertinent i.q. vulgo 3 i.q. palam, ante omnium oculos
  pudet, -uit, -ere i. verecundiam vel ruborem ingerit 2 c.inf.3 nude
     pudendus, -a, -um 1 adi i.q. turpis 2 subst. n.pl. de genitalibus
  pudibundus, -a, -um i.q. verecundus, pudore suffusus
  pudicitia, -æ i.q. castitas, verecundia, temperantia vel abstinentia rerum Venerearum
  pudicus, -a, -um i.q, castus
  pudor, -is i.q. verecundia, pudicitia 1 c.gen. eius rei cuius aliquem pudet 2 c.gen eius quem alicuius rei pudet 3 abs.
  *puella, -æ i. femina teneræ ætatis, plerumque i.q. virgo
  puellaris, -ei. ad puellam pertinens
  puellula, -æ i.q. parva puella
  puer, -i 1 de viro teneræ ætatis i.q. infans e.g. 21, 22 2 de adolescente 3 de servis; Gertz M = (danice : svende, karle = comitas
  puerilis, -e 1 ad puerum pertinens, a puero ortus 2 i.q. levis, vanus
     pueriliter i.q. pueri modo
  puerilitas, -tis i.q. ætas puerilis
  pueritia, -æ i.q.ætas puerilis
  *pugil, -is m. i. delectus pugnator, homo pugni viribus præstans 1 generatim 2 speciatim de pugnatoribus regis (danice bersærk < teutonice: Bär(ursus)+serkr= vestis pellicia ursi cf. ars pugillatoria Gertz M I, 104, 10/RH)
  *pugna, -æ 1 i.q. æmulatio, contentio, monomachia 2 i.q. certamen bellicum, prælium (nonnumquam syn. bellum 101, 32)
  pugnator, -is de eo qui pugnat;pugnatrix femina = danice skjoldmø = amazon, -acc.onem/ona, -gen.onis, -plur., -ones, -acc.onas, -gen.um
  pugnax, -cis 1 i.q. pugnæ avidus 2 i.q. ad pugnam pertinens
     pugnaciter i.q. bellice
  pugno, -avi i.q. confligo, congredior, dimico 1 intrans. a abs. b c.abl. c c. præp. pro/adversum/ in (acc.) /cum 2 trans.
  pugnus, -i fere i.q. manus [teutonice `Faust´RH]
  pulcher, -ra, -rum 1 i.q. formosus, venustus 2 i.q. egregius
     pulchre i.q. egregie; = callide Gertz MI, 28, 1
  pulchritudo, -inis i.q. venustas
  pulex, -icis f. i. bestiola irritans sanguisuga [teutonice `Floh´RH] siphonaptera
  pullarius, -a, -um m. i.q. custos pullorum sacrorum 282, 19
  pullulo, -avi i.q. germino
  pulmentum, -i i.q. pulpamentum
  pulmo, -nis m. de parte corporis [< gr. pleumon < pneumon RH]
  ® pulpitare : teutonice : mit schrägen Brettern versehen Georges.
  pulpitum, -i i.q. suggestus unde sermo habetur ;® Tribüne, pulpitum quod solum transversum habet, vide pulpitare (danice læsepult Gertz S 306, 9)
  puls, -tis f. esca
  ® pulsatio = omnes campanae sonant Gertz S 443, 8
  pulso, -avi 1 i.q. percutio a proprie Gertz M :portam pulsare b translate Gertz M: aures pietatis divinæ pulsare (Plautus)RH 2 vinco; pulsare astra (cantu)= hymnos ad cælum asscendere Gertz S 153, 70, omnes campanæ pulsantur= teutonice Alle Glocken rühren 443, 7 Gertz M: impellere, hortari
  pulsus, -us m. i.q. impulsus
  pulvinar, -is i.q. cubital, culcita, pulvinus
  pulvinus, -i i.q. cubital, cervical
  pulvis, -eris m. i. minutæ terræ particulæ
  puniceus, -a, -um i.q. purpureus
  punio, -vi, -tum, -re i.q. pæna afficio 1 pro obi. homines 2 pro obi. res
     punitus, -a, -um i.q. pæna affectus
  punitor, -is de eo qui punit
  pupilla, -æ de interiore oculi parte
  pupillus, -i m. de eo qui sub tutela est, orbus
  puppis, -is (acc. puppim e.g. 36, 29) 1 proprie de posteriore navis parte (opp. prora) 2 translate de ipsa nave 3 collective de classe
  ® purgare sceleris (= ab scelere) Gertz S 436, carm, v.7
  purgatio, -nis i. actio purgandi, defensio, satisfactio
  purgo, -avi i.q. purum facio, mundo 1 sensu proprio 2 translate i.q. excuso, expio
  puritas, -tis i.q. integritas morum 265, 3
  purpura, -æ de panno coloris purpurei
  purpureus, -a, -um de colore rubeo
  purus, -a, -um 1 i.q. serenus 2 i.q. integer
  pusillus, -a, -um i.q. ignavus
  putamen, -inis de partibus amputatis
  puteo, -ui, -ere i.q. fætio, malum odorem exhalo
  ® puter-ris, -re = in putrem, putredinem mutatus RH
  puteus, -i de loco perpetuas aquas habente 199, 23 Walbrunna, Latine cadaverum vel stragis puteus [Wal- i.q. milites occisi cf. `Valhal ; brunna cf. teutonice `Born` K.L et RH]
  putidus, -a, -um i.q. fætidus
  *puto, -avi i.q. existimo, habeo 1 active a: c.acc.c.inf. b c. duobus acc. c abs. 2 passive a c.inf. b c.nom.
  ® putredinosus Gertz S 274, 15 plenus putreRH
  putredo, -inis m. i.q. putida vomica, sanies; Gertz S 135, 17
  ® putrefactio Gertz S 438, 19
  ® putrescere Gertz S 81, 13 = in putrem mutare RH
  ® putridus (lepra) Gertz S 274, 9 in putrem mutatus RH
  putris, -e 1 i.q. fætidus, rancidus 2 i.q. fragilis
  pyga, -æ i.q. nates
  pyra, -æ i.q. rogus
  ® pyrata etc. vide pirata
  pyramis, -dis i. figura mathematica ex basi lata paulatim in acutum desinens
  pythonicus, -a, -um (forma Phitonicus traditur) i.q. magicus

  Q

  quadrageni, -æ, -a i.q. quadraginta 1 distributive 2 vi distributiva debilitata
  ® quadragesima -ae f. (Hieron. epist. 41, 3) = ieiunia annua; = etiam illi quadraginta dies ieiunii
  quadraginta i. numerale
  quadratus, -a, -um i. quatuor lineis rectis æqualibus et totidem rectis angulis præditus
  quadrifarius, -a, -um i.q. quadruplex
  quadriga, -æ i. nomen vehiculi
  quadringenti, -æ, -a i. numerale
  ® qualiter = quomodo Gertz S 85, 3
  quæro, -sivi, -situm, -rere1 c.acc. i.q. acquirere, adipisci, invenire conor a aliquem b aliquid 2 c. quæstione indir. i. interrogo 3 c.inf. i.q. conor
  quæso [Georges :ivi, -ere RH] i.q. oro, peto, quæro (sed nonnisi orationi directæ insertum adhibetur)
  quæstio, -nis I i.q. interrogatio II i.q. cognitio A c.gen. B abs. 1 generatim 2 speciatim de cognitione per tormenta
  quæstor, -is i.q.exactor
  quæstorius, -a, -um de iis quæ ad quæstorem pertinent
  quæstuosus, -a, -um i.q. fructuosus
  quæstus, -us i.q. lucrum 1 c.gen. 2 abs.
  qualis, -e de alicuius rei vel personæ natura 1 per interrogationem 2 sensu relativo (omittitur talis 400, 36 517, 18
  ® qualitas = species
  qualiter i.q. quomodo (nonnisi interrogative)
  qualiscumque, -ecumque i. quicumque, cuiuscumque modi
  qualitas, -tis fere i.q. natura
  *quam de gradu vel modo I inducit alteram comparationis partem (cum singula vocabula tum enunt.sec. e.g. 78, 21 ut 224, 9 si 125, 35 quod A antecedit particula cui respondet quam :1 tam: e.g. 4, 29 2 adeo 142, 1 3 vox sensus comparatici a comparativus (sequitur comparativus : 3, 17 audacius quam efficacius) minora, potius, magis, plus, non minus, satius b adverbium sensus comparativi :ante, prius, supra, post c verbum sensus comparativi 3, 13 præoptaret 4, 11:maluisti, 44, 15præstat, 106, 2 elegimus, 195, 2 præferre d alius, aliter(pro ac ponitur) e secus(pro ac ponitur) B omissa particula cui respondet quam 1 c. superl.(additur potuit 449, 4) libentissime 2 c. positivo (semper additur poterat) 129, 2 quam poterat clara voce II inducit interrogationem A directam 415, 3 B indirectam 154, 5
  syntactica:omittitur 1 pron. rel. post quam480, 4 : non minore impetu castra quam (i. quam quo) reliquerant repetebant 2 pron.demonstr. post quam 101, 11
  *quamobrem i.q. qua de causa (nonnisi sensu relativo) 1 c.indicat. 2 c. coniunct. 3 c.acc. c.inf. (in oratione obliqua)
  *quamquam I concessivum A additur verbum 1 c. coniunct.(in oratione obliqua) a præs. b impf. c perf.;95, 14(fere i.q. etiamsi) d plusqpf. 2 indic. a præs. b impf. c perf. d plusqpf. B omisso verbo 158, 25 II correctivum (c. coniunc.) A præs. : vi potentiali 118, 5 B perf. C plusqpf.
  quamvis particula concessiva 1 additur verbum (c. coniunc.) 2 omisso verbo 64, 2
  quando nonnisi de tempore 1 sensu relativo a fere i.q. cum : quando primum 113, 17 b fere i.q. dum 177, 33 2 sensu interrogativo
  quandoque de tempore(indefinite) 1 de futuro 2 de rebus peractis fere i.q. quondam
  quantitas, -tis i.q.magnitudo
  ® quantocius = valde celeriter Gertz S 100, 3
  quantuluscumque, -acumque, -umcumque i. quantumvis parvus
  quantumlibet/vis i. quamvis, valde ; Gertz M = quantumcunque
  quantus, -a, -um de quantitate i.q. quam magnus 1 per interrogationem a directam b indirectam 2 relative (c. indic. in oratione obliqua 269, 12) a respondet tantus b omittitur tantus; Gertz M quanti = quot
  quantuscumque, -acumque, -umcumque i.q. quam magnus (indefinite) 1 c.coniunc. 2 c.indic.
     quantumcumque i.q. quamvis 1 c.coniunc.verbi 2 c. adi
  quantuslibet, -alibet, -umlibet i.q. quantuscumque
     quantumlibet i.q. quantumvis
  quantumvis i.q. quamvis
  quapropter i.q. cur, quamobrem, quare (vi relativa deminuta)
  quare i.q. cur (nonnisi per interrogationem)
  quartus, -a, -um i. numerale ordinis de eo qui post tertium venit
     quarto i. quartum
  quasi 1 de comparatione a c.enunt.sec. i.q. tamquam si b c.part.vel gerund. c c.abl.abs. 2 de similitudine i.q. ut, velut a generatim b additur quidam 3 de causa efficta a c. coniunc. i.q. quod b c. part.; quasi = fere Gertz S 350, 29 ; iunctura : quasi....dicitur = idem fere significat quod ibidem 17, 10
  quasso, -avi i.q. concutio (c.acc.)
  ® quatember medii aevi < dies quattuor temporum = dies quater cuiusque anni quo die ante omnia festa quatuor(tria) dies ieiunii incipiunt (teutonice quatember m. [post 1.adventum, 13/12 sancta Lucia, dies cinerum = Aschermittwoch, pentecostes, post 14. septemb., exaltio sanctae crucis]; > danice tamberdag; Quatembergelder = Termine für Steuern und andere Abgaben (nicht alle deutschen Länder am selben Datum) vide nox Luciae
  quate/inus i.q. ut (finale); ut consecut. Gertz S 92, 2; Gertz M post verba iubendi et efficiendi
  quaterni, -æ, -a i. numerale distributivum ;382, 39 vi distributiva vanescente i.q. quattuor; Gertz M quaternus = quaternio = (teutonice: Quartbogen des Papiers) = compactio/libellus 4 vel 8 foliorum Gertz M/RH
  quatio, -ssi, -ssum, -tere 1 proprie i.q. vehementer agito 2 translate i.q. moveo, terreo
  quatriduum, -i i.q. spatium quattuor dierum
  quattuor i. numerale
  quattuordecim i. numerale
  *que I i. particula adiunctiva...iis vocis postponenda quæ præcedentibus adiunguntur ; nota collocationem metri causa mutatam A coniungit duo membra 1 complures voces complexa 2 singulas voces complexa B in enumeratione 1 adiungit ultimum membrum (ac, atque, et adiungit pænultimum membrum 2 adiungit pænultimum membrum (ac, atque, , et inducit ultimum membrum e.g.136, 14 II vanescente vi adiunctiva : A sensu adversativo, fere i.q. sed B abundare videtur (vide namque) III i.q. quoque IV ponitur pro neve (post negationem) V sequitur negatio 28, 34
  queo, -ivi, -ire i.q. possum
  quercus, -ius f. i. arbor glandifera
  querela, -æ i. actio querendi, conquestio, querimonia 1 abs. 2 c.gen. a poss. b obi.
  ® querelare Gertz M < querelor (t.t.iuris)= nomen alicuius deferre de re RH
  querimonia, -æ i.q. querela 1 abs. 2 c.gen.
  queror, -stus sum, -ri i. voce dolorem significo, lamentor 1 abs. 2 sequitur de 3 c.acc.4 c.acc.(c.inf.) 5 sequitur quod
  querulus, -a, -um i. querularum plenus 1 abs. 2 c.gen.obi.
  ® questio = actio (iure agendi) Gertz M/RH
  questus, -us i. lamentatio, querela
  *qui, -quæ, -quod [forma abl. quis pro quibus legitur 385, 3] pronomen relativum I c.ind.(in oratione obliqua; in enunt.sec. causali :4, 5: quippe qui, utpote qui 167, 12) (in enunt.sec.determinativo 213, 29) A adi. B subst. 1 congruit cum præcedentibus(omittitur demonstr. e.g.4, 20) 2 intermittuntur nonnulla 10, 143 nota constructionem ad sententiam 194, 28 4 abl. quo a nude b c.gen. II c. coniunct. (in oratione obliqua 90, 4 utpote qui 477, 25 ut qui ..) A finali 1 generatim 2 quo c.comparativo B causali quippe qui 488, 2 C consecutivo D de repetione E determinativo 1 antecedit 2 antecedit negatio III c.acc. c.inf. in oratione obliqua IV omisso verbo; qui = quicumque Gertz S 224, v.56
  qui i. quomodo 471, 29
  *quia i. coniunctio causalis 1 fere semper c. ind. 2 c. coni. ; quia (sine verbo) Gertz S 200, 16; "quia" pro "nam"/"enim"ibidem 16, 9; quia pro acc. cum inf. 95, 16 ;194, 24 Gertz M c. indicat./c.coniunc.
  quicumque, -quæcumque, -qodcumque i.q. omnis qui 1 c.ind. 2 c.coni. a in oratione obliqua b per attractionem(rhytmi causa) c potentiali? Gertz M: = quivis;= omnes/omnis generis;quodcunque = utrumcumque
  *quidam, -quædam, -quiddam (quoddam) I i.q. certus aliquis A adi. (fere semper postponitur sed vide 256, 9) 1 generatim 2 c.nom.propriis antecedentibus(sæpissime) B subst. (additur gen. descriptivus) 1 nude 2 gen. part.(fere semper antecedenti) II i.q. aliquot
  *quidem 1 emphatice postponitur a pronomini b et c aliis vocabulis 2 vi concessiva (opp..sed, vero)3 vi affirmativa vanescente 4 post negationem (interiectis singulis vel duobus verbis a ne..quidem b nec ..quidem; quidem = enim Gertz S 22, 40 Gertz M = certe
  quies, -tis f. 1 i.q. actio cessandi, otium, remissio laboris cum alius tum bellici a abs. b c. gen. 2 i.q. somnus a abs. nota per quietem i.q. per somnum, in somniis b c.gen.
  quiesco, -vi, -scereI abs. A pro subi. persona 1 i.q. in otio sum, nil facio 2 i.q. dormio 3 de mortuis B pro subi. res i.q. cesso II c.inf. i.q. omitto
  quietus, -a, -um i.q. compositus, placidus, tranquillus
     quiete i, q. placide
  quilibet, -quælibet, -quid(quod)libet i.q. omnis, quisque 1 adi. 2 subst. abs. b c.gen.; quilibet = ullus Gertz S 275, 11; Gertz M = quidam;quislibet = quisquam ; = quisque
  *quin 1 inducit enunt prim. a quin etiam, vi debilitata fere i.q. etiam b quin et i.q. quin etiam c quin potius i.q. immo vero 2 inducit enunt. sec a post negationem i.q.ut non b post interrogationem c post verba dubitandi sim. i.q. cur non
  quindecim i. numerale
  quindeni, -æ, -a i.q. quidecim (numerale distributivum vi distributiva debilitata) 131, 15
  quigenti, -æ, -a i.q. quinquies centum
  quini, -æ, -a i. numerale 1 vi distributiva 2 vi distributiava vanescente 203, 38
  quinquaginta i.q quinquies decem
  quinque i.numerale; Gertz M quinquepertitus i.e. in quinque partes divisus
  quinquennis, -e i.quinque annorum
  quiquennium, -i i. spatium quinqueannorum
  quintus, -a, -um i. numerale ordinis
  *quippe particula causalis, fere i.q. enim, nam 1 generatim 2 speciatim a in parenthesi (vergit in coniunctionis quod, quia.quoniam b abundat(additur nam) c quippe cum d quippe qui; Gertz M
  ® quique = omnes Gertz S 65, 9
  *quis(qui), quæ, quid(quod) pron. interrogativum I subst. A masc. B fem. C neutr. 1 nude a generatim b acc. quid i.q. cur(quid ita 313, 26) quid multa 78, 4 c ut quid (= cur) 2 c.gen. II adi.; quis (interog. = uter Gertz S Append. 1, 3
  *quis, -quæ(qua), -quid[neutr.plur. qua 394, 29] pron. indefinit. I subst. (antecedit si, nisi, ne, cum, ut, pron.rel.) A masc. 1 nude 2 c.gen. B neutr. 1 nude 2 c.gen. II adi.;quis indefin. = quisquam
  ® quislibet = quisque Gertz S 203, 14
  quisnam, -quænam, -quidnam i.q. quis (interrogative) 1 subst. 2 adi.
  quispiam, -[quæpiam, -quodpiam, -subst.quidpiam sive quippiam Georges, RH] 1 subst. i.q.quisquam a abs. b c.gen. 2 adi i.q. quis, ullus (indefinite vi debilitata); quispiam = quisquam Gertz S 126, 4
  *quisquam, - [quæquam RH], -quicquam pron. indefinitum I subst. A in negatione, interrogatione, condicione 1 nude 2 c.gen. i.q. aliquis, quidam B sine negatione II adi. i.q. ullus
  *quisque, -quæque, -quidque(quodque) I pron.distributivum A de compluribus 1 sing. a nude (antecedit ut) b c.gen. c c. numerali ordinis 2 plur. B de duobus i.q. uterque II vi distributiva vanescente A sing. 1 nude i.q. quivis, omnis 2 c.superl. B plur. i.q. omnes 1 nude 2 c.superl.
  *quisquis, -[quæquæ Georges RH] , -quicquid i.q. omnis qui, quicumque (c.gen. e.g. 128, 16 1 c.ind. a generatim b in oratione obliqua 2 c. coniunc. a generatim b in oratione obliqua c per attractionem 110, 32 d irreali; quisquis = quisquam Gertz S 345, 25; Gertz M = ullus
  quivis, -quævis, -quidvis(quodvis) 1 adi. a i.q. quisque, omnis b i.q. aliquis, quilibet c i.q. ullus 2 subst. a i.q. quisque b i.q. aliquis, quilibet;quivis(quis) non = nemo Gertz S 195, 18
  *quo I sensu interrogativo II sensu relativo A de loco 1 abs. 2 c.gen. B de gradu i.q. quanto 1 respondet hoc(c.comp.) 2 sine responsione III sensu finali (c.coniunc.) A sine comparativo B c.comparativo; quo = ubi Gertz S 133, 21; quo = ut finale ibidem 91, 17; = ut consecut.102, 15 Gertz S.
  *quo minus 1 i.q. quin, ut non 2 i.q. ne a sensu finali b post verba efficiendi 181, 28
  quoad I de tempore A i.q. quamdiu (c.ind.; in oratione obliqua coniunc. B i.q. donec, usque dum (c. coniunc.;spectat ad finem intervalli) 1 sensu finali 2 sensu finali omisso C fere i.q. antequam II de gradu 436, 19; quoad = quod attinet ad Gertz S 430, 4
  quoadusque i.q. ideo, usque dum
  quocirca i.q. ideo, quamobrem, quare
  quocumque i.q. quemcumque in locum
  *quod I vi relativa nondum debilitata A respondet pron.demonstr. 1 sequitur ind. 2 sequitur coniunc. (quamquam de rebus certis agitur) II vi rel. amissa A sensu causali i.q. quia 1 c. ind. 2 c.coniunc. a solum ponitur (non afferuntur loci ubi coniunc. æstimationem loquentis significat) b non quod....sed quia c non quod...sed ut d sive quod...sive quia 3 sine verbo B sensu explicativo 1 generatim 2 speciatim vergit in notionem cur C inducit enunt.sec. pro subi. D inducit enunt.sec. pro obi. E inducit enunt.sec. consecutivum i. q. ut post tantus, talis, talite, ita, (in) tantum, adeo, tam F continuat orationem fere i.q. et /quodsi G fere i.q. quodsi; quod post verba timendi = ne Gertz S 63, 16 ; quod post adeo, in tantum, ita, sic, tam = ut; quod = ut finale Gertz S 167, 8; post contingit, fit = ut Gertz S 194, 12 ; quod cum nuntia sec.pro acc. cum inf. post velle, post verba sentiendi et declarandi et post videtur; Gertz M quod = ut post verba iubendi et similia
  quomodo i.q. quo pacto, qua ratione; Gertz M quomodolibet = nullo modo;quocunque sit
  *quondam i.q. olim, nonnisi de præteritis 1 cum verbo 2 c. nomine (neque tamen de defunctis ut in aliis medii ævi documentis
  quoniam i.q. quia, quod(inducit causam), c. ind. etiam in oratione obliqua 1 secundo loco ponitur 2 primo loco ponitur;quoniam cum enunt.sec. pro acc cum inf.
  *quoque I i.q. etiam A postponitur 1 nomini vel pronomini premendo a nullis vocibus intermissis b intermissis nonnullis vocibus 2 verbo premendo B anteponitur vocibus premendis 1 nullis intermissis 2 interiectis nonnullis II vi debilitata fere i.q. autem
  quorsum i.q. quo (in quem locum) 1 proprie 2 translate
  quot i.q. quanti(de numero) 1 interrogative 2 relative, respondet tot; a c.ind. b c. coni.
  quotannis i.q. singulis annis
  quotidianus, -a, -um de iis quæ singulis diebus fiunt
  quotidie i.q. singulis diebus
  quoties i.q. quot vicibus 1 interrogative 2 relative a c. ind. b c. coni. (in oratione obliqua; de repetitione 128, 20
  quotiescumque i.q. quoties
  quotlibet i.q. quotcumque(opp. unus)
  quotquot i.q. quotcumque (c.ind.)
  quousque i.q. quoad (c. fut. ex.) 2 i.q. donec (c. coni. repetitionis)


  R

  rabidus, -a, -um i.q. ferus, sævus
  rabies, -i f. i.q. feritas, furor, sævitia 1 abs. a generatim b speciatim de ferocitate athletorum pugnæ præsaga (danice `bersærkergang´) 2 c.gen.
  ® radicari = radices agere, radicatus Gertz S 353, 1
  radicitus i. c. radice, a stirpe
  radio, -avi i.q. corusco, mico, refulgeo
  radius, -i de splendore corporum lucentium 1 abs. 2 c. gen.
  radix, -cis f. i.q. ima gignentium pars 1 proprie 2 translate
  ramalia, -um n. i.q. rami aridi 1 proprie a abs b c. gen. 2 translate de stirpe
  ramulus, -i parvus ramus
  ramus i. pars arboris e trunco exiens 1 proprie a abs. b c.gen. 2 in imagine
  rancidulus, -a, -um i. aliquantum rancidus
  rancidus, -a, -um de cibis nimis diu servatis i.q. corruptus
  ® rancor-oris m. (< ranceo) id quod male olet ;translate : vetus odium habere in aliquem (Georges)RH
  rapacitas, -tis i.q. aviditas rapiendi
  rapax, -cis 1 abs. 2 c.gen.rapiendi avidus
  rapidus, -a, -um 1 i. rapax, vorax, 2 i.q repentinus, velox a de torrente b de cursu, itinere c de vehiculo 3 i.q. acute sonans
  rapina, -æ 1 i.q. actio rapiendi a abs. b c.gen. 2 i.q. res rapienda vel rapta
  rapio, -ui, -tum, -ere 1 i.q. celeriter aut vehementer moveo a nude b additur finis 2 i.q. vi aut impetu prehendo
     rapta, -orum n. fere i.q. spolia
  raptim 1 i.q.celeriter 2 i.q.vehementer
  rapto, -avi 1 i.q. vi promoveo2 i.q. dirimo
  raptor, -is de eo qui rapit 1 abs. 2c.gen.
  ® raptrix, -cis f: aquila raptrix Georges
  raptus, -us 1 i.q. actio eius qui celeriter se movit(c.gen subi.) 2 i.q. actio vehementer capiendi a c. gen. obi. b nude; raptus = rapta præda Gertz S 124, 24; = raptum ibidem Append.7, 8
  raptrix, -cis de femina vehementer auferente
  rapulum, -i i. parva rapa (e genere olerum) vox Horatiana
  raresco, -ere i.q. rarefio, rarus fieri incipio, densitatem amitto
  raritas, -tis i. q. infrequentia, paucitas, qualitas densitati contraria 1 c.gen. 2 abs.
  rarus, -a, -um i.q. non densus, infrequens, tenuis; Gertz S = parcus (cum abl.)126, 23;
     raro i. minus sæpe, non frequenter, interdum
  ® rasorius :cultellus rasorius : cui qui sine barba esse vult necesse est Gertz M/RH
  ratio, -nis 1 abs.a de actione enumerandi b de argumento, causa c de cogitatione, consilio sano, mente 2 c.gen. a gerund. fere i.q. methodus, via b fere i.q. causa c debilitato sensu, Gertz M = condicio, ratione = propter, periphrastice. Nota ® rationes universales (teutonice Allgemeinbegriffe A.M. De homine)
  rationabilis, -e i.q. rationalis;rationabiliter
  *ratis, -is f. i.q. navis, navigium; Gertz S 22, v.34 nec praetereunt rate flumen (RH Georges); vide > praetereo = transeo
  ratus vide reor
  raucedo, -inis f. i.q. raucitas
  raucus, -a, -um de eo qui vocem asperam vel obtusam emittit 1 de homine 2 de sonitu
  ® reaccendi = iterum accendi Gertz S 268, b, 18
  reædifico, -avi i.q. rursus ædifico
  ® realiter = corporaliter
  ® reamare = amorem reddere Gertz M/RH
  reatus, -us i.q. culpa, scelus 1 c.gen.culpæ 2 c.pron.poss. 3 sine gen.
  rebellatio, -nis f. i.q. rebellio, seditio
  rebellio, -nis f. i.q. seditio
  rebellis, -e i.q. seditiosus, adversarius (evanescente sensu proprio) 1 adi. 2 subst. m.
  rebello, -avi i.q. seditionem, bellum concito, facio
  recedo, -ssi, -ssum, -dere 1 proprio sensu locali i.q. redeo, cedo 2 translate i.q. desisto
  *recens, -tis 1 adi. a i.q. nuper factus, novus b i.q. integer 2 subst.
     recenter i.q. nuper
  recenseo, -ui, -itum, -ere 1 i.q. militum numerum recognosco 2 i.q. ordine enumero 3 i.q. commemoro, narro, trado a c.obi. b c.acc.(c.inf.); Gertz M = prolixius describere
  receptaculum, -i i.q. perfugium, præsidium 1 c.gen. 2 sine gen.
  ® receptibilis = capax Gertz S 351, 2
  receptio, -nis i. actio recipiendi (c.gen.obi.); receptio persone Gertz S Append.2, 1= qui benigne, liberaliter, liberali hospitio recipitur.vide acceptio
  receptor, -is de eo qui aliquid recepit
  receptus, -us 1 i.q.acceptio 2 i.q. perfugium, receptaculum 3 i.q. actus se recipiendi
  recessus, -us 1 proprie i.q. actus recedendi vel se recipiendi 2 translate a de sinu vel aliis litorum vel viarum flexionibus b de flexione cornuum exercitus c de receptaculo vel perfugio occulto
  recidivus, -a, -um i.q. renovatus, redintegratus
  recido, -cidi, -casum, -cidere i.q. cado, convertor, devenio (de sorte, fortuna; sequitur in c. acc.)
  recîdo, -di, -sum, -dere i.q. amputo, reseco
  recino, -ui, -ere 1 i.q. iterum cano a c. obi. b sine obi. 2 i.q. sono (de lituo) 3 i.q. cano (in missa)
  *recipio, -.cepi, -ceptum, -cipere 1 i.q. recupero, rursus capio ( Gertz M = sumere/rapere) vel iterum accipio 2 i.q. accipio, excipio (opp. do, offero) a corporea b incorporea 3 i.q. assumo, ascisco (c.acc.) 4 i.q. suscipio 5 i.q. reduco 6 reflexive a i.q. pedem refero, recedo b i.q. colligo7 i.q. puto, habeo (additur in c. abl.)
  reciprocus, -a, -um de fluctibus accedentibus et recedentibus; Gertz S 305, 2 : reciprocata in se ipsam = contra se ipsam conversa
  recitamentum, -i i.q. recitatio, narratio
  recitatio, -nis i.q. actus recitandi, lectio
  recito, -avi 1 i.q. clara voce lego 2 i.q. numero;= narrare Gertz S 438, 5
  reclamatio, -nis i.q. actus reclamandi vel repugnandi
  reclamito, -avi i.q. repugno, adversor
  ® reclinarium (< reclinatorium Georges) : in nave regali Danorum rex in lecto dormiens excitatur Gertz M/RH I, 118, 26 vide reclinis
  reclinis, -e i.q. reclinatus, innixus
  reclino, -avi i.q. debilito, corrumpo; = de/inclinare Gertz S 66, 4
  recludo, -si, -sum, -dere i.q. claudo, includo 1 c.abl. 2 sine abl.
  ® recoctio i.actio recoquendi Gertz M:II, 435, 21 fere: recoctio panem conservare poterit RH cf. danice tvebak ndl. tweebak = beschuit
  recognosco, -novi, -nitum, -noscere 1 i.q. cognosco, agnosco 2 i.q. considero delibero
  recolligo, -egi, -ectum, -igere i.q. rursus colligo; Gertz M = (de)metere RH;se recolligere = omnes vires recipere RH
  recolo, -colui, -cultum, -colere 1 i.q. meditor, memoria repeto a c.obi. b c.acc. c.inf. 2 i.q. celebro
  ® recommendare = commendare Gertz S 402, 33
  ® recompensa, -ae = compensatio;recumpensare = parem referre;recumpensatio = compensatio
  reconciliatio, -nis i.q. actus reconciliandi vel in gratiam restituendi
  recondo, -didi, -ditum, -dere i.q. abscondo, tego
  ® reconsecrare = rursus consecrare Gertz M/RH
  ® reconsignare = reddere RH/ Gertz M> qui aliter aestimat
  recoquo, -xi, -ctum, -quere i.q. coquo 161, 5 RH: metalla recoquere = teutonice umschmelzen vide recoctio
  recordatio, -nis i.q. actio recordandi, in memoriam revocandi 1 c.gen. 2 c.adi.
  recreo, -avi i.q. reficio, restituo, (con)firmo 1 transitive 2 sensu mediali 32, 22
  recrudesco, -ui, -escere i.q. crudelis fio, exasperor
  rectitudo, -nis i.q. æquitas, rectum iudicium
  rector, -is i.q. qui regit, gubernator 1 c.gen. 2 sine gen.
  rectus, -a, -um 1 adi. a i.q. directus b i.q. iustus, æquus 2 subst. n. sing. i.q. honestum
     recte i.q. iuste, accurate (nonnisi compar.)
  recubo, -ui, -itum, -are i.q. cubo, quiesco
  recuperatio, -nis i.q. actus recuperandi 1 c.gen. 2 sine gen.; Gertz M II, 119, 6 :recuperatio vitæ ac dilapidatio omnium bonorum
  recupero, -avi i.q. amissam rem recipio, rursus acquiro
  recurro, -i, -sum, -rere i.q. rursus curro, redeo
  recursus, -us 1 i.q. reditus (c.gen.) 2 fere i.q.fuga a c.gen. b sine gen.
  recuso, -avi i.q. nego 1 c.acc. 2 c.inf. 3 abs.
  reda, -æ i. vehiculum
  redamo, -avi i.q.amorem refero
  redargutio, -nis i. actio redarguendi, recusando;redarguere = reprehendere Gertz S 107, 2
  redditio, -nis i. actio reddendi, fere i.q. traditio; Gertz M : = reditus quod vide
  reddo, -idi, -itum, -ere 1 i.q. restituo a: sensu strictiore b: sensu latiore 2 i.q. substituo, sufficio 3 i.q. facio, efficio a c.duobus acc. (passive c.nom.) b c.acc. 4 i.q. do, præbeo 5 i.q. edo
  redemptio, -nis i.q. dimissio, relaxatio 2 de ipsa pecunia pro remissione solvenda
  ® redemptor = qui pretio redemptionis aliquem solvit RH Gertz S 157, h, 2, 9
  redeo, -ii, -itum, -ire i.q. revertor 1 proprie sensu locali a abs. b additur ad c additur in d additur acc. e additur supinum f additur unde 2 translate
  ® refectorium (monasterii) = cenatio vel triclinium RH Gertz S 316, 2
  redigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. adduco 2 i.q. deminuo 3 i.q. adscisco 4 i.q. facio, efficio
  redimiculum, -i i.q. tænia
  redimio, -ivi, -itum, -ire i.q. orno
  redimo, -emi, -emptum, -ere 1 i.q. libertatem pretio emo 2 i.q. rependo, compenso a c.abl. b sine abl.3 i.q. perficio 4 i.q. reficio 5 i.q. expio
  re(d)integro, -avi i.q. renovo 2 fere i.q. reficio
  *reditus, -us i.q. reversio 1 nude 2 c.adi. 3 c.gen.; Gertz M: vectigal/pecuniae/fructus/quaestus RH
  redivivus, -a, -um i.q. qui reviviscit 1 de animantibus 2 de rebus
  redoleo, -ui, -ere vanescente sensu proprio (cf. tamen 160, 30 [non recte RH]) i.q. reddo
  ® redonare = amentes redonantur sensui = amentes adipiscuntur omnem sensum
  reduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q. retro duco, ago a sensu srtictiore b sensu latiore 2 i.q. revoco 3 fere
  i.q. claudo
  reductio, -nis i. actio reducendi vel redeundi
  ® reductus = actio aliquem honore reducendi >< deducere Gertz M/RH
  redundo, -avi 1 c.abl. i.q. abundo a proprie b translate 2 sine abl. i.q. mano, pertineo
  redux, -cis 1 i.q. domum revertens 2 i.q. qui aliquem domum prosequitur
  refectio, -nis i. actio reficiendi, reparandi, restaurandi 1 proprie a c.gen.obi.;Georges:refectio aedium, refectio nocturna > medii aevi: = cena; b abs. 2 translate
  ® refectorium = ubi monachi edunt Gertz M/RH
  refello, -i, -ere i.q. reicio, repudio
  refercio, -si, -sum, -cire i.q. compleo
     refertus, -a, -um i.q. plenus 1 c.abl. 2 sine abl.
  *refero, -tuli, -latum, -ferre I vi particulæ præfixæ non debilitata, A i.q. retro porto, reporto 1 generatim a corporea b incorporea 2 speciatim de actione recedendi B i.q. revoco (spectat ad originem) C i.q. remuneror D i.q. præbeo, habeo E i.q. reicio II vi particulæ præfixæ vanescente A i.q. commemoro, trado, narro 1 c.acc. (passive nom.) 2 c.acc. (c.inf.) 3 c.inf. 4 c. quæstione indir. 5 c. enunt.rel. 6 abs. B i.q. defero
  reficio, -feci, -fectum, -ficere i.q. reparo 2 i.q. recreo a sensu strictiore b sensu latiore fer i.q. delecto 3 i.q. restituo
  refigo, -xi, -xum, -gere i.q. affigo
  reflecto, -xi, -xum, -tere 1 i.q.verso, circumago a pro obi. corporalia b pro obi. incorporalia 2 i.q. retorqueo 3 i.q. averto
     reflexus, -a, -um i.q. sinosus, flexuosus
  reflexio, -nis i.q. circumfusio
  reflexus, -us 1 i.q. actio flectentis 2 i.q.declinatio, anfractus
  refluxio, -nis i.q. actio refluendi
  ® refocillare = focillare: fomento aliquem facit revivere;recreare RH/ Gertz M
  reformo, -avi i.q. restituo; Gertz S :reformare = sanare 330, 21; = reconcilliare (pacem)266, 4; in meliorem formam et habitum redigere 85, 2
  refoveo, -vi, -tum, -vere i.q.foveo; = consolare Gertz S 64, 15 = sanare 366, 26
  refragor, -atus sum, -ari 1 i.q. repugno, detrector 2 i.q. impedio
  refreno, -avi i.q. prohibeo
  ® refrigerare (>< calefacere) calorem corporis deminuere (cenâ, potu, remedio)
  ® refrigerium = recreatio; Gertz S 168, 12 = requies, refugium; Gertz M = frigusculum (<frigus);RH:refrigerium = cena memorialis alicuius sancti
  refugio, -i, -itum, -ere 1 i.q. confugio, fugio 2 i.q. effugio 3 i.q. abnuo
  refugium, -i i.q. receptaculum
  refugus, -a, -um 1 i.q. fugiens 2 i.q. rursus e conspectu abiens
  refulgio, -si, -gere i.q. fulgeo
  refundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. fundo 2 i.q. transfero;RH translate = impensas restituere Gertz M
  refuto, -avi 1 i.q. repello a corporea b incorporea 2 i.q. destituo
  regalis, -e i.q. qui ad regem pertinet; regales = regis ministri Gertz S 414, 25
  ® regaliter = regali potentia Gertz S 66, 5
  regeneratio, -nis de baptismate
  regenero, -avi de actione baptizandi
  regimen, -inis n. 1 i.q. gubernatio a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. gubernaculum
  regina, -æ i.q. uxor regis
  ® regio vide subter
  ® regirare = per orbem redire Gertz M
  ® registrum = index/libellus omnium rerum domesticarum Gertz M/RH
  *regius, -a, -um i.q. ad regem pertinet (.....hic illic pro gen. regis ponitur e. g. 545, 40 profectionis)
  *regia, -æ (substantive) i.q. aula regia
  *regio, -nis i.q. pars terræ, terra 1 solum ponitur 2 c.nomine proprio 9, 24 Danicam regionem
  regnator, -is de eo qui regnat i. q. rex
  ® regnicolæ i.e. regni incolæ
  regno, -avi i.q. guberno 1 de rege vel regina 2 de aliis
  *regnum, -i 1 depotestate vel dignitate regia, de iure regnandi a abs. b c.gen. 2 de terra regis a abs. b c.gen. c c.adi 3 de inferis
  rego, -xi, -ctum, -gere i.q. guberno; se regere = se gerere Gertz S 226 v.11
  ® regratiari = gratias agere Gertz S 401, 33
  regredior, -ssus sum, -di i.q. revertor
  regressus, -us de actione revertendi, regrediendi, redeundi
  ® regula = quod institutum est Gertz S 263, 3
  ® regularis = ad regulam accommodatus
  regulus, -i i.parvus rex 1abs a generatim b sensu peiorativo 2 c.gen. a generatim b sensu peiorativo
  ® rehabere = recuperare Gertz M/RH
  rehabito, -avi i.q. iterum habito
  reicio, -ieci, -iectum, -icere 1 i.q.retro iacio a sensu strictiore b sensu latiore 2 i.q. proicio 3 i.q.abicio, depono a corporea b incorporea 4 i.q. deporto, relego 5 i.q. repudio a homines b res 6 i.q. transfero, verto a homines b res
  reiectus, -us de impetu iterato
  ® reincipere = denuo incipere Gertz M/RH
  ® reinstituere = denuo instituere
  ® reintegrare vide redintegro
  ® reiterare = iterare
  relabor, -psus sum, -bi 1 i.q. effugio 2 i.q.redeo 3 i.q. refugio
  relatio, -nis 1 i.q. narratio 2 i.q. retributio
  ® relator, -is = nuntius Gertz M/RH
  relatus, -us i.q. narratio, Gertz M abl. relatu = narratione RH
  relaxo, -avi 1 i.q. remitto, dissolvo 2 i.q. cesso; Gertz M = (culpam) remittere;relaxatio (iuramenti) = solutio iuramenti RH
  1 relego, -avi 1 i.q. deporto, dimitto 2 i.q. reicio
  2 relego, -gi, -ctum, -gere i.q. iterum lego
  relevo, -avi i.q. levo, lenio
  ® relicta = vidua Gertz S 140, 12
  relido, -si, -sum, -dere 1 i.q. divello 2 i.q.tero
  religio, -nis I de cultu vel sacris A sensu strictiore 1 de religione christiana 2 de religione pagana B sensu latiore de potestate ecclesiastica, fere i.q. ecclesia II de ordine monastico vel de dignitate ecclesiastica III de pietate A abs. B c.gen. IV de sanctitateV de officio, debito A c.gen. B abs.
  iunctura religioni esse i.q. mos esse 426, 17
  religiosus, -a, -um 1 i.q.pius 2 i.q. ecclesiasticus a adi. b subst. de membris ordinis religiosi
  religo, -avi i.q. alligo
  relinquo, -qui, -ctum, -nquere I proprie A strictiore sensu 1 i.q. decedo (sensu locali) 2 i.q. reliquum facio 3 i.q. destituo, desero B sensu latiore fere i.q. trado II sensu proprio evanescente A i.q.sino, curo B i.q. efficio, facio, reddo
  ® reliquiarium > ital.reliquiario: nomen commune omnium conservationum sanctorum.
  reliquiæ, -arum f. i.q. residuum 1 c.gen. 2 sine gen.; reliquiæ = limina Gertz S 244, 29;reliquiæ ciborum 331, 8; Gertz M : reliquiæ sanctorum
  reliquus, -a, -um 1 i.q.residuus(plur. ceteri) 2 de duobus fere i.q. alter
     reliquum, -i n.i.q. residuum
  reluceo, -xi, -cere i.q. resplendeo (c.abl.)
  reluctor, -atus sum, -ari i.q. resisto, repugno (c.dat.)
  remando, -avi i.q. renuntio
  remaneo, -si, -sum, -ere i.q. resto, maneo
  remedium, -i n. i.q. medicamentum 1 proprie de sanatione morborum a c.gen.obi b abs. 2 latius, fere i.q. salus, de remediis cuiusque generis a c.gen. b c. dat. c abs.
  ® rememorare = in memoriam revocare Gertz M
  remeo, -avi i.q.redeo, revertor
  remetior, -mensus sum, -metiri i.q. iterum metior, de itinere i.q. eâdem viâ revertor; Gertz M remetiri passive
  *remex, -igis m. i.q. qui remum agit (sing. de remigibus ponitur 290, 29)
  *remigium, -i 1 i.q.remorum suppellex, ipsi remi 2 i.q. remigatio, pulsus remorum 3 i.q. remiges 4 i.q. navis vel classis
  remigo, -avi i.q. remas ago
  remissio, -nis i.q. diminutio, liberatio 2 i.q. intermissio, omissio
  remitto, -si, -ssum, -ttere 1 i.q. retro vel rursus mitto 2 i.q. debilito 3 i.q.laxo, dissolvo (c.acc.et dat. 4 i.q.omitto, desisto. 5 i.q. condono, ignosco, veniam do b c.acc. solo a c.acc. et dat. b c.acc. solo; Gertz S 110, 7: remittere vultum = demittere
     remissus, -a, -um 1 i.q. lentus, languidus, piger, de hominibus 2 de rebus i.q. laxus, lentus
     remisse i.q. liniter
  remoror, -atus sum, -ari i.q. retardo, retineo
  remotio, -nis i.q. longinquitas, distantia (opp. propinquitas)
  removeo, -vi, -tum, -vere i.q. aufero, tollo 1 c.abl. 2 c. ab 3 sine abl.
     remotus, -a, -um 1 proprie i.q. semotus, longe positus, longinquus a de loco b de tempore c de familiaritatis gradu 2 translate i.q. alienus, abhorrens ab
     remote i.q. procul
  remugio, -vi, -tum, -re i.q. vocem reddo, resono
  ® remunerator = qui praemio remuneratur Gertz S Append. 8, 2
  *remus, -i i.q. instrumentum quo naves aguntur
  renideo, -ui, -ere i.q. resplendeo
  reniteo, -ui, -ere i.q. niteo, splendeo
  renitor, -nixus sum, -niti i.q. obsisto, resisto
  renodo, -avi i.q.(nodum) solvo
  renovo, -avi i.q. redintegro
  renuntiatio, -nis i.q. abdicatio pontificatus
  renuntio, -avi 1 i.q. nuntium affero, refero 2 i.q. recuso, reicio a c.dat. b c.acc.
  renuo, -i, -ere i.q. abnuo, recuso 1 c.inf. 2 abs.
  ® renutare intensive < renuo
  *reor, -ratus sum, -reri i.q. puto, arbitror, censeo 1 c.duobus acc. 2 c.acc. c.inf. 3abs.
     ratus, -a, -um i.q. certus, fixus, constans ;iunctura : ratum....habere i.q. approbare 172, 17
  repagulum, -i i.q. obices, quibus equi coercentur vel includuntur [< obiex<obicio Georges RH]
  reparatio, -nis 1 i.q. restitutio, salus 2 i.q. refectio
  reparator, -is i.q. restitutor, salvator
  reparo, -avi 1 i.q. restituo 2 i.q. renovo, redintegro 3 i.q. denuo comparo
  ® repatriare = in patriam reverti Gertz S 323, 5
  ® repausatio = requies (mortui)
  repedo, -avi i.q. recedo, revertor
  repello, -ppuli, -pulsum, -pellere 1 sensu locali i.q. depello, amoveo 2 sensu latiore a i.q. propulso, fugo b i.q. prohibeo, arceo c i.q. reicio, repudio d sensu iuridicali i.q. refuto, refello
  rependo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. æquo pondere reddo 2 translate a i.q. invicem reddo, pendo alicui aliquid b i.q. recompenso aliquid aliqua re c sine abl. 247, 9
  repenso, -avi 1 i.q. rependo 2 i.q. recompenso c acc. et abl. 3 i.q. ulciscor
  *repente i.q. repentino, subito
  *repentinus, -a, -um i.q. subitus, improvisus
  repercussus, -a, -um 1 de persona i.q. denuo reiectus 2 de re i.q. reiectus
  reperio, -repperi, - (passim reperi), reperum, -reperire I i.q. invenio, offendo, rem amissam vel diu requisitam (rursus) video A proprie 1 corporea a c.acc. b c. duobus acc. (c.acc. et part.) 2 incorporea B translate 1 i.q. cogitatione invenio, excogito 2 i.q. cognosco (c.duobus acc.) II vi inveniendi vanescente (passive i.q. apparere, esse, exstare c. duobus nominativis e.g. 41, 10)
  repertio, -nis i.q. actus reperiendi, inveniendi (c.gen. obi.)
  repertor, -is de eo qui rem amissam invenit (c.gen.obi) 1 proprie 2 translate i.q. inventor, auctor
  repetitor, -is de eo qui rem raptam reposcit (c.gen.obi.)
  repeto, -ivi, -itum, -ere I i.q. redeo, revertor ad A sensu locali prævalente 1 c.obi. loci a vi particulæ præfixæ vigente (passive c.dat 38, 18) b vi particulæ præfixæ vanescente 2 pro obi. homines B in imagine II i.q. recupero, sensu hostli prævalente III i.q. rursus appeto A corporea B incorporeaIV i.q. rursus tento, experior V i.q. renovo, iterum suscipio, instauro VI i.q. itero, redintegro VII i.q. iterum dico
  repigro, -avi i.q.retardo, reprimo
  repleo, -vi, -tum, -re I i.q. iterum plenum reddo (c acc.et abl.) II vi particulæ præfixæ vanescente A proprie 1 c.acc. et abl. 2 sine abl. B translate 1 c.acc. et abl. 2 sine abl.
  replico, -ui, -atum, -are 1 i.q. expono, narro a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. ago 3 i.q. canto; replicare = iterare Gertz S 340, 6; Gertz M memoriam replicare = in memoriam revocare
  repo, -si, -tum, -ere i.q. clam, furtim eo
  repono, -sui, -situm, -nere 1 i.q. eodem (suo) loco aliquid rursus colloco 2 i.q. propono, expono 3 i.q. pono, condo 4 i.q. præ me fero 5 i.q. pono, habeo, numero a active b passive
  iuncturæ notandæ : 372, 30 ruris violentiam in metu (fere i.q. metuo)347, 33 Sclaviam in eius beneficio
  reporto, -avi i.q. refero 1 corporea 2 incorporea
  reposco, -ere i.q. repeto, vindico
  ® repositorium sc.librorum; etiam ad ferculum/fericulum pertinens ; ibi sunt omnes catilli conservati; repositorium < gr.apotheca Gertz M/RH
  repræsento, -avi 1 i.q. verbis exprimo, describo, ante oculos pono 2 i.q. præbeo, exhibeo, in conspectu pono; = dedicare Gertz S 79, 21; Gertz M = ex debito dare, reddere; se representare = adesse RH
  reprehendo, -di, -sum, -ere i.q. exprobro, vitupero
  reprehensio, -nis i.q. actio reprehendendi, vituperatio 1 abs. 2 c.gen.obi.
  reprehensor, -is i.q. castigator, vituperator
  reprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 i.q. coerceo, impedio, retineo a res b homines 2 fere i.q. confercio
  ® reprobare = aliquid reiciendum aestimare RH
  reprobus, -a, -um i.q. abiectus, perditus, profligatus
  ® repromittere = promittere, (referre gratiam alicui pro aliqua re) Gertz S 338, 15
  reptile, -is n. i.q. serpens
  repudio, -avi i.q. aspernor, respuo, renuo 1 generatim 2 speciatim de uxore domo eicienda 122, 17
  repudium, -i de discidio connubii 1 abs. 2 c.gen.obi.
  repugnatio, -nis i.q. actio resistendi
  repugno, -avi 1 abs.resisto a de hominibus b de rebus 2 c.dat. me oppono
  repulsa, -, -æ I i.q. reiectio, repudiatio A proprie 1 c.gen.poss. 2 translate de proco II i.q. reiectio(contumeliosa) A abs. B c.gen.obi. C c.gen.poss. III i.q. actio eius qui dignitatem alicui regni dignitatem adimit
  repulsio, -nis i.q. refutatio
  ® reputatio = aestimatio Gertz M/RH; suâ reputatione = arbitratu suo
  reputo, - avi i.q. æstimo, duco, habeo, Gertz M etiam iudicare RH 1 c. acc. 2 c. duobus acc. 3 c.acc. et gen. 4 c.acc.et inf.
  requies, -tis f. i.q. quies, recreatio, relaxatio 1 abs. 2 c.gen.;
  ® requietio = requies (mortui) Gertz S 358, 5
  requietus, -a, -um i.q. recreatus
  requiro, -sivi, -situm, -rere 1 pro subi. homines a i.q.expeto, repeto, reposco b i.q. quæro 2 pro subi. res
  *res, -i f. I de iis quæ in hoc mundo exstant, cum de corporeis tum de aliis II spectat ad ea de quibus agitur A periphrastice (cum pronominibus) B de iis quæ causam continere videntur III de ratione qualibet A abs. B c. gen. C c. adi. 1 generatim 2 c. adi. a nomine gentium derivatis a plur. b sing.IV de concubitu V de iis quæ gesta sunt VI de iis quæ vera sunt VII de bonisVIII spectat ad societatem vel communitatem hominum A mutandam B stabiliendam 1 generatim 2 respublica i.q. regnum
  resanatus, -a, -um i.q. sanatus, ad sanitatem perductus
  resarcio, -si, -tum, -cirei.1 i q. reficio, reparo, restituo, in integrum restiuo
  rescindo, -di, -ssum, - ndere i.q. discindo, dissolvo, revoco 1 proprie i.q. disscindo, dissolvo 2 translate a i.q. revoco, irritum facio b i.q. aboleo
  rescribo, -psi, -ptum, -bere i.q. per litteras respondeo
  reseco, -ui, -tum, -are i.q.abscido, amputo
  resero, -avi i.q. aperio, patefacio 1 proprie 2 in imagine
  reservo, -avi i.q. attribuo, decerno, retineo 1 i.q. destino(c.dat.) 2 i.q.attribuo 3 i.q. retineo
     reservatus, -a, -um i.q. servatus, conservatus
  resideo, -sedi, -sessum, -sidere i.q. sedeo, remaneo 1 i.q. erectus sedeo (cf. resido)2 i.q resupinus sedeo 3 de ordine mensæ accubantium 4 i.q. sedeo; Gertz M : residentia = habitatio nobilis
  resido, -sidi, -sidere (fortasse huc pertinet 119, 40) i.q. consido, sedem capio
  ® residium vide residuum
  ® residuum-i n. = quod restat, quod reliquum est 448, 15
  residuus, -a, -um i.q. relictus, reliquus, superstes I adi. II subst. A m. B n. 1 c.gen. 2 nude
  ® resignare = (proprie < signum frangere) 1 pacta vana facere 2 munus alicui committere 3 magistratu abire
  resignatio, -nis i.q. actus resignandi, abdicatio
  resilio, -ui, -ire (re+ salio) rursus traicio 2 i.q. saltu me erigo, me ad pedes sublevo; Gertz M = se abrumpere; = a bono decedere
  resipisco, -ui vel ivi vel ii, -scere i.q. ad sanitatem revertor, me pænitet
  resisto, -stiti, -sistere i.q.obsisto, repugno 1 c.dat. 2 nude; Gertz M resistentia (Augustinus) = defensio
  ® resolutio (< resolvo) = mors Gertz S 336, 2
  resolvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. aperio, recludo 2 i.q. remitto 3 i.q. debilito; Gertz S 340, 9 in mortem resolvi
  resono, -ui, -are de sono repercusso
  *respectus, -us 1 i.q. actus respiciendi (c.gen.obi. sive pron.poss.) 2 i.q. obstaculum 77, 9 (sequitur: quo minus) 3 i.q. reverentia, veneratio; Gertz M respectum habere ad aliquem = pertinere ad RH; respectu alicuius / paucitatis = pro
  respergo, -si, -sum, -gere 1 i.q. spargo, inquino a proprie b in imagine 2 i.q. obduco
  ® respero = denuo spero Gertz S 97, 12
  respersio, -nis actus respergendi
  respicio, -spexi, -spectum, -spicere 1 notione locali 2 i.q. aspicio 3 i.q. rationem habeo 4 i.q. prospicio
  respiratio, -nis i.q. actus respirandi
  respiro, -avi i.q. spiritum duco;
  ® resplendo (3 coniug).= splendeo, etiam lucem repercussam refundit
  *respondeo, -di, -sum, -dere 1 i.q. interrogatus de aliqua re sententiam meam aperio a c.acc.c.inf. b c.acc. et dat. c sequitur ad d sequitur ut e sequitur oratio directa f nude 2 i.q. congruo a c.abl.instr. b sine abl. 3 i.q. succedo 4 i.q. obsequor (opp. obsisto) 5 i.q. remuneror
  ® responsalis = qui alicuius nomine in iudicio est/qui mandata alicuius habet
  ® responsorium : cantus ecclesiasticus, quo chorus cantui præcedenti a sacerdote prolato aut lectioni respondet Gertz S 163, 6
  *responsum, -i 1 generatim de iis quæ alcui quærenti dicuntur; responsum etiam = responsorium Gertz S 306, 7, vide etiam benedictiones lectionum
  iuncturæ a acc. accipere 519, 10 ;complere;dare; fundere;inferre;laudare, morari;uti b abl. periphrastice excipere c.acc. etabl. 222, 34 2 speciatim de oraculo 206, 16
  responsio, -nis i.q. actus respondendi
  respuo, -i, -ere 1 proprie i.q. arceo 2 translate i.q. reicio, repudio, sperno
  restauratio, -nis i.q. restitutio; sanitas Gertz S 361, 17
  restauro, -avi 1 i.q. in integrum restituo 2 i.q. redintegro, repeto; Gertz M = (legiones) supplere
  ® restingere = impedire, sustinere Gertz M/RH
  restinguo, -xi, -tum, -guere i.q. exstinguo
  restipulatio, -nis i.q. actus restipulandi
  restipulor, -atus sum, -ari i.q. vicissim stipulor, mutuam sponsionem exigo
  restis, -is [acc. et restim et restem traditur] 1 generatim i.q. funis, funiculus ; Gertz M = rudentes navis;2 speciatim de certamine vel agone
  restituo, -i, -tum, -ere 1 i.q. rursus statuo, colloco, repono 2 i.q. reddo a c.acc. b c.acc et dat. 3 i.q. in pristinum statum repono a c.acc.b c.acc. et dat.
  restitutio, -nis i.q. actus restituendi, in priorem locum aut statum reponendi, redditio 1 c. gen. 2 sine gen.
  resto, -stiti, -stare i.q. relinquor, reliquus sum 1 c.dat. 2 c. in + abl. i.q. reponor 3 c. gerund. 4 sequitur ut 5 nude
  resulto, -avi 1 i.q. retro salto, resilio 2 i.q. emineo 3 i.q. resono 4 i.q. palpito, vibro; exsultando repetere Gertz S 161, 27
  resumo, -psi, -ptum, -ere i.q. iterum sumo
  ® resurrectio = reditus in vitam divinam Gertz S 91, 9
  resuscito, -avi i.q. extendo; ad vitam revoco, vitam alicuius reddo Gertz S 367, 27
  retardo, -, -avi i.q. remoror
  rete, -is n. i.q. instrumentum quo pisces capimus
  retentatio, -nis i.q. actus retentandi, retinendi (in imagine)
  retento, -avi i.q. retineo a de hominibus b de rebus 2 i.q. differo 3 i.q. excipio 4 i.q. remoror
  retexo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. narrando vel cantando depingo, renovo 2 i.q. traho, duco 3 i.q. enumero; Gertz S 326, 23 iterando monere et in memoriam revocare, iterando narrare ibidem 331, 18
  retiarius, -ii m. de eo qui rete fert, de venatoris ministris
  reticeo, -ui, -ere i.q. tacendo occulto, silentio prætereo
  retinaculum, -i de eo quo aliquid retinemus
  retineo, -tinui, -tentum, -tinere i.q. retro teneo, contineo, inhibeo 1 animantia 177, 27 sororem retineo i.q. in matrimonio habeo 2 corporalia 3 incorporea; Gertz S 109, 23 = tenere
  retorqueo, -si, -tum, -quere 1 proprie i.q. retro torqueo, reicio 2 translate a i.q. facio ut in aliquem recidat b i.q. converto
  ® retractatio = repetitio, iteratio Gertz S 230, 38
  retractio, -nis i.q. actus retrahendi
  retracto, -avi i.q. revoco
  retraho, -xi, -tum, -here i.q. retro traho 1 res 2 homines de eo qui aliquem invitum reducit b refl. 3 incorporea
  retributio, -nis i.q. remuneratio
  retro i.q. a tergo, post 1 adv. 2 præp.+ acc.= post 380, 10
  ® retroactus = præcedens, ante actus Gertz S 426, 22
  retrogradior, -gressus sum, -gradi i.q. me recipio
  ® retrospectus = prædictus, antea commemoratus Gertz S 202, 26
  retundo, -di, -sum, -ndere i.q. repello, expello; iterando tundo Gertz S 110, 8
     retusus, -a, -um 1 proprie i.q. hebes 2 translate
  ® reunire = denuo iungere Gertz M/RH
  reus, -a g.c. de iis qui culpam admiserunt, noxius 1 c.gen. a rei b personæ i.q. auctor cædis 2 sine gen. 3 c.abl.; reus + gen. Gertz S 194, 16 cum inf. 165, IV, 25, cum abl.117, 14, vide reatus
  revehor, -ctus sum, -vehi i.q. retro veho, renavigo cf. pervehor
  revelo, -avi i.q. aperio, in lucem profero; Gertz M :revelatio = actio revelandi RH
  reverentia, -æ i.q. pudor ac metus cum observantia coniunctus; Gertz M = honor 1 c.gen. a obi. b defin. 2 sine gen.
  revereor, -itus sum, -eri i.q. observo simul et metuo
     reverendus, -a, -um i.q. venerandus, venerabilis, magnificus (vi gerundivi vanescente)
     reverens, -tis i.q. plenus reverentiæ
     reverenter i.q. cum veneratione; Gertz M : reverentissime = summo cum honore;reverentissimus = reverendissimus
  reversio, -nis i.q. actus revertendi, regressio 1 generatim 2 speciatim a i.q. reditus, restitutio ex exsilio b de re militari i.q. reditus
  revertor, -ti, -sum, -ti i.q. regredior, redeo, revenio 1 abs. 2 additur ad 3 additur in 4 additur per5 additur acc. 6 additur unde a : a / ab b: e / ex c: inde d abl.
  revincio, -xi, -ctum, -cire i.q. vincio, arte vincio 1 proprie 2 translate
  reviresco, -ui, -escere translate i.q. rursus viresco
  reviso, -si, -sum, -ere 1 i.q. iterum viso 2 i.q. adeo ut videam
  revocabilis, -e de eo qui revocari potest 1 proprie 2 translate
  revocatio, -nis i.q. actus revocandi exsules
  revoco, -avi I i.q. retro voco, retraho, reduco A proprie 1 additur ab 2 additur ex 3 additur in 4 nude B translate 1 additur ab 2 additur ex 3 additur ad 4 additur in II i.q. rescindo III i.q. recordari facio IV i.q. desisto ab V i.q. retraho VI i.q. renovo; Gertz M = reedificare VII coerceo
  revolvo, -vi, -utum, -vere 1 proprie i.q. volvo, circumvolvo 2 translate i.q. recenseo, volvo; Gertz M revolutus = evolutus i.e. ex Adam multi anni evoluti sunt
  *rex, -gis de eo qui habet summum imperium alicuius regionis aut populi aut urbis 1 generatim pl. 2 voc. 3 app. nomen proprium 4 c.gen. a: loci b: incolarum vel pron.poss.c: egentium 212, 26 5 nude
  rhythmus, -i m. de versuum symmetria, de modis
  rictus, -us m. 1 de ore bestiæ aperto a abs. b c.gen. 2 de ore hominis
  rideo, -si, -sum, -dere i.q. derideo a c.acc. b c.acc.c.inf. 2 i.q. risum edo, cachinnum tollo
  ridiculosus, -a, -um i.q. ridendus, ridiculus
  ridiculus, -a, -um de iis quæ risum movent 1 attributive 2 c.acc. c.inf.
  rigens, -tis i.q. durus, rigens (rigidus, horrens RH)
  rigidus, -a, -um i.q. durus, asper, horridus 1 proprie 2 translate
     rigide i.q. severe
  rigo, -avi i.q. imbuo, madefacio
  rigor, -is 1 proprie i.q. duritia a generatim b de torpore mortis 2 translate i.q. acerbitas, inhumanitas a abs. b c.gen.
  rima, -æ i.q. fissum 1 abs. 2 c.gen.
  rimatim i.q. per rimas
  rimor, -atus sum, - ari i.q. diffindo a: c.acc.et abl. b sine abl. 2 translate a i.q. scrutor, sciscitor, exploro b i.q. pernavigo;rimor flumina = aquam quaerere Gertz S 161, 14
  rimosus, -a, -um i.q. rimis plenus
  rimula, -æ i.q. rima parva
  ripa, -æ i.q. litus fluminis
  risus, -us m. i.q.actus ridendi, cachinnatio, ludibrium
  rite 1 i.q. recte, iuste 2 i.q. ritu
  ritus, -us m. I sensu strictiore i.q. cærimoniæ A generatim B spectat ad religionem christianam 1 c.gen. 2 sine gen. C fere i.q. fides II sensu latiore i.q. mos, usus; Gertz M ritus = fasA abs. B c.gen. 1 moris sensu prævalente 2 moris sensu vanescente, fere i.q. instar
  rivolus, -i 1 i.q. rivus parvus 2 in imagine de sanguine; Gertz M : rivuli compassionis, rivulus sermonis
  rivus, -i 1 i.q. flumen, amnis 2 i.q. alveus manu factus
  rixa, -æ 1 i.q. altercatio, controversia, iurgium 2 i.q. duellum
  rixor, -atus sum, -ari i.q. altercor
  robigo, -inis f. 1 proprie fere i.q. (RH?). ærugo, ferrugo (sed nonnisi de frumentoRH) 2 translate i.q. tempus edax rerum
  roboro, -avi i.q. confirmo, corroboro 1 proprie 2 translate
  robur, -oris n. I sensu strictiore A de quercu, ilice B de duritie rerum 1 de fuste ;66, 24 de clava Thoronis 2 de hasta 3 de tigno 4 de scamno C de lapidibus II sensu latiore A i.q. vis 1 generatim a c.gen. b abs. 2 animantium a c.gen. b abs. 3 rerum incorporalium a c.gen. b abs. B i.q. potentia C i.q. fortitudo militaris: sive copiæ electæ 1 c.gen. 2 abs. D i.q. virtus 1 c.gen. 2 abs. E præsidium
  robustus, -a, -um i.q. firmus, validus 1 subst. 2 adi.
  ® rogationum dies = tres dies Ascensionem domini praecedentes (danice gangdage;teutonice Bittgänge;rogationes/supplicationes etiam 25-4 pro sanctus Marcus ; alio loco Fratres Arvales)
  rogatus, -us m. i.q.preces, rogatio
  rogo, -avi I i.q.interrogo, quæro A additur quæstio indirecta 1 aliquem 2 aliquid 3 nude B sequitur super C nude 1 aliquem 2 aliquid 3 oratione directæ insertum II i.q. peto, flagito, hortor A aliquem 1 nude 2 sequitur (obi.) c. inf. 3 additur ut B sine acc.
  rogus, -i 1 sensu strictiore de strue lignorum ad mortuos cremandos facta a abs. b c.gen. 2 sensu latiore de igne
  ® roncinus/runcinus = equus arator RH
  ® ros-ris (teutonice Tau) Gertz S 117, 9 ros supernæ virtutis Gertz = imber, pluvia
  roscidus, -a, -um i.q. rore madefactus
  roseus, -a, -um i.q. rosæ colorem habens
  rostratus, -a, -um i.q. rostro præditus
  rostrum, -i 1 de avis ore 2 de anteriore navis parte, prora a generatim b de suggesto oratorio
  rota, -æ i.q. orbis, quo circumacto currus procedit; Gertz M: rota penalis (gr.trokhos) qua aliquis torqueturRH
  roto, -avi 1 i.q. vibro 2 mediopassive i.q. volvor; Gertz M :aliquem rotâ torquereRH
  rotula, -æ i.q. rota
  rotunditas, -tis i.q. forma rotunda
  rotundus, -a, -um i.q. circuli figuram habens, globosus 1 proprie 2 translate i.q. aptus, bene compositus
  rubellus, -a, -um i.q. colore fere rubro
  rubens, -tis i.q. ardens, flagrans
  ® rubêtum < rubus Linn. = virgulta (plur.)
  rubicundus, -a, -um i.q. rubore plenus, ruber
  rubigo, -inis vide robigo
  rubor, -is I proprie A de rebus B de vultu hominis 1 erubescentis a c. adi. b nude 2 irascentis 3 in imagine de animo II translate A i.q. pudor, verecundia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude B i.q. indignatio, ira C i.q. dedecus, ignominia 1 c.gen. a de iis quibus contumelia exprobratur b de rebus contumeliam præbentibus 2 c.adi. 3 nude
  ® rubrica = titulus capituli semper ruber est > rubrica (sc.terra)
  ® rubricare Gertz S 144, 6 id quod rubet
  ® rubus = vepres
  ructatio, -nis i.q. actio ructandi, vomitus
  ructor, -atus sum, -ari i.q. ructum emitto
  rudens, -tis i.q. funis nauticus
  rudimentum, -i i.q. primum principium artis
  rudis, -e 1 proprie i.q. non factus, non dolatus 2 translate a i.q. impolitus, iners b i.q. ignarus, imperitus
  ® ruditas = stultitia, ignorantia Gertz S Append, 3, 5
  ® rudo, -rudivi, -ere = gemo, -ui, -itum, -ere Gertz M/RH
  ruga, -æ i.q. plicatura et quasi sulcus in cute contracta
  ® rugire = leones rugiunt, vacchae mugiunt. Gertz S 102, 1;rugitus m. 331, 26
  ruibundus, -a, -um i.q. ruens
  ruina, -æ I i.q. i.q. casus, lapsus A proprie 1 generatim 2 speciatim de ædificiis sim. a c.gen. b abs. B translate 1 c.gen. vel pron.poss. 2 abs. II metonymice de ipsis ruderibus (< rudus, -erisRH); ruina = impetus caecus Gertz S 63, 13
  ® ruminare de homine qui iterum manducat > qui frequenter et submissa voce inter se colloquuntur Gertz S 306, 14
  rumor, -is i.q. sermo in populo de recenti re dispersus, in bonum vel in malum sine certo auctore 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude; Gertz S 427, 24 = nuntius
  rumpo, -pi, -ptum, -mpere 1 proprie i.q. frango, dissolvo a de rebus b de hominibus 2 in imagine 3 translate a i.q. violo b i.q. intermitto, finio
  ® runcinus = equus = iumentum >< palafridus quod vide
  ruo, -i, -ere 1 i.q. cum impetu moveor a abs. b additur quo 2 i.q. collabor, cado a res b homines
  rupes, -is f. 1 i.q. mons præruptus, saxum (danice fial>fjæld) 2 i.q. saltus, hiatus montis
  ruptio, -nis i.q. scissio
  ® ruptura < (di)rumpi = fractura membri
  ruralis, -e i.q. ad rus pertinens, rurestris
  ruricola, -æ g.c. i.q. agricola, rusticus
  *rursum 1 i.q. denuo, iterum, rursus 2 i.q. deinde, postea 3 i.q. vicissim 4 in enumeratione 245, 21 tum...item....rursum 5 in colloquio responsum inducit
  rursus (v. nunc) 1 i.q. contra 2 i.q. vicissim
  rus, -ris n. ( Gertz S 103, 21 rus f. gen.) 1 de terra 2 de arvo aratro colendo vel culto 3 de agro civitati vicino 4 de terra firma
  ® rusticalis = rusticans/ rusticus (peiorative) Gertz S 414, 25
  rusticanus, -i m. i.q. agricola, rusticus
  rusticitas, -tis 1 i.q. cultus, habitus agrestis 2 i.q. virtus agrestis
  rusticus, -a, -um 1 i.q. agrestis, rusticis aptus 2 fere i.q. rudis, asper
  ® rutheri = ritteri Gertz M: milites
  rutilans, -tis i.q. rutilus
  ® rutilare = fulgere Gertz S 24, hymn., 18
  rutilus, -a, -um i.q. flavus, luteus; = fulgens Gertz S 281, 39  S
  sab(b)atum = feria septima (dies lunae), dies solemnis, = septimana 95, 21, (sexta sabbati, prima sabbati)
  sabulum, -i i.q. harena, terra harenæ plena; plur. Gertz S 101, 1
  saccus, -i vas vinarium
  sacellum i.q. locus deo sacratus 1 de choro ecclesiæ christianæ 2 de delubro pagano 3 i.q. simulacrum dei pagani
  *sacer, -a, -um [, -sacra, -sacrum RH.] I adi.A i.q.sanctus, religiosus, consecratus 1 spectat ad religionem Christianam a de hominibus b de rebus ad religionem pertinentibus 2 spectat ad paganos a de dis paganis b de rebus ad cultum paganum pertinentibus B i.q. horrendus, terribilis, de morbo quodam II subst. n. pl. A speciatim a de religione Christiana a nude b c.gen.rei c c.gen.personæ d c.adi. 2 de cultu pagano a nude b c.gen. B generatim de moribus et institutis humanis 1 c.gen. 2 c. adi.
  sacerdos, -tis 1 de eorum ordine qui sacris christianis præsunt (syn. clerici, sacrorum administratores) a generatim b speciatim de episcopo 2 de iis qui cultui pagano præsunt a nude b c.adi c c.gen. (de deo qui colitur)465, 23
  sacerdotalis, -e i. ad sacerdotem vel ad clerum pertinens (nonnisi de ecclesia Christiana)
  sacerdotium, -i i. sacerdotis dignitas et officium 1 generatim de ministris ecclesiæ a nude b c.gen. c cadi. 2 speciatim de (archi)episcopatu a nude b c.adi; Gertz S 319, 11 = sedes episcopalis
  sacramentum, -i 1 i.q. iusiurandum, de fide verbis solemnibus data 2 de baptismate; Gertz S 60, 5 0 sacramentum eucharistiæ; sacramenta = cultus; Gertz M sacramenta = hostia vel reliquiæ sanctorum
  sacrarium, -i 1 proprie de loco consecrato, de ædificiis Christianorum sacris, de ecclesiis a nude b c.adi. 2 translate fere i.q. thesaurus ; vel sacraria = locus sacer, ædes Gertz S 93, 9
  sacrificium, -i 1 proprie de rebus divinis a de cultu pagano b de ritu Christiano (i.q. missa) 2 translate; sacrificium celeste = confectio corporis Christi in summa missa Gertz S 239, fragm.II, 7, sacrificium domini 336, 5
  sacrilegium, -i i. violatio rei sacræ 1 speciatim a de violatione ritus pagani 72, 21 b de violatione sacrorum Christianorum 262, 4 2 generatim i.q. impietas, scelus
  sacrilegus, -a, -um de eo qui sacra violat 1 adi. 2 subst.
  sacrista, -æ m. i. custos ædificiorum et sacrorum Christianorum;= sacristanus Gertz S 344, 24; = thesaurarius Qui reliquias et ornamenta vasaque omnis generis custodiret (locus nullus)
  ® sacristia = sacrarium ubi sacra ecclesiæ asservantur Gertz M
  sacro, -avi i. sacrum facio, dico, consecro 1 c. obi. et abl. 2 abs.
     sacratus, -a, -um i.q.sacer, deo dedicatus 339, 17 : sacratissimis ossibus (de reliquiis viri sancti)
  sacrosanctus, -a, -um i. inviolabilis
  sæculum, -i 1 sing. fere i.q. tempus, semper de præterito tempore 2 i.q. longum annorum spatium
  *sæpe 1 pos. i.q. crebro, frequenter 2 comp. a vi comparationis non obscurata (sequitur quam) b vi comparationis debilitata i.q. identidem
  sæpenumero i.q. sæpissime
  sæpes, -is f. ( Gertz S 346, 10 ; masc.) 1 i.q. sæptum quo clauditur ager 2 de sæptis in aqua ad pisces capiendos positis (gurgustiis < gurgustium < gurges Georges)
  sæpio, -si, -tum, -ire i.q. munio, custodiæ causa circumdo (nonnisi pass.)
     sæptum 1 i. locus sæptus et munitus 2 i.q. cella 445, 17; Gertz S 148, 16 septa = ambitus: intra ecclesiæ septa (teutonice Gewölbe)
  sævio, -ire i. sævus sum, crudeliter ago (nonnisi part.præs. et gerund.) 1 de animantibus a nude b c. præp. 2 de vehementia tempestatis vel maris
  sævitia, -æ i.q. crudelitas, ferocitas, immanitas 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 abs.
  sævus, -a, -um i.q. asper, crudelis, ferus 1 pos. a de rebus b de hominibus 2 superl. a de rebus b de hominibus
  sagacitas, -tis i.q. acumen, calliditas, sollertia (nonnisi c.gen.)
  sagax, -cis i.q. callidus, peritus 1 adi. 2 subst.
     sagaciter i.q. callide
  sagina, -æ i.q. obesitas, adeps
  sagitta, -æ i. iaculum quod arcu emittitur 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  sagittarius, -a, -um 1 adi. ad sagittam pertinens 2 subst. de iis qui sagittis pugnant
  sagitto, -avi i. sagittas emitto
  sagulum, -i i. indumentum, pallium
  sal, -is 1 proprie 2 translate de lepore vel ioco faceto
  ® sala i.e.ad solemnia celebranda
  salacitas, -tis i. vis saliendi
  salax, -cis de eo qui pruritum efficit
  salebra, -æ 1 proprie de loco aspero et transitu difficili 2 translate a de rebus adversis b de obiurgatione
  salinum, -i vas in quo sal reponitur 175, 14
  salio, -vi, -tum, -re i. sale condio 142, 27 480, 16
  saltem i.quidem, certe 1 spectat ad sequentia 2 spectat ad antecedentia; Gertz S nichilominus 407, 24
  saltim i.q. saltans
  1 saltus, -us i.actus saliendi, saltatio ;518, 18 fere i.q. fuga
  2 saltus, -us i. locus silvanus et pascuus (nonnisi plur.) 1 c.adi. 2 c.gen. 3 nude
  salubris, -e 1 generatim i.q.sanus, utilis, salutem afferens a pos. b comp. c superl. 2 speciatim spectat ad valetudinem
     salubriter i.q. utiliter, commode
  salubritas, -tis 1 generatim i.q. sanitas, utilitas a c.gen. b nude 2 speciatim spectat ad valetudinem
  salum, -i i.q. mare
  *salus, -tis 1 generatim i.q. incolumitas, integritas, vita a c.gen. vel pron.poss. b c.adi. c nude 2 speciatim a spectat ad sanationem morbi b spectat ad religionem Christianam
  ® salutamen = salutatio Gertz M/RH
  salutaris, -e i.q. utilis, bonus, sanitatem vel salutem afferens 1 generatim a de rebus b de hominibus 2 speciatim spectat ad religionem Christianam
  salutatio, -nis i. actus salutandi
  saluto, -avi i. salutem dico, salvere iubeo; salutare = salvator (ex usu Vulgatæ) Gertz S 352, 5
  salvo, -avi i.q. servo (nonnisi gerund.); salvare Gertz S 21, 6 etc. Gertz M = conservare, salutem afferre ;liberare, eripere aliquem a re;salvatio, salvator
  salvus, -a, -um i.q. incolumis, vivus et sanus 1 de hominibus 2 de rebus
  ® sanatio = curatio RH Gertz S 130, 17 vide sanitas pro curatione sanitas = bona valetudo
  sancio, -xi, -ctum, -cire i.q. decerno, constituo, scisco
  ® sanctificare = consecrare Gertz S 261, 3; Gertz M: sanctificatio = consecratio
  ® sanctimonialis = virgo Domini
  sanctio, -nis i.q. rogatio, lex
  sanctitas, -tis (sanccitas/sancitas)semper spectat ad religionemChristianam 1 generatim fere i.q. fides, pietas, animus pius a c.gen. personæ b c.gen. rei; 439, 19 : quippe quem animi virtus et generis sanctitas tantæ rei iudicem deposcant (fere i.q. nobilitas) c sine gen. 2 speciatim de qualitate viri sancti
  ® sanctuarium Gertz S praecipue = chorus basilicae 120, 4
  sanctus, -a, -um i.q. pius, religiosus (nonnisi de Christianis) 1 adi. a de virtutibus vel rebus ad religionem Christianum pertinentibus b de hominibus 2 subst. m. pl.
     sancte i.q. pie, religiose
  sane 1 vi affirmativa i.q. certe, quidem, nempe; 76, 24 i.q. iure
  *sanguis, -inis m. i.q. (cruor 1 de sanguine effuso) 2 de cognatione a i.q. genus, gens b i.q. proles, de filiis 3 i.q. natura, ingenium
  ® sanguisugus < sanguisuga = hirudo (teutonice Blutegel)
  sanies, -ei f. 1 i.q. sanguis corruptus, venenum quod spuunt serpentes vel dracones 2 i.q. putror
  sanitas, -tis i. bona valetudo; Gertz M = sanatio = valetudo restituta RH
  ® sannio, -onis m. = fatuus/fatua, scurra, -ae m., nugator, -oris(Georges)
  sano, -avi i. sanum reddo, curo
  sanus, -a, -um semper spectat ad animum (nonnisi comp.)
  sapidus, -a, -um i. gratum saporem habens
     sapide i cupide, grate
  sapiens, -tis i.q. peritus, prudens 1 adi. 2 subst. m.;cf. maior natu Gertz S 102, 6
     sapienter i.q. prudenter
  sapientia, -æ i.q. prudentia 1 c.gen. 2 sine gen.
  sapio, -ivi, -ere i. sapens, prudens, sanus sum
  sapor, -is m. 1 proprie i.q. gustus a c, gen. b sine gen. 2 translate de epulis delicatis
  sarcina, -æ i.q. onus quod fertur in itinere 1 c.gen. 2 sine gen.
  sarcio, -si, -tum, -cire 1 i.q. reficio, reparo 2 i.q. compenso, medeor
  ® sarcophagus = arca Gertz S 129, 20 ; = sepulcrum Gertz S 357, 2
  sarculus, -i i. instrumentum quo terra foditur vel sarritur
  ® sartor = vestifex Gertz S 439, 3 (< sarcio = reparo vestimentum)vide etiam sector
  sat i.q. satis
  satago, -ere i.q. vehementer cupio;satagere = studere Gertz S 86, 6
  *satelles, -itis m. i.q. stipator, corporis custos, latro (sæpe de viris qui [danice] `hird´ vel `huskarle´nominantur sed prævalente notione in malam partem vergente) 1 c.gen. 2 sine gen.
  satietas, -tis 1 proprie de appetitu cibi satiendo i.q. saturitas a c.gen. b sine gen. 2 translate a i.q. satisfactio vel status satis habendi b i.q. fastidium, tædium
  satio, -avi 1 proprie i.q. cibo vel potu saturum facio 2 translate spectat ad animam i.q. expleo, satisfacio
  ® satirus = Satyrus Gertz M/RH
  *satis 1 pos. i.q. sufficiens, æquus, par a coniungitur cum adi b cum verbo 2 comp. i.q. melius, utilius, potius a adv. b adi. n.
  satisfacio, -feci, -factum, -facere 1 generatim fere i.q. pareo, obedio ; passive i.q. contentus sum 2 speciatim satisfactionem do
  satisfactio, -nis i. actus satisfaciendi
  sator, -is i.q. progenitor, origo
  satrapa, -æ m. i. profectus provinciæ, speciatim comes regius [danice `jarl´ vel `hertug´] 1 c.gen. 2 sine gen.
  satur, -a, -um i.q. satiatus
  saturitas, -tis i.q. satietas cibi
  ® satus, -us = actio serendi vide sero; translate = procreatio, origo, genus GeorgesRH
  saucio, -avi 1 proprie i.q. vulnero a in pugna b de morbo 2 translate i.q. perforo
  saucius, -a, -um i.q. vulneratus 1 in pugna 2 de ebrietate
  saxeus, -a, -um 1 proprie ad saxa pertinens (pro gen.) b c.saxis factus 2 translate de animo, fere i.q. ferreus
  saxum, -i 1 generatim fere i.q. lapis a in natura b ad iactationem in pugna usitatum c ad ædificandum 2 speciatim de lapidibus qui [danice] `runestene´ vocantur
  scaber, -bra, -brum i.q. asper, inæqualis
  scabidus, -a, -um i.q. scabiosus, scabie laborans
  scabies, -ei f. i. asperitas cutis cum pruritu
  scæna, -æ i.q. ludus vel pars ludi
  scænicus, -a, -um i.q. ad scænam pertinens, histrionalis
  scalæ, -arum f. i. machina gradibus constans qua ad ascendendum utimur
  ® scalaris = < scalae, -arum = adv. gradatim
  scalpo, -si, -tum, -ere i.q. rado
  ® scama vide squama
  ® scandalizare =infamare; infamiae obicere Gertz S 305, 26;in perniciosum errorem inducere 383, 16
  ® scandalum (gr.skandalon) quod moleste fertur. Gertz S 126, 16; Gertz M = læsio, damnum
  scando, -di, -sum, -dere i. q. ascendo, conscendo
  ® scansorium (< scansorius, -a, -um < scando = equum scandere/conscendere) = stapia
  scapha, -æ i.q. navis, navicula
  scapulæ, -arum f. i.q. humeri vel superior dorsi pars
  scarabæus, -i i. insecti genus
  scatebra, -æ i.q. eruptio aquæ scatentis, aqua fontis
  scateo, -ere i.q. abunde effluo
  scaturigo, -inis f. i.q. scatebra, aqua scatens
  scaturio, -ire i.q. scateo
  sceleratus, -a, -um i.q. flagitiosus, nefarius, scelestus 1 adi. 2 subst. m.pl.
  ® scelerose adv < scelus = plenus sceleris
  scelestus, -a, -um i.q. sceleratus, scelere contaminatus 1 adi. 2 subst. m.pl.
  *scelus, -eris n. i.q. flagitium, maleficium, probrum (etiam de animo scelerato) 1 nude a generatim b speciatim de stupro 2 c.gen. de sceleris genere
  sceptratus, -a, -um i. sceptro regio ornatus
  sceptrum, -i i.q. baculum, insigne potestatis regiæ, translate 1 i.q. regnum 2 i.q. patria
  ® schedula = folium Gertz M
  schema, -tis n. i.q. forma, figura 1 corporis 2 de forma et ordine litterarum vel nominum 124, 1 : sentiarum schemata (i.q. proverbia)
  schisma, -tis n. i.q. discordia, dissensio ecclesiæ
  schismaticus, -a, -um i.q. dissentiens vel dissentibus adhærens 1 adi. 2 subst. m.pl.
  schola, -æ 1 proprie i.q. locus quo artes liberales et doctrina ecclesiæ docentur 2 translate i.q. doctrina, studium
  scientia, -æ 1 i.q. doctrina, eruditio a abs. b c.gen.obi. 2 i.q. notitia, cognitio
  scilicet habet vim explicandi et accuratius exponendi, fere i.q. quippe, nempe
  scindo, -di, -sum, -ndere i.q. findo, abrumpo
  scindula, -æ i.q. tenuis lamina e ligno
  scintilla, -æ i.q. particula ignis quæ e silice cum cæditur exsilit
  scintillo, -avi i.q. scintillas emitto
  *scio, -vi, -tum, -re i.q. novi, cognitum habeo 1 c.acc. 2 c. quod 3 c.acc. c.inf. 4 c. quæstione indirecta; scire = posse Gertz S 351, 19
     sciens, -tis i.q.gnarus, peritus
     scitum, -i i.q. decretum, iussum
  ® sciscitatio = interrogatio
  sciscitor, -atus sum, -ari i.q. scire laboro, percontor : c. quæstione indirecta
  ® sc(h)isma quod ecclesiam dividit;scismaticus Gertz M/RH
  scissim i.q. scindendo
  ® scissitare Gertz S 245, 11 scissitant = sciunt (? RH) ; =sciscitare = exquirere Georges
  ® scius = gnarus Gertz M
  ® scolares = discipuli scholae monasterii
  ® scolasticus = scholæ magister;studium scholasticum = studium universale Gertz M/RH
  scopæ, -arum f. i.q. instrumentum quo verrimus [vias, pavimentumRH] Gertz M scopare = verrere
  scopulus, -i i.q. rupes, saxum in monte vel in mari eminens
  scortum, -i i.q. meretrix
  ® scotare = tabellâ vendere; scotatio = tabella emptionis
  scriba, -æ m. 1 i.q. minister regis 2 i.q. minister episcopi 3 i.q. sacerdos, sacrorum administrator; Gertz S 108, 23 scribæ = theologi Iudæorum
  scribo, -psi, -ptum, -bere i.q. litteris mando, scribendo narro 1 abs. 2 transitive 3 c. duobus acc. 4 c.dat. 5 c.acc. c.inf.
  ® scrinium = reliquiarium 274, 21 vide et arca /theca
     scriptum, -i n. 1 i.q.epistula, litteræ 2 i.q. historia litteris mandata 3 speciatim de suffragiis scriptis 423, 24; = formula scripta cuius lectio morbidum sanare potest 347, 29
  scripto, -avi i.q. scriptito, sæpe scribo
  scriptor, -is i. qui scribit, auctor librorum historicorum
  scriptura, -æ i.q. ductus litterarum
  scrobis, -is m. i.q. fossa
  scrupeus, -a, -um i.q. scrupis plenus, lapidosus, asper
  scruposus, -a, -um i.q. scrupeus
  scrupulosus, -a, -um i.q. diligens, minuta quæque persequens
     scrupulose i.q. diligenter
  ® scrupulus = sollicitudo Gertz M/RH
  scrutatio, -nis i.q. inquisitio diligens, perscrutatio
  scrutor, -atus sum, -ari 1 i.q. diligenter inquiro, perscrutor a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. exploro (sensu militari) 3 i.q. excogito; Gertz M etiam = perlustrare
     scrutabundus, -a, -um i.q. inquirens
  scurra, -æ i.q. ioculator (syn. histrio, app.parasitus);Georges: sannio, nugator, fatuus/fatua
  scurrilitas, -tis i.q. procax dicacitas
  scurriliter i.q. scurræ more, procaciter
  *scutum, -i i. genus armorum ad defensionem
  scyphus, -i i.q. vas potorium, poculum
  *se omittitur 126, 13-14 [sese nonnisi pro acc.] 1 vi reflexiva a refertur ad eiusdem sententiæ subi. (refl. dir., plures comprehendit 496, 34 528, 28) b refertur ad verbi regentis subi. (refl. indir.) sæpissime in acc. c.inf. c refertur ad nomen quod secundum logicam pro subi. est 2 vi reciproca inter se 3 sine vi reflexiva pro pron. is ponitur e.g. 37, 2
  iuncturæ: secum (reflex.dir.), pro `cum eo´ 203, 24, per se , additur ipse, sibi vult, additur quisque; se, sibi pro eum, ei, eo et vice versa; su(u)s pro eius etc.
  secedo, -ssi, -ssum, -dere i.q. abeo, recedo, seorsum eo
  secerno, -crevi, -cretum, -cernere i.q. seiungo, dirimo, separo 1 sensu locali 2 sine sensu locali
  ® secretarius = scriba fidelis, secretorum consiliorum particeps Gertz M/RH ; etiam qui peritus secreta novit
  ® secretarium = sacristia
     secretus, -a, -um 1 adi. a i.q. separatus, semotus, desertus b i.q. occultus, clandestinus 2 n. subst. i.q. arcanum
     secreto i.q. separatim, clam 1 pos. 2 comp. (eodem sensu)
  secessio, -nis i.q. recessus
  secessus, -us 1 generatim i.q. recessus, discessus, absentia a c.gen. b nude 2 speciatim a i.q. receptus(sensu militari, fere i.q. fugæ simulatio) b i.q. locus devius c i.q aditus angustus
  seco, -ui, -tum, -are (vulg. avi-atus)1 proprie i.q. cædo, reseco a c.obi. b abs. 2 translate i.q. divido, seiungo
  ® secreta sc. oratio (Ducange) Gertz S 369, 24
  secretarium, -i i.q. locus secretus, penetrale
  ® secretarius = scriba (abbatis) Gertz S 345, 12
  sectator, -is i.q. qui assidue sequitur, socius
  sectio, -nis i.q. actus secandi 1 c.gen. 2 nude; = messis Gertz S 119, 10
  sector, -atus sum, -ari 1 proprie a i.q. sequor b i.q. insequor, persequor 2 translate a i.q. obsequor, obtempero b periphrastice fere i.q. adhibeo, utor
  ® sector (<seco) = vestifex qui vestimenta nova facit;vide etiam sartor (< sarcio = reparo)
  ® seculum = mundus Gertz S passim ; saepe = æternitas;sed saepius: seculum seculi sive secula seculorum, Gertz M etiam = mundus profanus, = mundus; iunctura a seculo = ab initio mundi
  ® secularis qui est in terris Gertz S 69, 20 ;seculares = seculares canonici 301, 7 ; = laici 320, 6;clerici seculares >< monachi regulares
  ® seculariter = secularium modo Gertz S 358, 19
  secunditas, -tis de vento secundo
  secundo, -avi i.q. secundus sum
  secundus, -a, -um 1 de ordine opp. primus 2 de rebus secundis opp. adversus; Gertz S 279, v.5 secundus + alicui: ut ei quis vix foret secundus = aequalis
     secundo i.q. secunda vice, iterum;additur quoque 236, 36
     secundum e coniectura vix recta
  ® securare = tutum facere RH
  securicula, -æ i.q. securis parva
  securis, -is [acc. securim] i. ferrum quo cædimus
  securitas, -tis i.q. condicio vel status eius qui securus vel tutus est, tranquillitas animi 1 abs. 2 c.gen.
  securus, -a, -um 1 de hominibus i.q. qui sine cura est, tutus a abs. b c.gen.obi. c c.ab 2 de rebus a abs. b c. ab
     secure (nonnisi in comp.) i.q. tuto, sine cura
  secus 1 adv. i.q. aliter a abs. b sequitur quam c sequitur ac 2 præp. c.acc. i.q. apud (de loco), prope; Gertz S 70, 3 = iuxta
  *sed particula adversativa I singula verba coniungit A negatione præeunte B nulla negatione præeunte nota 23, 13 secundo loco ponitur metri causa II sententias inter se opponit A solum ponitur B sed et 1 vi adversativa plus minus debilitata 2 i.q. sed etiam 3 i.q. et 4 i.q. sed etiam C sed et ...quoque i.q. etiam D sed et...pariter (pleonastice) E non modo..sed F sed nec i.q. neque vero 2 i.q. et ne ...quidem 3 i.q. sed ne ...quidem G sed neque 1 i.q. neque vero 2 i.q. et ne...quidem 3 i.q. sed ne ...quidem; Gertz S sed (sed et) = praeterea, quin etiam 19, 7
  sedabilis, -e i.q. qui sedari potest
  sedeo, -sedi, -sessum, -sedere i.q. consideo; Gertz M sedêre : sêdit sententia = permansit sententia; animo sedêre = in animo haerere
  sedes, -is 1 i.q. locus sedendi, habitatio a generatim b speciatim de inferis 2 i.q. sella a de sella remigum b de sede regia ( Gertz S 116, 10 = aedes regia) c de sella pontificali d de fundamento ædis
  sedile, -is n. i.q. sedes, subsellium
  seditio, -nis 1 genratim i.q. discordia, altercatio 2 speciatim i.q. tumultus, motus populi (sæpe de bellis civilibus Daniæ)
  seditiosus, -a, -um 1 adi i.q. turbulentus, qui seditiones facit 2 subst. m.pl. de hominibus seditiones excitantibus
     seditiose i.q. effrenate, turbulente
  sedo, -avi fere i.q. lenio, reprimo, restinguo
  seduco, -xi, -ctum, -cere 1 i.q.seorsum duco 2 i.q.deduco (c. quo minus)
  ® seductor = Satanas Gertz S 112, 14
  sedulitas, -tis i.q. diligentia
  sedulus, -a, -um i.q. studiosus, intentus, assiduus 1 de hominibus a nude b c. inf. 2 de rebus
     sedulo i.q. assidue, studiose, impigre
  seges, -tis f. i.q. fruges in agris nondum demessæ, ex quibus panis conficitur
  segnis, -e i.q. piger, tardus, ignavus
     segniter i.q. tarde, ignave 1 pos.; c. negatione (sæpe nec segniter´ initio sententiæ) 64, 35 2 comp. c. negatione 73, 7
  segnities, -ei f. [130, 26 i.q. inertia RH] 1 abs. 2 c.gen.
  segregatim i.q. separatim
  segrego, -avi i.q. separo
  sella, -æ 1 generatim i.q. sedes, sedile 2 speciatim de ephippio
  semel 1 i.q. una vice (vi peremptoria e.g. 134, 19) 2 i.q. aliquando (vi debilitata) (202, 33 i.q. forte)
  semen, -inis i. quod seritur i. de fructu frumenti 2 de partu hominis
  sementis, -is i.q. satio, seminatio nonnisi translate
  semestris, -e i. qui sex mensium est
  semianimis, -e i.q. semivivus, semimortuus
  semicæsus, -a, -um i.q. dimidia parte percussus
  semideus, -i i. dimidia parte deus, dimidia homo de Baldero 64, 3
  semifusus, -a, -um i.q. pæne labitur
  semilotus, -a, -um i.q. dimidia parte lautus
  seminarium, -i translate i.q. origo, principium (< semen) re vera ubi stirpes et herbae adolescunt RH ; Gertz S 324, 16 proponit = sementis quae facitur.
  seminex, -cis i.q. semianimis
  semino, -avi i.q. in agris effundo
  semisopitus, -a, -um i.q.semisomnis
  semita, -æi.q. callis, via angusta 1 proprie 2 translate
  semivigil, -is i.q.. semisomnis
  semoveo, -vi, -tum, -vere i.q. removeo
  *semper i.q. omni tempore, omne ætatis tempus, usque
  sempiternus, -a, -um i.q. semper durans, perpetuus, æternus
  senatus, -us 1 i.q. concilium deorum 2 de decurionibus urbis [Metz RH] 442, 2
  senecta, -æ 1 i.q. senectus 2 i.q. senex(abstractum pro concreto)
  senectus, -tis i.q. senium, senecta
  senesco, -ere i.q. senex fio
  senex, -is m. i.q. virætate provectus
     senior generatim fere i.q. senex 2 speciatim a de viris in contione præstantibus b de vetustissimo chori membro; vir peritissimus villae (danice oldermand);seniores = maiores aetate
  seni, -æ, -a i.q. sex (sensu distributivo omisso)
  senilis, -e1 i.q. quod ad senectutem pertinens 2 i.q. senis
  senium, -i i.q. ætas senilis, prævalente sensu infirmitatis
  sensatus, -a, -um i.q. sensu pollens, sanus
  sensibilis, -e i.q. qui sentiri vel audiri potest
     sensibiliter i.q. ut sentiri possit
  ® sensficare = sanæ mentis restituere Gertz S 240, epit 8
  sensim 1 i.q. paulatim, pedetemptim (sæpius prævalente sensu `furtim, occulte´) 2 i.q. sensibiliter
  sensualis, -e i.q. sensu præditus, sensus ostendens
  ® sensualitas = voluptas, libido Gertz S 386, 14
  sensus, -us 1 i.q. vis sentiendi a generatim de variis sensibus videndi, audiendi etc. qui morte vel gravi vulnere exstinguuntur b speciatim de sensu doloris 2 i.q. facultas animi, vis cogitandi, ratio 3 fere i.q.animus
  *sententia, -æ 1 i.q. alicui videtur, arbitrium, voluntas, consilium a generatim b speciatim de suffragiis in electione regis latis 2 i.q. opinio 3 i.q. iudicium a generatim b speciatim de exsecratione 4 i, q. decretum, lex 5 i.q. proverbium 6 i.q. argumentum, sensus
  ® sententialiter = per edictum, per iudicium Gertz M
  ® sentiare = sententia ferire Gertz S 316, 23; Gertz M = sententiam ferre
  sentina, -æ 1 proprie a i.q. fundus navis b i.q. aqua in fundo navis confluens 2 translate de vita luxuriosa et effrenata
  sentio, -si, -sum, -tire 1 i.q. sensu percipio a c.abl. b c.obi. c c.acc.c.inf. 2 i.q. intellego, video a c.acc. et ut b c. acc.c.inf. c c. quæstione indir. 3 i.q. existimo, indico a c.acc.c.inf. b c.adv. c c.obi. d c.de
  sentis, -is m. i.q. spina, vepres
  seorsum 1 i.q. separatim, secreto 2 foris
  separatim i.q. divisim, seorsum
  separo, -avi i.q. seiungo, secerno; Gertz M separare a lesione = aliquid a laesione impedire
  ® sepedictus qui saepius commemoratus est Gertz S 427, 8
  sepelio, -pelivi, -pultum, -pelire 1 proprie i.q. humo, sepulcro condo 2 translate a i.q. quieti mando b i.q. tollo, deleo, perdo
  ® sepes vide sæpes
  sepono, -sui, -situm, -nere i.q. removeo
  septem i. numerale 1 adi. 2 solum ponitur
  septennium, -i i.q. septem anni
  septentrio, -nis nonnisi sing. i.q. septentriones (de parte cæli)
  septentrionalis, -e i.q. ad septentriones pertinens 1 adi. 2 subst. m.pl. e coniectura parum certa (i.q. septem?)
  septenus, -a, -um i. numerale (vi distributiva omissa) 1 sing. 2 plur.
  ® septimana (> fr. semaine ; media septimana = fr mercredi). Gertz S 316, 14
  septimus, -a, -um adi
  septingenti, -æ, -a i.q. numerale
  septuaginta i. numerale 1 addito alio numero 2 nude ; Gertz M septuagesima rel. aliquando scriptum LXX
  sepulcrum, -i 1 proprie i.q. locus ubi sepelitur homo 2 translate i.q. mors
  sepultura, -æ 1 i.q. actus sepeliendi, humatio 2 i.q. sepulcrum, tumulus
  sequacitas, -tis de electione pontificis
  sequax, -cis i.q. assidue sequitur, comes 1 adi. 2 subst. m.pl.
  sequester, -tra, -trum i. qui medius est inter plures 1 nude 215, 26 pax (i.q. indutiæ 220, 13 2 c.gen.= conciliator pacis Gertz S 238, 14
  sequestro, -avi i.q. separo, secerno
  sequor, -cutus sum, -qui i.q. eo cum aliquo, consector, , comitor 1 sensu locali nondum debilitato a c.acc. rei vel loci qui petitur b c. acc. personæ quam sequitur aliquis 2 sensu locali evanescente a c.acc. b c.acc. et abl. 3 sensu hostili i. q. insequor, persequor 4 sensu temporali a c.acc. b abs. 5 de imitatione i.q. consequor, obtempero, præsto sim. 6 periphrastice fere i.q. utor, habeo sim.
     sequens, -tis sensu temporali i.q. posterus, insequens 1 adi. 2 subst.n.pl.; Gertz M sequentia (cantus ecclesiasticus; sequentia = oratio soluta vide prosus/prosa
  ® sequester, -tra, -trum/, -tris, -tre (< sequor) = concilians / conciliator Gertz M/RH
  ® sequestrare > tumultu seculari sequestratus = procul absens ;aliquem a communione dominici corporis sequestrare = excommunicare
  [sequior, -ius i.q. deterior 149, 23 -is ordinis vir :legendum equestris ordinis vir ......]
  1:sera, -æ 1 proprie i.q. instrumentum claudendi, claustrum 2 translate i.q. impedimentum a nude b c.gen.;® cf. serare = claudereRH
  2 :® sera = vesper cf. serus (fere = tardus) RH
  ® serenitas (appellatio Caesaris): serenitas tua Gertz S 380, 32 ;serenissimus (de regibus et reginis)
  serenus, -a, -um 1 adi. a i.q.tranquillus, purus b mitis, lenis 2 subst. n. sing. i.q.tranquillitas
  seriatim i.q. per ordines
  ® sericum (= velum sericum quod in terra Serica factum e bombylibus bombycis RH) vide seta > teutonice Seide
  series, -ei f. i.q. ordo, nonnisi c.gen. earum rerum quæ ordine vel seriatim coniunguntur vel cohærent 1 generatim 2 speciatim a de genere, familia b de eventu, fato, sim. c de scriptis fere i.q. argumentum, summa; in nostra serie Gertz S 221, ant.1, 5 = quod nos attinet RH; series insidiarum = insidiae cohaerentes Gertz M/RH
  ® seriose adv. medii aevi (< serius) (>< iocose) = graviter
  serius, -a, -um i.q. verus, gravis opp. iocosus 1 adi. 2 substantive a n.sing. b n.plur. nota iuncturam: per serium 123, 4;adv.serio
  sermo, -nis m. 1 generatim de verbis in colloquio factis fere i.q. locutio, dictum sim. 2 speciatim a de narratione per litteras tradita b de propria cuiusque gentis lingua c i.q. rumor, fama; Gertz S 236 fragm. sermones = homilia sanctorum; 328, 26 = orationes ad clericos instruendos
  ® sermonizari/sermocinari = garrire, nugari; Georges etiam = verbis contendere/concertare Gertz M/RH
  sero, -sevi, -satum, -serere i.q. semino, planto 1 proprie nonnisi substantive satum i.q. frumentum quod in agris satum est 2 translate a i.q. in animo semino b de corporeis c per imaginem fere i.q. dico, divulgo; serotinus t.t. agriculturae (aliquae herba quae sero ad maturitatem pervenit) RH/ Gertz M : tempore serotino = multa nocteRH. vide serus
     satus, -a, -um i.q. ortus, natus, editus
  serotinus, -a, -um i.q. serus
  serpentinus, -a, -um i.q. ad serpentem pertinens; Gertz S 67, 12 fere = diabolicus[= serpens aniquus RH];ibidem 414, 27 familia serpentina dicta est de regis comitatu.
  serpo, -si, -tum, -ere i.q. repo, translate i.q. irrepo, divulgor
     serpens, -tis i.q. anguis
  ® serrura (< sera) (trabs transversa, quae ianuam claudit RH) Gertz S 194, 10 ; cf. clavis et sera RH
  serus, -a, -um i.q. tardus, qui tarde venit ;cf. sera = vesper Georges; Gertz M serum = vesper RH; de sero = aliquanto sero; Gertz M latius: tempore serotino = multa nocte (significatiione termini agriculturae exstincta RH)
  servatio, -nis i.q. salvatio, actus servandi
  servator, -is i.q. qui servat 1 abs. 2 c.gen.obi.
  servilis, -e i.q. ad servum pertinens
  servio, -vi, -tum, -re 1 i.q. inservio, servus sum c dat. 2 i.q. prospicio, consulo 3 i.q. expleo, satio
  servitium, -i 1 i.q. status serviendi, servitus 2 i.q. ministerium, officium; Gertz M: = officium militum regis
  servitus, -tis f. i.q. status serviendi, servitium opp. libertas; Gertz M : servitus, -utis rel.= summa missa RH
  servo, -avi i.q. conservo, retineo, tueor 1 generatim a c.obi. b c.obi. et ab 2 speciatim a de salvationeChristiana b de acie militari c i.q. asservo, custodio; Gertz S 124, 16 servare = occultare
  servus, -i i.q. qui in servitute est, alieno dominio subiectus, opp.liber, dominus 1 subst. 2 adi.; Gertz S de sancto : servus dei 95, 6 ;servus servorum dei :sic nominat se papa inde a Gregorio Magno 246, 1; Gertz M servi = (in monasterio) fratres laici
  sessio, -nis 1 i.q. actus sedendi 2 i.q. locus sedendi
  sessor, -is i.q. is qui sedet 1 generatim 2 speciatim de equite (qui equo insidet ut Gertz S 414, 7 indicat
  ® seta > teutonice Seide RH
  seu vide sive, -ve
  severitas, -.tis i.q. gravitas, asperitas, duritas 1 c., gen. (personæ vel rei 2 nude)
  severus, -a, -um i.q. gravis, austerus, asper
     severe i.q. austere, aspere
  sevoco i.q. seorsum voco
  sex i. numerale 1 adi. 2 subst. c.gen.
  sexageni, -æ, -a i.q. sexaginta (vi distributiva debilitata)
  sexaginta i. numerale
  sextilis, -e i.q. mensis Augustus
  sextus, -a, -um i. numerale ordinem indicans
  sexus, -us i. id quo animal masculum a femina distinguitur 1 de sexu feminino 2 de utroque sexu
  *si 1 c.ind. a præs. b impf. c fut. d fut. ex. e perf. 2 c. coni. (de iteratione e.g.107, 22) a præs. (vel potentiali vel in oratione obliqua b impf. (pro plusqpf. e. g. 231, 30) nota quæstionem indirectam 112, 12 si quid..esset, ...perlustrandi licentiam tribuit.; Gertz M: si interrogativum post verba ut:sciscitari, quærere, interrogare, prospicere, requirere, attemptare, iudicare, explorare etc. c perf. d plusqpf. 3 sine verbo : si non..saltem; nota iuncturas si non 107, 22 si vero 417, 25 ac si i.q. quasi, quod si [>quodsi Georges : wenn also, nun (locus non recte indicari videtur) RH] si forte i.q. fortasse, forsitan; si modo i.q.dummodo
  sibilus, -i 1 i.q. sonus sibilans, susurrus 2 i.q. convicium
  *sic i.q. eo modo, ita I solum ponitur (nota iuncturas sicque, ne sic quidem) A spectat ad antecedentia B spectat ad sequentia 1 sic...ut 2 sequitur oratio recta C in oratione recta vel obliqua, vi demonstrativa i.q. isto vel illo modo II respondet aliis adverbiis A ut...sic (similitudinem indicans) B sicut...sic
  sica, -æ i.q. brevis gladius, pugio
  sicco, -avi i.q. siccum reddo, exhaurio
  siccus, -a, -um 1 adi. i.q. aridus 2 subst. n. sing. i.q. siccitas
  sicut similitudinem indicat i.q. quemadmodum, velut ; Gertz S :sicut = quasi 345, 21; = quam 426, 23; 1 sententiæ comparantur (c.indic.) a sequitur ita b sequitur sic c nude 2 singula verba comparantur a sequitur ita b nude
  sidereus, -a, -um i.q. ad sidera, ad solem pertinens
  sidus, -eris n. i.q. signum cæleste, stella 1 generatim 2 speciatim a de sole b de luna; Gertz S = oculus 23, 52 ; Gertz S tropice de egregiis hominibus 17, 6
  sigillum, -i 1 i.q. parvum signum ad litteras obsignandas 2 i.q. imago, de ornamentis vestitus
  signaculum, -i i.q. sigillum; nota :signaculum crucis Gertz S 114, 21; ibidem 265, 25 = signum crucis
  signatorius, -a, -um i.q. ad obsignandum pertinens
  significatio, -nis i.q. signum, iudicium
  significo, -avi i.q. iudico, declaro, ostendo 1 c. obi. 2 c.acc. et dat. 3 c.acc. c.inf.
  signo, -avi 1 i.q. signo aliquo noto 2 i.q. significo, indico; Gertz S signare fere = circumdare ut quasi sigillo muniatur 332, 9
  signum, -i 1 generatim i.q. indicium quo aliquid cognoscitur a c.gen. obi. b abs. (vel c.alio gen. 2 speciatim a de sonu pugnam vel aliud militare (ut receptum, navigationem sim.) indicans b de signo exercitus i.q. vexillum c de prodigio vel miraculo; Gertz S signa fidei id est baptismus et cetera sacramenta; signa = campanæ 350, 19
  silentium, -i i.q. reticentia, taciturnitas 1 generatim 2 speciatim de tranquillitate nocturna
  sileo, -ui, -ere i.q.taceo 1 transitive 2 intransitive
     silenter i.q. tacite; Gertz M susurranter RH
  silex, -icis m. (f.?) 1 generatim i.q. lapis, saxum 2 speciatim a de saxo ex quo ignis excuti solet b in imagine
  siliqua, -.æ i.q. folliculus, involucrum quo continentur legumina
  ® sillogismus vide syllogismus et sophisma Gertz M/RH
  silva, -æ i.q. locus arboribus consitus
  silvestris, -e 1 i.q. silvam habens, arboribus abundans 2 i.q. qui est in silva 3 i.q. silvæ similis 4 i.q. arboreus
  similis, -e i.q. eiusdem generis, consimilis, æqualis 1 adi. a c.dat. b sine dat. 2 n.pl. substantive
     similiter i.q. simili modo ; 255, 29 sequitur ut
  similitudo, -inis eadem species, forma 1 c.gen. obi. 2 c.gen.subi. 3 c.adi. 4 nude
  ® simonîa = ambitus (lex de ambitu iam Cic.) Gertz M/RH
  simplex, -icis 1 i.q. unius modi, qui una re constat, opp. multiplex 2 i.q. purus 3 i.q. apertus, sincerus.minime callidus
     simpliciter 1 i.q. non varie 2 i.q. pure, sincere
  simplicitas, -tis 1 i.q ratio rei simplicis, non variæ 2 i.q. ingenuitas, sinceritas animi, fatuitas :78, 16 opp. sapientia.
  ® simplus, -a, -um (cf.semel /duplus), subst. simplum >< duplum; simpla, -ae sc. emptio RH ; Gertz M = purus
  simul i.q. eodem tempore 1 solum ponitur 2 c. aliis particulis coniungitur a simul ac b simul et b simul et...et d simulque e simul cum f cum...simul
  simulacrum i.q. imago, forma, effigies 1 de statuis a deorum b regum 2 de umbris monstrosis sive de manibus 91, 13 defunctorum 3 translate de homine 41, 5
  *simulanter i.q. ficte, simulate
  simulatio, -nis i.q. fictio, vana ostentatio 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  ® simulatorie adv >< veraciter
  *simulo, -avi 1 i.q. simile facio, imitor c. obi. 2 i.q. fingo, mentior a c.obi. b c.acc.c.inf. c c.inf.
  simultas, -tis i.q. inimicitia, odium
  ® simultim = simul
  simus id est cognomen Simus
  sin i.q. sed si, sin vero (c.coni. iterationis 467, 5) 1 antecedit si a nude b additur autem 2 non antecedit si b additur autem
  ® sinaxis (= synaxis) : conventus ad officium divinum celebrandum > ipsum officium ;> contemptim: decantatio horarum 320, 14 Gertz S
  sinceritas, -tis i.q. puritas, integritas 1 c.gen. 2 sine gen.
  sincerus, -a, -um i.q. purus, integer, incorruptus;
     sincere i.q. integre, incorrupte, si(y)ncerissime
  *sine c.abl. i.q. absque; Gertz S 316, 15 sine mensale : Gertz abl. opinatur.; Gertz M = præter
  ® sincopare vide syncopare
  singillatim i.q. singulatim, per singulos
  singularis, -e 1 i.q. unus, solus, unicus 2 i.q. eximius, præstans 3 i.q. præcipius, suus opp. universorum, generalis, multorum
     singulariter i.q. solus, pro se quisque
  singulatim i.q. singillatim, per singulos
  singuli, -æ, -a i.q. unusquisque pro se, separatim ab aliis 1 adi. 2 subst. a masc. opp. universi ; c.gen. : 325, 9 ; b neutr. Gertz S pro pronomine quisque(uterque)
  singultus, -us i.qi. motus citus et creber stomachi et sæpti transversi 1 ex gravi humore 2 in morte
  sinister, -ra, -rum 1 i.q. lævus a adi. b subst. f. sing. (sc. manus) 2 i.q. pravus, perversus 3 i.q. malus, fatalis, infestus
     sinistre i.q. male, infeliciter, infeste
  sino, -vi, -tum, -nere i.q. patior, fero a c.obi. et inf. act. b c.acc. c.inf. (pass.) c c.inf. d abs.
  ® sinodalis (= synodalis) < synodus = conventus ecclesiasticus Gertz S 131, 6
  sinum, -i n./ sinus-i m. i.q. vas fictile, vas
  ® sinuatim = in complures sinus
  sinuo, -avi i.q. tendo : (arcum sinuat/tendit ;serpens sinuatur in arcus Georges/RH)
  sinuosus, -a, -um i.q. plenus sinuum, flexuosus 1 de ora maritima 2 de viis 3 de anguibus
  sinus, -us m. i.q. flexus 1 maris vel fluminis 2 vestimenti 3 corporis 4 in imagine
  *siquidem 1 i.q. enim, nam(primo vel secundo sententiæ loco ponitur) 2 fere i.q. ita 3 pæne supervacaneum videtur 144, 25 ; Gertz M = scilicet;= nam, enim, ceterum
  siquis vide si
  sisto, -steti, -statum, -sistere [ad stare traxi e.g. 143, 17] 1 proprie a i.q. stare facio, facio c.obi. b i.q. statuo, constituo, colloco 2 translate i.q. compono, instituo; Gertz M: iunctura iuris: personam standi in iudicio non habuit vide persona
     status, -a, -um i.q. fixus, stabilis
  sistrum, -i n. i. instrumentum musicum, fere i. q. fides, lyra
  siticulus, -a, -um i.q. sitiens
  sitio, -ivi, -itum, -ire i. q. siti laboro 1 transitive i.q. valde cupio 2 intransitive, nonnisi metonymice
  sitibundus, -a, -um i.q. sitiens
  sitis, -is f. 1 proprie i.q. bibendi cupiditas 2 translate de qualibet cupiditate
  ® situla = urceus/urna 79, 10 (teutonice :der Krug) RH
  1 situs, -us m. 1 i.q. condicio loci, positio a c.gen. b abs. c c.adi. 2 i.q. status, collocatio a c.gen. b abs. 3 fere i.q. forma, species
  2 situs, -us m. i.q. illuvies, squalor sim.
  3situs, -a, -um i.q. positus, collocatus 1 proprie de loco a adi. b c. sum coniungitur 76, 12 2 translate
  *sive particula disiunctiva 1 semel ponitur a fere i.q. vel b notione disiunctiva vanescente fere i.q. et 2 sive...sive a fere i.q. vel....vel b notione disiunctiva vanescente fere i.q. et...et ; sive quia...sive quia: 286, , 29 sive quod....sive quia : 378, 22 3 sive...seu 506, 14-15
  seu i.q. sive 1 semel ponitur i.q. vel 2 seu...seu a sine verbo 423, 30 b c. coniunctivo (potentiali) coniungitur; Gertz S notat seu...seu = simul...simul? 111, 2
  ® soboles = filius Gertz S 156, hymn.12 vide suboles
  sobrietas, -tis temperantia eius qui vino, cerevisia sim. abstinet (opp. crapulæ, temulentiæ) 1 abs. 2 c.gen.
  ® sobrina/ sobrinus : fr. cousine/cousin RH
  sobrius, -a, -um parcus vini, cerevisiæ sim.
     sobrie de mente eius qui sibi in potando temperat
  socer, -i m. pater uxoris
  socialis, -e 1 i.q. sociorum 2 i.q. communis 3 i.q. coniunctus, geminus 4 i.q. civilis
  societas, -tis I generatim i.q. communio, coniunctio, consociatio A hominum 1 c.gen. 2 sine gen. 3 c. cum B rerum c.gen. II speciatim A i.q. sodalitas, amicitia 1 c.gen. 2 sine gen. B i.q. coniuratio C de coniunctione coniugali D metonymice
  socio, -avi i.q. iungo, coniungo, sæpe fere i.q. misceo, addo (nusquam c. cum coniungitur) 1 c.acc. et dat. 2 c. obi. (sine dat.) 3 c.acc. et abl. 4 c. acc. et inter
  *socius, -a, -um 1 adi. i.q. consors, communis 2 subst. (fere semper masc.) sodalis, comes, amicus, popularis a c.gen. b sine gen., fere semper de auxiliis bellicis
  socordia, -æ i.q. ignavia, inertia 1 c.gen. 2 sine gen.
  sodalis, -is m. i.q. commilito, socius
  sodalitas, -tis 1 i.q. societas, contubernium 2 i.q. convivium (lingua nostra `gilde´)
  sol, -is m. 1 de ipso sidere 2 de lumine vel radiis eius
  solacium, -i i.q. consolatio, solamen; Gertz S 305, 8 = auxilium, præsidium
  solamen, -inis i.q. solacium
  ® solarium 1 solarium (sc.horologium) 2 tectum planum < solarius, -a, -um 3 solarium (sc.vectigal)Georges; Gertz M = tabulatum summum (monasterii), tabulatum ubi fenum servatur
  solatium, -i i.q. solacium 1 c.gen. 2 sine gen.
  solea, -æ i.q. planta pedis, solum
  *soleo, -itus sum, -ere i.q. consuevi 1 c.inf. 2 abs.
     solitus i.q. consuetus, assuetus 1 subst. a c.inf b abl. n. c. comparativo coniungitur 2 adi.
  solidativus, -a, -um i.q. firmus, validus
  soliditas, -tis i.q. firmitas, duritia; Gertz M = consolidatio t.t. iuris = usus et fructus alicuius fundi RH
  solido, -avi i.q. solidum facio, firmo 1 proprie 2 translate fere i.q. augeo; Gertz S 158, seq.15 = sanare
  solidus, -a, -um 1 adi. a proprie de humo vel loco i.q. continuus, firmus, magnus b translate de viribus corporis vel animi i.q. constans, firmus 2 subst. n.i.q. solum, fundus
  solitarius, -a, -um i.q. solus, unicus, sine comitibus 1 de hominibus 2 de actu e.g. navigatio 42, 18
  solitudo, -inis 1 de loco deserto 2 de statu eius qui solus et derelictus est
  solium, -i i.q. sella regalis, thronus
  sollemnis, -e 1 adi. a i.q. sanctus, celeber b i.q. consecratus c i.q. solitus, vulgaris 2 subst. n. i.q. feria, de diebus festis, celebritas a c.gen. b sine gen.
     sollemniter i.q. more sollemni, cum celebritate; Gertz M = magnifice
  sollemnitas, -tis i.q. celebritas, qua dies festus celebratur
  ® sollemnium = solemnitas = magnificentia Gertz M
  ® sollempnizare = sollemnium agere Gertz S 163, II, 1
  sollers, -tis i.q. sagax, peritus
     sollerter i.q. sagaciter
  sollertia, -æ i.q. prudentia, peritia 1 c.gen. a aliquam artem indicante b personam indicante 2 nude
  sollicitatio, -nis i.q. concitatio (ad tentandum)
  *sollicito, -avi I i.q. provoco, excito, lacesso A generatim 1 c.obi. 2 additur ad 3 additur in B speciatim 1 i.q. dimicatione lacesso 2 i.q. ad seditionem allicio 3 vox magica de manibus evocandis II notione lacessendi evanescente, fere i.q. adeo, rogo, precor 1 c.obi. 2 c. de 3 c. super
  sollicitudo, -inis i.q. angor animi, ærumna, cura 1 abs. 2 c.gen. obi.; Gertz M = sollicitatio quod vide
  sollicitus, -a, -um i.q. anxius, inquietus, cura affectus 1 abs. 2 c. de 3 c. abl. 4 c.inf.
     sollicite i.q. anxie, inquiete
  solor, -atus sum, -ari i.q. consolor, recreo
  ® solotenus = humi Gertz S 61, 1; = ad solum 155, 5; Gertz M solotenus prosternere, evertere = aequare
  solstitium, -i i.q. media æstas
  solum, -i 1 i.q. humus, terra 2 i.q. terra, aridum opp. mare 3 i.q. ager, regio, terra
  *solus, -a, -um i.q. solitarius, unus, sine aliis 1 generatim 2 speciatim cum numeralibus coniungitur, nota dumtaxat additur 474, 35; Gertz M = praeter ceteros
  *solum i.q. modo, tantum 1 sine negatione 2 c.negatione :non solum...sed, non solum...sed et, non solum ... sed etiam, nec solum...sed et, nec solum ...sed etiam, non solum...sed ne..quidem, non solum...verum et, non solum...verum etiam, neque (enim) solum..verum etiam; Gertz S 141, 2 solummodo = solum, modo
  solutio, -nis i.q. actus solvendi, de debitis solvendis 1 c.gen. 2 sine gen.
  solvo, -vi, -utum, -vere 1 i.q. libero a c.abl. b abs. sc. navem i.q. navigo, vehor 2 i.q. dissolvo, rumpo a generatim b speciatim de re militari vel civili, fere i.q. dimitto 3 i.q. laxo 4 i.q. expleo 5 i.q. pendo a proprie b translate; Gertz S proponit = diluere, absolvere 22, 40, 162, 32 ; (ut debitum) dare 156, hymn.2
     solutus, -a, -um 1 i.q. dissolutus 2 i.q. fractus
  ® somniator = qui somniat
  somnium, -i i.q. visum in somno
  somnus, -i i.q. sopor, quies
  sonitus, -us m. i.q. sonus
  sono, -ui, -itum, -are i.q. strepitum edo
  sonoritas, -tis i.q. clarus sonus
  sonorus, -a, -um i.q. clare sonans
     sonore i.q. cum claro sono
  sons, -tis i.q. nocens, noxius 1 adi. 2 subst.
  sonus, -i i.q. sonitus, strepitus, vox 1 c.gen. 2 sine gen.
  sopio, -vi, -tum, -re 1 proprie i.q. dormire facio, soporo a c.abl. b sine abl. 2 translate i.q. sedo
  ® sophisma, -ta = captioRH teutonice Trugschluß
  ® sophisticatio = dolosum inventum Gertz M/RH
  sopor, -is m. 1 i.q. somnus altus 2 i.q. segnities
  sorbeo, -psi, -bere i.q. haurio, translate i.q. imbuor ;consecrare RH
  ® sorbile Gertz S 331, 21, 24 = sorbitium
  sorbitio, -nis i.q. actus sorbendi
  ® sorbitium < sorbeo =sorbitio i.e. quod sorberi potest = ius q.v.
  sordeo, -ere i.q. sordidus, squalidis sum, sordesco
  sordes, - is f. (nonnisi in plur.) 1 proprie i.q. lutum 2 translate i.q. dedecus, flagitium, probrum a c.gen. b sine gen.
  sordesco, -ere i.q. sordidus, vilis fio
  sordidus, -a, -um 1 proprie i.q. immundus, squalidus 2 translate i.q. fædus, turpis, vilis
  sorex, -icis i.q. mus agrestis (in situla = hama, urceus, teutonice = der Eimer RH)
  *soror, -is nusquam in allucutatione feminæ sacræ, semper de femina quæ parentes cum aliquo communicat, de germana; Gertz M etiam = consobrina
  sororius, -i m. i.q. ad sororem pertinens, , filius sororis
  *sors, -tis f. 1 i.q. casus, fortuna a c.adi. b c.gen. c abs. 2 fere i.q. condicio, status 3 de sortiendo a i.q. sortitio b i.q. instrumentum in sortiendo adhibitum
  sortior, -itus sum, -iri i.q. sorte obtineo, nanciscor, consequor 1 generatim 2 speciatim de nomine i.q capio 288, 24 cognomen
  sortitio, -nis i.q. electio quæ sortibus fit
  sospes, -itis i.q. incolumis, salvus
  sospitas, -tis i.q. incolumitas, felicitas
  ® sotular/sotularis = calceus (< suo, sutor, sutura RH) (< sub+talares)
  *spargo, -si, -sum, -gere 1 i.q. aspergo, conspergo, tinguo a c.obi. et abl. 2 i.q. dispergo a generatim b speciatim de comis (fere i.q. diffundo) 3 i.q. divido, dispono 4 proprio sensu vanescente fere i.q. afficio
  ® sparsim = huc illuc disparsus Gertz S 91, 22
  spatior, -atus sum, -ari i.q. ambulo, ® < spatium 2 sensu temporali = tempus vacuum habens Gertz S 104, 12
  spatiosus, -a, -um i.q. latus, vastus
  *spatium, -i 1 i.q. intervallum, locus a abs. b c.gen. c fere i.q. pars 2 sensu temporali a c.gen. b c.adi.
  ® specialis = proprius, peculiaris, singularis RH;speciales filiæ = non ex matrimonio sed de concubinis Gertz M/RH
  ® specialiter = præcipue Gertz M/RH
  species, -ei i.q. in quaque re extrinsecus apparet et oculis cernitur vel auribus percipitur I c. gen. A i.q. similitudo (hic illic de vana ac fallaci forma) 1 animantium 2 rerum corporalium 3 incorporalium a generatim b per somnum B i.q. subdivisio generis, modus II sine gen.
  ® specietenus = ut species servaretur Gertz S 202, 24 < species (quod vide)
  specimen, -inis i.q. indicium, significatio, exemplum
  ® speciositas = (eximia speciositatis forma = pulchritudo corporis Gertz M/RH)
  speciosus, -a, -um i.q. specie et aspectu iucundus, pulcher, formosus 1 adi. a de corporalibus b de incorporalibus 2 subst. (nonnisi in comparativo)
     speciose i.q. pulchre, magnifice, ornate
  spectabilis, -e i.q. clarus, insignis, conspicuus
     spectabiliter i.q. clare, insigniter
  spectaculum, -i i.q. spectatur 1 de specie a c.gen. b c.adi. c nude 2 de pugna, vergit in notionem certaminis a c. gen. b nude 3 de spectantibus 4 i.q. exemplum, specimen, documentum a generatim b speciatim de exemplo deterrendi causa edito 5 i.q. imago, de tabula picta
  spectator, -is qui spectat 1 c.gen. a obi. 2 sine gen.
  spectatrix, -cis quæ spectat (adi.)
  specto, -avi I i.q. aspicio, intueor A c.acc. obiecti 1 corporea 2 incorporea B abs. II i.q. recenseo III i.q.cogito, reputo c.acc.c.inf.; Gertz M: spectare ad = pertinere ad
     spectatus, -a, -um i.q. probatus, insignis, conspicuus 1 de rebus 2 de hominibus
  specula, -æ i.q. locus editus unde alquid eminus prospici potest; Gertz M = custos;RH = insidiae
  specular, -is n. i.q. specularia, specie fenestræ
  speculatio, -nis i.q. actio speculandi, explorandi 1 i.q. exploratio a generatim b de re militari 2 i.q. species per somnum oblata 3 i. q. ratiocinatio
  speculator, -is qui tacite et a longo speculatur, explorator
  speculatrix, -cis quæ speculatur, de nave speculatoria
  speculor, -atus sum, -ari I generatim A i.q. video B i.q. prospicio, procul vel eminus video C i.q. inspicio, sequitur sententia interrogativa D i.q. observo E i.q. per somnii visum aliquid provideo, præsentio II speciatim de re militari A c.acc. B abs.
  speculum, -i i.q. instrumentum ex argento, stanno, vitro sim. in quo imaginem nostram videmus
  specus, -us m. i.q. antrum, cavitas, spelunca 1 i.q. antrum 2 i.q. sepulcrum (nostra lingua `jættestue´, app.bustum ;RH:teutonice :Hünengrab) 3 i.q. scrobis
  spelunca, -æ i.q. antrum
  sperno, -sprevi, -spretum, -spernere i.q. asprenor, contemno 1 pro obi. res 2 pro obi.homines 3 c. infinitivo
  spero, -avi de incertis futuri eventis sive bonis sive malis quæ expectantur 1 pro obi. res 2 c.acc. c.inf.(futur.) [ Gertz M inf præs.] 3 c.inf. 4 c.duobus acc. 5 sequitur de
     speratum, -i de iis quæ sperantur
  *spes, -ei f. i.q. expectatio de incertis rerum futurarum eventis 1 c.gen. a obi. b subi. 2 c.adi. vel pron. 3 nude iuncturæ 38, 35 spe Orientis imperium complexus; spem in aliquem habere Gertz S 23, 57 = sperare de aliquo
  sphæra, -æ f. i.q. globus, corpus solidum rotundum 176, 27 i. terra
  spica, -æ i. q. collectio granorum in summo culmo frumenti : 330, 32 spicarum capita
  ® spiculator vide speculator
  spiculum, -i i.q. ferrum in modum spicæ acuminatum 1 proprie a i.q.cuspis, iaculum, telum b i.q. sagitta vel telum per ballistam vel arcum emissum 2 translate 104, 16 : a lingua spicula mutuans
  spicus, -i i.q. acus crinalis
  spina, -æ i.q. aculeus sentis, rubi et sim. quo pungimur; Gertz S Appendix = III, 554, 12 spinali eius erecto gibbo adnichilato (de eo qui gibbus fuit RH)
  spinosus, -a, -um de dente acuto vel de ore dentibus acutis prædito
  spira, -æ de serpente gyrum trahente
  spiraculum, -i i.q.spiritus, halitus
  spiramen, -inis 1 generatim de actione ignem afflandi 2 speciatim in arte æraria
  spiramentum, -i i.q. spiramen
  ® spiritalis = spiritualis Gertz S 263, 13
  ® spiritualis = (qui carnalis non est RH) Gertz S 67, 22 et 6 alii loci; = religiosus, monachalis 81, 21, = ecclesiasticus 93, 9; spirituales filii = monachorum conventus 340, 15;spiritualis pater = deus, patrinus 237, II, 2
  ® spiritualiter >< temporaliter
  *spiritus, -us m. I actio spirandi, de homine spirante A speciatim i.q. spiraculum 1 c.adi. 2 nude B generatim i.q. vis vitalis, vigor II de anima cum viventis tum mortui A proprie 1 periphrastice 2 de tertia persona Trinitatis 3 opp.corpus, membra sim. 4 de animis mortuorum i.q. umbra B translate i.q. animus, mens a c.gen. b c.adi. c nude 2 i.q. vita a c.adi. b nude; Gertz S 76, 9 angeli et sancti; = diaboli(demones, demon) 63, 18; = vide supra II de anima hominis 75, 23
  spiro, -avi 1 i.q. dego, duco 2 i.q. animum duco
     spirans, -tis qui spirat
  ® spissim : aedificia spissim collocata i.e. ut oppidum paene non pervium sit Gertz M/RH
  spissitudo, -nis i.q. spissitas ;RH = densitas
  spissus, -a, -um 1 i.q, crassus (cognomen) 2 i.q. densus
  splendeo, -ui, -ere de cena lauta
  splendesco, -ui, -escere i.q. splendeo
  splendidus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus 1 de rebus 2 de hominibus
     splendide i.q. lucide
  splendor, -is 1 proprie i.q. lux 2 translate i.q. magnificentia a c.gen. b sine gen.
  spolia, -orum n. i.q. exuviæ 1 c. gen. vel pron. poss. 2 c.adi. 3 nude
  spolio, -avi 1 proprie i.q. vestes detraho, exuo 2 translate i.q. privo a c.abl. b sine abl.
  spondeo, -spopondi, -sponsum, -spondere i.q. promitto, polliceor I pro subi. res A c.obi. B c. gerundivo II pro subi. persona A c.obi. B c.acc.c.inf. C c.gerund.
     sponsus, -i de viro cui aliqua mulier in matrimonium promissa est
     sponsa, -æ de muliere quæ alicui in matrimonium promissa est
  sponsalia, -iuim n. 1 i.q. solemnis actio spondendi 2 i.q. dos
  sponsio, -nis 1 generatim i.q. promissio, fides, iusiurandum a c. gen. b sine gen. 2 sensu iuridicali i.q. actio in contionem evocandi, vadimonium
  sponsor, -is de eo qui spondet et pro alio se obligat
  spontaneus, -a, -um i.q. voluntarius, naturalis
  sponte i.q. arbitrium, optio, voluntas 2 i.q. consulto, ultro
  sporta, -æ i.q. vas e vimine aut iunco aliave leviore materia ad varios usus factum
  spuma, -æ de iis quæ per ebullitionem aut vehementum agitationem rebus liquidis supernatant
  spumans, -tis i.q. spumam emittens, spumas agens, spumosus
  spumeus, -a, -um i.q. spumans, spumosus
  sputum, -i i.q. purgamentum oris, saliva quæ ex ore eicitur
  squaleo, -ui, -ere de nitore auri evanescente i.q. asper, horridus sum
  squalor, -is i.q. sordium congeries, illuvies qua quid quasi crusta, duritie obductum videtur 1 proprie de cultu corporis neglecto atque horrido 2 translate c.gen.
  squama, -æ i.q. dura cartilago quæ piscibus et anguibus pro cute est
  squameus, -a, -um i.q. plenus squamis
  stabilio, -vi, -tum, -re i.q. stabilem reddo, firmo, fulcio
  stabilis, -e i.q. firmus
     stabiliter i.q. firme
  stabilitas, -tis i.q. firmitas, constantia 1 c.gen. 2 sine gen.
  stabularius, -a, -um de eo qui regis stabulo præest (danice `staller´)
  stabulum, -i i.q. locus in quo iumenta et pecora aliæque bestiæ degunt; Gertz S 135, 17 stabulum = divine reconciliationis.
  stagno, -avi de aquis quæ litora aut ripas prætergressæ alicubi immotæ considunt
  stagnum, -i i.q. aqua e mari aut flumine exundans et quiescens
  ® stallum/stallus (germanica) = sedes, etiam stabulum
  ® stapia = scansorium = strepa/strepus
  statim i.q. confestim (iunctura: perinde ac statim : semper nonnisi statimque)
  statio, -nis i.q. custodia, excubiæ, vigiliæ 1 c.gen. 2 sine gen.
  stativa, -orum n. i.q. castra perpetua 261, 15
  statua, -æ i.q. signum, simulacrum ex ære aliove metallo, lapide aut ligno imaginem referens cuiuspiam honoris causa 1 proprie de simulacris deorum paganorum 2 in imagine
  *statuo, -i, -tum, -ere I proprie i.q. loco, colloco II translate A i.q. pono, decerno B i.q. facio, efficio C i.q. duco, habeo D i.q. constituo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 sequitur ut 4 sequitur ne
     statutus, -a, -um i.q. certus, præfixus, constitutus 1 adi. 2 subst.
  statura, -æ i.q. status seu modus seu quantitas corporis stantis 1 c.gen. 2 sine gen.
  status, -us i.q. condicio, habitus 1 c.gen. 2 c.pron.
  ® statuta = mores et leges Gertz S 94, 23
  ® stella virgo (Maria) Gertz S 155, add.II 1
  ® stellifer-fera, ferum Gertz S 417, 9 opus gratum sublimis stelliferi ( Gertz : ut opinor) =cæli vel dei
  stemma, -atis n. i.q. avorum proavorumque series, nobilitas 1 c.gen. 2 sine gen.; Gertz S = origo 222, hist, 4
  stercus, -oris n. i.q. excrementum, fimus (nota 154, 19 gemmæ stercoribus insitæ i. sterquilinum, in imagine)
  sterilis, -e i.q. nihil ex se gignens, prolem aut fructum non ferens
  sterilitas, -tis i.q. infecunditas
  ® sterlingus (germ., ab 1190 in Britannia < (ea)sterlingus; undique in regione occidentali Europae) : sterlingus albus = denarius argenti RH
  ® sternax = equus qui sternens suum rectorem decutere vult (< sterno, -stravi, -stratum, -ere) Gertz M/RH
  sterno, -stravi, -stratum, -sternere i.q. humi spargo aut expando, substerno 1 i.q.apparo, stragulis aliisve rebus orno dormiendi aut cenandi causa ; Gertz S 193, 14 veste stragula decorare 2 de via vel itinere muniendo, operio 3 i.q. occido, stragem
  vel cædem facio
  sterto, -ui, -ere i.q. dormiendo ronchos edo (nonnisi pr.particip. vel gerund.)
  ® stigma, -ata = signa vulnerum Christi Gertz M; cf. britannice brand :vide brandeum
  stilus, -i 1 i.q. scribendi genus a c.adi b nude 2 i.q. instrumentum quo scribimus 3 i.q. sudes acutæ humi latenter defixæ ad hostium incursionem sistendam
  stimulo, -avi i.q. fodio, pungo 1 proprie i.q. propello aliquod instrumentum acutum applicando 2 translate i.q. impello, commoveo, concito
  stimulus, -i 1 i.q. aculeus vel plaga 2 i.q. cavillatio vel dicta aculeata 3 i.q. ardor amoris vel libido
  stipator, -is de eo qui alterum comitatur eiusque lateri adhæret tutelæ, honoris aut amicitiæ causa
  stipendium, -i I proprie A i.q. merces 1 generatim 2 speciatim i.q. merces militaris B i.q. militia C i.q. vectigalia D i.q. reditus, subsidia E i.q. sumptus F i.q. beneficium ;Georges = adminiculum (Columella)> stipendia navium > stipendiare; Gertz S 106, 4 = penus, commeatus II translate, fere abundat c.gen. e.g. stipendium doctrinæ, avaritiæ, fidei, familiaritatis, amicitiæ, gloriæ et claritatis, fortunæ
  ® stipendiare = stipendium dare; stipendiarius = qui stipendio militat; stipendia navium restaurare Gertz M II, 403, 9 = apparatus bellicosos reparare =adminicula malorum facere Gertz M/RH
  stipes, -itis m. 1 proprie de parte arboris a i.q. truncus b i.q. ramus 2 de rebus e trunco vel ramo factis a de palo, sude b de spissamento arboreo c de torre d de unco e de longurio f de clava g de furca, patibulo h de baculo i i.q. sculponeæ k de pedis tegumento (nostra lingua `ski´) l de sagitta m i.q. crux n i.q. lignum quo dentes purgantur (nostra lingua `tandstikker´, RH teutonice Zahnstocher)) o i.q. lignum quo res nuntiatur (nostra lingua `budstikke´, RH teutonice Botenstab)
  stipo, -avi i.q. comitor honoris aut custodiæ causa, firmo, impleo; Gertz M = vallare 1 pro obi. homo 2 pro obi. res 3 abs.
  stips, -is f. i.q. aenea pecunia minuta 1 i.q. stipendium 2 i.q. nummus, pecunia numerata
  stipula, -æ i.q. calamus frumentorum
  stirpitus adv. i.q. radicitus, funditus
  stirps, -is f. i.q. radix, imus truncus arboris qua hæret radicibus 1 in imagine 2 translate i.q. condicio, genus, ordo a c. adi. b nude
  stiva, -æ i.q. pars aratri quam arator manu tenet
  sto, -steti, -statum, -stare 1 proprie i.q. pedibus nixus maneo, erectus sum 2 c.præp. ab i.q.cum aliquo facio 3 i.q. exsto, fio 4 i.q. sum 5 i.q. consto Gertz M = durare; Gertz M: personam standi in iudicio non habuit II, 257, 6 et 258, 21 = RH : (iudicio stare Cic.) personam constantem habere in iudicio ut actiones persequatur
     stans, -tis de eo qui erectus manet
  stola, -æ 1 i.q. vestis muliebris ad talos usque demissa 2 de veste sacerdotali; Gertz S (de martyrum et omnino sanctorum induviis) : stola alba, purpurea, candida, prima innocentiae
  gloriæ, immortalitatis, beatitudinis.
  stoliditas, -tis i.q. dementia, stultitia 1 c.gen. 2 nude
  stolidus, -a, -um i.q. rationis expers, stultus 1 de hominibus a subst. b adi. 2 de rebus a adi. b subst.
  stomachus, -i m. de parte intestinorum fere i.q. ventriculus; Gertz M stomachari =evomere
  strages, -is f. I proprie A de rebus, ædificiis sim. i.q. ruina, casus B de hominibus i.q. cædes, clades 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II translate III meton.
  stramen, -inis n. i.q. culmus, stipula
  stramentum, -i n. i.q. stramen vel quidvis aliud quod solo quiescendi gratia sternitur
  strangulo, -avi 1 proprie a i.q. suspendo b i.q. spiritus intercludo, suffoco 2 translate
  ® stratus- us m = stratum-i n.etiam = lectus Gertz S 271, b, 1; Gertz M : strata sc via
  ® strenuitas =efficientia, alacritas, hilaritas Gertz M :immanitas RH
  strenuus, -a, -um i.q. acer, alacer, fortis 1 de incorporalibus 2 de hominibus a c.abl. b nude
  strenue i.q. fortiter, impigre
  ® strepa/strepus = stapia (Corp. inscr. Lat.) (teutonice Steigbügel) Gertz M/RH;stapes auris = strepa RH
  strepitus, -us de magno sono i.q. fragor, fremitus, crepitus 1 c.gen. 2 nude
  strepo, -ui, -itum, -ere i.q. strepitum edo
  strictim (< strictus) i.q. stricte, breviter ;Georges : anguste, contracte, adstricte
  ® strictitudo = strictio Gertz M: = braccae strictae RH
  ® strictus = severus Gertz S 159, 13;RH proprie contractus;strictoria = tunica interior (teutonice das Hemd
  stridens, -tis i.q. stridorem edens, acutum sonum emittens; arma stridentia Gertz S 119, 19 = arma strepitantia GeorgesRH
  stridor, -is i.q. sonus acutus et ingratus 1 c.gen. 2 nude
  stridulus, -a, -um i.q. stridens, crepitans
  stringo, -nxi, -ctum, -ngere de armis e vagina promendis, nudandis i.q. destringo 2 i.q. prehendo, capio 3 i.q. vibro 4 i.q. comprimo
     strictus, -a, -um i.q. adstrictus, constrictus, contractus; Gertz S = severus 159, 13
  ® stridere dentibus Gertz S 107, 3 (strideo/stridoRH) = dentibus frendere
  ® stropha = artificium > dolus, fraus Gertz M/RH
  structura, -æ i.q. ordinata multarum rerum compositio 1 c.gen. ; 399, 22 structura Danorum (nostra lingua `Danevirke´) 2 nude
  strues, -is f. i.q. acervus, congeries rerum alia super aliam cumulataram 1 c.gen. 2 nude
  struma, -æ (< struo)i.q. tumor morbosus; Gertz M strumosus ? = gibber (= homo cuius tergum gibbam ostendit; ?RH :strumose = corpore valde tumido
  struo, -xi, -ctum, -ere 1 i.q. viam patefacio, munio 2 i.q. paro, comparo, instruo 3 i.q. construo, ædifico
  ® stuba (germ.) proprie = fornax > balneum aqua calida praeditum > calefactorium > cella RH/ Gertz M
  *studeo, -ui, -ere i.q. curam in aliqua re pono, operam do 1 c.dat. 2 c.inf. Gertz M studeo c.dat. et gerund.
  studiosus, -a, -um 1 c.gen. i.q. amans, cupidus 2 sine gen. i.q. diligens
  studium, -i i.q. cura, cupiditas, voluntas 1 c.gen. a obi. 2 c.adi. vel pron. 3 nude ; Gertz M = universitas sc.litterarum
  stultitia, -æ i.q. amentia, stoliditas
  stultus, -a, -um i.q. insipiens, stolidus 1 adiective 2 substantive a n. b m.
  stupefactus, -a, -um i.q. obstupefactus, torpidus
  stupeo, -ui, -ere I i.q. obstupesco, torpesco A de hominibus 1 c.acc. 2 sequitur quod 3 c.abl. 4 abs. B de rebus II i.q. sto
     stupendus, -a, -um i.q. mirandus
  stupidus, -a, -um i.q. mirabundus 1 de rebus 2 de hominibus
  stupor, -is 1 i.q. admiratio 2 i.q. tarditas, torpor a c, gen. b sine gen. 3 i.q. horror, metus
  strupro, -avi i.q. stuprum infero, violo
  stuprosus, -a, -um i.q. in stupro propensus
  stuprum, -i i.q. turpis concubitus (cum virgine ante sponsalia) 1 c. gen. 2 sine gen.
  suadela, -æ i.q. suasio
  suadeo, -si, -sum, -dere i.q. hortor, moneo 1 c.acc. 2 c.acc.c.inf. (copula omissa 421, 7) 3 sequitur ut(ne) 4 sequitur coni 5 abs.
  suapte i.q. pron. poss. sua cum particula demonstrativa pte affixa
  suasio, -nis i.q. actio suadendi
  suasor, -is de eo qui suadet, hortator
  ® suatim adv.= suo more < suus ; < sus : more suillo
  suavis, -e i.q. dulcis, conditus, iucundus
  suavitas, -tis i.q. dulcedo, iucunditas 1 de hominibus 2 de rebus a c.gen. b sine gen.
  sub (abundat e.g. 54, 24) I c.acc. A de relatione locali B de relatione temporali 1 generatim 2 fere i.q. ad II c.abl. ; Gertz S 346, 7 intrare sub tecto meo A de relatione locali 1 c. verbis a generatim b c. nominibus propriis 2 sine verbis B relatione vanescente 1 de hominibus a generatim b c. nominibus propriis 2 de rebus C de relatione causali i.q. propter D de relatione instrumentali E de relatione modali
  subactio, -nis i.q. actio subigendi
  subactor, -is de eo qui subigit c.gen.obi.
  subarmalis, -e de veste sub armum gestata
  ® subdelegatus = vicarius Gertz M/RH
  ® subdiaconus = minister diaconi et ordinis maioris est Gertz S 301, 5
  subdo, -didi, -ditum, -ere 1 i.q. subicio, suppono a proprie b translate 2 i.q. domo, subicio
     subditus, -a, -um m. pl. subditi = inferiores = familia quod vide
  subdolus, -a, -um i.q. astutus, fraudulentus
  subduco, -xi, -ctum, -cere i.q. sursum duco, tollo 1 de navibus i.q. in terram, litus, continentem sim. duco 2 i.q. clam aufero, surripio a c.acc. b c.acc. et dat. c c.acc. et dat. et abl.3 reflexive i.q. clam et sensim me removeo a c.dat b sequitur ab (a) c.abl. 4 i.q. solvo 5 i.q. demitto, abstraho c.acc. et dat.
     subductus, -a, -um i.q. interior pars alicuius rei
  subeo, -ii, -itum, -ire I proprie sensu motionis prævalente A i.q. intro pervenio, advehor B i.q. ascendo C i.q. accedo, prodeo 1 de animantibus a c.acc. b abs. 2 de rebus D i.q. obsisto E i.q. appropinquo II translate A i.q. accido B i.q. occupo, afficio 1 c, acc. 2 c.dat. 3 abs. C i.q.orior, exsisto D i.q. succedo(de tempore) E i.q. sustineo, suscipio, perfero F i.q. in mentem venio, pro subi. acc. c. inf. 1 c.acc.114, 34 2 abs.
  ® subgrunda = suggrunda quod vide (RH: subgrundaria = sepulchra infantium) < subgrundium = suggrundium
  subiaceo, -ui, -ere subiectus sum
  subicio, -ieci, -iectum, -icere I i.q. suppono A proprie 1 c.acc. 2 c.acc. et dat. B translate II i.q. subdo A proprie B translate III i.q. sufficio IV reflexive V i.q. postpono VI i.q. subsum
     subiectus, -a, -um I i.q. subtus positus A de rebus 1 c.dat. 2 sine dat. B de hominibus 1 adiective 2 substantive II i.q. subditus A adiective B substantive III i.q. obnoxius
  subiectio, -nis i.q. actio subiciendi, servitus 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  subiecto, -avi i.q. subdo
  subigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. in potestatem ditionemque redigo a c.abl. b sine abl. 2 i.q. subverto
  subinde i.q. deinde, postea (cum primo tum secundo loco ponitur)
  subintexo, -ui, -ere i.q. vocem iacto
  subintro, -avi i.q. conscendo, appropinquo;subintrare = clam intrare Gertz S 145, 2; Gertz M = intrare; subintrare + inf. pro ut finale II, 416, 18
  subitaneus, -a, -um i.q. subitus
  subitus, -a, -um i.q. repentinus; Gertz S = celerrimus 413, 9
     subito 1 i.q. repente, repentino, ex tempore a c.participio b sine participio 2 i.q. celeriter, cito, festinanter; Gertz S 143, 16 subito = statim; subito = ad præsens 201, 9
  subiugo, -avi i.q. in servitutem redigo
  subiungo, -xi, -ctum, -gere I generatim i.q. dico II speciatim A i.q. dicendo addo 1 sequitur oratio directa 2 sequitur acc.c.inf. B i.q. respondeo
  sublabor, -psus sum, -bi i.q. elabor
  sublatio, -nis i.q. actio tollendi
  sublator, -is i.q. interfector de eo qui aliquem de medio tollit, interficit
  sublatus vide tollo
  sublego, -gi, -ctum, -gere 1 proprie a i.q. colligo b i.q. evello, revello 2 translate i.q. excipio
  ® sublevare = sustollere Gertz S 164, II, 23 ;sublevatio = auxilium 82, 8; Gertz M = rem faciliorem facere; (Georges) ut navem exoneraret RH
  ® sublimare (in excelsissimam claritudinem Georges) Gertz S 90, 17 ; sublimare fascibus = ad fasces; Gertz M :sublimare in regem
  sublimis, -e 1 adiective i.q. in altum, in altitudinem elevatus, supra aliquid positus a de hominibus b de rebus 2 substantive i.q. altitudo : 8, 3 in sublime
  sublimitas, -tis 1 proprie i.q. altitudo, celsitudo 2 translate i.q. dibnitas, magnitudo
  ® sublinire = oblinire : caligas resîna subter oblinire
  subluo, -i, -ere i.q. madefacio, perluo
  sublustris, -e i.q. lumine aliquo illustratus 50, 9 nox
  submergo, -si, -sum, -gere i.q. aqua mergo, demergo
  subministro, -avi i.q. præbeo, porrigo
  ® submisse = summisse adv. = 1 placide 2 modeste/ suppliciter
  submitto, -si, -sum, -ttere 1 proprie a i.q. suppono b i.q. deicio, (caput)demitto 2 translate i.q. subicio
  submoveo, -vi, -tum, -vere i.q. removeo, secerno a de hominibus b de rebus 2 i.q. clam removeo 3 i.q. stringo
  subnecto, -xui, -xum, -ctere 1 i.q. adnecto, addo 2 i.q. loquendo addo, sequitur ut 3 i.q. alligo
  subnixus, -a, -um i.q. fultus 1 proprie 2 translate
  subnoto, -avi 1 i.q. subscribo 2 i.q. notando addo
  suboles, -is f. i.q. progenies, proles 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 nude
  suborior, -tus sum, -ri i.q. fio, orior, subnascor
  suborno, -avi i.q. aliquem clam instruo contra aliquem 1 c. sententia relativa 2 c.gerund. 3 c.obi. tantum
     subornatus, -a, -um 1 substantive i. q. instructus 2 adiective a i.q. simulans b i.q. callidus
  ® subportare (ut fr. supporter, soutenir Georges) Gertz S 66, 12
  ® subputare Gertz M = supputare
  subrepo, -si, -tum, -ere i.q. incido
  subrideo, -si, -sum, -dere i.q. leniter arrideo
  subrogatio, -nis i.q. actio subrogandi
  subrogo, -avi i.q. aliquem in locum alicuius sufficio, substituo 1 speciatim de electione 2 generatim i.q. sufficio
  subruo, -i, -tum, -ere i.q. everto, prosterno 1 proprie a pro obi. homo b pro obi. res 2 translate a pro obi. homo b pro obi. res
  ® subsannare (Vulg.) = gestibus irridere Gertz S 318, 21 (RH); subsannatio (< subsannoGeorges) Gertz S 121, 9
  subsellium, -i n. pl. 1 i.q. sella equestris 2 i.q. strepa (in vernacula `stigbøjle´ teutonice `Steigbügel´)
  subsequor, -cutus sum, -qui i.q. post sequor, insequor 1 sensu locali a c.obi. b nude 2 sensu temporali a c.obi. b nude
     subsequenter i.q. subsequendo, paulatim, sensim
  subsidium, -i i.q. auxilium, de adiumento, ope 1 c.gen. a obi. b subi. 2 c. dat. 3 nude
  subsido, -sedi, -sessum, -sidere i.q. decido, concido de motu quo res vel homo e superiore loco ad inferiorem fertur a de hominibus b de rebus
  subsisto, -stiti, -ere 1 i.q. consisto 2 i.q. de equo descendo 3 i.q. fulcior, sustineor, in aliqua re positus sum a proprie b translate i.q. sustineor
  substantia, -æ i.q. materia de magnitudine corporis; res familiaris Gertz S 320, 10 ; = laus 222, hist, 5
  substerno, -stravi, -stratum, -sternere 1 proprie i.q. humi spargo, subicio 2 translate i.q. subicio
  substituo, -i, -tum, -ere i.q. suppono, aliquid in locum alicuius pono
  substo, -are i.q. subsum, lateo
  subsum, -fui, -esse i.q. lateo, occultor 1 c. dat. 2 sine dat.
  subtel, -is n. i.q. planta, cavum pedis
  subterfugium, -i de loco, ubi non pugnatur
  subterlabor, -psus sum, -bi i.q. e conspectu abeo, clam elabor, effugio
  subterraneus, -a, -um quod est sub terra
  subtexo, -ui, -tum, -ere 1 i.q. scribendo addo, subicio, subiungo 2 i.q per ludibrium aliquid dico 3 i.q. oppono, obicio 4 i.q. adiungo
  subtilis, -e i.q. tenuis; Gertz M = callidus
  ® subtilia sc. vestis Arnoldus I, 12 MGH XXI
  subtractio, -nis i.q. actio subtrahendi
  subtraho, -xi, -ctum, -here i.q. adimo, aufero, subduco 1 c.acc. et dat. 2 sine dat.
  ® subtus = sub Gertz S 346, 10 præp. + abl.Georges tarde
  subucula, -æ de veste interiore
  suburbanus, -a, -um i.q. urbi vicinus
  suburbium, -i de vicinitate urbis
  ® subvector = equus GertzM(coniecturâ);RH(coniecturâ): subvector(i) stratis praecipit(ib)u(s) arbori illisus interiit [delevit (i) et supplevit (ib) et (s) ; Gertz M supplevit 6 litteras : subvector = qui sursum(= sub) vehit
  subveho, -xi, -ctum, -here i.q. sublevo, extollo
  subvenio, -i, -tum, -ire i.q. subsidio venio, opem fero
  subverto, -ti, -sum, -tere i.q. everto, perdo, tollo
  succedo, -ssi, -ssum, -dere I i.q. subsequor, pone sequor A generatim 1 c.dat. 2 sine dat B speciatim de successione 1 regni 2 antistitum II i.q. intro, ingredior III i.q. accedo IV i.q. venio V i.q. me offero
  succendo, -di, -sum, -dere 1 proprie i.q. incendo, incendio trado 2 translate i.q. impello, instigo
  succenseo i.q. irascor
  successio, -nis I i.q. substitutio in locum alterius A in hereditate B in regno vel imperio 1 c.gen. a obi. b subi. 2 sine gen. C in administratione episcopatus II i.q. suboles, proles III i.q. origo IV i.q subsidium V i.q. mutatio VI i.q. ordo, series
  ® successive = per successionem Appendix 1, 5 Gertz S
  successor, -is de eo qui in alterius locum succedit I generatim II speciatim de successione A regum 1 c.gen. a obi. b subi. 2 sine gen. B episcoporum
  successus, -us 1 i.q. prosper eventus a c.gen. b sine gen. 2 i.q. mutatio; Gertz S 231, 18 (< succedo Georges) condicio vitae ? RH; Gertz M: successus = possessiones feliciter comparatæ; successu temporis/temporum = tempore RH0
  succîdo, -cîdi, -cîsum, -ere i.q. cædo, subseco 1 c.acc. 2 abs.
  succingo, -xi, -ctum, -gere i.q. vestes cingulo, adstringo et colligo
     succinctus, -a, -um 1 proprie i.q. accinctus, præcinctus 2 translate a i.q. stipatus, iuvatus b i.q. præditus c i.q. expeditus, liber; Gertz M = compendiosus = fructuosus
  ® succincte/succinctim = breviter
  succino, -cinui, -centum, -cinere i.q. cano 2 i.q. insusurro
  succlamatio, -nis i.q. actio succlamandi, vociferatio
  succlamo, -avi i.q. assentiendo acclamo
  succresco, -vi, -tum, -scere 1 proprie i.q. ab imo cresco (de plantis) 2 translate i.q. augeor, originem traho
  succumbo, -bui, -bitum, -mbere i.q. cedo, me subicio 1 c.dat. 2 abs.
  succurro, -ri, -sum, -rere 1 i.q. occurro, consulo, medeor 2 i.q. in mentem venio
  succursus, -us i.q. auxilium, subsidium
  succutio, -ssi, -ssum, -tere i.q. adduco
  sucula, -æ i.q. porculus, porcellus
  sucus, -i m. i.q. humor, liquor aliquid habens crassitudinis vel lentitudinis 1 generatim de variis escis vel potionibus 2 speciatim de philtro
  sudes, -is f. 1 i.q. palus, vallus 2 i.q. lignum, trabs;Georges:sudis, -is; ripa erat acutis sudibus munita Caesar
  sudo, -avi i.q. sudorem emitto
  sudor, -is i.q. humor per cutem animalis erumpens 1 labore 2 metu 3 morbo
  sudus, -a, -um i.q. clarus, perspicuus, serenus 1 proprie 2 translate i.q. nobilitas 204, 15 sanguis
  suesco, -vi, -tum, -scere i.q. consuesco, soleo
     suetus, -a, -um de consuetudine alicuius rei
  suffectio, -nis i.q. substitutio
  sufficio, -feci, -fectum, -ficere 1 i.q. satis sum, suppedito a c.dat. b c.inf. c sequitur quod d sequitur ad e nude 2 i.q. in locum alterius pono, substituo a de antistite b de rege 3 i.q. iuvo, adiuvo c.dat.et abl.; Gertz M = suppeditare (= parare)
     suffectus, -a, -um i.q. subrogatus, substitutus
     sufficiens qui vel quod sufficit; Gertz M = bonus;sufficientia = quantum satis est;abundantia
     sufficienter i. cum sufficientia
  suffigo, -xi, -xum, -gere i.q. affigo, configo
  ® sufflare = fr. souffler Gertz S 415, 30
  suffragatio, -nis i.q. actio suffragandi, commendatio, auxilium
  ® suffraganeus (episcopus) = qui archiepiscopo subiectus est Gertz S 317, 7
  suffragator, -is qui suffragatur, suffragium fert 1 c.gen. 2 sine gen.
  suffragium, -i 1 proprie i.q. significatio voluntatis in creandis magistratibus, legibus iubendis vel abrogandis, reis iudicandis sim. a c. gen. vel pron.poss. 2 translate a i.q. existimatio, voluntas, favor b i.q. auxilium; Gertz S suffragium sanctorum 162, 31
  suffragor, -atus sum, -ari i.q. prosum, suffragium fero; Gertz S 164, III, 10 = intercedere
  suffultus, -a, -um i.q. fulciendo suspensus, sustentatus
  suffundo, -di, -sum, -ndere i.q. infundo, aspergo 1 proprie i.q. liquorem immitto 2 translate
     suffusus, -a, -um i.q. aspersus, inspersus 1 proprie 2 translate
  suggero, -ssi, -stum, -rere 1 proprie i.q.subministro, subinde præbeo, suppedito 2 translate a i.q. moneo, suadeo b i.q. subicio, efficio; Gertz S suggerere = monere, hortari 197, 12 ;persuadere = contra dicere ? (teutonice einwerfen)
     suggestus, -a, -um i.q. locus eminens n. pl. (nostra lingua `tinghøj´, teutonice `Thinghügel´); Gertz M suggestum = cancelli (teutonice Gitter) qui laicos et clericos dividunt > locus eminens et cancellatus ubi praedicator Christum pràedicat (teutonice :die Kanzel)
  suggestio, -nis i.q. actio aliquid consulendi, consilia clandestina; Gertz S = (ad)hortatio
  ® suggrunda Gertz M = corona navis; RH = proiectura tecti super navem = etiam velarium pro sole et pluviâ;etiam vide velamen (danice solsejl)
  suggestus, -us i.q. locus eminens ex terra aliave materia suggesta
  ® suggrunda (< sub+grunda; grunda = tectum) etiam subgrunda quod vide supra
  sugillatio vel suggillatio, -nis i.q. contumelia, ignominia
  sugillo vel suggillo, -avi i.q. lædo, contumelia afficio
  suillus, -a, -um i.q. ad suem pertinet f.pl.174, 18 carnes
  sulco, -avi i.q. navigo; Gertz S sulcare = lacerare 426, 33
  sulcus, -i i.q. vestigium aratri, fossula in longum vomere impresso ducta
  *sum, -fui, -esse I i.q. existo(vi non debilitata) II i.q. licet III i.q. absum 36, 9 insula non longe est IV vi debilitata A c.dat 1 possessivo 2 finali B c.gen. C c.abl. D copula 1 generatim 2 c.gerundivo a pro fut.inf.pass.(omittitur e.g. 31.13 b pro fut. indic.pass. c pro imperf.coni. 3 c. particip.fut. (infinitivus semper omittitur, e.g. omittitur fuisse 86, 2) a ind. b coni.
  formæ: semel legitur fuerunt, passim fuere; notiones fuisse i.q. esse, fui i.q. sum, furim i.q. sim, fueram i.q. eram, fueram c.perf.part. pro imperf., fuissem i.q. essem, fuero i.q. ero; fore 1 i.q. esse (c.gerund. 245, 14) cf. affore i.q. adesse 39, 2, forem i.q. essem, forem i.q. fuissem 2 i.q. fieri, forem i.q.fierem 157, 1, futurus, -a, -um 1 adi. a generatim b sensu hypothetico 2 subst.n. de rebus futuris ;syntactica futurum ut, fore ut
  summa vide post supremo: summus, summe, summa
  summatim i.q. in summa, breviter
  ® summisse adv. = submisse quod vide Gertz M/RH
  ® summitas = cacumen/culmen (montis) Gertz M/RH
  summopere i.q. maxime, vehementissime
  summoveo, -vi, -tum, -vere 1 proprie i.q. amoveo, dimoveo, repello 2 translate
  sumo, -psi, -ptum, -ere i.q. capio, suscipio, induor 1 corporea 2 incorporea
  sumptio, -nis i.q. actio sumendi
  sumptuosus, -a, -um 1 de eo quod magno sumptu et multa pecunia fit 2 de hominibus qui sumptus præter rationem faciunt
  sumptus, -us de pecunia quæ impenditur 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi. 3 nude; Gertz M = commeatus RH
  suo, -i, -tum, -ere i.q. acu et filu vel fune aut nervis duarum rerum oras connecto, consuo
  supellex, -ctilis f. [nom.sing. nonnisi 516, 9, abl. sing. ctile] i. domesticum instrumentum quod neque argento aurove neque vesti adnumeratur
  super I c.acc. A de relatione locali nonnisi c. verbis movendi B i.q. ante, præ in comparatione C i.q. præter, de iis rebus quibus alia adduntur II c. abl. A de relatione locali B indicat res et personas ad quas attinet actio verbalis vel subst.; Gertz M super currus = curribus; super regnum regendum constituere, super regnum firmare, constituere ;super = contra ;super = erga ; super = de (aliquo) dolere, gratias agere super aliquo; super aliquo pignus ponere = pignore certare cum aliquo; super omnes sortem mittere ;iurare super reliquias ;iurare super pacto
  superabilis, -e de eo qui superari potest
  ® super(h)abundare = valde abundare
  superaddo, -didi, -ditum, -dere i.q. addo supra
  superbia, -æ i.q. nimia animi elatio, arrogantia, fastus
  superbus, -a, -um i.q. nimis elatus, arrogans, fastosus
     superbe i.q. elate, cum fastu
  supercillium, -i i.q. fastus, superbia, severitas 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  superduco, -xi, -ctum, -cere de patrefamilias qui priore uxore mortua filiis prioris matrimonii novercam concubinam inducit; Gertz M uxorem superducere = novercam filiis filiabusque superducere
  ® supereffluere = valde abundare Gertz M
  ® superexaltare = superexaltat misericordia iudicium Georges/ Gertz M
  ® superficialis = levis, simulansGeorges/ Gertz M
  superficies, -i f. 1 proprie de eo quod super faciem alicuius rei est 2 translate
  superfluitas, -tis i.q. nimia abundantia, redundantia
  superfluo, -xi, -ere i.q. fluendo madefacio
  superfluus, -a, -um i.q. exundans;superflue adv.
  superfusus, -a, -um i.q. supra fusus
  supergredior, -ssus sum, -di i.q. supero 1 c.acc. et abl. 2 c.acc.
  superiaceo, -ere i.q. supra iaceo
  superiacio, -ieci, -iectum, -iacere i.q. superpono, superextendo 1 c.acc. et dat. 2 sine dat.
  supernans, -tis i.q. supernatans
  supernus, -a, -um 1 sensu locali de eo quod supra est n.pl. substantive 2 i.q. superus, cælestis a substantive n.pl. b adiective
     superne 1 i.q. supra 2 i.q. sursum 3 i.q. desuper
  supero, -avi i.q. superior sum, vinco I intransitive II transitive A proprie 1 i.q. vinco (in re militari) a c.abl. b sine abl. c abs. 2 i.q. convinco 3 i.q. transcendo, supergredior, evado B translaten 1 de hominibus 2 de rebus 3 i.q. qualitate aliqua vel magnitudine superior sum, præsto 4 i.q. assequor, consequor, ex fuga retraho
     superatus, -a, -um de eo qui victus est
  ® superpellicium = (< pellicius, -a, -um) pallium chori RH/ Gertz M
  superpono, -sui, -situm, -nere i.q. impono
  ® superruere = vehementer irruere
  supersedeo, -sedi, -sessum, -ere i.q. cesso ab aliqua re, abstineo 1 c.inf. 2 abs. i.q. alicui dictoaudiens non sum, maneo
  superstes, -itis I proprie de eo qui post mortem alterius superest et supervivit A substantive 1 c.gen. 2 c.dat. 3 nude B adiective II translate
  superstitio, -nis I proprie A generatim i.q. opinio fabulosa, credulitatis error B speciatim de religione non Christiana 1 populorum septemtrionalium a c.adi. b nude 2 populorum Græcorum et Latinorum II translate i.q. adoratio, veneratio
  superstitiosus, -a, -um i.q. superstitione imbutus
  supersto, -steti, -stare de eo quod in superficie alicuius rei est vel videtur, supra aliquid sto
  supersum, -fui, -esse 1 i.q. reliquus sum, resto 2 i.q. superstes sum, supervivo a c.dat. b sine dat.
  superus, -a, -um i.q. in superiore parte positum est 1 sensu locali de iis quæ in terra atque inter homines fiunt cum de inferis sermo est 2 de dis [gen.pl. nonnisi superum] a substantive b adiective
     superior, -us qui supra est I adi A de loco B de condicione 1 c.abl. a respectus b comparationis 2 sine abl. C de tempore i.q. prior D de iis quæ supra dicta vel commemorata sunt II substantive A de loco B de condicione C de tempore vel de iis quæ supra dicta vel commemorata sunt 1 m. pl. 2 n.pl.
     superius i.q. antea.supra
  ® supra = super (sacramenta iurare); supra quam = magis etiam quam; suprastare = stare supra
     supremus, -a, -um 1 proprie de loco i.q. summus a subst. n.pl. b adi. 2 translate a de tempore speciatim de iis quæ ad mortem attinent vel pertinent b de gradu i.q. ultimus c i.q. intimus
     supremo i.q. denique
  summus, -a, -um I proprie de loco A adi. B subst. 1 n.pl. a c.gen. b sine gen. 2 n.sg. II translate de gradu A adi. 1 de animantibus 2 de rebus B subst. m.pl.
     summe i.q. maxime
     summa, -æ I proprie de collectione seu quantitate rerum quæ numerantur A de numero B de pecunia 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude II sensu latiore de capite cuiusquam rei A c.gen. B nude; Gertz S summa (celorum) 102, 14 scholastice :principia RH
  ® super: iuncturae : cum acc.:intellegere super aliquem = curare aliquem : animum attendere ad; super aliquem misereri et similia = erga ; super aliquem orare;super aliquid gaudere = de
  ® superaddere = subiungere, subicere Gertz S 282, 64; = superinicere 153, 74
  ® superaffigere Gertz S 101, 1 = insuper affigere
  ® superducto supercilio = super eo subducto supercilio Gertz S 79, 3
  ® supereffluere = abundanter evenire Gertz S 103, 18
  ® superhabundare = magis abundare Gertz S 231, 16
  ® superimminere = inclinare super Gertz S 118, 25
  ® superimponere = super aliquod imponere Gertz S 126, 5; = imponere 390, 11
  ® supernus = divinus vel caelestis ;superna = caelestia/caelum ;superni = superi Gertz S
  ® superpellicium id est vestis propria canonicorum regularium longas manicas habens ac pæne talaris quæ supra tunicam laneam gestabatur Gertz S 357, 27
  supervacuus, -a, -um i.q. supervacaneus, inutilis 1 adi. 2 subst. n.sg. (c.inf.)
     supervacue i.q. supervacaneo, inutiliter
  supervenio, -i, -tum, -ire I pro subi. homines A i.q. accedo, advenio 1 c.dat. 2 nude B i.q, ex inopinato advenio C de iis qui subito adsunt nocendi causa 1 c.dat. 2 c.abl. 3 c. præp. 4 nude II pro subi. res A corporeæ 1 i.q. succedo 2 i.q. afferor 3 de re militari B incorporeæ
  superventus, -us m. i.q. actio superveniendi
  supinatus, -a, -um i.q. inversus
  supinus, -a, -um i.q. in posteriorem partem flexus, reclinis, reclinatus 1 c.verbis movendi 2 de iacente
  suppar, -is i.q. prope æqualis, pæne par
  suppedito, -avi i.q. præbeo quod satis est, abunde subministro
  suppeto, -ivi, -itum, -ere i.q. in promptu sum, supersum, adsum 1 pro subi.res corporeæ a c.dat. b c.ad 2 pro subi. res incorporeæ
  ® supplantatio = fraus simulationis Georges Gertz S 114 4
  supplementum, -i 1 in re militari de certo militum numero qui in locum eorum qui desunt sufficiuntur a c.gen. b nude de aliis rebus i.q. auxilium
  suppleo, -vi, -tum, -re i.q. numerum alicuius conventus sim. augeo
  supplex, -icis 1 proprie de eo qui flexis genibus submisse aliquid petit 2 translate de rebus
     suppliciter i.q. humiliter, abiecte
  supplicatio, -nis i.q. actio supplicandi, precatio
  supplicium, -i I proprie i.q. poena capitalis aut quæcumque animadversio gravior et cruciatus A c.gen. B c.adi. C nude II translate i.q. mors, calamitas
  supplico, -avi i.q. oro, deprecor, demisse peto 1 c.dat. 2 sine dat.
  suppono, -sui, -situm, -nere i.q. subicio, subdo
  supprimo, -pressi, -pressum, -primere 1 proprie i.q. premendo deicio; in imagine: 34, 12 senectus proprio in ruinam pondere suppressa devergit 2 translate i.q. celo, obscuro, occulto a c.abl. b sine abl.
  ® supprior = prioris minister et vicarius Gertz S 314, 19
  supputatio, -nis i.q. actio supputandi
  supputator, -is de eo qui supputat
  supputo, -avi i.q. enumero, computo, rationes ineo
  supra I adv.A de iis quæ antea commemorata sunt B de gradu, sequitur quam II præp. c.acc. A de loco B de gradu C de tempore
  supradictus, -a, -um i.q. superius dictus 1 subst.n.pl. 2 adi.
  suprapositus, -a, -um antea dictus
  sura, -æ i. membrum inter genu et pedem porrectum
  surgo, -rexi, -rectum, -gere i.q. me erigo, orior, Gertz S surgere in regnum = thronum conscendere 127, 9
  surrepo vide subrepo
  surripio, -ripui, -reptum, -ripere 1 i.q. adimo, eripio 2 i.q. spatium viæ præcipio
  surrogo, -avi i.q. sufficio, substituo
  sursum de motu in locum superiorem
  sus, -is g.c. nomen animalis
  susceptio, -nis 1 i.q. actio suscipiendi 2 i.q. auxilium, subsidium
  ® susceptor = qui monachos benigne suscipit
  suscipio, -cepi, -ceptum, -cipere I i.q. assumo A res corporeas 1 homines i.q. accipio, recipio a c.abl. b c.adv. c nude 2 res B incorporalia II i.q.accipio A res B incorporalia III i.q. subeo, sustineo IV i.q. facio, committo V i.q. adeo, ineo, ingredior VI i.q. exaudio VII i.q. procreo, tollo; Gertz M suscipere = levare ex/de fonte baptismatis; suscipere = accipere Christianitatem; tributum suscipere = accipere;mortem suscipere = mortem pati Gertz M/RH
     susceptus, -a, -um substantive m.pl. i.q. hospes
  ® suscitator qui de mortuis (re)suscitat Gertz S 385, 3
  suscito, -avi 1 i.q.excito, surgere facio (de eo quem animus reliquit) 2 i.q. moveo 3 i.q.procreo
  suspendium, -i i.q. suspensio per laqueum collo iniectum
  suspendo, -di, -sum, -dere 1 proprie a generatim i.q. in alto ligo ut pendeat b speciatim i.q. appendo obstricta gula occidendi causa 2 translate a i.q. interrumpo, differo b i.q. incertum reddo c i.q. suspensum teneo, cohibeo; Gertz S 16, 14 ab officio suspendere = magistratum abrogare
     suspensus, -a, -um 1 de animo sollicito vel anxio 2 de eo qui vel quod leviter imprimitur nec toto pondere gravat (app. leve vestigium) 3 i.q. retentus, sustentus
  suspensio, -nis i.q. actio suspendendi
  suspicio, -spexi, -spectum, -spicere i.q. sursum aspicio 1 trans. 2 intrans.
     suspectus, -a, -um de eo de quo suspicionem habemus I adi. A de hominibus 1 c.gen. 2 c, dat. 3 c.abl. 4 nude B de rebus C de incorporalibus II subst. m.pl.
  *suspicio, -, -nis i.q. actio suspicandi, incerta opinio de malo 1 c.gen. a subi b obi. 2 sine gen.
  suspicor, -atus sum, -ari 1 i.q. suspicionem habeo alicuius mali, vereor 2 i.q. opinor, puto
  suspirium, -i i.q. actio suspirandi, suspiratio 1 c.gen. 2 c.adi 3 nude
  suspiro, -avi i.q. suspirando desidero, opto
  sustentamentum, -i i.q. fulcimentum;sustentator Gertz S 319, 15 = adiutor
  sustento, -avi 1 i.q. fulcio, sustineo 2 i.q. alo, victum præbeo 3 i.q. sumptus tolero 4 i.q. perfero
  *sustineo, -ui, -ere I trans. A proprie i.q. sustento, fero B translate 1 de certamine et in re militari 2 de rebus incorporeis II intrans. A c.inf. i.q. in animum induco B nude; Gertz M sustinere = expectare, opperiri
  ® sustinentia = indulgentia Gertz M/RH
  susurrus, -i m. i.q. murmur, occultus sermo
  sutilis, -e i.q. assutus, consutus
  *suus, -a, -um pron.poss. tertiæ personæ I adi. A sensu reflexivo 1 ad subiectum eiusdem sententiæ refertur a ad subi. grammaticum b ad subi. logicum 2 ad obi. refertur 3 ad dativum (i. obi.indirectum) refertur 4 ad aliud membrum refertur B pro demonstrativo 1 i.q. eius 2 i.q. eorum C abundat:138, 19 II substantive A nom. pl. B gen. sing. (sensu obiectivo); su(u)s pro eius Gertz S passim, vide etiam : se
  ® sydus = sidus
  ® syllogismus/ sillogismus gr.syllogismós i.e. 1 = propositio maior > 2 propositio minor > 3 conclusio vide etiam sophisma = captio (teutonice Trugschluß) Gertz M II, 268, 20 syllogismus = sophisma
  ® syncopare < syncope/syncopa proprie verbum imminuere; mentis compos non esse, translate et intransitive Gertz M: imperitia sincopat = imperitia superaturRH
  syngraphus, -i m. i. schedula contrahentium ad pactorum fidem facta 517, 20
  ® synodus = synodus generalis/estivalis/hiemalis;sancta synodus;sacerdotale concilium


  T
  taberna, -æ de domibus ubi merces venduntur
  tabernaculum, -i 1 i.q. tentorium a abs. b c.gen. 2 i.q.habitaculum, taberna
  tabes, -is f. 1 i.q. putrefactio 2 i.q. virus 3 de morbo letifero 4 de humore quolibet (plur.)
  tabidus, -a, -um i.q. vanescens, debilis
  tabula, -æ 1 i.q. planca, trabes (navis) 2 i.q. asser (danice `ski´) 3 i.q. mensa 4 i.q. codex (?) 413, 21
  Gertz S 375, 3 (< Ducange) tabula (lignea cuius percussione..convocandi ad matutinas excitabantur monachi; pulsari etiam solebat cum monachus in extremis esset ut fratres ad fundendas pro eo preces cogerentur); Gertz M tabula = tabula altarium/pictura
  tabulatum, -i 1 i.q. superficies tabulis iunctis constrata 2 superficies varie divisa 204, , 21: de pictura; 404, 36 de calculorum ludo; Gertz M tabulatum navis = navis constrata (teutonice Verdeck)
  ® tabulatus-us Gertz S 89, 12 lapideo tabulatu = opus quadratarium
  tabum, -i 1 proprie i.q. sanies, virus 2 translate i.q. corruptio
  taceo, -ui, -itum, -ere i. silentium ago 1 intr. 2 trans.
     tacens, -tis de eo qui silet
     tacitus, -a, -um 1 sensu activo a de eo qui non loquitur b sine verbis c sine strepitu d clandestinus, clam 2 sensu passivo i. de quo tacetur; Gertz S 24, hymn.6 = mutus
     tacite i.q. latenter, occulte, secreto
  taciturnitas, -tis 1 i.q. actio tacendi, silentium 2 i.q. condicio eius qui mutus vel elinguis est 3 i.q. audientia 4 i.q. cessatio, intermissio
  taciturnus, -a, -um i.q. tacitus, silens
  tactus, -us i.q. actio tangendi, contrectatio
  tædæ, -arum f. i.q. nuptiæ
  ® taenia = Georges: Kopfbinde > Band > metonym. Bandwurm vide lumbriculus > lumbri; Ducange: tæniolæ, etiam tineola =vermiculus Gertz S 242, 11 RH
  tædium, -ii i.q. fastidium, satietas 1 c.gen. 2 nude
  tæter, -ra, -rum 1 spectat ad sensus i.q. deformis, fædus a de homine b de re 2 spectat ad famam, mores i.q. inhonestus, turpis a de homine b de re
  ® talaris tunica i.e. tunica quae ad talos dependit Gertz S 20, 2
  talentum, -i de mensura monetæ 1 c.gen. 2 nude; Gertz S talentum fortasse = marca (denariorum) vide libra
  *talis, -e de alicuius rei vel personæ natura (fere i.q. hic: 197, 5) I solum ponitur A strictius 1 subst. a m. b n. 2 adi. a de homine b de re 3 c.pron. B latiore sensu vi propria imminuta i.q. hic II respondet qualis
     taliter i.q. tali modo 1 spectat ad iam descripta, præfata 2 spectat ad sequentia a sequitur oratio directa b sequitur ut
  talus, -i m. de posteriore pedis parte i.q. calx; Gertz S articulus pedis
  *tam de gradu 1 solum ponitur a ante adi. b ante adv. 2 sequitur quam a ante subst. iuncturæ: non tam...quam i.q. non modo ...sed etiam b ante adi. c ante adv. d ante particip. e ante præp. f ante inf. 3 sequitur enunt.sec.consecutivum a ut consec. b quod consec. 4 sequitur ut comparativum 57, 14 5 sequitur sententia relativa 6 sequitur quin
  iuncturæ: tam diu....donec, tam diu....quousque, tam diu....quoad; Gertz M: tam....sicut = æque ...atque;tam quam = cum...tum/et...et *tamen particula adversativa (secundo loco ponitur) tertio loco ponitur e.g. 81, 2 1 antecedit quamquam 2 antecedit licet 3 antecedit etsi 4 antecedit tametsi 5 antecedit cum 6 antecedit enunt.prim. coniunctivum : esto, fugam finxerint ; ante tamen...incident 45, 24 7 antecedit particip. 8 cum particip. 245, 16: spe tamen dubia...metum vincente 9 i.q. ceterum
  iuncturæ: nec..tamen, si tamen, nullo tamen, ne tamen; et tamen...no...modo, sed etiam; verum tamen
  *tametsi coniunctio concessiva I cum forma verbali A c. coni. 1 præs. 250, 34 (=etiamsi) 2 imperf. (241, 33 = etiamsi) 3 perf. (nisi fut.exact. ind.) 4 plusqu. (509, 13 =etiamsi) B c.indic. II cum forma nominali A c. part.perf. B c.adi
  *tamquam I vi comparativa A nomina iunguntur i.q. ut B c.particip. 1 præs. 2 perf. 3 fut. C c. coni. i.q. tamquam si (167, 5 plusqu.perf. pro imperf.) D alternat part.et coni. 56, 30 II vi comparativa vanescente i.q. pæne, fere III vi causali 26, 1 e.g., IV abundat (nisi sensu causali accipiendum est 102, 30)
  *tandem particula temporalis (primo, secundo, tertio loco ponitur) 1 i.q. denique (additur diu 380, 37, sero 536, 4) 2 i.q. deinde 3 i.q. aliquando
  tango, -tetigi, -tactum, -tangere 1 i.q. mano tracto 2 i.q. attingo, adiacio de locis 3 i.q. propinquus sum, de affinitate 4 i.q. commoveo 5 commemoro, perstringo 6 i.q. ico
  tantopere i.q. adeo
  tantulus, -a, -um i.q. tam parvus
  *tantus, -a, -um de quantitate i.q. tam magnus, de qualitate i.q.tam præclarus sim. (435, 34 i.q. tam bonus, 57, 1 i.q. tot) I respondet quantus A sequitur quantus 1 m. 2 f. 3 n. a acc. (tantum...quantum) b abl. (tanto...quanto) B antecedit quantus 1 quantum...tantum 2 quanto...tanta 3 quanta...tantum 4 quantum...tantam 5 quanto...tanto II omittitur quantus A subst.(n.) 1 pro subiecto 2 pro obiecto 3 accus. (gradum indicat) 4 gen.pretii 5 abl. 6 antecedit in ; i.q. adeo in tantum....abundabat B adi. 1 sequitur ut enunt.sec.consecutivum 2 sequitur quod 3 sequitur enunt. sec relativum cum negatione 99, 3 C adv i.q. solum ; non tantum..sed etiam, nec tantum..sed etiam, non tantum ...verum; Gertz M tanti = tot;tantum ut = æque ac
  tarditas, -tis i.q. cunctatio, mora 1 c.gen. 2 abs.
  tardo, -avi i.q. moror
  tardus, -a, -um i.q. lentus, segnis 1 de hominibus 2 de rebus 3 de incorporalibus
     tarde i.q. lente, segniter(nonnisi comparativo.)
  Tartara, -orum n.pl., Tartarus, -i m. < græce
  tartareus, -a, -um i.q. inferus
  taurinus, -a, -umi.q. ad taurum spectans, tauri
  taurus, -i nomen animalis (bestiæ)
  ® tavillæ (vide taenia) Gertz S 242, 11
  ® taxilli = tali/tesseræ :ludere ad taxillos Gertz M
  taxo, -avi i.q. considero, decerno, redimo; Gertz M = æstimare quanti pretii sit
  ® tecna < gr.techna = versutia/calliditas
  tegimen, -inis i.q. umbraculum navis (nostra lingua `solsejl´, teutonice `Sonnensegel´)
  tegmen, -inis i.q. tegimen 1 de vestitu diversi generis 2 de armis varii generis 3 de instrumento lecti i.q. pallium 4 i.q. umbracula navis5 i.q. involucrum 6 i.q. tectum
  *tego, -xi, -ctum, -gere i.q. defendo, occulto, turpem rem honesta specie tego 1 de armis 2 de vestitu simulato, falso 3 i.q. occulto 4 de mortuis 5 de incorporalibus 6 de exornatione templorum 7 translate
     tectus, -a, -um i.q. defensus, munitus, occultatus 1 adi. a de deo in animal marinum mutato b de homine armis defenso, munito c de rebus d de incorporalibus 2 substantive n. i.q. domus vel superior pars domus, fastigium a proprie fastigium, exterior pars tecti, tectum stramineum b interior pars tecti c i.q. domus
  tela, -æ i.e. textura, opus textile 1 actio texendi 2 de eo quod textum est a de araneo (in similitudine) b de opere textili
  tellus, -ris f. i.q. terra 1 i.q. orbis telluris 2 terra, continens (opp. mare) 3 i.q. solum, interior pars terræ 4 i.q. regio, patria
  *telum, -i i.q. instrumentum bellicum 1 proprie 2 translate
  iuncturæ verbales 1 pro subi.:cadere, madere, stridere 2 pro obi.:abicere, congerere, conicere, contorquere, cudere, destituere, emittere, evitare, excipere, excutere, hebetare, iacere, iaculari, inicere, inserere, librare, mandare, pellere, rotare, temnere, tentare 3 ponitur in dat. cedere 4 ponitur in abl. appetere, concurrere, configere, incessere, perire, perstringere, petere, traicere
  temerarius, -a, -um i.q. inconsideratus, audax 1 adi. 2 subst.
  temeratio, -nis i.q. violatio
  *temere i.q. audacter, impudenter, inconsulte
  *temeritas, -tis inconsiderantia, audacia
  temero, -avi i.q. constupro, violo 1 de amoribus 2de sacrilegio
  temno, -psi, -ptum, -nere i.q.contemno, sperno, non afficior
  temo, -nis m. i. pars currus qua trahitur [danice `vognstang´, teutonice `Deichsel´)
  temperamentum, -i de eo quod mixtum est 1 proprie de compositione potionum vel ciborum a de potione medicata b de philtro c de cerevisia d de esca artificiose apparata 2 metonym.de machinis 3 translate a de legibus i.q. mediocritas, clementia, lenitas b i.q moderatio, continentia
  temperantia, -æ i.q. abstinentia, continentia, constantia
  temperies, -ei 1 proprie de tempestate 2 translate de animi moderatione, constantia
  tempero, -avi i.q. apparo, lenio, guberno 1 trans. a de cibo b i.q. moderor, lenio c i.q. coerceo, guberno 2 intrans. a c.dat. b c.dat et ab c sequitur ne d sequitur quo minus e omisso dat., sequitur quo minus f i.q. abstineo g i.q. parco
     temperatus, -a, -um i.q. moderatus
     temperanter i.q. decenter
  *tempesta, -tis 1 i.q. tempus 2 i.q. vis ventorum, procella 3 translate a de bello b de aliis
  tempestivus, -a, -um i.q. opportunus 1 de iis rebus quæ in tempore fiunt i.q. aptus (c.dat.)
     tempestive i.q. opportune
  templum, -i i.q. ædificium sacris usibus destinatum I de ecclesiis Christianis A generatim B speciatim de singulis templis 1 adi. locum indicat: 266, 10 templum in fundo Sleswicensi 2 nude II de delubris paganorum
  ® temporalis (opp. eternus) Gertz S 81, 23; temporalia (neutr.plur.) = bona ad tempus Gertz S 15, 11 RH
  temporaneus, -a, -um i.q. tempestivus
  ® temptatio (= temptamen/temptamentum) ab Augustino; Gertz S 315, 1 = res adversae
  1*tempus, -oris 1 c.gen. 2 nude; Gertz S 103, 13 = opportunitas RH ( Gertz = dilatio); Gertz M primo tempore = prima vice;temporis vice = temporum processu/successu
  2 tempus, -oris n. de superiore capitis parte
  temulentia, -æ i.q. ebrietas
  temulentus, -a, -um i.q. ebriosus
     temulenter i.q. ebrie
  tenaculum, -i i.q. retinaculum, vinculum quo aliquid tenetur
  tenax, -cis de eo qui vel quod firmiter hæret, constanter retinet I proprie A c.gen. B c.abl. C nude II translate A generatim 1 c.gen. 2 nude B speciatim i.q. parcus, avarus
     tenaciter i.q. cum tenacitate, arte, firmiter
  ® tenêre = etiam ratum habere Gertz M aliquid /parum de promissione tenere = observare;teneri = debere vide subtus
  tendo, -tetendi, -tensum, -tendere I proprie A i.q. extendo, exsero, explico 1 de homine 2 de rebus B i.q. iter dirigo, pergo 1 c.acc. 2 additur terminus C i.q. porrigo D i.q. tenaculum tendo II translate i.q. compono
  ® teneritudo = teneritas/mollitia vide etiam subtus
     tensus, -a, -um i.q. extentus
  tenebræ, -arum 1 proprie i.q. privatio luminis a de nocte b de vi magica c de carcere 2 translate
  teneo, -ui, -ere I c.singulis obiectis A pro obi. animantia 1 homines a proprie i.q. amplector, deprehendo b translate c.abl. et gen (nonnisi passive) i.q. afficior ; pro subiecto incorporea : 58, 8: Theutonum familias æqua servitus teneret; obligatus sum:: dicta factis æquare tenetur; sepulchro servo: corpus tenere [documentatione incorrecta RH] 2 bestias i.q. suspensum teneo B pro obi.res 1 corporeas a i.q. manu teneo b i.q. possideo c i.q. contineo, consto ex d i.q. suspensum teneo e i.q. revinctum teneo f i.q. obtineo, occupo (generatim) g i.q. pervenio ad (de certamine equestri) 2 incorporeas a i.q. obtineo, occupo b i.q. habeo c periphrastice d i.q. capio, traho e i.q. persto in f de fato g de navigatione II c.duobus acc. (vel nom.) A c.adi. B c.part.perf. c c.part præs.; Gertz S teneri = esse 82, 13, = debere 191, 10
  tener, -a, -um I adi. A de animantibus 1 de prima ætate a hominum b bestiarum 2 de humani corporis partibus i.q. mollis, gracilis (in bonam partem) 3 de moribus delicati hominis i.q. mollis, enervis B de rebus 1 corporeis i.q. debilis, tenuis 2 incorporeis II substantive A m.sg. b n.pl.
  teneritudo, -inis i.q. teneritas, mollities 1 de ætate i.q. iuventus 2 i.q. mollities
  tenor, -is 1 i.q. ordo, series, continuatio a in re militari b de consecutione rerum 2 i.q. argumentum 3 i.q. institutum; Gertz S 145, 22 = observatio (iustitiæ), 408, 15 = continentia (orationis), 423, 4 textus (? RH)
  tentamentum, -i i.q. sollicitatio, tentatio 1 c.gen. 2 sine gen.
  tentatio, -nis i.q. experimentum
  tento, -avi i.q. experior, periculum facio, aggredior I proprie A pro obi. homines 1 c.abl. 2 sine abl. B pro obi. res 1 corporeas a i.q. invado b i.q. aggredior c i.q. infesto d i.q. molior, movere conor e i.q. scrutor f i.q. appeto g i.q. experior h i.q. tracto 2 incorporeas a i.q. appeto b i.q. gero c i.q. experior, sollicito d i.q. conor aa c.acc. bb c.inf. II translate i.q. experior, exanimo, sollicito A c.acc. et abl. B sine abl.
  tentorium, -i 1 i.q. tabernaculum 2 i.q. umbraculum
  tenuis, -e I proprie A i.q. tener, gracilis 1 de hominibus 2 de rebus B i.q. exiguus, parvus C i.q. liquidus (opp.crassus) D i.q. rarus II translate A i.q. exiguus, parvus B i.q. hebes, tardus C i.q. levis D i.q. vilis, parvi pretii E i.q. humilis, inops, pauper
     tenuiter i.q. parum
  tenuitas, -tis i.q. debilitas
  tenus (ante subst. ponitur) 1 i.q. usque ad : c.abl. 2 i.q. per (?) 368, 2; Gertz S 83, 13 nomine tenus = verbo; Gertz M solo tenus urbem prosternere;verbo tenus = ad verbum;corde tenus = memoriâ tenere;fine tenus = postremo
  tepens i.q. tepidus
  tepidus, -a, -um i.q. teporem habens
  ter 1 sensu strictiore i.q. tribus vicibus 2 latiore sensu e.g. ter valide (i. validius vel validissime)
  terebrum, -i i.q. terebra, instrumentum quo ligna perforantur
  teres, -tis i.q. oblongus simul et rotundus
  tergeo, -si, -sum, -gere i.q. abstergeo
  ® tergiversatio = retractatio/recusatio( Gertz M excusatio) ; teutonice Wendehals = lynx
  tergum, -i I de parte corporis humani vel animalis A sensu strictiore B sensu proprio evanescente 1 c.gen. 2 abs C periphrastice de fugientibus D translate E in proverbio 115, 1 nudum habere tergum fraternitatis inopem II de acie vel exercitus vel classis A generatim B speciatim de novissima acie
  tergus, -oris n. i.q. corium, pellis, cutis
  ® terminare = diiudicare Gertz S 142, 29; Gertz M controversiam terminare
  terminus, -i 1 proprie i.q. limes, de terræ vel maris fine a c. gen. b sine gen. 2 translate i.q. finis cuiusque rei a c. gen. b sine gen.; Gertz S termini = fines cf. Danorum termini = Danemarck 235, I, 8, = norma 315, 20; Gertz M terminum imponere causæ
  ternus, -a, -um 1 pl. a distributive b vi distributiva amissa i.q. tres 2 sg. i.q. triplex
  tero, -trivi, -tritum, -terere 1 proprie a i.q. contero, frango b i.q. sæpius manibus tracto c i.q. calco, frequenter tracto d i.q. lacero, dilacero e i.q. obscene: nates 118, 19 2 translate a i.q. carpo, vitupero, contumelia afficio; Gertz S 109, 17 = paenitentia affligere b de tempore i.q. traduco, dego, ago
  ® tertio = tertia vice; tertius nobilior = tertius qui nobilissimus est Gertz M/RH vide etiam subtus
     tritus, -a, -um i.q. contribus, vulgatus, solitus
  *terra, -æ 1 de superficie terræ i.q. solum, humus 2 de interiore terræ parte 3 opp. mare sim. 4opp. aer, 5opp cælum 6 i.q. regio a sg. b pl.; Gertz S 91, 10 terra mater (= haec terra, quam matrem appellamus Liv.)
  ® terrefacere =terrêre
  terrenus, -a, -um I proprie A de eo quod est e terra, terreus B de eo quod in terra fit, i.q. terrester II translate de hominibus vel humanis rebus dis vel rebus divinis oppositis A subst. B adi.
  terreo, -ui, -itum, -ere i.q.terrorem inicio 1 act. a c.acc. b c.acc. et abl. 2 pass. c.abl.
     territus, -a, -um i.q. terrore affectus (c.abl.)
  terrester, -ris, -re i.q. ad terram pertinet I proprie A adi. B subst. II translate A adi. B subst.
  terreus, -a, -um de eo quod e terra est i.q. terrenus
  terribilis, -e i. qui timetur, formidabilis
  terriculamentum, -i i.q. spectrum terrorem incutiens, terricula
  ® terrifice = terribiliter (late) = quod metuendum est RH.
  ® terrigena-ae = terra ortus/natus Gertz S 81, 2(Augustin.de civ.dei) aliter Lucr.et Val.Flacc.
  territo, -avi i.q. terreo
  territorium, -i i.q. ager qui oppidum cicumdat
  terror, -is i.q. magnus timor 1 c.gen. 2 sine gen.
  *tertius, -a, -um i. numerale ordinis de eo qui post secundum venit
     tertium i.q. tertia vice
     tertio i.q. tertia vice
  ® tescua/tesqua, -orum sc.loca = loca deserta Gertz M/RH cf. russ. datscha = country house, na datsche = in campis
  tessera, -æ i.q. cubus osseus vel ligneus punctis distinctus quo in alveolum iacto luditur
  testa, -æ i.q. catinus
  ® testamentarius, -a, -um = ad testamentum pertinens ;subst. testamentarius = 1 scriba testamenti, 2 qui testamenta falsa scribit (>< falsarius = qui testamenta commutat) Gertz M/RH
  testamentum, -i i.q. declaratio ultimæ voluntatis 1 c.gen. 2 sine gen.
  testimonium, -i i.q. testatio, testificatio 1 sensu strictiore de testatione ore prolata a c.gen. b sine gen. 2 sensu latiore a c.gen. b sine gen.;testimonialis = testimonia continens GertzM
  testis, -is I proprie de eo qui testimonium dicit II translate A speciatim de testimonio litterarum 10, 13 testis est Beda, Paulo [Diacono] teste 238, 7, [Dudo rerum Aquitanicarum scriptor 10, 4 (addidit RH)] B generatim 1 c.gen. 2 sine gen.
  *testor, -atus sum, -ati 1 i.q. testis sum, ostendo, testimonio sum a pro subi. animalia b pro subi corporalia 2 i.q. affirmo, profiteor 3 i.q. testes invoco, adhibeo
  testudo, -inis 1 in re militari a de militibus conglobatis et scuta scutis arte iungentibus b de machina lignea subiectis rotis 2 in architectura; Gertz M testudinatus = testudine praeditus
  testula, -æ i.q. parva testa
  ® tetramenon Gertz S 165, V, 3 proposuit: = quadriennium; RH = vis quadruplex
  tetras, -dis f. i.q. numerus quaternarius, quaternio
  texo, -ui, -tum, -ere I proprie i.q. filum filo conserendo conficio, connecto II translate A i.q. formando facio 1 corporea 2 incorporea B i.q. dolose aliquid facio, machinor
  textilis, -e i.q. texendo factus
  thalamus, -i m. 1 proprie i.q. cubiculum a sponsæ b sponsorum 2 translate a i.q. nuptiæ b i.q. pelicatus [pelex = concubina RH]
  theatrum, -i i.q. ædificium ad ludos scenicos spectandos factum
  ® theca (ossium) = arca/scrinium (< capsula scortea RH)
  ® theoloneum = portorium Gertz M/RH alia: teloneum/toloneum (tolonearius = pôrtitor) > tonolêum > gallice: tonlieu, teutonice Zoll Gertz M/RH
  ® theorema = consideratio Gertz M
  thesaurus, -i m. 1 proprie acervus vel collectio rerum pretiosarum quarumcumque 2 translate
  ® thimiama-atis (thymiama) ad turificationem adhibitum RH Gertz S 244, 17
  thorax, -cis m. 1 de toto illo corporis spatio quod duodecim costis utrimque circumscribitur 2 de munimento pectus tegente
  ® thronus = tronus
  ® thuribulum = turibulum
  tibia, -æ (tybia) 1 i.q. os cruris exterius 2 i.q. crus 3 i.q. instrumentum musicum teres et foraminosum ligula inflatum
  tibicen, -inis m. de eo qui tibia canit
  tignum, -i i.q. trabs, asser;RH vide et vectis
  tigris, -is f. i. nomen animalis felini generis, pro fera ponitur
  timeo, -ui, -ere i.q. timorem habeo, metuo 1 c.acc. 2 c.inf. 3 c.acc.c.inf 4 c.acc.c.gerund. 5 abs.; Gertz S 327, 24 timere ab aliquo = aliquem timere
  timesco, -ere i.q. timeo
  timiditas, -tis i.q. proclivitas ad timorem
  timidus, -a, -um i.q. pavidus I subst. A sing. 1 m. 2 n. B plur. II adi.
     timide i.q. pavide
  *timor, -is i.q. metus, pavor
  ® timoratus = timore dei plenus Gertz S 384, 26
  tingo, -xi, -ctum, -gere i.q. madefacio, inficio
  ® tirannus vide tyrannus
  tiro, -nis i. q. miles novus et rudis militiæ; Gertz S =adulescens 90, 7, = miles, satelles 112, 10
  tirocinium, -i 1 proprie i.q. tempus militiæ, stipendia 2i.q. ipsi tirones 3 i.q. regnum 42, 8;447, 28; Gertz M : militaris exercitatio
  titubo, -avi i.q. instabilis sum, trepido, vacillo (translate)
  ti(y)tulus, -i 1 i.q. dignitas, fama, honor a c.gen. b c.adi 2 i.q. appellatio, nomen, subscriptio 3 i.q. causa, prætextus 4 periphrastice; Gertz M etiam = nobilitas
     titulo (sub titulo 201, 11 eius titulo, 340, 12 titulo regis, 370, 8 libertatis titulo) 1 i.q. loco ut 2 i.q. pro, propter 3 i.q. prætextu, causâ
  toga, -æ i.q. vestimentum I virile A generatim 1 c.adi. 2 sine adi. B speciatim de indumento episcopali II muliebre 194, 35
  tolerabilis, -e de eo quod facile ferri et tolerari potest 1 adiective 2 substantive
     tolerabiliter i.q. cum tolerantia, patienter, facile
  tolerabundus, -a, -um i.q. tolerans, patiens
  tolerantia, -æ i.q. actio tolerandi, patientia
  tolero, -avi i.q. patienter fero, perfero, sustineo 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia 3 c.acc. c.inf.
  tollo, -sustuli, -sublatum, -tollere I i.q. sursum erigo, elevo, extollo II translate A i.q. procreo, gigno B i.q. aufero, removeo 1 pro obi. corporalia 2 pro obi. incorporalia
  tonans > 21, 30 Tonans sc deus
  tondeo, -totondi, -tonsum, -tondere i.q. abscido, amputo, reseco
     tonsus, -a, -um de eo cui coma vel barba resecta est
  tonitrus, -us m. vel tonitruum, -i n. i.q. sonus qui fulmen sequitur, de fragore quolibet
  tonsa, -æ i.q. remus [< tondeo (sicut tonsilla) ? RH]
  tonsorius, -a, -um ad tonsorem et ad tondendum pertinens
  ® tonsura < tonsu(o)rare < tondêre = tonsuram dare = aliquem imbuere
  tormentum, -i i. machina qua tela, sagittæ etc.torquentur sive iaciuntur
  ® tornator = qui supellectilem facit < torno
  torpedo, -inis f. i.q. torpor, stupor
  torpeo, -ui, -ere i.q. sensum aut motum amitto, stupore et tarditate corripior 1 de rebus animalibus 2 de rebus inanimis
  torpesco, -ui, -escere i.q. torpere incipio, languesco
  torpidus, -a, -um de eo qui non sentit, torpens
     torpide i.q. languide, tarde
  torpor, -is i.q. stupor ex defectu sensus, languor, tarditas
  torqueo, -torsi, -tortum, -ere I proprie A i.q. flecto B i.q. emitto, iaculor, vibro C i.q. humi aliquem fundo E exerceo II translate i.q. ango, confundo, vexo A c.acc. et abl. B sine abl.
     torquendus, -a, -um substantive m.pl.
  torquis, -is m. 1 i.q. circulus aureus vel argenteus a collo ad pectus usque pendens 2 i.q. ornamentum quod in brachiis geritur anuli formam præbens, armilla
  torrefactus, -a, -um i.q. torridus factus
  torrens, -tis m. 1 proprie i.q. fluvius subito obortus et rapidus 2 translate
  torreo, -torrui, -tostum, -torrere 1 i.q. igne uro 2 i.q. liquefacio
     tostus, -a, -um (subst.n.pl. de cibo 173, 21)
  torridus, -a, -um [< torreo Georges RH] i.q. aridus e nimio calore, umore carens
  torris, -is m. i.q. lignum semiustum
  tortuosus, -a, -um i.q. multis flexibus sinuosus, flexuosus
  torus, -i 1 i.q. lectus a c.adi b sine adi 2 metonymice fere i.q. coniugium a c. adi. b nude
  torvus, -a, -um 1 i.q. aspectu terribilis 2 de voce i.q. asper, terribilis
     torvum i.q. torviter
  tot i.q. tam multi, tanti I respondet quot II sine responsione A subst. B adi. 1 c. corporalibus a hominibus b aliis 2 c. incorporalibus
  totalis, -e i.q. omnis, integer;totaliter = plane, perfecte Gertz S 245, 4
  *totidem i.q. æquemulti 1 subst. 2 adi.
  *toties i.q. tot vicibus 1 respondet quoties 2 sine responsione i.q. sæpe
  *totus, -a, -um I de quantitate integra A subst. B adi. 1 de hominibus singulis 2 de aliis II de quantitate discreta i.q. omnis; Gertz M etiam dat.toto ; toti = omnes
  ® toxica = venenum Gertz S Appendix 5, 2
  trabs, -is f. 1 i.q. asser, tabula, tignum 2 i.q. scutula
  tractabilis, -e 1 de eo quod tractari vel flecti facile potest 2 translate i.q. mitis, flexibilis, placidus
  ® tractatus = scriptum
  tracto, -avi 1 proprie i.q. manibus attingo, contrecto 2 translate a pro obi. homines i.q. ago cum b pro obi. res; tractare = celebrare Gertz S 309, 6
  tractus, -us 1 proprie i.q. actio trahendi a c.gen. b c.adi 2 translate de spatio vel parte terræ
  traditio, -nis i.q. actio tradendi
  traditor, -is i.qui tradit; Gertz M etiam = proditor
  trado, -didi, -ditum, -dere I proprie A i.q. de manu in manum transfero, do, porrigo B i.q. in matrimonium do C reflexive D i.q.dedo II translate A i.q. concedo B i.q.committo 1 c. acc. et dat 2 c. acc. et in C i.q. præcipio, doceo D i.q. narro, refero 1 c.acc. 2 c. (acc.et) inf. 3 c. sententia interrogativa 4 c. quod E i.q. propago
     traditus, -a, -um n.pl.i.q. quæ traduntur
  traduco, -xi, -ctum, -ere i.q. transfero
  traho, -xi, -ctum, -here 1 proprie i.q. vi duco, rapio 2 translate a de tempore i.q. in longum duco b de affectibus i.q. duco c i.q. rapio d i.q. capio e i.q. contraho, concipio f i.q. percipio g i.q. sustineo, ago, dego; Gertz M exercitum trahere = ducere; moram trahere = morari vel manêre
  *traicio, -ieci, -iectum, -icere I proprie A i.q. transfodio, transfigo 1 c.acc. et abl. 2 sine abl. B i.q. transveho, navibus trans flumen aut mare duco 1 c.acc. rei quæ transvehitur 2 c. acc. rei per quam aliquid transvehitur 3 i.q. transeo 4 c duobus acc. II translate A i.q. aufero, transfero B i.q. contraho C i.q. converto D i.q. obicio, expono E i.q. furtim intueor
  traiectio, -nis i.q. actio traiciendi, transitio
  traiectus, -us i.q. actio traiciendi, transitio 1 c.gen. a obi b subst. 2 c.adi 3 nude
  trames, -itis m. i.q. callis, semita; Gertz S 322, 16 translate = via (vitæ agendæ)
  tranquillitas, -tis 1 proprie de quiete maris tempestatis expertis 2 translate de quavis quiete a c.gen. b nude
  tranquillus, -a, -um 1 adiective a proprie de mari i.q. quietus, sedatus b translate 2 substantive n.pl.
     tranquille i.q. leniter, placide
  trans i.q. ultra
  ® transcriptum = copia
  transcurro, -i, -sum, -rere i.q. percurro, celeriter permetior; Gertz M etiam = pertractare
  transeo, -ii, -itum, -ire I proprie A i.q. transgredior, traicio 1 c.acc. 2 sequitur in 3 nude B de transfugis i.q. transfugio II translate A i.q. pervenio B i.q. evenio, exitum habeo; Gertz S 67, 10 transire in affectum cordis = se affectui omni dedere; transire ad dominum = mori 340, 14
  transequito, -avi i.q. equo transgredior, transvehor
  transfero, -tuli, -latum, -ferre i.q. ex uno in alium locum fero 1 proprie a i.q. transporto b i.q. mihi sumo, arrogo c i.q. transveho 2 translate a i.q dirigo, in partem aliquam converto b i.q. in ampliorem gradum promoveo c i.q. converto d i.q. verto e i.q. defero f i.q. attribuo, assigno g i.q. transpono h i.q. muto i i.q. propono; Gertz S transferre (sanctum, ossa, reliquias sancti) = super altare ponere 16, 15 vide translatio
  transfigo, -xi, -ctum, -gere i.q. transfodio, traicio, transigo
  ® transfigurare = mutare
  transfodio, -di, -ssum, -dere i.q. transfigo
  transformo, -avi i.q.transfiguro, formam muto
  transfreto, -avi i.q. fretum transeo; Gertz M etiam mare transfretare
  transfuga, -æ m. de eo qui hostis partes amplectur app. defector/desertor
  transfugium, -i i.q. defectio ad hostes
  transfundo, -di, -sum, -ndere 1 i.q. transfero 2 i.q. devoro
  transgredior, -ssus sum, -di 1 c. acc. a i.q. transeo, traicio b i.q. permetior 2 abs.; Gertz M = culpam committere (passive)
  transgressio, -nis i.q. actio transgrediendi de delinquentibus; Gertz S 329, 4 transgressor ordinis (regulæ);
  ® transgressus-us 1 = transgressio 2 = violatio divini precepti Gertz S 87, 6
  transigo, -egi, -actum, -igere 1 i.q. transfodio 2 de tempore i.q. perago
  transitio, -nis i.q. actio transeundi 1 proprie a i.q. transitus b de transfugis i.q. transfugium, defectio ad hostes 2 translate
  ® transiectio vide traiectio
  ® transitorius i.e. qui transitum habet;translate brevis/caducus (opp. eternus)
  transitus, -us I proprie A i.q. actio transeundi, transitio 1 c.gen. a subi (vel pron.poss.) b obi. 2 c.adi. 3 nude B de loco, qua transiri potest II translate ; Gertz S 190, 6 = mors
  translatio, -nis i.q. actio transferendi, de libris ex una in alium linguam vertendis : nonnisi hic locus 4, 27 tenoremque veris translationis passibus æmulatus;RH translatio: e.g. ducem nobilem ad sepulchrum maiorum transferre sive sanctum ad sepulchrum quod sibi elegit, vide et brandeum
  transmeo, -avi i.q. permeo, transeo
  transmitto, -si, -ssum, -ttere 1 de loco ad locum mitto, transveho, traicio 2 i.q. trado 3 i.q. committo 4 i.q. admitto
  transmuto, -avi i.q. muto; Gertz M = transfigurare
  transno, -avi i.q. nando transeo
  transpono, -sui, -situm, -nere i.q. transfero, converto
  transscendo, -di, -sum, -dere 1 sensu locali i.q. transgredior, transvolo 2 translate i.q. supero, excedo a c.acc. et abl. b sine abl.
  transscensus, -us i.q. actio transscendi
  transscribo, -psi, -ptum, -bere i.q.aliis verbis exprimo
  transsilio, -ui, -ire i.q. saltu transeo
  transtrum, -i n. [plur.tant. legitur] de sedibus remigum
  transveho, -xi, -ctum, -here i.q. ultra veho, transfero, transduco
  transverbero, -avi 1 i.q. transfigo, traicio a c.acc. et abl. b sine abl. 2 i.q. contundo
  transverto, -ti, -sum, -tere i.q. converto
     transversus, -a, -um 1 proprie i.q. obliquus, conversus 2 in imagine 3 translate i.q. perversus, pravus
     transversum, -i subst. n. 466, 40 binæ (hastæ) e transverso iunctæ [teutonice schräg RH]
  transvolo, -avi i.q. celeriter transcurro
  trecenti, -æ, -a i. numerus
  tremefacio, -feci, -factum, -facere i.q. tremere facio, tremorem induco
  tremulus, -a, -um i.q. tremens
  trepidatio, -nis 1 proprie i.q. tremor 2 translate i.q. timor, festinatio sollicita a c.gen. b sine gen.
  trepido, -avi 1 i.q. tremulo motu concutior, palpito 2 i.q. tremo, timeo a c.inf. b abs.
  trepidus, -a, -um i.q. tremebundus 1 de hominibus 2 de rebus
     trepide i.q. tremebunde
  *tres, -ia i numerale 1 adi. 2 solum ponitur
  ® treuga = indutiae
  tribunal, -is n. 1 i.q. locus excelsus in quo residet qui ius dicit 2 de sede pontificali
  ® tribulare = torquere, vexare Gertz S 358, 4
  ® tribulatio i.q. molestia
  ® tribulus Gertz S 230, 11 i.q. stimulus/murex Georges, Gertz S = tribulus terrestris (Linné)
  *tribuo, -i, -tum, -ere I i.q. do, præbeo A c.acc. et dat. B c. duobus acc. et dat. II i.q. do, permitto A c.acc. 1 c.dat. 2 sine dat. B c.duobus acc. C c.inf. III i.q. defero, rationem vel respectum alicuius rei habeo IV i.q. assigno, imputo V de tempore i.q. impendo
     tributum, -i n. i.q. pensio, vectigal
  tributarius, -a, -um i.q. ad tributum pertinens
  triceni, -æ, -a i.q. triginta
  triclinium, -i 1 i.q. cenatio (nostra lingua `hal´) 2 i.q. podium
  tricorpor, -is i.q. tria corpora habens
  triduanus, -a, -um i.q. tres dies durans
  triduum, -i i. trium dierum spatium
  triennium, -i i.q. trium annorum spatium
  trifariam [adv. sc. partem RH] i.q. tribus partibus aut locis
  triginta i. numerale quod ter decem significat
  trimestris, -e i.q. trium mensium
  trinitas [> Trinitatis ædes Roskildiæ 293, 8 nonnisi cognomen RH]
  ® trinus = triplex Gertz S
  tripertitus, -a, -um i.q.in tres partes divisus; Gertz M :tripartire = in tres dividere
  triplex, -icis de eo quod tribus rebus vel partibus constat : triplex genus mathematicorum 20, 9 >scholastice
  ® triplicare < triplex, opp.simplicare
  tripudio, -avi i.q. salto, pedibus terram pulso
  tripudium, -i i.q. gaudium
  ® tristari = contristari: late
  tristis, -e i.q. lugubris, mærens I de hominibus II de rebus A subst. n.pl. B adi. 1 strictiore sensu i.q. mæstus, speciatim ad mortem vel funus pertinens 2 latiore sensu a i.q. infelix, infaustus b i.q. severus c de eo quod tristem facit aspectu vel visu vel gustatu vel olfactu iniucundum
  tristitia, -æ i.q. mæror, ægritudo 1 c.gen. 2 sine gen.
  trisulcus, -a, -um i.q. trifidus 36, 19 lingua serpentis
  ® tritura (< tero) i.q. frumentum tribulo terere
  ® tritus vide supra
  triumphalis, -e i.q. ad triumphum pertinens
  triumphator, -is i.qui triumphat
  triumpho, -avi i.q. debello, , pervinco, subdo
     triumphans, -tis i.q. triumphator
  triumphus, -i de victoria ex hoste parta 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  trivium, -i n. de loco in quem tres viæ conveniunt vel de quocumque loco frequenti quo homines convenire solent
  trophæum, -i metonymice i.q. victoria et spolia quæ e victoria parantur 1 c.gen. vel pron.poss. 2 c.adi 3 nude; Gertz M etiam = victoria
  *trucido, -avi i.q. occido, obtrunco 1 bestias 2 homines a c.abl. b sine abl.; Gertz M = vehementer trudere (= molestum esse alicui)
  truculentus, -a, -um 1 proprie de visu i.q. trux, asper, terribilis 2 translate i.q. sævus, crudelis, ferus
     truculente i.q.atrociter
  ® truculenter i.q. crudeliter Gertz S 429, 12
  trudo, -si, -sum, -ere 1 i.q. vi expello, eicio 2 de avibus rapacibus pascendis
  trunco, -avi i.q. amputo, mutilo
  1 truncus, -i 1 proprie i.q. arbor sine ramis vel radici insistens vel cæsa a: generatim b speciatim de utensilibus, armis sim. e trunco factis vel faciendis 2 translate i.q. corpus hominis sine brachiis vel capite; Gertz M = caudex cf. crux
  2 truncus, -a, -um i.q. mutilus, truncatus 1 de arboribus 2 de abscissis animalium partibus a c.abl. b sine abl.
  ® trustes = antrustiones quod vide; vide et vassus RH
  trux, -cis adi.[RH] i.q. aspectu terribilis, truculentus, ferox I subst. II adi. A de hominibus B de bestiis C de monstris vel inferis D de rebus corporeis E de incorporalibus
  *tu 1 nom. prædicandi vel extollendi causâ 2 alii casus
  tuber, -is i. nomen herbæ tumidæ et esculente app. fungi
  tueor, -itus sum, -eri 1 i.q. servo, custodio, tutor a pro obi. homines b pro obi. res 2 i.q. defendo 3 i.q. tego 4 i.q. præsum 5 i.q. foveo 6 de pecoribus pascendis
  tugurium, -i 1 i.q. casa rustica 2 de ædiculis paganorum
  tuitio, -nis (tuicio) i.q. actio tuendi, defensio, custodia
  *tum 1 i.q. eo tempore 2 i.q. deinde (sæpissime omisso verbo orationem directam inducit) 3 i.q. præterea 4 tum....tum i.q. et...et 5 tum....tum etiam i.q. et....et 6 tum...tum etiam ....ac 335, 25; Gertz M = partim....partim
  ® tumba = sepulcrum Gertz S 243, 17
  tumidus, -a, -um 1 proprie i.q.tumens, tumefactus 2 translate a i.q. superbus b de inflato dicendi genere
     tumide i.q. inflate, superbe
  tumor, -is 1 proprie i.q. tumulus, colliculus 2 translate i.q. superbia, elatio
  tumulo, -avi i.q. sepelio, intumulo condo
  tumultuatio, -nis 1 speciatim i.q. pugnæ tumultus 2 generatim i.q. tumultus
  ® tumultuator Gertz S 164, III, 9 nonnisi coniectura RH
  tumultuosus, -a, -um i.q. tumultu plenus, tumultuarius
  tumultus, -us 1 i.q. turba 2 i.q. perturbatio 3 i.q. strepitus 4 i.q. contentio 5 i.q. bellum 6 i.q. seditio, bellum civile 7 i.q. rebellio
  tumulus, -i 1 de rebus in unum confusis et congestis 2 de terra coacervata ad hominem sepeliendum a abs. b c.gen. 3 translate i.q. sepulcrum, bustum 4 in imagine
  *tunc 1 abs. i.q. eo tempore 2 c. gen. i.q. eo loco; Gertz M = ea condicione;tunc...tunc = partim...partim;tunc temporis = eo tempore
  tunica, -æ i.q. vestis interior vel corpori ad hærens vel loricum tegens
  ® tunna = dolium RH
  tunsio, -nis i.q. actio tundendi, percussio, ictus
  turba, -æ i.q. incondita multitudo 1 hominum a c.gen. b c.adi c nude 2 monstrorum 3 rerum
  turbatio, -nis i.q. actio turbandi, confusio; Gertz M:turbator veritatis
  turbido, -avi 1 proprie i.q. turbidum facio 2 translate i.q. turbo, conturbo
  1.turbo, -inis m. vel turben, -inis [n.turben nusquam ponitur RH] 1 proprie i.q. ventus vorticosus et validissimus 2 translate de turba
  2.turbo, -avi i.q. confundo, perturbo 1 trans. a pro obi. res b pro obi. incorporalia 2 intrans. i.q. strepo, tumultuor
     turbatus, -a, -um i.q. perturbatus, commotus
  turbulentus, -a, -um i.q. valde turbatus, turbidus 1 proprie de rebus 2 translate de incorporalibus
  turgidus, -a, -um i.q. elatus, superbus; Gertz M turgiditas = superbia RH
  turgor, -is i.q. extensio
  ® turibulum (thuribulum) i.e. sartago e quo odores diffunduntur RH
  turma, -æ 1 de parte exercitus a c.gen. b c.adi c nude 2 de ea armatorum caterva qua stipatur rex, episcopus sim., comitatus; Gertz S 283, 99 = plebs, contio;RH: multitudo fidelium.; Gertz M turmatim = in turba Gertz M/RH
  ® turmula = turba Gertz S 159, 15
  turpis, -e i.q. flagitiosus, indecens, inhonestus I subst. A de hominibus B de rebus 1 sing. 2 plur. II adi. A de hominibus B de rebus
     turpiter i.q. cum dedecore, deformiter, fæde
  turpitudo, -inis 1 i.q. dedecus, infamia a c.gen. b nude 2 i.q. impudicitia
  turpo, -avi 1 i.q. turpem facio 2 i.q. turpiter subverto
  turris, -is f. i.q. urbis propugnaculum, munimentum in summo vallo vel aggere vel supra portam defendendi causa exstructum
  tus, -ris n. [sing. non legitur] de lacrima arboris quæ siccata adoletur in sacris, = incensum n.(lusus verborum causa opp. iura 536, 28)
  tussis, -is f. de vehementissima quadam afflatione quâ plurimus simul celerrimeque foras spiritus agitur 224, 37
  tutamentum, -i i.q. munimentum, defensio 1 proprie a c.gen. b nude 2 translate; Gertz M tutamen
  tutator, -is i.q. is qui tutatur, defensor
  tutela, -æ I generatim i.q. defensio, præsidium A c.gen. 1 subi. 2 obi. B c.adi. C nude II speciatim in iure civili de pupillis A c.gen. 1 eius qui tutelam exercet 2 eius qui sub tutela est B nude
  ® tutius vide tutus
  1 tutor, -atus sum, -ari i.q. tueor, defendo 1 homines 2 res corporeas 3 incorporalia
  2 tutor, -is generatim i.q. defensor 2 speciatim sensu iuridicali de eo qui pupilli pueritiæ usque ad pubertatem regendæ præponitur
  tutorius, -a, -um i.q. ad tutorem pertinens
  tutus, -a, -um I i.q. tectus, munitus, incolumis A de hominibus 1 c.abl. instr. 2 c.abl. et ab 3 nude B de rebus 1 c.abl.instr. 2 c.abl. et ab 3 nude II vergit in notionem securitatis, tranquillitatis i.q. securus, tranquillus; tutius = nimis secure Gertz S 195, 7, = securius 303, 17III de eo quod tutos præstat A n.sing. fere i.q. cautus, prudens, sanus (cum verbis sentiendi et declarandi constructum) B in appositione
  *tuto vel tute[pos. nonnisi tuto legitur] i.q. secure, sine periculo vel damno 1 pos. 2 comp.
  *tuus, -a, -um pron.poss. secundæ personæ 1 adi. 2 subst. a m.plur. b gen.sing.n. (i.q. tuus 113, 25 e.g.)
  ® tybia vide tibia
  ® tympanum teutonice: Pauke/Handpauke vide etiam cymbalum
  tyrannicidium, -i i.q. occisio tyranni
  tyrannicus, -a, -um i.q. ad tyrannum pertinens
  tyrannis, -idis f. 1 generatim i.q. regnum 2 speciatim i.q. imperium tyranni, dominatio tyrannica
  tyrannus, -i 1 generatim i.q. regulus, præfectus (nostra lingua `jarl´ vel `høvding´) 2 speciatim sensu peiorativo de eo qui alienum regnum usurpat; Gertz S = dominus Appendix 6, 3; Gertz M = persecutor Christianorum
  ® tyro vide tiro.

  U
  1 uber, -is n. i.q. mamma feminæ, pectus femineum
  2 uber, -is adi. I proprie i.q. frugifer, fertilis, copiosus II translate i.q. abundans, permagnus A de rebus 1 c.gen. 2 sine gen. B de incorporalibus
     uberiter [pos. non legitur] i.q. copiose
  ubertas, -tis I proprie A i.q. fertilitas 1 c.gen. 2 sine gen. B i.q. abundantia, copia II translate
  *ubi I sensu interrogativo A in oratione directa B in oratione indirecta II sensu relativo A de tempore 1 c. perf.ind. (sæpissime at ubi; ubi primum 394, 35) 2 c.præs. 3 c.imperf. 4 c. fut. 5 c. plusqpf. 6 c.particip. omissa copula B de loco 1 c.ind. a in oratione directa b in oratione obliqua 2 c. coni. in oratione indirecta C sensu locali imminuta fere i.q. si D sensu relativo imminuto seriem sententiarum connectit 1 solum 2 sequitur cum temporale 3 sequitur dum 4 i.q. ea occasione
  ubicumque i.q. quocumque in loco 1 c. verbo in coni. 2 c. part.perf. (adv.)
  ubinam i.q. ubi, in quonam loco (sensu interrogativo)
  ubique 1 sensu distributivo 2 sensu distributivo vanescente i.q. ubilibet, ubicumque, in omni loco
  ulcero, -avi i.q. ulcerosum facio
  ulciscor, -ultus sum, -ulcisci i.q. pænam repeto ob illatam iniuriam I pro subi. animalia A homines 1 c.acc. personæ 2 c.acc. rei a c.abl. b sine abl. 3 sequitur in c.acc. B bestiæ II pro subi. res 62, 6 fortunæ sævitia
  ® ullatenus = ullo modo Gertz M
  *ullus, -a, -um pron. indefintum I adi. A in negatione, interrogatione, condicione B sine negatione II subst. A m. sg. i.q. quisquam B n. sg. i.q. quisquam vel ulla res
  ulterior, ius i. qui ultra est 1 de loco 2 de tempore
  *ulterius 1 de loco i.q. longius 2 de tempore i.q. in posterum
  *ultimus, -a, -um I subst. A de loco m. sg. B de tempore m.sg. 2 n. sg. C de gradu n. pl.. II adi. A de loco B de tempore, sæpe ad extremum vitæ tempus vel ad mortem sim. refertur C de gradu i.q. summus, maximus, (interdum in malam partem i.q. vilissimus sim.)
  *ultio, -nis i.q. iniuriæ aut sceleris punitio, vindicta 1 c.gen. a subi. b obi. 2 c.adi. 3 nude
  ultor, -is i.qui iniuriam illatam ulciscitur 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  ultra 1 adv. i.q. amplius, longius a sequitur ac b nude 2 præp c.acc.
  ultrix, -cis f. ea quæ ulciscitur
  *ultro i.q. sponte
  ultroneus, -a, -um i.q. spontaneus, voluntarius
  ululo, -avi i.q. flebilem mæstumque sonum edo
  umbilicus, -i i.q. regio media abdominis in corpore animalis
  umbo, -nis 1 proprie a speciatim i.q. media pars clipei eminentior b generatim i.q. clipeus 2 translate
  umbra, -æ I sing. A proprie i.q. aer sole carens ex obiectu alicuius corporis B in imagine C translate i.q. tenuis species, vestigium alicuius rei 1 c.gen. 2 nude II plur. i.q. manes defunctorum; Gertz S umbrae = tenebrae 115, 10
  umbraculum, -i i.q. (parva) umbra, tegumentum (vi propria vanescente) 1 abs. 2 c.gen.; = obumbratio Gertz S 380, 4 (umbraculum non admisit = celari non potuit)
  umquam i. ullo tempore 1 post negationem 2 in interrogatione 3 aliter
  una vide unus
  unanimis, -e 1 adi. i.q. concors, de iis qui eiusdem sententiæ sunt 2 subst. i.q. specialis(amicus); de iis qui unanimes / una voce instituunt Gertz S 105, 4; Gertz M unanimiter = una voce/communi consensu RH
  uncia, -æ de parvo nummo (an de ortuga quæ dicitur affirmare non ausim)
  unctio, -nis i. actio unguendi; Gertz S 271, 12 unctionis sacramentum ante transitum ad Dominum
  uncus, -i i. baculus incurvatus sive ligneus sive ferreus
  *unda, -æ i.q. fluctus 1 de mari vel sinibus maritimis a plur. b sing. 2 de fluviis, paludibus, fontibus a plur. b sing. 3 de aqua maris; vide et vena aequoris; Gertz S 121, 5 unda sanguinis
  *unde I prævalente sensu locali i.q. ex quo loco/de quo A interrogative B relative (sensu locali vanescente 105, 14) 1 solum ponitur 2 inde...unde 3 eo loci...unde II vergit in notionem causalem A interrogative i.q. cur B relative i.q. ideo, quamobrem C fere i.q. igitur
  undecim i. numerale
  ® undecumque = undelibet:ubivis RH Gertz S 101, 13, undique RH Gertz S 107, 19
  undeni, -æ, -a i.q. undecim (vi distributiva vanescente)
  undesco, -ere [e coni.] i.q. undo, fluctuo
  *undique i.q. ex omni parte, passim
  undiquesecus i.q. undique
  unguen, -inis n. de succo pingui oleoso [Georges : nicht succus;sucus (<sugo) RH]
  unguentum, -i i.q. succus pinguis quo ungimur odoris præcipue gratia
  unguis, -is m. de corneo illo quod in extremis digitis vel in manibus vel in pedibus animalium enascitur 1 de hominibus 2 de manibus vel inferis 3 de bestiis
  ungula, -æ de ea parte pedis quæ cornu tegitur 1 equorum a proprie b de herba in lusu verborum i.q. Petasites [danice `hestehov´ ; teutonice `Pferdehuf´ ;79, 31 (lusus de coitu:et herba) Interrogatus..quo rem loco egerit quove pulvino usus fuerit ungulæ iumenti(forma floris =membrum virile), cristæ galli(=clitoris), laqearibus quoque tecti innixum se dixit; (tecta significatio in laqueum)] 2 pecudum
  unicus, -a, -um i.q. unus, solus 1 de animalibus 2 de rebus
     unice i.q. singulariter, valde, admodum
  uniformis, -e i.q. simplex
     uniformiter i.q. simpliciter
  ® unigenitus = unicus/primus genitus/maior natu Gertz M/RH
  unio, -vi, -tum, -re i.q. in unum redigo, unum facio, colligo
  unitas, -tis i.q. unio, unus numerus
  ® universalis = universus; universaliter = universi Gertz S Appendix 5, 7
  universitas, -tis i.q. mundus; = universa caro, omnes homines Gertz S 85, 11, vestra universitas = vos omnes 247, 14 ; Gertz M universitas = omnes homines totaliter; universitas fidelium = cuncti fideles
  *universus, -a, -um i.q. omnis, cunctus 1 adi. 2 subst. a solum ponitur b opp. pauci c opp. singuli d opp. partes e opp. unus f opp. quidam g opp. solus
  *unus, -a, -um I numerale A adi. (nota vim distributivam 133, 29)
  iuncturæ: sequitur alter ; alius; reliquus...tertius; appositione antecedit geminus ; unus...alter B solum ponitur (fere i.q. quidam : e.g. 25, 13) 1 c.gen. 2 c. præp. ex 3 nude a m. b n.
  iuncturæ: respondet alius; respondet ceteri II i.q. unicus III i.q. unus (idemque) IV i.q. solus A adi. B subst. ; Gertz S 349, 14 unus post alium = omnes deinceps; Gertz M unus = aliquis;simul in unum = ad unum omnes RH ;unus post alium = deinceps
     una i.q. simul, pariter 1 sequitur cum 2 nude; Gertz M :unâ dierum = quadam die
  unusquisque, -unaquæque, -unumquidque (unumquodque) 1 subst. a c.gen. b nude 2 adi.
  urbanitas, -tis 1 de moribus i.q. comitas, humanitas de sermone i.q. lepos
  urbanus, -a, -um i.q. lepidus
  *urbs, -is f. 1 generatim i.q. oppidum muro cinctum a c.nomine urbis b c.gen. c c.adi. d nude 2 speciatim de sede episcopali
  urceus, -i m. i.q. vas
  urgeo, -si, -gere I proprie A sensu hostili i.q. insto, premo 1 c.acc. 2 c.acc. et abl. 3 abs. B i.q. cogo, impello, incito C i.q. illicio D i.q. accelero E de igne II translate
     urgens, -tis i. qui urget, instans 1 subst. 2 adi.
  urna, -æ 1 de hiatu glaciei 2 i.q. urna sepulcralis qua conduntur mortuorum ossa et ceneres 3 i.q. urna sortilega in quam immittuntur sortes extrahendæ
  uro, -ussi, -ustum, -urere I proprie A sensu stricto i.q. aduro, comburo B sensu latiore 1 de eo quod instar incendii absumit 2 de pulice i.q. pungo II translate i.q. stimulo, ango
  ursus, -i m. nomen animalis
  usitatus, -a, -um i.q. consuetus, solitus
  uspiam i.q. usquam, in aliquo loco; Gertz M = quoquam
  usquam i.q. ullo in loco, alicubi, uspiam
  *usque 1 de loco a antecedit præp. e.g. in cubiculum usque 124, 36 b sine præp. c. acc. 2 de tempore :adhuc usque, eo usque, hucusque, ad id usque tempus; Gertz S: usque ad hoc tempus, sub hoc usque tempus, in noctem usque 3 de fine vel termino cuiuscumque rei vel actionis ad summam usque desperationem 4 de gradu: eo usque ...ut; Gertz S usque dum 64, 9 = usque / quoad (donec);nunc usque =usque ad hoc tempus; Gertz M usque = usque ad;usque modo = usque ad hunc diem/usque hodie;usque quo = donec;usquequaque = omnino
  ® usualis = vulgaris Gertz S 194, 17
  usurpatio, -nis i.q. actio usurpandi, usus 1 c.gen. 2 c.adi. 3 nude
  usurpator, -is i. qui usurpat
  usurpo, -avi 1 i.q. utor, in frequenti usu habeo a c.acc. b c.acc. et abl. 2 i.q. assumo, contra ius vindico a c.acc. b c.acc.et abl.
  *usus, -us m. 1 i.q. actio utendi, exercitatio a c.gen. b c.adi. 2 i.q. utilitas, fructus 1 c.gen. vel pron. poss. 2 nude 3 i.q. consuetudo, mos 4 i.q. consuetudo Venerea
  *ut (vide et uti) I sensu comparativo, inducit vel enunt.sec. vel singula membra A solum ponitur (syn.tamquam 474, 21) ; ut si quis...insecutus fuisset i.q. veluti, exempli gratia. ; æque ..ut i.q. æque..
  ac B respondet adverbiis 1 ita (c.acc. c.inf. in oratione obliqua 345, 39) a duo membra inter se opponuntur [confer ita 10, 27] b duo membra congruunt (fere i.q. et...et, non modo ....sed etiam 2 sic 60, 19 II sensu causali A inducit enunt, sec. 1 c.coni, (in oratione indirecta) 2 c. indic. B adverbialiter III sensu temporali (ut primum 519, 23 ; statim.....ut 112, 22) A c. indic. 1 c. præs. 2 c.imperf. 3 c. perf. B c. coniunc. (in oratione indir.) 1 c.perf. 2 c. plusqpf. IV sensu interrogativo (ut quid c. indic. i.q. cur) c.coniunc. V sensu consecutivo A antecedit adeo (adeo usque 496, 31 [vide adeo RH] 1 c.adi. sive adv. : i.q. tam...ut 7, 8 /125, 2 2 c. verbis a adeo...ut b adeo ut (i. ita ut cf. adeo quod apud quosdam medii ævi scriptores) 3 c.subst. autumnale vero adeo pluvium fuit ut 330, 24 B antecedit eo c.gen. eo se temeritatis effudit ut 107, 33 C antecedit huc c.gen. D antecedit ita 1 ita....ut (speciatim i.q. ea condicione 540, 10) a c.adi b c.verbis 2 ita ut E antecedit nisi F antecedit quam G antecedit sic. H antecedit talis I antecedit taliter K antecedit tam L antecedit tantopere M antecedit tantus N antecedit dignus O antecedit indignus P solum ponitur VI sensu finali (non quod....sed ut 95, 20) 8, 34, ob hoc maxime...ut 130, 8; non ob hoc ....ut ...sed ut ;cf. quasi ad hoc tantum...ut; ideo ....ut VII sensu effectivo A antecedunt verba voluntatis B antecedunt alia verba VIII sensu explicativo A antecedit pron. demonstrativum B antecedit adi. vel adv. (pro acc. c.inf.) C antecedunt verba; Gertz S 196, 23 iurare ut in illum insurgerent pro iurare se in illum insurrecturos esse ; Gertz S ut non pro ne, ut nihil = ne quid, ut nullus = ne quis, vide ne
  utcumque i.q. quomodocumque, quocumque modo 1 inducit enunt.sec. (c. coni. orationis obliquæ)
  2 c. particip.
  uter, -ra, -rum interrog. et relat. I interrog. A subst. 1 solum ponitur 2 sequitur an B adi. C utrum particula interrog. 1 solum ponitur i.q. num 2 sequitur an II relat.
  uterinus, -a, -um i. qui ex eodem utero prodiit, qui matrem eandem, non tamen eundem patrem habuit
  uterlibet, -utralibet, -utrumlibet i.q. alter ex duobus, quem tibi capere libet 1 subst. 2 adi.
  uterque, -utraque, -utrumque i.q. utervis ex duobus, ambo I substantive A sing. 1 c.gen. 2 nude B plur. 1 de duabus partibus a c.gen. b nude 2 de duobus i.q. ambo II adiective
  uti i.q. ut 1 sensu comparativo a inducit enunt. sec. (c. indic.) b adverbialiter uti....ita i.q. et...et, non modo...sed etiam 2 sensu finali (c.coni.) 3 sensu effectivo (c.coni.)
  utilis, -e i. qui usui est, proficuus 1 subst. a n. sing. b n. plur. 2 adi.
     utiliter i.q. ex usu, commode
  utilitas, -tis i.q. commodum, fructus 1 abs. 2 c.gen. Gertz M :utilitatis actus = effectus;ut res prospere gerantur RH
  utinam i. particula optantis
  utique i.q. certe, quidem; Gertz S = in omnibus rebus, ab omni parte 320, 26, 326, 9
  *utor, -usus sum, -uti I i.q. adhibeo, usurpo A de animantibus 1 c.duobus abl. 2 c. singulis abl. B de rebus 1 corporeis a c.duobus abl. b c.singulis abl. c nude 2 incorporeis II i.q. consuetudinem habeo A c.duobus abl. B c. singulis abl. III i.q. tracto
  utpote i.q. quippe, scilicet 1 c. pron. rel. a sequitur coni. b sequitur indic. 2 c. particip. 3 c. adi.vel subst.; Gertz M = ut, utpote cum + abl.absoluto
  ® utquid = quare Gertz S 209, b, 15
  utrimque 1 i.q. ab utraque parte 2 i.q. in utramque partem
  utrimquesecus i.q. utrimque
  utrobique i.q. utrimque
  ® utrum = num, utrum...vel = utrum....an, utrumnam....aut = utrum ...an Gertz M
  uxor, -is i.q. coniunx [uxor sc. mulier nupta Georges;coniunx sensu latiore Gertz M/RH.] 1 c.gen. vel pron.poss. 2 sine gen.
  ® uxoratus = uxorem habens
  uxorius, -a, -um i.q. ad uxorem pertinens 1 subst. 2 adi.


  V
  vacatio, -nis 1 i.q. actio cessandi 2 de magistratu qui vacat
  vacillo, -avi 1 proprie i.q. nuto, titubo 2 translate i.q. inconstans sum
  vaco, -avi 1 i.q. sine aliqua re sum (c.abl.) 2 i.q. tempus habeo ad aliquid faciendum a c.dat. b c.gen. 3 i.q. dominum non habeo 4 i.q. otiosus sum
  vacuefacio, -feci, -factum, -facere i.q. vacuum facio, vacuo, absolvo;( Gertz M vacuare = vacuum reddere) 1 c.acc.et abl. 2 c.aac.
  vacuitas, -tis i.q. inanitas
  *vacuus, -a, -um I subst. II adi. A i.q. expers, carens, liber 1 de animantibus a c.abl. b c.gen. 2 de rebus a c.abl. b c.gen. B i.q. inanis D de eo qui surdis auris canit, surdo fabulam narrat E de eo qui alicuius rei compos non fuit
  vadabilis, -e de loco maris qui transiri pedibus potest
  ® vadare = per vadum ire Gertz M
  vadimonium, -i i.q. sponsio, iusiurandum
  vadosus, -a, -um de mari aut flumine vada frequentia habente
  *vadum, -i locus maris aut fluminis ubi aqua transiri pedibus potest 1 c.adi. 2 nude
  vafer, -ra, -rum i.q. astutus, callidus, subtilis
     vafre i.q. astute, callide, subtiliter
  vaframentum, -i i.q. calliditas
  ® vafritia = calliditas Gertz M/RH, etiam vafritasRH
  vagabundus, -a, -um i. qui sedem stabilem nullam habet sed modo huc modo illuc aberrat, vagus 1 proprie de animantibus 2 translate de voluptate
  vagatio, -nis i. actio vagandi
  vagina, -æ i.q. theca gladii
  vagio, -vi, -tum, -re i.q. fletum emitto, de infantibus plorantibus
  vagor, -atus sum, -ari i.q. huc atque illuc feror, oberro
  vagus, -a, -um i.q. vagans, oberrans, huc illuc discurrens 1 de animantibus 2 de rebus
  valde i.q. multum, perquam
  ® valefacere = valedicere Gertz S 196, 18
  ® valentia = valor Gertz S 102, 21
  valeo, -ui, -ere i.q. possum, validus sum, vires habeo a c. inf. b c.acc. adiectivi vel c.adv. c c.acc. et abl. 2 i.q. auctoritatem vel pondus habeo 3 i.q. salveo (in salutationibus); Gertz S 66, 14 sanum(salvum) esse; saepe = posse [præcipue in particip.præs.] 81, 11
     valens, -tis i.q. fortis, robustus, validus 1 de homine 2 de rebus
     valenter i.q. fortiter, valide, robuste
  valetudo, -inis 1 proprie i.q. habitudo corporis sive bona sive mala 2 translate de sanitate mentis = potestas Gertz M
  validus, -a, -um i.q. firmus, gravis, valens 1 de hominibus 2 de rebus
     valide i.q. valde, vehementer
  vallis, -is i.q. planities duobus lateribus inclusa; Gertz S 221, ant.1, 10: vallis miseriæ, vallis peregrina 158, seq.17
  vallo, -avi 1 proprie a sensu strictiore i.q. vallo vel muro sim. circumdo b sensu latiore i.q. munio, firmo 2 translate i.q. protego;vallatio Gertz M
  *vallum, -i 1 i.q. munitio militaris qua includuntur castra aut oppida obsessa, agger 2 i.q. castra navalia 3 i.q. moles ad vim fluctuum infringendam constructa
  valvæ, -arum i.q. ligneæ plerumque fores ex duabus aut tribus aut pluribus tabulis factæ quibus ianua clauditur 1 c.gen. 2 sine gen.
  vanitas, -tis i.q. futilitas, inanitas, levitas
  vanus, -a, -um 1 i.q. futilis, inanis, levis a homines b res 2 i.q. falsus, irritus; Gertz S 235 b, 1, 4 vana = in vanum = fr. en vain
  ® vaniloquium-i n. Gertz S 329, 18 = ineptiae.
  vapidus, -a, -um i.qui vaporem emittit 1 adi. 2 adverbialiter n.sing. 57, 22 venis vapidum spumantibus
  vapor, -is 1 i. q. humor extenuatus et in altum sublatus, exhalatio 2 i.q. nubes vel nebula 3 i.q. calor, fumus
  vaporo, -avi i.q. vaporem emitto
  vapulo, -avi 1 proprie i.q. verberor 2 in imagine
  variatio, -nis i.q. actio variandi
  varicatus vide variatus
  varietas, -tis 1 i.q. mutatio, vicissitudo 2 i.q. differentia, diversitas 3 i.q. inconstantia, levitas, mutabilitas 4 abstractum pro concreto
  vario, -avi 1 transitive i.q. diversum facio, muto 2 intransitive i.q. mutor
     variatus, -a, -um 1 i.q. mutatus 2 i.q. distinctus, ornatus
  *varius, -a, -um 1 i.q. diversi coloris, versicolor 2 i.q. anceps, diversus, multiplex 3 i.q. oppositus 4 i.q. in varias partes conversus 5 de qualibet vicissitudine, alternus, mutuus 6 i.q. mutabilis 7 i.q. complures
     varie 1 sensu modali i.q. variis modis 2 sensu locali i.q. in diversas partes, in compluribus locis
  1 vas, -dis m. 1 speciatim de eo qui pro aliquo promittit, vadimonium dicit 2 generatim i.q. præs, pignus, obses
  2 vas, -is n. instrumentum idoneum ad aliquid recipiendum; Gertz S 314, 6 vas electionis, vasa misericordiae 384, 5 (ex usu Vulgatæ)
  vasculum, -i i.q. parvum vas
  ® vasallus Gertz M II, 255, 32 = unus e comitatu (RH) quod vide
  ® vassus (nomen Gallicum) = unus e cohorte regis/ducis > vide vasallus RH
  vastatio, -nis i.q. actio vastandi
  vastitas, -tis 1 i.q. solitudo a c.gen. b sine gen. 2 i.q. vastatio
  vasto, -avi i.q. vastum reddo, diripio, populor
  vastus, -a, -um 1 i.q. amplus, ingens, permagnus a generatim b speciatim de sono 2 i.q. inanis, incultus, vacuus
  vasum, -i i.q. vas (i. instrumentum) 516, 30 (i. scyphus argenteus)
  vates, -is 1 i.q. homo divinus, fatidicus 2 i.q. poeta divino instinctu afflatus (nostra lingua `skjald´)
  vaticinium, -i i.q. divinatio, prædictio futuri
  vaticinor, -atus sum, -ari i.q. prædico
  *ve particula disiunctiva (vi disiunctionis vanescente e.g. 153, 23) iis vocibus postponenda quæ præcedentibus disiunguntur (nota collocationem metri causa mutatam 205, 19) I in sententia negativa A disiungit duo membra 1 complures voces complexa 2 singulas voces complexa B in enumeratione II in sententia positiva A disiungit duo membra singulas voces complexa B in enumeratione III in sententia interrogativa
  vecordia, -æ i.q. furor, vesania
  vecors, -dis i.q. vesanus, demens
  vectigal, -is n. i.q. pecunia quæ solvitur ærario, publicus redditus, tributum 1 c.adi. 2 nude
  vectigalis, -e de eo qui vectigal pendit
  ® vectis = tignum transversum (portae) Gertz S Appendix 6, 7
  vector, -is i. qui vehit
  vegeto, -avi i.q. crescere facio, roboro
  vegetus, -a, -um 1 proprie i.q. agilis, vividus, incolumis a de animantibus b de rebus 2 de animo i.q. acer, integer, vivus a homines b res
     vegete i.q. prompte, celeriter
  vehemens, -tis i. q. acer, permagnus, gravis 1 de facultatibus vel affectibus animi 2 de rerum vi afficiendi
     vehementer i.q. acriter, valde 1 proprie 2 translate
  vehementia, -æ i.q. impetus, violentia
  vehiculum, -i 1 i.q. plaustrum, currus a c.adi. b nude 2 i.q. duæ lubricæ tabulæ plantis adaptæ (nostra lingua `ski ´) 3 i.q. feretrum
  veho, -xi, -ctum, -here i.q. fero, transporto, traho I active A pro subi. homo 1 i.q. mecum fero 2 i.q. transporto 3 i.q. traho B pro subi. besta C pro subi. res II passive, pro subi. homo
  *vel particula disiunctiva I vi disiunctiva retenta A disiunguntur duo membra i.q. aut 1 semel ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa 2 bis ponitur a in sententia positiva b in sententia negativa B disiunguntur complura membra 1 ultimum membrum aliis (dis)iungitur 2 in enumeratione c. aliis particulis II vi disiunctiva vanescente A solum ponitur, verba eadem notione coniungit i.q. et B bis ponitur, seriem sententiarum vel vocum coniungit (i.q. et...et) C in enumeratione (vel...vel...sive) D c. pron., adi. vel adv. emphatice i.q. etiam, modo, , saltem :vel ipsi 72, 18 vel tenuis 77, 29 vel modicum 78, 29; Gertz S 70, 9 vel = vel potius
  velamen, -inis n. i.q. tegumen, cortina 1 i.q.pilleus 2 i.q. tegimen/tegumen, umbraculum navis (nostra lingua `solsejl´) 3 i.q. aulæa [< aulaeum RH] pensilis templi, cortina; Gertz S = velum 64, 14
  velificator, -is i. qui velificatur;navigator
  velificor, -atus sum, -ari i.q. velifico, navigo usu velorum
  ® velificare = navigare Gertz S 441, 3
     velificatus, -a, -um i.q. transnavigatus
  ® velle pro voluntatas Gertz S 202, 22
  vellus, -eris n. i.q. lana ex ove dempta et conglobata
  velo, -avi i.q. velo tego, operio
     velatus, -a, -um de nave velis aptata, prædita
  velocitas, -tis i.q. celeritas 1 c.gen. 2 sine gen.
  velox, -cis i.q. celer 1 de hominibus 2 de rebus
  * velum, -i I proprie A i.q. linteum in malo navis quod ventos excipiens navem impellit 1 c.adi 2 nude B i.q. navis (pars pro toto) II translate
  velut particula comparativa 1 i.q. tamquam, quasi 2 i.q.sicut
  veluti 1 de comparatione a c.enunt.sec i.q. tamquam si b c. part. 2 de similitudine i.q. ut, velut a generatim b additur quidam c additur aliquis 3 de causa i.q. utpote 4 i.q. quasi, pæne
  vena, -æ 1 i.q. vas in corpore animalis quo continetur sanguis ; Gertz S 91, 15 vena equoris insidiantis = cursus/ vortex maris 2 translate de meatibus metallorum
  venabulum, -i i.q. telum quo venantes utuntur
  venalis, -e i.q. vendibilis, qui emi potest, empticius 1 proprie 2 translate
  venaticus, -a, -um i.q. ad venationem spectat
  venatio, -nis i.q. actio venandi, ferarum persecutio
  venator, -is i. qui venatur, qui feras persequitur
  venatus, -us m. i.q. præda
  ® vendicare vide vindicare
  venditio, -nis i.q. actio vendendi
  vendito, -avi i.q. vendo [Georges :intensive < vendo RH] 1 c. acc. a pro obi. corporalia b pro obi. incorporalia: patriæ fortunam 345, 1 2 c. acc. et abl. :sororem pretio 230, 16 ; patriæ libertatem......nominibus 534, 1 [peiorative teutonice :feilbieten, preisgeben RH]
  venditor, -is i. qui vendit
  vendo, -didi, -ditum, -ere i.q. rem alteri pretio accepto trado, alieno
  venifica, -æ i.q. maga 235, 4
  veneficium, -i i.q. crimen quo quis veneno vel incantationibus aliquem necat, ars magica
  veneficus, -i i.q. magus
  venenatus, -a, -um i.q. veneno imbutus, infectus
  venenum, -i i.q. sucus vel medicamentum noxium 1 proprie 2 translate
  veneo, -ii, -ire i.q. vendor [Georges: veneo verbum passivum pro "vendor" RH] 1 c.gen. pretii 2 c. abl.pretii 3 nude
  venerabilis, -e i. qui cultu et veneratione dignus est 1 de hominibus a c.abl. b sequitur in c.acc. 2 de rebus a c.abl. b sine abl.
     venerabiliter i.q. cum veneratione
  veneranter i.q. cum veneratione
  veneratio, -nis i.q. actio venerandi, cultus, honor 1c.gen.obi. vel pron.poss. 2 sine gen.
  venerator, -is i. qui veneratur, cultor 1 c.gen.obi. 2 sine gen.
  venereus, -a, -um de Venere : Venereæ res 78, 30
  veneror, -atus sum, -ari i.q. colo, honoro, cultu et observantia prosequor 1 c.obi. A pro obi. homines 1 c.acc.et abl. 2 sine abl. B pro obi. res II abs.veneratu dignum 521, 13 ;etiam passive Gertz M
     venerandus, -a, -um i.q. venerabilis
     venerabundus, -a, -um i.q. cum veneratione aliquid faciens
  *venia, -æ i.q. remissio, condonatio, gratia 1 c-gen. 2 sine gen.; Gertz S 329, 14 = pænitentia, veniam sumere = genu flectere 316, 13
  *venio, -i, -tum, -ire i.q adeo, accedo, advenio I proprie A pro subi. animalia 1 nude 2 c.abl. 3 c.adv. 4 ad homines a c.dat. b c.inter c c.ad 5 ad res, loca sim. a c.acc. b c. ad c c.in d c. prope e c.eo 6 ab aliqua re, alquibus locis vel via aliqua 7 de relatione finali a sequitur ut b c.inf. c c.supin. d c.fut.part. e c.in f c.ad B pro subi. res II translate ad Kanutum (in narratione)
  venor, -atus sum, -ari 1 proprie i.q. feras sector, feris insidior 2 translate a i.q. excipio, intercipio b de fabro ferrario
  venter, -ris m. 1 proprie i.q. alvus seu cavum illud in medio corpore animalis in quo sunt ventriculus et intestina a de exteriore parte b de interiore parte i.q. stomachus, ventriculus 2 translate i.q. edacitas, fames, gula
  ® ventilare = circumagere Gertz M
  ventilatio, -nis i.q. actio ventilandi
  ventilo, -avi 1 proprie i.q. vibro 2 translate i.q. exagito
  ® ventositas i.q. quod ventosum est (< ventus)
  *ventus, -i i.q. aeris concitati motus 1 c.adi. 2 nude
  venundo, -dedi, -datum, -dare i.q. venum do, vendo
  venus, -eris (semper Venus; nonnumquam = amor)
  venustas, -tis i.q. pulchritudo
  venusto, -avi i.q. venustum reddo, orno, honoro
  venustus, -a, -um i.q. pulcher, formosus
  vepres, -is genus commune i.q. rubus, dumus, sentis(nonnisi plur.)
  ver, -is n. i.q. ea anni pars quæ hiemem sequitur
  veracitas, -tis i.q. veritas
  veranus-a-um i.q. vetus
  verax, -cis i. qui vera dicit, verus;veratius = veracius Gertz M
     veraciter i.q. vere
  verber, -is n. 1 proprie a i.q. ictus, plaga b i.q. instrumentum verberandi, fustis sim. 2 translate de maledictis
  verbositas, -tis i.q. verborum affluentia, loquacitas
  verbosus, -a, -um i. qui verbis abundat, multiloquus, garrulus
  ® verbotenus = eisdem verbis Gertz M/RH
  *verbum, -i i.q. dictio, vox 1 c.gen. 2 c.